Search found 698 matches

by Nannalu
Sun Apr 23, 2017 6:14 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p b t d ts tʃ tɕ dʑ k g kʷ gʷ/ <p b t d c cz ć dz k g kł gł> /f s z ʃ ʒ ɕ x~h/ <w s z sz ż ś ch> /m n ɲ ŋ/ <m n ń ng/n> /l ʎ r j w/ <l lj r j ł> /a ə i u aː eː oː iː uː/ + nasality <a e i o á é ó y u> <ogonek> /barru ənaːu̯lə̃raːi̯ŋk kaːllaːi̯n ɕəssəŋ askʷai̯ | au̯jũ farjaxũ waʒnũ wjəʒit | au̯jũki ...
by Nannalu
Tue Apr 18, 2017 11:52 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Sound Change Quickie Thread
Replies: 2827
Views: 631524

Re: Sound Change Quickie Thread

I keep continuously changing the plans for the phonology of my long-loved romlang and I keep finding myself in a rut where I can't figure out how to delete final /e/ and keep final /a/ as schwa; bare in mind unstressed /o/ :> /u/. Any help here?
by Nannalu
Sat Mar 11, 2017 9:20 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Sound Change Quickie Thread
Replies: 2827
Views: 631524

Re: Sound Change Quickie Thread

This is probably the easiest question/thing to answer but I haven't worked with altlanging in a while so I've lost sensibilities with phonology, ∴ does this sound fair?:

io :> ø
iu :> y
by Nannalu
Wed Nov 09, 2016 8:32 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p b t d kʲ ɡʲ k͡ʟ̥ kʷ ɡʷ k͡ʟ̥ʷ q ɢ qʷ ɢʷ/ <p b t d ky gy kl kv gv klv q qg q qgv> /s z ʃ ʒ ʒʷ ʟ̥ ʟ̥ʷ χ χʷ ʁ ʁʷ h/ <s z sh zh zhv l lv kh khv gh ghv h> /m n ŋ r w j/ <m n ng r v y> /t͡s t͡ʃ t͡ʃʷ/ <c ch chv> /i iː e eː a aː o oː u uː ə/ <i ii e ee a aa o oo u uu ĕ> /tʃʷa:ro saχʃini məkʟʷedis da bʁu:ŋ...
by Nannalu
Sun Aug 28, 2016 8:53 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/kɑ̃ɭɑ̃ɪ̃/ Kañlayñ /(p) b t̪ d̪ k ɡ/ <p b t d k g> /m/ <m> /ɸ s h/ <f s h> /ɭ~ɳ~n̪/ <l~n> /j w/ <y w> /i ĩ ɛ ɛ̃ ɑ ɑ̃ ɔ ɔ̃ o õ u ũ/ <i~y iñ e eñ a añ oa oañ o oñ ou~w ouñ> /ɑɪ ɛɪ ɔʊ oʊ/ <ay ey ow ow> [ʌ] <u> /t̪ɔɡuɛɪ ɛ̃ hɛɡiɛ d̪ɛɡɛɪ || ɛ̃ hɛɡiɛ t̪ɑ mõmɑ ɭɑ̃ɭɑ̃mõ ɸĩmɑ̃ɪ̃ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ wɑɪ duɡuɔ | ...
by Nannalu
Fri Aug 26, 2016 1:18 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p pʲ pʰ pʲʰ t tʲ tʰ tʲʰ ʦ ʦʰ ʧ ʧʰ k kʲ kʰ kʲʰ k͡p~kʷ ʔ ʔʲ/ <p pi px pxi t ti txi z zx k ki kx kxi kp j ji> /m mʲ n nʲ~ɲ/ <m mi n ni> /ɾ/ <r> /β βʲ h hʲ/ <w wi h hi> /j/ <i> /a aː ɛ ɛː i iː o oː ɯ ɯː ɨ ɨː/ <a aa e ee i ii o oo u uu y yy> /a á aː áː âː ǎː/ <a á aa áá áa aá> /ǐːhkʲʰatɯ́ɾɛ́ʔhâː iʔtʲɯ K...
by Nannalu
Thu Aug 11, 2016 2:43 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d tl dl c g cr/rc gr/rg '/-t> /f ɬ s ʃ x χ h/ <f l s si/is ch chi/ich h> /m n ŋ/ <m n ng> /z~ɹ/ <r> /a e ʌ o i ɯ/ <a e o oa i u> /noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/ Noat sog nchi dlog ...
by Nannalu
Fri Aug 05, 2016 4:02 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p t̪ k/ <p t k> /m n̪/ <m n> /ɾ̪/ <r> /(s̪) h/ <s h> /w j/ <w y> /i e ɛ ɑ ɔ o u/ <i ae e a o ao u> /ɑ ɑ́ ɑ̂ ɑ̌ ɑ᷈/ <a ab aj av ac> /ɛn̪ɛ᷈ kéi pékɑ̂ ut̪ímɑ̂pɔ | n̪ɑmɑ᷈i | ɔt̪ɔpɑ᷈e | pɛmɔ́ | hó | kɛí ɾ̪ɛíkɑ̂ hó | kɛí hókɑ̂ hó pɔt̪ɔímɔ́ || ɑmɑ᷈n̪ɑn̪é ɾ̪ɔu᷈ t̪ɛ ɾ̪ɛ́ikɑ̂ úmɔ́ || ûn̪ɑn̪é ɾ̪ɔwɑt̪í t̪ɛ ɑmɑ...
by Nannalu
Thu Aug 04, 2016 3:39 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/m mʲ n ŋ/ <m mi/my n ng> /p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p pi/py t z k gh x> /pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <hp hpi/hpy ht hz hk hgh> /b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b bi/by d c g kh> /f fʲ s s̻ h/ <f fi/fy s q h> /ʋ r l j/ <v r l y> /i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i iñ e ae eñ a añ ao oñ o u uñ> /V Vː ˩ ˧ ˥/ <a aa as a ab> /pɛʔ˥ soŋ˥...
by Nannalu
Sun Jul 31, 2016 5:59 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/m mʲ n ŋ/ <m my n ng> /p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p py t tz k q x> /pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <ph phy th tzh kh qh> /b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b by d dz g j> /f fʲ s s̻ h/ <f fy s c h> /ʋ r l j/ <w r l y> /i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i į e̱ e ę a ą o ǫ o̱ u ų> /V Vː ˩ ˧ ˥/ <a á CCa a CCaa> /pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡ...
by Nannalu
Thu Jul 28, 2016 1:29 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p t̪ k/ <p t k> /m n̪/ <m n> /ɾ̪/ <r> /(s̪) h/ <s h> /w j/ <w j> /i e ɛ ɑ ɔ o u/ <i ę e a o ǫ u> /ɑ ɑ́ ɑ̂ ɑ̌ ɑ᷈/ <a aa CCaa~xaa CCa~xa ax> /ɛn̪ɛ᷈ kéi pékɑ̂ ut̪ímɑ̂pɔ | n̪ɑmɑ᷈i | ɔt̪ɔpɑ᷈e | pɛmɔ́ | hó | kɛí ɾ̪ɛíkɑ̂ hó | kɛí hókɑ̂ hó pɔt̪ɔímɔ́ || ɑmɑ᷈n̪ɑn̪é ɾ̪ɔu᷈ t̪ɛ ɾ̪ɛ́ikɑ̂ úmɔ́ || ûn̪ɑn̪é ɾ̪ɔwɑt̪í...
by Nannalu
Tue Jul 05, 2016 5:01 pm
Forum: Languages & Linguistics
Topic: Grammars or Sources on Ruthenian?
Replies: 0
Views: 8219

Grammars or Sources on Ruthenian?

I've been dying to do another altlang from Ruthenian but my only issue right now is I can barely find anything on it. So does anyone have anything that they can link me to? I only have an old poorly-written typewriter document to hand. 8)
by Nannalu
Thu Jun 30, 2016 5:38 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <ph th ch kh> /p t c k ʔ/ <p t c k x> /ɓ ɗ ʄ ɠ/ <b d j g> /ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <np nt nc nk> /m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <hm hn hny hng> /m n ɲ ŋ/ <m n ny ng> /s h/ <s h> /ɬ ç ʍ/ <hl hs hw> /l j w/ <l y w> Vowels: /æ a ɒ e ɤ o i ɯ u/ <ai a ao e eo o i ue u> /gwiʔ tu wuja ɤɲɤm. ju tu wuja nɤɲɤm ɤŋ? jæ çwi ɠ...
by Nannalu
Wed Jun 08, 2016 11:02 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p pʼ t tʼ (k̟) k̟ʷ k̟ʼʷ k̠ k̠ʼ k̠ʷ k̠ʼʷ ʔ/ <p b t d c cu/co qu/qo k g ku/ko gu/go r> /m mˀ n nˀ ŋ̠ ŋ̠ˀ/ <m mh n nh ñ ñh> /s̪ s ɬ ʃ x̟ʷ x̠ x̠ʷ h/ <z s ll x f ħ ħu/ħo h> /ʦ̪ʼ ʦ ʦʼ t͡ɬʼ ʧ ʧʼ/ <dz ts tz dl ch j> /w wˀ l lˀ j jˀ/ <w wh l lh y yh> /i e ə ɑ (u)/ <i e o a u> Stress is contrastive. <Default...
by Nannalu
Tue Jun 07, 2016 1:19 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

Шьиньe Қeнўә /p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ <п б т д ц ӡ ч дж чь джь к г қ> /f s (z) ʂ ɕ (h)/ <ф c з ш шь x> /m n ɲ ŋ/ <м н нь ң> /w l r ʐ j/ <ў л p жь й> /a e ə o i ɨ u/ <a e ә o и ы y> /ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/ Hьи йинo шьoмaнджyмaньи қeнўә cў...
by Nannalu
Fri Feb 19, 2016 12:16 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Sound Change Quickie Thread
Replies: 2827
Views: 631524

Re: Sound Change Quickie Thread

Is there any way I could create /ʕ/ and /Cˤ/ from an SAE inventory? To add to the posts suggesting deriving them from rhotics, dorsals, and clusters thereof, I'd also like to note that dental consonants are often at least slightly pharyngealized naturally, especially [l]. (Hence "clear L" versus "d...
by Nannalu
Fri Feb 12, 2016 4:18 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Sound Change Quickie Thread
Replies: 2827
Views: 631524

Re: Sound Change Quickie Thread

Is there any way I could create /ʕ/ and /Cˤ/ from an SAE inventory?
by Nannalu
Fri Jan 29, 2016 2:23 pm
Forum: None of the above
Topic: ZBB Census 2016
Replies: 127
Views: 55852

Re: ZBB Census 2016

Basics Username: Nannalu Name: Olle Birthplace: Sydney Place of residence: London Any particular reason you live there now? Travelling Occupation: PA Pets (+5 extra credit if you provide photographic evidence): Yup Identity Gender: Biologically male Sexuality: Gay Relationship: 3/4 months Nationali...
by Nannalu
Wed Jan 27, 2016 3:42 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/aneska/ Aneszga /p tʰ t tʃ dʒ k/ <b t d cs dzs g> /f s ʃ ʒ x/ <f sz s zs h> /m n r l/ <m n r l> /i u/ <i u> /e ɛ: o/ <e é o> /a/ <a> /sorɛ:reteʃas aneskas krim nu ne xal | ʃane sal nom rɛ:pireas ne || tʃar xɛ: | ʃani meno kras | teno ni || kekar dʒetum sotʃoleʃu kras/ Soréredesasz aneszgasz grim nu...
by Nannalu
Fri Jan 22, 2016 4:16 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p t tɕ k ʔ/ <p t c k '> /b d dʑ g/ <b d j g> /m n ɲ ŋ/ <m n ñ ng> /f v s z ɕ ʑ x (h ɦ)/ <f v s z sh zh x h/g> /l r w j/ <l r w y> /i e ɛ a u o ɔ (ə)/ + 3 tones: /à ā á/ <i e ä a u o ö 0> + Vs V Vb (M)CV(N, ʔ)(+H) +H makes /à ā á/ surface as [a:˨˨ a:˧˨ a:˥˧] <dVs dVg dVj> [bəʑùŋ kɛ̄ ʔədʱá ná mbēŋ fù...
by Nannalu
Tue Jan 05, 2016 3:25 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Sound Change Quickie Thread
Replies: 2827
Views: 631524

Re: Sound Change Quickie Thread

What could /ʂ/ change to? Esh?
by Nannalu
Sat Dec 26, 2015 7:23 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p pʷ ᵐp ᵐpʷ t ⁿt k kʷ ᵑk ᵑkʷ/ <p pw b bw t d k kw g gw> /m mʷ ˀm n ˀn/ <m mw tm n tn> /ɽ ˀɽ/ <r tr> /f fʷ s (x~h)/ <f fw s h> /j w/ <y w> /i ɨ e ə ɛ ɐ ɑ ɒɔ ɔ o u/ <i ie e eu ea ai a ao o oa u> /ɔnɔ wɔkwɛk kɑɽ əpəɽ mɔ fek ɔnɔᵐp əⁿtupwɑɽəⁿt kɐɽ mek ɑkʷɑpeɑ, pɑn fɔɽɔkwɑpɽɐ wɑ neᵑkɔ, wɒɔ bɑɽus kɔɽɔp. ɑ...
by Nannalu
Thu Oct 08, 2015 12:46 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p b t d (tɕ) k g q ɢ/ <p b t d ç k g q gh> /f v s~θ z~ð ʃ ʒ (ɕ x) h/ <f v s z ş c h> /m n ŋ/ <m n ng> /r l j w/ <r l y w> -RTR: /æ ɘ ʉ i̯ɘ y̯ʉ/ <ä e ö i ü> +RTR: /ɑ ə ʊ u̯ʊ/ <a ë o u> /bʊrəŋɢə y̯ʉtki̯ɘn zɑmɑndɑ, bɘr dɑnəʃpɑn kɘsɘ, bɑɢdɑt ʃɑhɑrənəŋ bɘr ʉlki̯ɘn qɑzəsənəŋ ʉjɘni̯ɘ ki̯ɘlɘp qu̯ʊnəptə. qɑ...
by Nannalu
Fri Sep 11, 2015 3:51 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p ᵐb t̪ ⁿd̪ t ⁿd k ᵑɡ/ <p b th dh t d c g> /m n̪ n ŋ/ <m nh n ng\> /r/ <r> /l j w ʟ/ <l y v lh> /l̪d̪/ <ld> /i ɪ e ɑ o u ʊ ʉ/ <i í e a o u u ó> /ɑmɑ uⁿd kor ŋɑ kɑŋ wu kɑt ɑᵐb kin̪ɑn̪ niŋ pikil puruŋ || puk ɑᵐb kin̪ɑn̪ mɑnŋɑ ilɑ moruŋ || puk molk kʉn ɑᵐb kin̪ɑn̪ nʉtʉŋ || kin̪ɑn̪ nʉk moʟinɑ ɑl konɑ e...
by Nannalu
Thu Sep 10, 2015 5:54 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 868981

Re: Romanization challenge thread

/p b t d k ɡ ʔ/ <p b t d k g (acute)> /m n ɲ/ <m n ñ> /β s ʃ h/ <w s x h> /ʧ ʤ/ <ch j> /ɾ ɮ̠/ <r l> /j/ <y> /i ɨ u e ə o a/ <i į u e ę o a> /iː ɨː uː eː əː oː aː/ <ii įį uu ee ęę oo aa> /ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ, na ni hɨʔʃ kuɲ ʧam hiɾ hupaːβkamuʔn naɲ duma...