Sound Change Game

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Matrix
Avisaru
Avisaru
Posts: 722
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:15 pm

Re: Sound Change Game

Post by Matrix »

Zukish käxiriy [ˈkeçɪɹɪj] :> Ta-lrm-zrq'-k'r kiᶅrw [ki.ɬɹ̩ɰ]
Image

Adúljôžal ônal kol ví éža únah kex yaxlr gmlĥ hôga jô ônal kru ansu frú.
Ansu frú ônal savel zaš gmlĥ a vek Adúljôžal vé jaga čaþ kex.
Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Ta-lrm-zrq'-k'r kiᶅrw [ki.ɬɹ̩ɰ] :> Ngmwragh jilurgh [ciɬɚɣ]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Matrix
Avisaru
Avisaru
Posts: 722
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:15 pm

Re: Sound Change Game

Post by Matrix »

Ngmwragh jilurgh [ciɬɚɣ] :> Nahakhontl čyitlrĥ [t͡ʃʲi.t͡ɬɹ̩χ]
Image

Adúljôžal ônal kol ví éža únah kex yaxlr gmlĥ hôga jô ônal kru ansu frú.
Ansu frú ônal savel zaš gmlĥ a vek Adúljôžal vé jaga čaþ kex.
Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Nahakhontl čyitlrĥ [t͡ʃʲi.t͡ɬɹ̩χ] :> Ngmwragh xitlurħ [tsʲitɬɚħ]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Cathbad
Avisaru
Avisaru
Posts: 269
Joined: Thu Aug 04, 2005 4:11 pm
Location: Edinburgh, UK

Re: Sound Change Game

Post by Cathbad »

Ngmwragh xitlurħ [tsʲitɬɚħ] :> High Eolic sittehe [sitːəhə]

User avatar
Click
Avisaru
Avisaru
Posts: 620
Joined: Sun Mar 04, 2012 11:53 am

Re: Sound Change Game

Post by Click »

High Eolic sittehe [sitːəhə] → Proto-Littoran síttaha → Azunan sita [ʃɪˈta]

User avatar
Cathbad
Avisaru
Avisaru
Posts: 269
Joined: Thu Aug 04, 2005 4:11 pm
Location: Edinburgh, UK

Re: Sound Change Game

Post by Cathbad »

Azunan sita [ʃɪˈta] → Trurian chäda [çə'da]

User avatar
Matrix
Avisaru
Avisaru
Posts: 722
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:15 pm

Re: Sound Change Game

Post by Matrix »

Trurian chäda [çə'da] :> Dolkharezan sada [ɕə.ɟə]
Image

Adúljôžal ônal kol ví éža únah kex yaxlr gmlĥ hôga jô ônal kru ansu frú.
Ansu frú ônal savel zaš gmlĥ a vek Adúljôžal vé jaga čaþ kex.
Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Dolkharezan sada [ɕə.ɟə] :> Cherun curjur [ʂɯ˞cɯ˞]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Pazmivaniye
Lebom
Lebom
Posts: 198
Joined: Sat Apr 10, 2010 5:51 pm
Location: Marye Ketu, Paleta Giradai 10056

Re: Sound Change Game

Post by Pazmivaniye »

Cherun curjur [ʂɯ˞cɯ˞] :> Modern Palethian cïjhï [ˈʃɯᶢǂɯ]

By the way, I haven't been able to access Aveneca.com and thus the handy JEPAX tool lately, does anyone know what might be my problem?

User avatar
Kvan
Lebom
Lebom
Posts: 112
Joined: Tue Oct 12, 2010 3:36 pm

Re: Sound Change Game

Post by Kvan »

Modern Palethian cïjhï [ˈʃɯᶢǂɯ] :> Tletlwan [tʃək:ə]
From:
Economic Left/Right: -7.25
Social Libertarian/Authoritarian: -7.69

To:
Economic Left/Right: -6.12
Social Libertarian/Authoritarian: -5.33

Pazmivaniye
Lebom
Lebom
Posts: 198
Joined: Sat Apr 10, 2010 5:51 pm
Location: Marye Ketu, Paleta Giradai 10056

Re: Sound Change Game

Post by Pazmivaniye »

Tletlwan [tʃək:ə] :> Ladasan čeka [ˈtʂekɐ]

And about my Aveneca problem, it looks like my IP's been blocked but I'll see about getting around that.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Ladasan čeka [ˈtʂekɐ] :> Kannow rekʼa [tʂʰekʼa]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Matrix
Avisaru
Avisaru
Posts: 722
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:15 pm

Re: Sound Change Game

Post by Matrix »

Kannow rekʼa [tʂʰekʼa] :> Dolkharezan tsika [cɕi.kə]
Image

Adúljôžal ônal kol ví éža únah kex yaxlr gmlĥ hôga jô ônal kru ansu frú.
Ansu frú ônal savel zaš gmlĥ a vek Adúljôžal vé jaga čaþ kex.
Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh.

User avatar
Kilanie
Sanci
Sanci
Posts: 71
Joined: Sun Apr 13, 2008 12:38 am

Re: Sound Change Game

Post by Kilanie »

Dolkharezan tsika [cɕi.kə] :> Bìlechte cikè [ci.kɜ]
After ordering a pint of his favorite ale, Robert was perplexed when the barmaid replied that the fishmonger was next door. The Great English Vowel Shift had begun.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Bìlechte cikè [ci.kɜ] :> Ngmwragh jike [cikɤ]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

JasonK
Niš
Niš
Posts: 9
Joined: Tue Oct 20, 2009 7:10 pm
Location: Melbourne, AUS

Re: Sound Change Game

Post by JasonK »

Ngmwragh jike [cikɤ] :> Qrôl kíke [ˈkʲi.kə]

User avatar
Monk
Sanci
Sanci
Posts: 44
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:11 pm
Location: Canaan

Re: Sound Change Game

Post by Monk »

Qrôl kíke [ˈkʲi.kə] Image Gýlfægnar kýká ['cikɑ:]
Overwhelming hopelessness in the eyes of burned faces.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Gýlfægnar kýká ['cikɑ:] :> Old Arve kjekah [kjɪˈkʰɑː] :> Arve [cɪˈkʰøə̯w]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Matrix
Avisaru
Avisaru
Posts: 722
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:15 pm

Re: Sound Change Game

Post by Matrix »

Arve [cɪˈkʰøə̯w] :> Ta-lrm-zrq'-k'r tᶅik'ruw [t͡ɬi.kʰɹʊɰ]
Image

Adúljôžal ônal kol ví éža únah kex yaxlr gmlĥ hôga jô ônal kru ansu frú.
Ansu frú ônal savel zaš gmlĥ a vek Adúljôžal vé jaga čaþ kex.
Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh.

User avatar
Kvan
Lebom
Lebom
Posts: 112
Joined: Tue Oct 12, 2010 3:36 pm

Re: Sound Change Game

Post by Kvan »

Ta-lrm-zrq'-k'r tᶅik'ruw [t͡ɬi.kʰɹʊɰ] :> Tletlwan likro [t͡ɬi.kr̥o]
From:
Economic Left/Right: -7.25
Social Libertarian/Authoritarian: -7.69

To:
Economic Left/Right: -6.12
Social Libertarian/Authoritarian: -5.33

User avatar
Monk
Sanci
Sanci
Posts: 44
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:11 pm
Location: Canaan

Re: Sound Change Game

Post by Monk »

Tletlwan likro [t͡ɬi.kr̥o] :> Gýlfægnar tǽkklur ['tækhl̥ʏɾ]
Overwhelming hopelessness in the eyes of burned faces.

User avatar
Matrix
Avisaru
Avisaru
Posts: 722
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:15 pm

Re: Sound Change Game

Post by Matrix »

Gýlfægnar tǽkklur ['tækʰl̥ʏɾ] :> Dolkharezan takrir [cək.ʁiʁ]
Image

Adúljôžal ônal kol ví éža únah kex yaxlr gmlĥ hôga jô ônal kru ansu frú.
Ansu frú ônal savel zaš gmlĥ a vek Adúljôžal vé jaga čaþ kex.
Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh. Ônal zeh.

----
Smeric
Smeric
Posts: 1418
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:15 pm

Re: Sound Change Game

Post by ---- »

Dolkharezan takrir [cək.ʁiʁ] :> čèkkiġ [tʃək.ˈkʰeʁ]
I still haven't named this language

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

čèkkiġ [tʃək.ˈkʰeʁ] > Arve tja-käng [c6?"k_he@_^R\]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Post Reply