Search found 698 matches

by Nannalu
Wed Apr 29, 2015 4:48 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/p t ts (tʃ) k q ʔ/ <p t c k q '> /pʰ tʰ tsʰ kʰ qʰ/ <ph th ch kh qh> /b d dz g ˤɢ~ʕ/ <b d j g v> /bʱ dʱ dzʱ gʱ/ <bh dh jh gh> /s χ h/ <s rh h> /m n ɲ ŋ ɴ/ <m n ny ng nq> /l r j w/ <l r y w> /a e o i ə u/ <a é o i e u> + nasalization <ą ę́ ǫ į ę ų> + length <VV> /n̩/ <n̨> /nən gipən tsoɢdadn̩ dzʰəmin...
by Nannalu
Wed Apr 29, 2015 8:05 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

Östinenin
/m n ɲ ŋ/ <m n nj ng/k>
/p b t d k g/ <p b t d k g>
/ts tʃ/ <z zch>
/f v s ʃ x h/ <f v s sch ch h>
/l j ɾ r/ <l j r r>

/i y u ɪ ʏ ʊ e ø o ə ɛ ɔ æ ɑ/
<i ü u i ü u e ö o er/e e o ä a>

/hɔltsasə ʃlesvɪx ɛr rɛtlinen østinen bɔn jor/
Holzase schlesvich er retlinen östinen bon jor.
by Nannalu
Tue Apr 28, 2015 11:28 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/m n ɲ/ <m n ñ>
/p b t d tʃ ɟ k/ <p b t d tx g k>
/ɸ s ʃ h/ <v s x j>
/ɾ ɽˡ/ <r l>
/j w/ <y hu>

/e ɯ u ɔ æ/ <e i u o a>

/bɯɽˡekɔmɔ jɔtæhæhɔnɔ wɔsɯ tɯɲɔ wjæ/
Bilekomo yotajajono huosi tiño huya.
by Nannalu
Mon Apr 27, 2015 2:20 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/p t ts tʂ tɕ k q/ <p t ts tsr tsi/y k q> /pʰ tʰ tsʰ tʂʰ tɕʰ kʰ qʰ/ <ph th tsh tshr tshi kh qh> /b d dz dʐ dʑ g/ <b d dz dzr dzi g> /ɸ s ʂ ɕ x χ h/ <f s sr sh c ch h> /v z ʐ ʁ ɦ/ <v z zr r gh> /ɬ l/ <lh l> /m n ɲ ŋ/ <m n ñ ng> /a aː ɑ ɑː e eː ə o oː i iː y yː u uː/ <a aa á áa e ee é ée o oo i ii ú ú...
by Nannalu
Mon Apr 27, 2015 7:23 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/p b t d ɖ tʃ dʒ k g ʔ/ <p b t d dr/rd ch j k g r> /v ð s ʂ h/ <v z s sh h> /m n ɲ ŋ/ <m n ñ ng> /w ɭ j/ <w l y> /a ə ɔ i ɨ u/ <a e o i ï u> with three degrees of length: long <VV>, short <V>, and extra short <V'> /ai/ <ai> /ʔshəːpid ʂuːdagĭ ʔaɲ hɔhɔʔið. Naːnsə ʔəːða, mɔː hək dʒəwəɖ ʔuːð si wəːtʃɔtʃ...
by Nannalu
Mon Apr 27, 2015 7:14 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/m n/ <m n> /mˀ nˀ/ <mm nn> /p b t d kʲ gʲ kʷ gʷ q ɢ qʷ ɢʷ ʔ/ <p b t d k g kw/wk gw/wg q r qw/wq rw/wr (-)> /pʼ tʼ kʲʼ kʷʼ qʼ qʷʼ/ <pp tt kk kkw/wkk qq qqw/wqq> /ts dz tɬ dl/ <c z tll dl> /tsʼ tɬʼ/ <cc ttl> /s ɬ xʲ xʷ χ χʷ h/ <s ll x xw/wx ch chw/wch h> /l j w/ <l j w> /lˀ jˀ wˀ/ <lh jh wh> /a ə e i...
by Nannalu
Sat Apr 25, 2015 3:28 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/p b t d (tɕ) k g q ɢ/ <p b t d k g q q> /f v s~θ z~ð ʃ ʒ (ɕ x) h/ <f v s z ş z̧ ç c h> /m n ŋ/ <m n n/g> /r l j w/ <r l y w> -RTR: /æ ɘ ʉ i̯ɘ y̯ʉ/ <ä ï u e ü> +RTR: /ɑ ə ʊ u̯ʊ/ <a ë u o> /bʊrəŋɢə y̯ʉtki̯ɘn zɑmɑndɑ, bɘr dɑnəʃpɑn kɘsɘ, bɑɢdɑt ʃɑhɑrənəŋ bɘr ʉlki̯ɘn qɑzəsənəŋ ʉjɘni̯ɘ ki̯ɘlɘp qu̯ʊnəptə....
by Nannalu
Fri Apr 24, 2015 5:09 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/pʲ p t kʲ k kʷ/ <py p t ky k kw> /ɓ ɗ/ <b d> /β f θ ɕ ɣ h/ <v f c s g h> /mʲ m n ɲ ŋ ŋʷ/ <my m n ñ ng ngw> /l j/ <l y> /a aː e o oː i ɯ u/ <a aa e o oo i ɯ u> Tones: ˨˦ ˧˩ ˥ ˦˨ ˧˥ ˧ <Vh Vz Vb Vj Vq V> /poːu˦˨poːu˦˨ maː˨˦ taŋ˧˩ laː˥ɓɯn˨˦ ɕoːu˧ mi˧˩ ɕɯ˨˦joːu˧˩, ɕin˧jen˧˩ ɕau˧˥ ken˧˩li˨˦ poːu˦˨poːu˦˨ ...
by Nannalu
Tue Apr 21, 2015 1:29 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Help your conlang fluency (2)
Replies: 6633
Views: 66672

Re: Help your conlang fluency

Ná ttĩĩnh ʔoop ddṍu dùib põ̀an jĩ̀ĩ̀ŋ kén ʔám. [na˦ ʈĩ:ɲ ʔo:p ɳ ɖõu˦ n d̪uib˨ põan˨ ɟĩ:ŋ˨ ken˦ ʔam˦] 1.SG PST/buy PL/body=PL/belt PL/new PL/tusk=PL/colour PROX.SG=day I bought a new ivory girdle today. ha toto ha gomu kkas o [há totó há ŋomú kʼá só] Q really Q COP-ESS.3s.ICS.SPEC not exist For real...
by Nannalu
Mon Apr 20, 2015 11:39 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Help your conlang fluency (2)
Replies: 6633
Views: 66672

Re: Help your conlang fluency

Ná ttĩĩnh ʔoop ddṍu dùib põ̀an jĩ̀ĩ̀ŋ kén ʔám.
[na˦ ʈĩ:ɲ ʔo:p ɳɖõu˦ nd̪uib˨ põan˨ ɟĩ:ŋ˨ ken˦ ʔam˦]
1.SG PST/buy PL/body=PL/belt PL/new PL/tusk=PL/colour PROX.SG=day
I bought a new ivory girdle today.
by Nannalu
Mon Apr 20, 2015 4:50 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Help your conlang fluency (2)
Replies: 6633
Views: 66672

Re: Help your conlang fluency

Ná ʔá cááo gṹop ŋṹog lì tayd.
[na˦ ʔa˦ ca:o˦ ŋgũop˦ ŋũog˦ li˨ taid
1.SG BEN FUT.PRF/need REFL sleep late=time
I will need to sleep later.
by Nannalu
Sun Apr 19, 2015 9:48 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Scurdic - third version (diachronic Indo-European)
Replies: 14
Views: 2229

Re: Scurdic - third version (diachronic Indo-European)

Artaxes wrote:Full list of sound changes from Proto-Indo-European to Scurdic in presented version in format for SCA².
Proto-West-Caucasian?
by Nannalu
Fri Apr 17, 2015 9:10 am
Forum: Languages & Linguistics
Topic: Guess the Language, anyone?
Replies: 1352
Views: 90792

Re: Guess the Language, anyone?

Less broad than asking by entire continent, which people routinely do in this thread... 'Asian islands' aren't a language area (I see little correspondence between andamanese, ainu and tagalog). In contrast, 'south america' is definitely a language area. Just look at the many unrelated Amazonian la...
by Nannalu
Tue Apr 14, 2015 4:40 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Sound Change Game
Replies: 2673
Views: 214657

Re: Sound Change Game

Hathe êvi [ʔǝvi] :> Ttɯŋjṹol ʔé bi [ʔe˦ mbi]
Hathe êteki [ʔǝtə̥ki] :> Ttɯŋjṹol ʔé tẽ́iki [ʔe˦ t̪ẽ˦ki]
Hathe kahu [kaɦu] :> Ttɯŋjṹol kàu [kau˨]
Hathe vovove [wowovǝ] :> Ttɯŋjṹol ouó ba [owo˦ mba]
by Nannalu
Sun Apr 12, 2015 3:58 am
Forum: Languages & Linguistics
Topic: Help your fluency in a nifty way
Replies: 4604
Views: 654285

Re: Help your fluency in a nifty way

Ek ervaar 'n baie van rassisme op Tumblr as van die afgelope. Ek het regstellende aksie geneem en gekontak personeel en berig hulle. Ek is 'n mens en omdat ek is 'n wit Hindoe ne beteken ek's minder nie. I am experiencing a lot of racism on Tumblr as of recent. I have taken affirmative action and c...
by Nannalu
Fri Apr 10, 2015 9:06 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/p t ʈ k pʰ tʰ ʈʰ kʰ b d ɖ ɡ ᵐb ⁿd ɳɖ ᵑɡ ʔ/ <p t tr/rt k ph/pp th/tt thr/rtt kh/kk b d dr/rd mb nd ndr/rnd nk '> /ts tʂ tɕ tsʰ tʂʰ tɕʰ dz dʐ dʑ ⁿdz ⁿdʐ ⁿdʑ/ <c cr/rc cy ch/cc chr/rcc chy j jr/rj jy nj njr/rnj njy> /f s ʂ ɕ x v z ʐ ʑ ɣ/ <f s sr/rs sh x v z zr/rz zh gh> /m n ɲ ŋ/ <m n ny ng> /l r w ɥ ...
by Nannalu
Thu Apr 02, 2015 2:40 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Sound Change Golf
Replies: 41
Views: 9332

Re: Sound Change Golf

kʷ > p pᵡ tᵡ t͡sᵡ q͡χ q͡χʷ > f s s χ f Cʰ > CVh > CV: Cʰ# > C CʰV: > CVx xʷ > f (idk if this is even possible) Stress becomes final and /e/ and /a/ break into /ie uo/ /soyu:χ məspluoxt͡siː su:lsmuorpe: ɬətpa:nfiesi:x fəskjoruofwi u:kə:rpka niefisk a:sirswe/ *soyūḥ məspluoxcī sūlsmuorpē lətpānfiesīh̬...
by Nannalu
Thu Apr 02, 2015 11:41 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/m n n̠ʲ/ <m n ñ>
/p t *t̠ʲ k ʔ/ <p t tz k '>
/ɸ s ɕ x h/ <w s x j h>
/l j/ <l y>

/i ɪ e ɛ a ɔ o ʊ u/ <ii i ee e a o oo u uu>
Vʔ <á>

/lulɪx taɸak jɛsɛ kɪtɛk li u ʔaʔ lutpal n̠ʲaʔpat/
[luɬ̠ʲɪx taɸak jɛɕɛ kɪtɛk ɬ̠ʲ u ʔaʔ lutpal n̠ʲaʔpʼat]
Luulij tawak yese kitek lii uu 'á luutpal ñápat.
by Nannalu
Thu Mar 26, 2015 3:37 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Sound Change Game
Replies: 2673
Views: 214657

Re: Sound Change Game

Kgáweq’ kǝwú’i’ [kəˈwuʔiʔ] → Mets kewu'í' [kewuʔɨʔ]
Kgáweq’ tesawerása’ [tezaweˈɾazaʔ] → Mets tasawalesa [tasawalesa]
Kgáweq’ teworeyá’era’ [tewoɾeˈjaʔeɾaʔ] → Mets tawuleye'ále' [tawulejeʔɑleʔ]
Kgáweq’ tokesakéta’ [togezaˈgeda] → Mets tugásagáda [tugɑsagɑda]
by Nannalu
Mon Mar 23, 2015 6:03 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Romanization challenge thread
Replies: 3842
Views: 395806

Re: Romanization challenge thread

/b t c k kʷ ʔ/ <p t d c qu x> /f ħ h/ <ph ch h> /m n/ <m n> /l w/ <l u> /i ɨ ʉ u a e ə ɑ ɒ/ <i i̛ ư u a e e̛ ơ o> /˦ ˧ ˨ ˨˦ ˦˨ ˥˩/ <á a à â ǎ ả> Diacritics are placed on the first letter of a digraph. Hyphens seperate syllables. /ħɑf˧ha˨˦ bɨn˥˩kʷe˦ in˦ne˦ə˨˦ baʔ˧ hu˨ʉn˨˦ lu˨˦ham˧/ Chơph-hâ pỉ̛n-qué ...
by Nannalu
Sat Mar 21, 2015 3:23 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Help your conlang fluency (2)
Replies: 6633
Views: 66672

Re: Help your conlang fluency

masako wrote:ta ke nuka nahe teye nayo tlopaye
You overlooked the joke in my sentence.

There were no verbs in my response to you...well, yes and no. ;)
:evil: :evil:
by Nannalu
Sat Mar 21, 2015 2:11 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Help your conlang fluency (2)
Replies: 6633
Views: 66672

Re: Help your conlang fluency

Yegáalhuulhúuwaw kíinutiháabaal híixuutwuluuts. PROX.PL-AL.1.PL-PL/ cat AL.1.SG- village -ABL PL/ river -ADE These cats of ours from my village near the rivers. uateyehue uatik ka MED-phrase-LOC verb-NEG Q There are no verbs in that sentence? Technically a noun phrase, just a mistake on my end.
by Nannalu
Sat Mar 21, 2015 1:19 pm
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Help your conlang fluency (2)
Replies: 6633
Views: 66672

Re: Help your conlang fluency

I've been trying to recreate Mets. It looks completely different now, I'm happy with it so far.

Yegáalhuulhúuwaw kíinutiháabaal híixuutwuluuts.
PROX.PL-AL.1.PL-PL/cat AL.1.SG-village-ABL PL/river-ADE
These cats of ours from my village near the rivers.
by Nannalu
Mon Mar 16, 2015 9:28 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: Help your conlang fluency (2)
Replies: 6633
Views: 66672

Re: Help your conlang fluency

La lingua de Elefen pare joia.
LFN looks fun.
by Nannalu
Sun Mar 15, 2015 6:04 am
Forum: Conlangery & Conworlds
Topic: The Next Relay 2015
Replies: 140
Views: 10344

Re: The Next Relay 2015

sirdanilot wrote:
Pressed Bunson wrote:Will either team accept a complete and total noob into their ranks?
As far as I'm concerned you can join us (team 1) but I am not sure if team 2 needs more people or not.
That's true. Team 1 has space :-)