zompist bboard

a congress of convoluted conworldery
It is currently Fri Oct 20, 2017 3:56 am

All times are UTC - 6 hours [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 25 posts ] 
Author Message
PostPosted: Sun Apr 17, 2016 3:14 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
Proto-Kangthang

/p pʰ b t tʰ d ȶ ȶʰ ȡ k kʰ/
/m n ȵ ŋ/
/r/
/β ɬ s z ʂ ʐ ɕ ʑ x ɦ/
/ʦ ʦʰ ʣ ʈʂ ʈʂʰ ɖʐ ʨ ʨʰ ʥ/
/w l ȴ j ʟ/

/i a u ə ɔ ɛ/

----

Something IE

More: show
h//_
./ ./_
,/ ,/_
:/ :/_
;/ ;/_
!/ !/_
”/ ”/_
i̯/j/_
u̯/w/_
L/V:/_
ṓ/ó:/_
ḗ/é:/_

ₓ/₂/_
g/h/_
hʰ/₂/_
k/q/_
ḱ/k/_
ǵ/g/_
hʷ/w/_
HV/\\/_
bʰ/β/_
dʰ/z/_
gʰ/ɣ/_
wʰ/f/_
qʷ/p/_
kw/p/_
n̥/ɲ/_
̥/i/_
₁/h/_
₂/x/_
₃/f/_
h//i_
x//u_
xw/w/_
[hx]//G_
ə/i/_#
ə//V_
ə//_V
F/j/_V
B/w/_V
[xhf]//C_C
f//_C
βj/hj/_
Vm/\\/_C
mu/m/_


More: show
V=aeiouáéíóúə
G=áéíóú
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlrhksβɣjwz
F=ie
B=ou
S=ptkh
Z=bdgḡ
H=₁₂₃


More: show
h₂áu̯ei̯ h₁i̯osméi̯ h₂u̯l̥h₁náh₂ né h₁ést, só h₁éḱu̯oms derḱt. só gʷr̥hₓúm u̯óǵʰom u̯eǵʰed; só méǵh₂m̥ bʰórom; só dʰǵʰémonm̥ h₂ṓḱu bʰered. h₂óu̯is h₁ékʷoi̯bʰi̯os u̯eu̯ked: “dʰǵʰémonm̥ spéḱi̯oh₂ h₁éḱu̯oms-kʷe h₂áǵeti, ḱḗr moi̯ agʰnutor”. h₁éḱu̯ōs tu u̯eu̯kond: “ḱludʰí, h₂ou̯ei̯! tód spéḱi̯omes, n̥sméi̯ agʰnutór ḱḗr: dʰǵʰémō, pótis, sē h₂áu̯i̯es h₂u̯l̥h₁náh₂ gʷʰérmom u̯éstrom u̯ept, h₂áu̯ibʰi̯os tu h₂u̯l̥h₁náh₂ né h₁esti. tód ḱeḱluu̯ṓs h₂óu̯is h₂aǵróm bʰuged
h₃rḗḱs h₁est; só n̥putlós. h₃rḗḱs súhxnum u̯l̥nh₁to.

:>

áwej hjosméj wliná né ést , só épmos derkt . só wrjúm wóɣom weɣed ; só mégmi βórom ; só zɣémonmi ó:ku βered . ówis épojhjos wewqed : “zɣémonmi spékjox épmos-pe ágeti , ké:r moj axnutor ” . épo:s tu wewqond : “kluzí , owej ! tód spékjomes , ɲsméj axnutór ké:r : zɣémo: , pótis , se: áwjes wliná férmom wéstrom wept , áwihjos tu wliná né ehsti . tód kekluwó:s ówis axgróm βuhed
ré:ks ehst ; só ɲputlós . ré:ks súnum wlinto .

_________________
My scratchpad


Last edited by opipik on Sat Sep 17, 2016 9:52 am, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Sun Apr 17, 2016 8:39 pm 
Šriftom
Šriftom

Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Posts: 7842
Location: Milwaukee, US
You should learn to make more of your sound changes conditional, and not just conditional based on being adjacent to C or V either. And to treat your sound changes as real sound changes, and not simple graphical substitution of symbols, e.g. by making sound changes apply at a featural level rather than a graphical one. (You might not want to write your sound changes as if they were meant for your favorite SCA either, especially if it is not a featural SCA.)

_________________
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Mon Apr 18, 2016 3:00 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
Next step:

More: show
e/ɔ/_w
o/ɛ/_j
w/b/_C
[bg]/d/_j
C//_q
s/h/_#
kh/x/_
hj/ʝ/_
j//_[jɲʝ]
e/ɛ/_(:)[hxɣgq]
é/ɛ́/_(:)[hqxɣg]
e/ɛ/[hxɣgq]_
é/ɛ́/[hqxɣg]_
i/e/_(:)[xhqɣg]
i/e/[hɣgqx]_
o/ɔ/_(:)[hxɣqg]
o/ɔ/[hɣgqx]_
u/o/_(:)[hxɣqg]
u/o/[hɣgqx]_
[hx]//_#
w/ʋ/_F
i[jʝ]/j/_
[oɔ]/ɛ/Cj_
j//C_
[eɛ]j/i/_
éj/í/_
ɛ́j/é/_
r/:/V_C
l/j/_i


More: show
V=aeiouíéɛáóúɔ
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlrxwkʋjhs
F=ieíéɛ
B=ou
S=ptk
Z=bdg
T=dn


More: show
áwej hjosméj wliná né ést , só épmos derkt . só wrjúm wóɣom weɣed ; só mégmi βórom ; só zɣémonmi ó:ku βered . ówis épojhjos wewqed : “zɣémonmi spékjox épmos-pe ágeti , ké:r moj axnutor ” . épo:s tu wewqond : “kluzí , owej ! tód spékjomes , ɲsméj axnutór ké:r : zɣémo: , pótis , se: áwjes wliná férmom wéstrom wept , áwihjos tu wliná né ehsti . tód kekluwó:s ówis axgróm βuhed
ré:ks ehst ; só ɲputlós . ré:ks súnum wlinto . ||

:>

áʋi ʝosmí bjiná né ést , só épmɔ de:kt . só brúm wóɣɔm ʋɛɣɛd ; só mɛ́gmi βórom ; só zɣɛ́monmi ó:ku βered . óʋe épɛʝɔ wɔqɛd : “zɣɛ́monmi spékɛ épmos-pe ágɛti , ké:r mi axnutor ” . épɔ: tu wɔqɔnd : “kluzí , oʋi ! tód spékɛmɛ , ɲsmí axnutór ké:r : zɣɛ́mo: , póte , se: ádɛ bjiná fé:mom ʋéstrom ʋept , áʋɛ tu bjiná né ɛhsti . tód kekluwó: óʋe axgróm βohɛd
rɛ́: ɛhst ; só ɲputló . rɛ́: súnum bjinto . ||

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Sat May 07, 2016 2:05 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
More: show
Hakuřimu b̶iʔg̶̊užoʔŋ žuʔuteʔ b̶aŋyiŋ kiřiʔŋ piŋžuŋhau. G̶̊iŋhuʔ kiqře teŋbaʔŋ žiŋg̶̊aʔŋ přateŋ yumhaʔŋ. Hotutoʔntuŋ džuduʔ pa dotbab̶oktiŋ pum piqamtoʔŋkažuŋ tiʔpřidimsat badot hadaʔm. Ŋuʔb̶impim miʔhaʔŋseŋdoʔŋ tiʔŋeʔsam ikmoŋ paŋhe edeʔ. Komžoʔmag̶̊uʔ diŋb̶iʔŋhaʔ simpřiyoʔŋ ŋiŋdžaʔŋ diŋŋiʔmpiʔŋ qřižeŋŋeŋ qiʔŋqoʔŋ puntiʔm g̶̊iʔbub̶umtuʔ haʔŋboŋi. Ompig̶̊a. Qřub̶u beʔg̶̊aŋ beŋŋuŋg̶̊eŋi sahu ase? Qři dumpiʔmeŋ qřidoʔmdaʔ saʔŋunte džeuqřa eg̶̊ii bisota. Biŋat suekřažoʔŋžiʔŋ yoʔŋdimpiʔpiŋ ŋamiʔkiʔte yužuŋiř. Apeʔ toʔŋkeŋb̶aʔmmeŋ džumsu ipiʔtikidžaŋ iysiŋbiŋ. Muntiʔŋmiʔŋ yiʔŋ ŋoʔŋkaŋ kat g̶̊aʔŋsařpiŋdeʔ ihoʔŋ hiʔŋdaʔ. Piʔmim yeŋi deʔi řoʔmkřa. Ee žiʔŋme taʔŋiřoʔŋ třuduŋ. Řiʔmpuŋdoʔŋ piʔŋyu biŋkuŋyaʔŋe dempehimsaŋbe třikeʔ aktoʔŋ. Batbaʔŋhumbeŋ aboʔŋa haŋi siʔbaʔ huʔřemteŋžeŋ biti. Duŋqiʔŋsuŋ seʔkřa deʔyiʔm qaʔŋdoʔm žintiŋ ekřažuʔ udžaʔm doʔŋžoqpaŋřoʔŋ motqřa? Džumyuŋqřa džiŋdikeŋe kaʔŋiŋži tumpuŋ g̶̊ař siʔtiŋ. Simdaʔŋ yit džotqiʔŋ džoʔŋžeŋ biʔmse? Doʔŋŋi g̶̊iŋsentemtřeyoʔŋ huib̶daʔ džeʔpiʔmaʔŋ žaʔ žežiŋ? Poʔŋdaʔŋ poʔŋim třahoʔŋi tuŋřuʔg̶̊ubam ŋeŋg̶̊aʔŋ. Ikbiti ŋaʔŋqře miʔŋ eme b̶umg̶̊iŋdži g̶̊oʔŋdiʔtitaʔŋkim. Doʔŋg̶̊uʔ. Qřupem daʔŋeqřa b̶um oyyiʔ hiŋok haŋ. Pepaŋkaheŋdař ipoʔŋ baʔŋ bumpřuřumdeʔ suʔsuŋseŋ taŋkampeʔhuʔqře. Piʔ mekuŋ ežiqřa piʔŋqiŋsoʔŋb̶aʔmpiy qřekaʔm saʔŋiy. Boʔŋqřate humařsuʔa žiʔŋbaŋg̶̊umtiŋ qaŋžiq qummiʔ puʔik? Timpařdžiʔ baumemiŋ qiŋsaŋa pag̶̊aʔ křusaʔ dekokžiʔŋ. Siʔŋbiʔboʔŋkiʔŋ yaʔŋkiŋ suŋkiŋ g̶̊eŋ ŋaʔŋheʔg̶̊aʔŋ isaŋ hik. Bame qiʔhiyqiʔžib̶g̶̊aʔm deŋseŋhiʔ miʔŋda. Přižimpaʔŋiʔ hib̶koʔŋdiʔntoʔme b̶edaʔhiŋ duntemdeu tiʔmpomdžum ŋomdža?

More: show
ʔ/’/_
./ ./_
,/ ,/_
?/ ?/_
!/ !/_

ŋ/ⁿ/_/#_
ⁿ/ñ/ⁿ_
b̶/x°/_
b/k°/_
k°̶/x°/_
y/‹/_C
w/‹/_C
/‹/_’CC
’k/q/_
ř/c/_
g̶̊/x/_
m/°ⁿ/_C
m/°ⁿ/_#
m/ñ°/_
V°/\\/_
C//_c
k/q/_
d/k/_
p/h/_F
p/c°/_B
t/k/_o
u/î/_
o/u/_
°°/°/_
ch/h/_
DC/C/_
t//_#
t//_C
ⁿ/ⁿñ/V_V
’°/\\/_
‹°/\\/_
V°/\\/_
°°/°/_
e/ai/[hcq]_
s/c/_°
s/k/_Vk
s/t/_VC
s//_
e/a/°_
ž/y/_i
e/i/_
°H/°û/_
y//_
n/ŋ/_
ž/f/_u
ž/c/_°
ž/x/_
p/k/_°
p/’/#_
p//_
c/h/_#
[kq]/’/_#
//_[.,?!]

More: show
V=aeiouî
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnkxřlrhsž’
F=ie
B=ou
S=ptc
Z=bdg
D=ptcqbdgmnkxřlrhsž
H=îumore to come

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Fri May 13, 2016 6:22 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
More: show
ʔ/‘/_
./ ./_
,/ ,/_
?/ ?/_
!/ !/_
ŋ/ñ/_

b̶/w/_B
w//B_
b̶/b/#_
g̶̊/w/B_
u/w/_V
‘/˥/_N/_NV
‘/˥/_
˥N/\\/_/_V
t/˩/_$/_ř
tř/th/_
/˩/˩tV
ñ/n/V_V
ř/d/#_
ř/l/V_V
d/ř/V_V
ř/d/_$
g̶̊/kh/#_
g̶̊/g/_$
b̶/b/_$
qh/qx/_
ř/h/q_
q/ɢ/#_/_h
q/˩˦/_$/_h
x/h/_
dž/č/_/[ñm]_
[mñ]//_dž
ñ/‘/_(T)$/_(T)#
ř/h/S_
w/y/C_
[yw]/‘/_$
b̶/v/_
g̶̊/ƚ/_/N_
g̶̊/h/_
w/gʷ/_
V‘/W/_
k/g/_[$T]/_h
ž/š/V(T)_V/_Vž
N//_ž

More: show
Hakulimu bi˥ƚušoñ˥ žu˥ute˥ bɒyiñ kiliñ˥ pɛžøhau . G̶̊ɛhu˥ kiqhe tæbañ˥ žɛƚañ˥ phateñ yumhañ˥ . Hotuton˥tuñ čuřu˥ pa do˩bagʷogtiñ pum piqamtᴐ˥kašuñ ti˥phiřimsa˩ bařo˩ hařam˥ . Ŋu˥vimpim mi˥hɒ˥sædoñ˥ ti˥ñe˥sam igmoñ pɒhe eře˥ . Kožo˥maƚu˥ dɛvɛ˥ha˥ simphiyoñ˥ ñidžañ˥ dɛñim˥piñ˥ qhižæñeñ ɢɛ˥qoñ˥ puntim˥ khi˥byumtu˥ hɒ˥boni . Ompiƚa . Qřyu be˥ƚañ bæñøƚeni sahu ase ? Qři dumpi˥meñ qhiřom˥da˥ sa˥ñunte čeuqha eƚii bisota . Bina˩ syekhažᴐ˥žiñ˥ yᴐ˥dimpi˥piñ ñami˥ki˥te yušunid . Ape˥ tᴐ˥kævam˥meñ čumsu ipi˥tikičañ ɛsɛbiñ . Muntɛ˥miñ˥ yiñ˥ ñᴐ˥kañ ka˩ khɒ˥sadpɛde˥ ihoñ˥ hɛ˥da˥ . Pi˥mim yeni de˥i dom˥kha . Ee žɛ˥me ta˥ñiloñ˥ thuřuñ . Řim˥pødoñ˥ pɛ˥yu bɛkøya˥ñe dempehimsɒbe thike˥ agtoñ˥ . Ba˩bɒ˥humbeñ abo˥ña hani si˥ba˥ hu˥řemtæžeñ biti . Døqɛ˥suñ se˥kha de˥yim˥ ɢɒ˥dom˥ žintiñ ekhašu˥ učam˥ dᴐ˥žo˩˦pɒřoñ˥ mo˩qha ? Džumyøqha čɛdikene ka˥ñɛži tumpuñ khad si˥tiñ . Simdañ˥ yi˩ čo˩qiñ˥ čᴐ˥žeñ bim˥se ? Dᴐ˥ñi khɛsentemtheyoñ˥ hyibda˥ če˥pi˥mañ˥ ža˥ žešiñ ? Pᴐ˥dañ˥ po˥ñim thaho˥ñi tøřu˥ƚubam ñæƚañ˥ . Igbiti ñɒ˥qhe miñ˥ eme gʷumhidži khᴐ˥di˥titɒ˥kim . Dᴐ˥ƚu˥ . Qřupem da˥ñeqha gʷum ᴐyi˥ hinog hañ . Pepɒkahædad ipoñ˥ bañ˥ bumphulumde˥ su˥søseñ tɒkampe˥hu˥qhe . Pi˥ mekuñ ešiqha pɛ˥qɛsᴐ˥vam˥pɛ qhekam˥ sa˥ñɛ . Bᴐ˥qhate humadsu˥a žɛ˥bɒƚumtiñ ɢɒži˩˦ ɢummi˥ pu˥ig ? Timpadči˥ baumemiñ ɢɛsana paƚa˥ khusa˥ dekogžiñ˥ . Sɛ˥bi˥bᴐ˥kiñ˥ yɒ˥kiñ søkiñ kheñ ñɒ˥he˥ƚañ˥ isañ hig . Bame ɢi˥hɛqi˥šibƚam˥ dæsæhi˥ mɛ˥da . Přišimpa˥ñi˥ hibkᴐ˥din˥to˥me beřa˥hiñ duntemdeu tim˥podžum ñodža ?
More: show
V=aeiou
W=ɒæɛᴐø
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlrkřžyñhs
F=ie
B=ou
S=ptkq
Z=bdg
$=ptcqbdgmkřžñn˥lyrxhs
N=mnñ
T=˥˩˦

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Tue May 17, 2016 8:20 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
More: show
ʔ/‘/_
./ ./_
,/ ,/_
?/ ?/_
!/ !/_

g̶̊/x/_
b̶/w/_
w/h/_a
a/ai/_y
w//F_
w/h/a_
k/q/_a
q/k/i_
w/f/_
‘ŋ/\\/_
‘m/\\/_
ŋ/ⁿ/V_/_V
m/ⁿ/V_/_V
ⁿ‘/\\/_/_V
G/N/ⁿ_
nž/ñ/_
ⁿ//_N
‘Z/S/_
ř/s/S_
s/f/p_
s/x/[kq]_
ř/ʁ/_
ⁿS/\\/_
Sⁿ/SN/_
SN/\\/_
mq/ŋq/_
‘N/\\/_
ŋ‘/\\/_
‘/p/m_
‘ⁿ/n/_
ⁿ‘/nt/_
ⁿ/h/_
‘/h/_
C/:/_²
:C/\\/_
/:/VC_V
[fsx]//S_
h//_/_:
h:/'/_
k/'/_#
q/k/_#
u/ʊ/_$/_$V
ʊ/u/_#
i/ɪ/_$/_$V
ɪ/i/_#

/w/ŋ_V
ŋ/g/#_

ŋ:/ŋ/_
u/w/_V
H/I/Q_
H/I/_Q

k:/q/_
Z:/S/_
Z/S/_$
tž/dž/_
S/Z/_Z
s/ʂ/_
ž/ɹ/_
dɹ/ʥ/_
š/ʨ/_
l/ɮ/_/_#
ɹ/l/_
l/ɮ/C_
y/j/_
j//i_/_V
p/w/m_/_:
://mp_
/ˈ/_C:
://_
ɪɕ/i/_
/'/#_V
V/ə/_ˈ
ˈ//_
/ˈ/#_/_[.,?!]
ñ/ɲ/_

-
'/ʔ/_

More: show
V=aeiouɪʊ
H=iu
I=ɪʊ
W=ɒæɛᴐø
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlŋrkřʔžʁyñhs
F=ie
B=ou
S=ptkqsšɕħɬ
Z=bdgɢřžyʁl
$=ptcqbdgmkřžñn˥lyrʁʔŋxhs
G=bdgfshywřžx
N=mnŋmnŋñmnñŋ
Q=qʁ
T=˥˩˦

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Sun Jun 26, 2016 12:50 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
Bump

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Sun Jul 24, 2016 3:27 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
New conlang (again?)

/p b t tʼ d k kʼ ɡ/
/m n ŋ/
/s r/
/w j/

/i e ə a o u/ + vowel length

CV

i'll post some grammar tomorrow

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Wed Aug 31, 2016 1:49 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
reposted from the CBB

/p b t d k ʔ/ <p b t d k ʼ>
/m n ŋ/ <m n ng>
/ɾ/ <r>
/h/ <h>
/w j/ <w y>

/ɨ a/ <ɨ~i~u a~e~o>
/ɨɨ aa/ [ɨː ɑː] <ɨɨ~ii~uu aa~ee~oo>

CCVC

Permitted (syllable-initial) clusters

pm mp mb tn nt nd kŋ ŋk ʔm ʔn ʔp ʔt ʔk ʔŋ ʔr ʔh ʔw ʔj hp ht hk hm hn hŋ hw hj Pj* Pw Nj Nw hj hw rj rw Pr pt pk tk tp bd db md mk mt ŋd ŋt pp bb tt dd kk mm nn ŋŋ rr ww jj

*P=p b t d k

Vowel allophony

/a ɨ/ are pronounced [ɛ i] <e i> next to /j Cj jC/. /h ʔ/ do not block this rule, other consonants do.
/a ɨ/ are pronounced [ɔ u] <o u> next to /w Cw wC/. /h ʔ/ do not block this rule, other consonants do.
/aɨ ɨa/ are pronounced [a̝ːᶤ ɨ̠ːᵃ] <aɨ ɨa>, /jaɨ jɨa aɨj ɨaj/ [(j)ɛ̙ː (ɲ)ɛ̙̃ː æ̃ɘ̯̃(ɲ) æɘ̯(j)] <yaɨ e̱e̱ a̱ɨ̱ ɨay> and /waɨ wɨa aɨw ɨaw/ [(w)ɔ̘ː (w̃)ɔ̘̃ː ɒ̃ø̯̃(w̃) ɒø̯(w)] <waɨ o̱o̱ o̱e̱ ɨaw>
/an ɨn/ are pronounced [ɛ̃(n) ĩ(n)] <e̱ i̱> next to /j Cj jC/. /h ʔ/ do not block this rule, other consonants do.
/an ɨn/ are pronounced [ɔ̃(n) ũ(n)] <o̱ u̱> next to /w Cw wC/. /h ʔ/ do not block this rule, other consonants do.
Otherwise, /an ɨn/ are pronounced [ã(n) ɨ̃(n)] <a̱ ɨ̱>
Consonants in parentheses are pronounced only before/after a vowel.

Consonant allophony

/p b t d k/ and [s] are pronounced [b β d ð ɡ z] intervocalically. /pt bd/ is pronounced [ps bz] <ps bs> intervocalically.
/t/ is pronounced [s] <s> before [i]. This rule overrides the rule before.
/tj dj/ are pronounced [ʧ ʤ]. This rule overrides the rule before.

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Sat Sep 17, 2016 9:50 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
Haruai Celtic

More: show
V=aeiouö
W=aeiou
L=āēīōū
C=ptcqbdgmkwxnljrhs
F=ie
B=ou
S=ptc
Z=bdg
$=ptcqbdgmkwxnljrhs

kw/kʷ/_
y/j/_
/ /_[,.-:”]
---
oi/jo/_
oj/jo/_
í/i/_
á/a/_
é/e/_
ó/o/_
ú/u/_
x/i/_C
x/i/_#
x/j/_
ei/ē/_
ai/ē/_
oi/jo/_
ui/ju/_
ii/ji/_
k/c/_F
/j/#_a
e/a/_CjV#
kʷ/k/_[cjntkr]
kʷ/p/_C
kʷ/p/_B
kʷ/k/_F
c/kj/_
j/l/#_
ū/u/_
i/j/C_V
i/j/V_C
i/ï/_
[īē]/i/_
ā/ja/_
lj/j/_
nj/j/_
Cj/\\/_
o/ö/_/_C$
a/ö/_wa
a/ö/öw_
m//_#
r//_$
t/r/_$
s/t/_$
Cr/\\/_$
rr/ř/_
w/b/#_
l/w/#_
r/l/_
ř/d/_
o/ö/öC_
u/ù/w_
o/u/w_
ö/o/w_
ü/ö/_
ö//WC_CW
l/j/_C
jw/uj/V_
jw/j/_
eu/ö/_
ej/i/_C
aj/i/_C
oj/i/_C
uj/i/_C
ij/i/_C
t/ť/[aeoö]_#
l/ť/_#
[au]//_#
[ktsp]/'/_#
ť/jt/_
aj/e/_C
ej/e/_C
öj/e/_C
ij/i/_C
oj/ö/_C
uj/ï/_C
nt/tt/_
o/ö/_t$
a/ä/_[tlbdg]$
Z/S/_#
[tl]//_$
'/ŋ/_
[bd]/g/_w
[pt]/k/_w
aw/\\/_
ww/uw/_
a//uw_#
w//u_#
n[ŋkg]/ŋ/_
k/x/V_e#
ï/ɨ/_
-//_
---


wone gu diŋ köjale kɨŋe wiŋ siŋ woŋ nöwon deŋ

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Sep 24, 2016 10:49 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
More: show
V=aeiouʌɛɪɔʊɘ
W=ʌɛɪɔʊɘ
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlrhkžřxvyʢʔŋwjs
F=ie
B=ou
S=ptkq
Z=bdg
$=ptcqbdgmnlrhkžřxvʢyŋwʔjs
N=mnŋ

/ /_[.,?!]
g̶̊/x/_
b̶/v/_
dž/ǯ/_
---
ŋd/n/_
md/n/_
N//ʔ_
ʔS/\\/_
Sʔ/S’/_
h/ʡ/_
S/ʡ/_C/_ř
ʔʡ/ʡ’/_
ʡ/ʢ/_/_’
ʡ’/q’/_
q/χᶺ/_
χᶺ’/q/_
ᶺi/e/_
ᶺu/o/_
ᶺa/ʌ/_
ᶺ/ʌ/_
χ//C_
ʌe/ʌj/_
ʌo/ʌw/_
χ/x/_
ř//_#
V//VC_#
V//VC_/_C$
ʢV/\\/_
Vʢ/W/_
ř//_$
x/k/_$
u/ʉ/_
[ʊɔ]/ɵ/_
[ɛa]/æ/_
[ʌo]/ɒ/_
ɘ/ɵ/_
ʔ/̱/_$
ʔ/x/_
yy/dy/_
y/ʑ/_
ž/ɕ/_
ǯ/ʥ/_
ř/ʐ/_
’/ʰ/_

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Opipik's scratchpad
PostPosted: Mon Sep 26, 2016 6:52 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Thu Sep 22, 2011 11:54 pm
Posts: 1167
Travis B. wrote:
You should learn to make more of your sound changes conditional, and not just conditional based on being adjacent to C or V either. And to treat your sound changes as real sound changes, and not simple graphical substitution of symbols, e.g. by making sound changes apply at a featural level rather than a graphical one. (You might not want to write your sound changes as if they were meant for your favorite SCA either, especially if it is not a featural SCA.)

Can you explain more what you mean by this, as it would help for my own conlangs. I was under the assumption that all sound changes, in the end, boiled down to "X > Y" with the caveat that sometimes X becomes Y in certain areas/around certain other sounds, or perhaps X becomes Z in a different position.

_________________
Nūdhrēmnāva naraśva, dṛk śraṣrāsit nūdhrēmanīṣṣ iźdatīyyīm woḥīm madhēyyaṣṣi.
satisfaction-DEF.SG-LOC live.PERFECTIVE-1P.INCL but work-DEF.SG-PRIV satisfaction-DEF.PL.NOM weakeness-DEF.PL-DAT only lead-FUT-3P


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Sep 26, 2016 9:11 pm 
Sanci
Sanci

Joined: Fri Jan 02, 2015 4:07 pm
Posts: 48
I think what he is referring to are sound changes that result in a change in what feature of the language are distinctive/phonemic. For example, a change like

modally voiced vowels > creaky voiced vowels / ʔ_
ʔ > ∅

changes the basis on which words are distinguished, i.e. the contrasting feature, from the presence/absence of a particular phoneme to a property of certain sounds. It may also cause words which used to be distinct to merge, as in the hypothetical example *aʔi, *aḭ > aḭ. This means real, structural changes in the systems of the language. This is contrasted with a change like g > ɣ (assuming ɣ isn't already a phoneme). This is, in some way, just a "relabeling" of the linguistic system which already exists. It doesn't really change anything. If you're familiar with abstract math at all, what I'm talking about is basically whether an isomorphism exist between the two phonologies, assuming such a thing could be suitably defined.

(At this point I'm just rambling, so this is going down at the bottom away from all the helpful stuff, but maybe a bijection from the set of all words → the set of all words, that takes each phoneme to another phoneme, preserving word length?)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Oct 25, 2016 7:00 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
More: show
V=aeiouə
L=āēīōūê
C=ptcqbdgmnlwxjkrhɕsšťɸ
F=ieīē
B=ouōū
S=ptc
Z=bdg
$=ptcqbdgmnlwxjkrhɕšťsɸ

ʷ/w/_
V:/L/_
oy/oi/_
y/j/_
/ /_[,.!?]
————
kw/k/_F
kw/p/_B
w/ɸ/#_C
é/e/_
á/a/_
ó/o/_
í/i/_
ú/u/_
kw/k/_i
e/ə/_
r/x/_#
Vr/\\/C_
wr/r/_
x/:/_/#_
x/k/_
:V/\\/_
əo/ō/_
au/ō/_
oo/ō/_
V:/L/_
://_
ê/ə̄/_
Ci/\\/_V
oi/e/_
ai/e/_
m/um/_#
o/u/g_
ō/ū/g_
g//V_B
g//V_a
əu/ō/_
ə̄u/ô/_
ou/ū/_
au/ō/_
ōu/û/_
āu/ô/_
ēu/ô/_
īu/û/_
eu/ō/_
iu/ū/_
Vō/ô/_
m//_$
ə//V_
ɸ/h/_
h[tlrs]/s/_
ə//C_C/CC_C(C)
s//_#
r/j/C_
ī/ie/_
ū/uo/_
û/uō/_
ô/oa/_
ə̄/iə/_
w/j/$_i
wa/uo/C_
st/s/_
t//C_#
ə//#_/_C#
-//_
wo/uo/C_
ə//_#
k/jk/_#/C_
kw/k/_#
kw/k/_
[hs]j/š/_
kj/ť/_
tj/ť/_
sC/\\/_
kC/\\/_
Cs/C²/_
Ck/C²/_
mk/mm/_
a/ɐ/_
o/ɔ/_
e/ɛ/_
L/V/_
š/ɕ/_
/ə/#_C²
More: show
V=aeiouäāēīōū
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnlwxjkrhs
F=ieē
B=ou
S=ptc
Z=bdg
$=ptcqbdgmnlwxjkrhs
l
V:/L/_
ʷ/w/_
/ /_[,.!:?]
————
aw/eu/_
ɸ/w/_
wC/\\/_
m//_#
á/ā/_
í/ī/_
é/ē/_
ó/ō/_
ú/ū/_
a/ä/_
o/a/_
ay/ai/_
ai/ä/_
au/ō/_
kw/p/_
a//VC_CV
a//VC_C
i/j/C_V
n/ⁿ/_$
Cⁿ/\\/V_
r/ʁ/_
Cʁ/\\/_$
ʁ/x/_
t//_#
ē/je/_#
Cj/\\/_V#
x//_$
s//_#
s//_C#
p/ʔ/_$
e/ē/#CC_#
e//_#/#C_
-//_
[tkdg]i/s/_#
ej/aî/_
ā/a/_#
wi/j/_#
i//_#
ej/aî/_
j/i/_$
w//C_F
lw/xw/_
a//_#
ui/i/V_$
e/ä/_[gdw]ä
g//_/#_
x/χ/_
g/x/_
d//F_F
w//ä_ä
ää/ǟ/_
ā/o/_
ai/ē/_
aî/ai/_
e/ɛ/_
ē/e/_
i/ɪ/_
ī/i/_
ū/o/_
a/ə/_
ä/a/_
ǟ/jə/_
ⁿ/̃/_
əɪ/aɪ/_

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Nov 23, 2016 4:10 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
More: show
V=aeiouɛɔ
L=āēīōū
C=ptcqbdgmnkwjlʤʔrhs
F=ieɛ
B=ouɔ
S=ptc
Z=bdg

-//_
q/ʔ/_
j/ʤ/_
y/j/_

k/ʔ/_#
b/mb/_/#_
d/nd/_/#_
g/ŋg/_/#_
e/aj/_#
o/aw/_#
R/t/#_
R//_
l/j/_[ei]
l/w/_[ou]
l/s/_
r/l/_/d_
dr/r/_
y//F_F
w//B_B
m/ŋ/_#
a//_#/V_
--
um/\\/V_a
mu/mw/_V
ou/uu/_
s/h/#_
t/s/_uu
nn/n/_
ti/c/_V
t/c/_i
j//a_i
w//a_u
ea/ɛ/_
oa/ɔ/_
ai/ɛ/_
au/ɔ/_
ʔ//a_a
ʔ//i_i
ʔ//u_u
ʔ//e_e
ʔ//o_o
u/w/_V/_u
lw/w/_
a/â/‘aC_‘#
a//aC_/_C#
‘//_
â/a/_
---
aw/ɔ/_/_#
r/d/#_
w/b/#_
t/ɾ/V_u
u//_#/u_
ʔ//_#
m/nw/_F
mw/m/_F
[mn]w/ŋw/_
----
nr/r/_
r/ð/_
ɾ/r/_
/ʔ/#_V
t/ʔ/_#
r/t/_#

More: show
V=aeiouɨə
L=āēīōū
C=ptkqbdgmnlrhswʔj
F=ie
B=ou
S=ptc
Z=bdg

-//_
q/ʔ/_

k/ʔ/_#
b/mb/_/#_
d/nd/_/#_
g/ŋg/_/#_
e/aj/_#
o/aw/_#
R/t/#_
R//_
l/j/_[ei]
l/w/_[ou]
l/s/_
r/l/_/d_
dr/r/_
y//F_F
w//B_B
m/ŋ/_#
a//_#/V_
--
ao/oo/_
ae/ee/_
ou/uu/_
s/z/#_
p/k/_ap
p/f/_
f/h/_[iea]
l/z/_
n[rz]/nn/_
nn/tn/_
mm/pm/_
ee/æ/_
[sh]/ɕ/_i
[ai]”/é/_
a[ji]/æ/_
a/æ/_…[éæ]
a/æ/[éæ]…_
e/ə/_
əa/ɨa/_
é/e/_
æ/e/_
eu/ew/_
ʔ//[əa]_#
ə/a/aʔ_
i/ɨ/_/j_
ɨ/i/_j
j//_i
Cʔ/\\/_
aʔ/\\/V_#/ɨ_
ii/i/_
ui/ɨɨ/_
Vɨ/V²/_

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Dec 28, 2016 9:29 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
bump

/p b t d k g ʔ/
/m n ŋ/
/s/
/r ɺ/
/l j/

/i ɨ u e ə o a/

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 06, 2017 2:52 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
bump

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Mar 19, 2017 1:22 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
/p t ʧ c k ʔ/
/m n ɲ ŋ/
/ɸ s ʃ/
/r ʟ/

/i ɯ u ɛ ʌ ɔ ɑ/ + vowel length

for ease of typing /ɛ ɔ ɑ ɸ ʟ/ are written <e o a f gl>, long vowels are written doubled

(C)V(C)

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Apr 23, 2017 1:29 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
bump

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun May 28, 2017 10:29 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
expect something soon

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Jun 27, 2017 3:42 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
i'm a lazy fuck

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Aug 12, 2017 12:18 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
bump

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Aug 12, 2017 2:21 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Sat Feb 11, 2012 9:50 am
Posts: 2435
Still better than me.

_________________
The conlanger formerly known as “the conlanger formerly known as Pole, the”.

If we don't study the mistakes of the future we're doomed to repeat them for the first time.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Aug 14, 2017 7:13 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
/p t k m n ŋ r s β j/ <p t k m n ng r s v i>
/i u ɛ a/ <i u e a>
/iː uː ɛː aː ɔː/ <i-i u-u e-e a-a~aa o>
/j/ can't occur in the environment of /i iː/
the long vowels occur only across morpheme breaks (except /aː/ and /ɔː/)
syllable structure is (C)V(i,u)(C') where C' = p t k m n s r, no geminates so geminate consonants degeminate across morpheme boundaries
some words: <akut> "man (person)"
<munai> "water"
okay this is a Tolai rip-off, let's make some grammar
- there's a definite article marked by prefixing <k-> to a word beginning with a vowel and <ka> to a word beginning with a consonant
(still a tolai rip-off)
- basically the only noun affixes are the possession ones
- <n-/na-> 1.POSS, <v-/va-> 2.POSS, <ng-/nga>
- <i> before a noun marks plural
-- in case the noun is possessed, the possessive prefix attachs to the plural marker
like this: <nai munai> "our waters"

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Sep 14, 2017 2:23 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 853
note: i'm lazy

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 25 posts ] 

All times are UTC - 6 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group