zompist bboard

a congress of convoluted conworldery
It is currently Wed Jan 24, 2018 2:37 am

All times are UTC - 6 hours [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 2638 posts ]  Go to page Previous  1 ... 102, 103, 104, 105, 106
Author Message
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Mon Jun 12, 2017 10:17 am 
Sanci
Sanci
User avatar

Joined: Fri Jul 10, 2015 5:56 pm
Posts: 21
Location: Right Behind You
Aksanji jīm [t̠ʲim] → Balt-Natci Standard trīmi [ʈi(m)]
Aksanji cu [ɕʊ] → Balt-Natci Standard ço [(θ)] {this word would be silent unless before a vowel, when it is [θ]}
Aksanji cēñ[ɕen̠ʲ] → Balt-Natci Standard çeņe [θʲe(ɳ)]
Aksanji ciñ [ɕɪn̠ʲ] → Balt-Natci Standard çeņe [θʲe(ɳ)]

_________________
[meta comment]


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Mon Jun 12, 2017 11:47 am 
Sanci
Sanci
User avatar

Joined: Sat May 27, 2017 10:03 am
Posts: 47
Location: The Universe
Balt-Natci Standard trīmi [ʈi(m)] > Balt-Natci Dialect tim [tỹ]
Balt-Natci Standard ço [(θ)] > Balt-Natci Dialect h [(h)]
Balt-Natci Standard çeņe [θʲe(ɳ)] > hen [çẽ]

New words:
Rick Astley Never gonna give you up [nɛvɹ̩ gənə gɪv ju əp]
Rick Astley Never gonna let you down [nɛvɹ̩ gənə lɛt ju dawn]
Rick Astley Never gonna run around and desert you [nɛvɹ̩ gənə rən ərawnd ænd dəzɹ̩t ju]
Rick Astley Never gonna make you cry [nɛvɹ̩ gənə mɛi̯k ju kɹai̯]
Rick Astley Never gonna say goodbye [nɛvɹ̩ gənə sɛi̯ gʊdbai̯]
Rick Astley Never gonna tell a lie and hurt you [nɛvɹ̩ gənə tɛl ə lai̯ ænd hɹ̩t ju]

...nothing suspicious here...


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Mon Jun 12, 2017 4:45 pm 
Sanci
Sanci
User avatar

Joined: Fri Jul 10, 2015 5:56 pm
Posts: 21
Location: Right Behind You
Rick Astley Never gonna give you up [nɛvɹ̩ gənə gɪv ju əp] → Traditional Celthri Neabh gån ghi jå [nʲéav gɒn ji jɒ]
Rick Astley Never gonna let you down [nɛvɹ̩ gənə lɛt ju dawn] → Traditional Celthri Neabh gån le ju don [nʲéav gɒn lʲe ju don]
Rick Astley Never gonna run around and desert you [nɛvɹ̩ gənə rən ərawnd ænd dəzɹ̩t ju] → Traditional Celthri Neabh gån rå rron dså ju [nʲev gɒn rən ʐon dəzɹ̩t ju]
Rick Astley Never gonna make you cry [nɛvɹ̩ gənə mɛi̯k ju kɹai̯] → Traditional Celthri Neabh gån maé ju craé [nʲev gɒn mɤ ju kɹɤ]
Rick Astley Never gonna say goodbye [nɛvɹ̩ gənə sɛi̯ gʊdbai̯] → Traditional Celthri Neabh gån saé gbaé [nʲev gənə sɤ gbɤ]
Rick Astley Never gonna tell a lie and hurt you [nɛvɹ̩ gənə tɛl ə lai̯ ænd hɹ̩t ju] → Traditional Celthri Neabh gån tealh lhaé å ju [nʲev gɒn tʲel lɤ ɒ ju]
GamerGeek ...nothing suspicious here... [nɔθɪŋ səspɪʃʊs hiɹ̩] → Traditional Celthri Naé zspis hí... [nɤ zbiɕ hi]

_________________
[meta comment]


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Mon Jun 12, 2017 5:51 pm 
Sanci
Sanci
User avatar

Joined: Sat May 27, 2017 10:03 am
Posts: 47
Location: The Universe
Traditional Celthri Neabh gån ghi jå [nʲéav gɒn ji jɒ] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan ghi ja [ɲɛv gan iː ja]
Traditional Celthri Neabh gån le ju don [nʲéav gɒn lʲe ju don] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan le ju don [ɲɛv gan ʎe ju dɔ̃]
Traditional Celthri Neabh gån rå ron dså ju [nʲev gɒn ɹən ʐon dəzɹ̩t ju] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan ra ron dsa ju [ɲɛv gan ra rn zon ɖ͡ʐt yː]
Traditional Celthri Neabh gån maé ju craé [nʲev gɒn mɤ ju kɹɤ] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan me ju cre [ɲɛv gan me yː kre]
Traditional Celthri Neabh gån saé gbaé [nʲev gɒn sɤ gbɤ] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan se gbe [ɲɛv gan se be]
Traditional Celthri Neabh gån tealh lhaé å ju [nʲev gɒn tʲel lɤ ɒ ju] > Not-So Traditional Celthri Neabh gan tealh lhe a ju [ɲɛv gan cel le a yː]
Traditional Celthri Naé zspis hí... [nɤ zbiɕ hi] > Not-So Traditional Celthri Ne zspis hi... [ne zdiɕ çi]


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Thu Jun 29, 2017 2:37 pm 
Sanci
Sanci
User avatar

Joined: Sat May 27, 2017 10:03 am
Posts: 47
Location: The Universe
(I'm just going to do another round)
Not-So Traditional Celthri Neabh gan ghi ja [ɲɛv gan iː ja] > Proto-Indo-European nebh g2n 1ey ye2 [nepʼʰ kʼən hej jeʔ]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan le ju don [ɲɛv gan ʎe ju dɔ̃] > Proto-Indo-European nebh g2n ye yow do [nepʼʰ kʼən je jow tʼo]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan ra ron dsa ju [ɲɛv gan ra rn zon ɖ͡ʐt yː] > Proto-Indo-European nebh g2n ra rṇ son deyt 3ew [nepʼʰ kʼən ɹn̩ son tʼejt xʷew]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan me ju cre [ɲɛv gan me yː kre] > Proto-Indo-European nebh g2n me1 3ew kre [nepʼʰ kʼən meh xʷew kɹe]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan se gbe [ɲɛv gan se be] > nebh g2n se be [nepʼʰ kʼən se pʼe]
Not-So Traditional Celthri Neabh gan tealh lhe a ju [ɲɛv gan cel le a yː] > Proto-Indo-European nebh g2n kjel le 2e 3ow [nepʼʰ kʼən kʲel le ʔe xʷew]
Not-So Traditional Celthri Ne zspis hi... [ne zdiɕ çi] > Proto-Indo-European ne1 dyeykj kjey [neh tʼjejkʲ kʲej]


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Sun Jul 02, 2017 12:42 am 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Sat Jul 25, 2009 8:21 pm
Posts: 1113
Location: Ohio
Proto-Indo-European nebh g2n 1ey ye2 [nepʼʰ kʼən hej jeʔ] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC heC jeʔD
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 hiC1 i̯eD2
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản hí iȅ [nip˩ kãˀ˦˥ hi˧˩˧ i̯eˀ˨˩]

Proto-Indo-European nebh g2n ye yow do [nepʼʰ kʼən je jow tʼo] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC joA toA
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 i̯uA2 tuA2
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản iù tù [nip˩ kãˀ˦˥ i̯u˩ tu˩]

Proto-Indo-European nebh g2n ra rṇ son deyt 3ew [nepʼʰ kʼən ɹn̩ son tʼejt xʷew] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC aɾnB sonA tetA xjuB
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 anB2 sũA1 titA2 ʃoi̯B1
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản âhn sun tìt syǔy [nip˩ kãˀ˦˥ aˀn˨˩ sõ˧ tit˩ ʃui̯˦˥]

Proto-Indo-European nebh g2n me1 3ew kre [nepʼʰ kʼən meh xʷew kɹe] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC meD xjuB kɾeA
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 miD2 ʃoi̯B1 kiA1
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản mȉ syǔy ki [nip˩ kãˀ˦˥ miˀ˨˩ ʃui̯˦˥ ki˧]

Proto-Indo-European nebh g2n se be [nepʼʰ kʼən se pʼe] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC seA peC
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 siA1 piC2
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản si pỉ [nip˩ kãˀ˦˥ si˧ piˀ˦˥]

Proto-Indo-European nebh g2n kjel le 2e 3ow [nepʼʰ kʼən kʲel le ʔe xʷew] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *nepA kanC kjelA leA ʔeA xjuB
Old Sisok Tlar Kyana *nipA2 kãC2 ciɹA1 liA2 iA2 ʃoi̯B1
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản kyir lì ì syǔy [nip˩ kãˀ˦˥ ciɹ˧ li˩ i˩ ʃui̯B1]

Proto-Indo-European ne1 dyeykj kjey [neh tʼjejkʲ kʲej] →
Proto-Sisok Tlar Kyana *neD tjekC kjeB
Old Sisok Tlar Kyana *niD2 tikC2 ciB1
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nȉ tỉk kyǐ [niˀ˨˩ tiˀk˦˥ ci˦˥]

I sort of decided that the tones would roughly be as follows: A mid, B low, C high, D mid. Glottalized sounds and aspirated sounds tended to be "borrowed" with high tone, resonants in the onsets influenced to low tone. I reserved D for nasal onsets in open syllables. Maybe not completely consistent, but I had to shoehorn in some of the articulation distinctions somehow.

_________________
(Avatar via Happy Wheels Wiki)
Index Diachronica PDF v.10.2
Conworld megathread

AVDIO · VIDEO · DISCO


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Mon Jul 03, 2017 12:37 am 
Osän
Osän
User avatar

Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Posts: 11588
Location: the Imperial Corridor
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản hí iȅ [nip˩ kãˀ˦˥ hi˧˩˧ i̯eˀ˨˩] :> North Pannonian nifkanga [ˈnifkaˀŋaˀ] (< dat. sg. nifkangê)
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản iù tù [nip˩ kãˀ˦˥ i̯u˩ tu˩] :> North Pannonian nifkaniuta [ˈnifkaˀɲutaˀ] (< nom. pl. nifkaniutu)
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản âhn sun tìt syǔy [nip˩ kãˀ˦˥ aˀn˨˩ sõ˧ tit˩ ʃui̯˦˥] :> North Pannonian nifkaansotičü [ˈnifkaˀansotitʃy]
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản mȉ syǔy ki [nip˩ kãˀ˦˥ miˀ˨˩ ʃui̯˦˥ ki˧] :> North Pannonian nifkamiččükš [ˈnifkamiˀtʃykʃ] (< nom. pl. nifkamiččüki)
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản si pỉ [nip˩ kãˀ˦˥ si˧ piˀ˦˥] :> North Pannonian nifkansip [ˈnifkaˀnsip] (< nom. pl. nifkansipi)
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nìp kản kyir lì ì syǔy [nip˩ kãˀ˦˥ ciɹ˧ li˩ i˩ ʃui̯B1] :> North Pannonian nifkanccilliišü [ˈnifkaˀntɕil:i:ʃy]
Muy Baon Sisok Tlar Kyana nȉ tỉk kyǐ [niˀ˨˩ tiˀk˦˥ ci˦˥] :> North Pannonian nitičč [ˈnitiˀtʃ] (< nom. pl. nitičči)

_________________
R.Rusanov wrote:
immediately grandchild! an yogurt

Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Wed Jul 19, 2017 1:02 pm 
Sanno
Sanno

Joined: Tue Nov 14, 2006 10:30 am
Posts: 2414
Location: Tübingen, Germany
North Pannonian nifkanga [ˈnifkaˀŋaˀ] > Proto-Lukpanic nikpaŋa [ˈnik͡paŋa] > O Ayōndui niŋgañə [ˈniŋɡaɲə]
North Pannonian nifkaniuta [ˈnifkaˀɲutaˀ] > Proto-Lukpanic nikpaniuta [ˌnik͡paˈniuta] > O Ayōndui ŋganīnda [ŋɡaˈniːnda]
North Pannonian nifkaansotičü [ˈnifkaˀansotitʃy] > Proto-Lukpanic nikpaənisutitiu [niˌk͡paə̯nisuˈtʲitʲiu] > O Ayōndui ŋgainettitiu [ˌŋɡai̯nɛtˈtitiu̯]
North Pannonian nifkamiččükš [ˈnifkamiˀtʃykʃ] > Proto-Lukpanic nikpamitiuki [ˌnik͡pamiˈtʲiukʲi] > O Ayōndui ŋgandiəshi [ŋɡaˈndiə̯ʃi]
North Pannonian nifkansip [ˈnifkaˀnsip] > Proto-Lukpanic nikpanisiəpi [ˌnik͡paniˈsʲiə̯pi] > O Ayōndui ŋganehēpi [ˌŋɡaneˈheːpi]
North Pannonian nifkanccilliišü [ˈnifkaˀntɕil:i:ʃy] > Proto-Lukpanic nikpanitiliəsiu [niˌk͡panitʲiˈliə̯sʲiu] > O Ayōndui ŋgandirīheu [ˌŋɡandiˈɺiːheu̯]
North Pannonian nitičč [ˈnitiˀtʃ] > Proto-Lukpanic nititi [ˈnitʲitʲi] > O Ayōndui ninditi [ˈninditi]

_________________
Blog: audmanh.wordpress.com
Conlangs: Ronc Tyu | Buruya Nzaysa | Doayâu | Tmaśareʔ


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Sun Aug 06, 2017 10:34 pm 
Šriftom
Šriftom

Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Posts: 7968
Location: Milwaukee, US
O Ayōndui niŋgañə [ˈniŋɡaɲə] > Proto-Laqar [ˈniŋgæni] > Old Laqar ningəne [ˈniŋgɐne]
O Ayōndui ŋganīnda [ŋɡaˈniːnda] > Proto-Laqar [nɒɡæˈniːndæ] > Old Laqar nəgnində [ˈnɐgnindɐ]
O Ayōndui ŋgainettitiu [ˌŋɡai̯nɛtˈtitiu̯] > Proto-Laqar [nɒgæjˈnættʰitʰiw] > Old Laqar nəgnattetü [nɐgˈnættʰetʰy]
O Ayōndui ŋgandiəshi [ŋɡaˈndiə̯ʃi] > Proto-Laqar [nɒˈgændiːɕi] > Old Laqar nəgandiše [nɐˈgændiɕe]
O Ayōndui ŋganehēpi [ˌŋɡaneˈheːpi] > Proto-Laqar [nɒgænæˈhæːpʰi] > Old Laqar nəgənhape [nɐˈgɐnhæpe]
O Ayōndui ŋgandirīheu [ˌŋɡandiˈɺiːheu̯] > Proto-Laqar [nɒgændiˈɾiːhæw] > Old Laqar nəgənderiho [nɐgɐnˈdeɾiho]
O Ayōndui ninditi [ˈninditi] > Proto-Laqar [ˈninditʰi] > Old Laqar nindete [ˈnindetʰe]

_________________
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Sun Sep 17, 2017 10:04 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Sat Jul 25, 2009 8:21 pm
Posts: 1113
Location: Ohio
Old Laqar ningəne [ˈniŋgɐne] → Proto-Macro-Antarctic *niñgana [niŋgana]
Old Laqar nəgnində [ˈnɐgnindɐ] → Proto-Macro-Antarctic *nañdinda [naŋdinda]
Old Laqar nəgnattetü [nɐgˈnættʰetʰy] → Proto-Macro-Antarctic *nañdeteti [naŋdeteti]
Old Laqar nəgandiše [nɐˈgændiɕe] → Proto-Macro-Antarctic *nagendiśe [nagendiʃe]
Old Laqar nəgənhape [nɐˈgɐnhæpe] → Proto-Macro-Antarctic *nahahnepe [nahah̃epe]
Old Laqar nəgənderiho [nɐgɐnˈdeɾiho] → Proto-Macro-Antarctic *nahandedigo [nahandedigo]
Old Laqar nindete [ˈnindetʰe] → Proto-Macro-Antarctic *nindete [nindete]

_________________
(Avatar via Happy Wheels Wiki)
Index Diachronica PDF v.10.2
Conworld megathread

AVDIO · VIDEO · DISCO


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Thu Jan 04, 2018 3:05 pm 
Sanci
Sanci
User avatar

Joined: Tue Nov 25, 2014 7:53 pm
Posts: 18
Proto-Macro-Antarctic *niñgana [niŋgana] > Puczi Hokkanae ninggana [niŋgana]
Proto-Macro-Antarctic *nañdinda [naŋdinda] > Puczi Hokkanae nangdinda [naŋdinda]
Proto-Macro-Antarctic *nañdeteti [naŋdeteti] > Puczi Hokkanae nangdeteti [naŋdeteti]
Proto-Macro-Antarctic *nagendiśe [nagendiʃe] > Puczi Hokkanae nagendisze [nagendiɕe]
Proto-Macro-Antarctic *nahahnepe [nahah̃epe] > Puczi Hokkanae nahanghepe [nahaŋhepe]
Proto-Macro-Antarctic *nahandedigo [nahandedigo] > Puczi Hokkanae nahandedigo [nahandedigo]
Proto-Macro-Antarctic *nindete [nindete] > Puczi Hokkanae nindete [nindete]

Suggested new words:
Bomba nuclear ['bo̞ʊ̯(m).bə nu.kle.äh]
아스타로 ['ä.sɯ̥.tʰɯ.ɾo̞]
マクドナルド ['mä.kɯ̥ᵝ 'do̞.nä.ɾɯ̥ᵝ.do̞]
Voile du palais [vwäl d̪y pä.'lɛ]

Not sure if /t/ and its variations are dental in Korean and Japanese.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Fri Jan 05, 2018 12:54 pm 
Šriftom
Šriftom

Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Posts: 7968
Location: Milwaukee, US
I honestly feel there is still some life left in the words already in use, and I would prefer all the words be in the same language, so I am going with the words already in use:

Puczi Hokkanae ninggana [niŋgana] > Proto-Laqar [ˈniŋgænæ] > Old Laqar ningənə [ˈniŋgɐnɐ]
Puczi Hokkanae nangdinda [naŋdinda] > Proto-Laqar [ˈnændindæ] > Old Laqar nandendə [ˈnændendɐ]
Puczi Hokkanae nangdeteti [naŋdeteti] > Proto-Laqar [nænˈditʰitʰi] > Old Laqar nənditte [ˈnɐnditʰːe]
Puczi Hokkanae nagendisze [nagendiɕe] > Proto-Laqar [næˈgindiɕi] > Old Laqar nədžindeše [nɐˈdʑindeɕe]
Puczi Hokkanae nahanghepe [nahaŋhepe] > Proto-Laqar [næˈhænhipʰi] > Old Laqar nəhanhepe [nɐˈhænhepʰe]
Puczi Hokkanae nahandedigo [nahandedigo] > Proto-Laqar [næhænˈdidigu] > Old Laqar nəhəndidgo [nɐˈhɐndidgo]
Puczi Hokkanae nindete [nindete] > Proto-Laqar [ˈninditʰi] > Old Laqar nindete [ˈnindetʰe]

_________________
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Sound Change Game
PostPosted: Sat Jan 06, 2018 10:42 am 
Sanci
Sanci

Joined: Mon May 29, 2017 11:22 am
Posts: 61
Kosaitus, the Altrunian archdevil of blizzards and screams, features one change related to Abyssal Baikal using uvulars, as seen below.
Kosaitus (Basic, Standard Baikal, Celestial Baikal): ['ko.sɑi.tus] --> (Abyssal Baikal): ['qo.sɑi.tus]

On the other hand, the surname Ohan's pronunciation changes based on a language's or dialect's allophones of /h/, as seen below.
Ohan (Basic): ['o.hɑn] (extension of [ç] to all vowels)--> (Standard Baikal): ['o.çɑn]
Ohan (Basic): ['o.hɑn] (addition of [x] after back vowels)--> (Celestial Baikal): ['o.xɑn]
Ohan (Basic): ['o.hɑn] (uvulars)--> (Abyssal Baikal): ['o.χɑɴ]


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 2638 posts ]  Go to page Previous  1 ... 102, 103, 104, 105, 106

All times are UTC - 6 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], Travis B. and 3 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group