Sound Change Game

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Sound Change Game

Post by smii »

Modern Azen dītocāji /ˌdi:tɒˈxa:ji/ :> Léas dítäjhi [di²:.tɛ:⁴.çi⁵]
Modern Azen kītātīcāti /ki:ˈta:ti:ˌxa:ti/ :> Léas cítätíjhäti [ci:³.tɛ:⁴.ti:⁵.çɛ:⁴.ti⁴]
Modern Azen āwāti /a:ˈwa:ti/ :> Léas áwáti [ɑ:¹.wɑ:³.ti⁴]
Modern Azen dacātaca /daˈxa:taˌxa/ :> Léas dajhátajh [dä¹.çɑ:⁴.täç²]

Superscripts are pitches (5 is highest, 1 lowest)
Bish Bash Rabadash

User avatar
Dezinaa
Sanci
Sanci
Posts: 44
Joined: Thu Jan 08, 2015 2:45 pm
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Sound Change Game

Post by Dezinaa »

Léas dítäjhi [di²:.tɛ:⁴.çi⁵] → Otvei titesi [ti.ˈtɛ.ʃi]
Léas cítätíjhäti [ci:³.tɛ:⁴.ti:⁵.çɛ:⁴.ti⁴] → Otvei kitetisieti [ki.ˌtɛ.ti.ˈʃjɛ.ti]
Léas áwáti [ɑ:¹.wɑ:³.ti⁴] → Otvei auati [ɑ.ˈwɑ.ti]
Léas dajhátajh [dä¹.çɑ:⁴.täç²] → Otvei tasiatas [tɑ.ˈʃjɑ.tɑs]

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

[Otvei titesi [ti.ˈtɛ.ʃi] :> Proto-??? titeʔži :> Singing titi’i [tᶴitᶴḭʔḭ]
Otvei kitetisieti [ki.ˌtɛ.ti.ˈʃjɛ.ti] :> Proto-??? kitetiyžeti :> Singing qiti’ti‹xi’ti [qe̯itᶴɪ̰ʔtᶴiɘ̯↓ʁe̯ḭʔtᶴi̥]
Otvei auati [ɑ.ˈwɑ.ti] :> Proto-??? avaʔti :> Singing ax°a’ti [aɒ̯ʁʷɒ̰ʔtᶴi̥]
Otvei tasiatas [tɑ.ˈʃjɑ.tɑs] :>Proto-??? tayžataʔŋ :> Singing ta‹xata’ⁿ [ta↓ʁɑtã̰ʔ̃]

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Singing titi’i [tᶴitᶴḭʔḭ] :> Jedlug jijid'id [cicḭʔḭ]
Singing qiti’ti‹xi’ti [qe̯itᶴɪ̰ʔtᶴiɘ̯↓ʁe̯ḭʔtᶴi̥] :> Jedlug kaijidjiexaidji [kəi̯cḭjiə̯xə̰i̯ci]
Singing ax°a’ti [aɒ̯ʁʷɒ̰ʔtᶴi̥] :> Jedlug auvozdji [əu̯ɸʷoˤciə̯]
Singing ta‹xata’ⁿ [ta↓ʁɑtã̰ʔ̃] :> Jedlug taxatag [taxatã]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Sound Change Game

Post by smii »

Jedlug jijid'id [cicḭʔḭ] :> ??? kikihi [k.iki.hi]
Jedlug kaijidjiexaidji [kəi̯cḭjiə̯xə̰i̯ci] :> ??? kejkijexejki [kei.ki.ie.xei.ki]
Jedlug auvozdji [əu̯ɸʷoˤciə̯] :> ewfokje [eʊ.fo.kje]
Jedlug taxatag [taxatã] :> ?? taxatan [ta.xa.tan]
Bish Bash Rabadash

User avatar
alynnidalar
Avisaru
Avisaru
Posts: 491
Joined: Fri Aug 15, 2014 9:35 pm
Location: Michigan, USA

Re: Sound Change Game

Post by alynnidalar »

??? kikihi [k.iki.hi] :> Old Azen ki'kihi :> Modern Azen kikkīhi /kik:ˈi:hi/
??? kejkijexejki [kei.ki.ie.xei.ki] :> Old Azen keikiečeiki :> Modern Azen kǣcitsǣci /ˌkæ:xit͡sˈæ:xi/
ewfokje [eʊ.fo.kje] :> Old Azen eisokje :> Modern Azen æzekje /æˈzekje/
?? taxatan [ta.xa.tan] :> Old Azen tahatan :> Modern Azen dahatān /ˌdahaˈta:n/
I generally forget to say, so if it's relevant and I don't mention it--I'm from Southern Michigan and speak Inland North American English. Yes, I have the Northern Cities Vowel Shift; no, I don't have the cot-caught merger; and it is called pop.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Modern Azen kikkīhi /kik:ˈi:hi/ :> Raston Arve keckerche [kɪˈkʰiə̯xɪj]
Modern Azen kǣcitsǣci /ˌkæ:xit͡sˈæ:xi/ :> Raston Arve kärketzärke [ˌkʰeə̯xɪˈtseə̯xɪj]
Modern Azen æzekje /æˈzekje/ :> Raston Arve äsetje [hɪˈsecɪj]
Modern Azen dahatān /ˌdahaˈta:n/ :> Raston Arve dechatan [ˌdʌxɐˈtʰaɔ̯n]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

Raston Arve keckerche [kɪˈkʰiə̯xɪj] :> Proto-Kangthang [ki˥kʰiɛ˩˥xi˥] :> Mungchi kɨ̄khíxɨ̄ [kə˥kʰi˩˥xə˥]
Raston Arve kärketzärke [ˌkʰeə̯xɪˈtseə̯xɪj] :> Proto-Kangthang [kʰiɛ˩˥xi˩t͡siɛ˩˥xi˥] :> Mungchi khíxɨ̱tsíxɨ̄ [kʰi˩˥xə˩t͡si˩˥xə˥]
Raston Arve äsetje [hɪˈsecɪj] :> Proto-Kangthang [hi˥sɛ˩˥ȶi˩] :> Mungchi yɨ̄sájɨ̱ [jə˥sɐ˩˥ʤə˩]
Raston Arve dechatan [ˌdʌxɐˈtʰaɔ̯n] :> Proto-Kangthang [də˥˩xa˩tʰɔn˩˥] :> Mungchi dàxa̱꞉thán [dɐ˥˩xa˩tʰɐn˩˥]

User avatar
YourFace
Lebom
Lebom
Posts: 125
Joined: Sun Apr 26, 2015 2:15 pm
Location: Išnakey

Re: Sound Change Game

Post by YourFace »

Mungchi kɨ̄khíxɨ̄ [kə˥kʰi˩˥xə˥] :> Proto-Mansi kakʰix₁a [kakʰixa]
Mungchi khíxɨ̱tsíxɨ̄ [kʰi˩˥xə˩t͡si˩˥xə˥] :> Proto-Mansi kʰix₁atsix₁a [kʰixatsixa]
Mungchi yɨ̄sájɨ̱ [jə˥sɐ˩˥ʤə˩] :> Proto-Mansi rasaga [ɾasaga]
Mungchi dàxa̱꞉thán [dɐ˥˩xa˩tʰɐn˩˥][/quote] :> Proto-Mansi dax₁atʰa₁n [daxatʰɒn]
yee

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by mèþru »

Proto-Mansi kakʰix₁a [kakʰixa] → Agefaqeg kèkihè /kɛˈki.hɛ/
Proto-Mansi kʰix₁atsix₁a [kʰixatsixa] → Agefaqeg kihètsihè /ki.hɛt͡sˈi.hɛ/
Proto-Mansi rasaga [ɾasaga] → Agefaqeg rèsègè /rɛˈsɛ.ɡɛ/
Proto-Mansi dax₁atʰa₁n [daxatʰɒn] → Agefaqeg dèhèton /dɛˈhɛ.tɔn/
Last edited by mèþru on Sun Sep 18, 2016 2:10 pm, edited 1 time in total.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

Agefaqeg kèkihè /kɛˈki.hɛ/ :> Eastern Mutikw kækihæ [kɛkiʜɛ]
Agefaqeg kihètsihè /ki.hɛtsˈi.hɛ/ :> Eastern Mutikw kihæcihæ [kiʜɛt͡siʜɛ]
Agefaqeg rèsègè /rɛˈsɛ.ɡɛ/ :> Eastern Mutikw ræsægæ [ɾɛsɛɰɛ]
Agefaqeg dèhèton /dɛˈhɛ.tɔn/ :> Eastern Mutikw dæhæton [ðɛʜɛton]

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by mèþru »

Funnily, in the early stages of Agefaqeg, it took me forever to decide between <è> and <æ>.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
WeepingElf
Smeric
Smeric
Posts: 1630
Joined: Wed Mar 08, 2006 5:00 pm
Location: Braunschweig, Germany
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by WeepingElf »

YourFace wrote:Proto-Mansi
Are you aware of the fact that there is a natlang named "Mansi"?
...brought to you by the Weeping Elf
Tha cvastam émi cvastam santham amal phelsa. -- Friedrich Schiller
ESTAR-3SG:P human-OBJ only human-OBJ true-OBJ REL-LOC play-3SG:A

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Eastern Mutikw kækihæ [kɛkiʜɛ] :> Hathe kakîye [kagɪˤːjə]
Eastern Mutikw kihæcihæ [kiʜɛt͡siʜɛ] :> Hathe kîyacîye [kɪˤːjaɟɪˤːjə]
Eastern Mutikw ræsægæ [ɾɛsɛɰɛ] :> Hathe nasake [nazagə]
Eastern Mutikw dæhæton [ðɛʜɛton] :> Hathe thêtone [ðɛˤːdonə]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

Hathe kakîye [kagɪˤːjə] :> Kanawa kakiyà [kakijɐ]
Hathe kîyacîye [kɪˤːjaɟɪˤːjə] :> Kanawa kiyasiyà [kijasijɐ]
Hathe nasake [nazagə] :> Kanawa nasakà [nasakɐ]
Hathe thêtone [ðɛˤːdonə] :> Kanawa saitanà [saitanɐ]

Cedh
Sanno
Sanno
Posts: 938
Joined: Tue Nov 14, 2006 10:30 am
Location: Tübingen, Germany
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by Cedh »

Kanawa kakiyà [kakijɐ] → Ndak Ta kakia [kakija] → Ndok Aisô kêhixeu [kɜˈhiːʔɛw]
Kanawa kiyasiyà [kijasijɐ] → Ndak Ta kiasia [kijasija] → Ndok Aisô kixeusixeu [kiʔɛwˈsiːʔɛw]
Kanawa nasakà [nasakɐ] → Ndak Ta nasaka [nasaka] → Ndok Aisô neusêheu [nɛwˈsɜːhɛw]
Kanawa saitanà [saitanɐ] → Ndak Ta saitana [saɪtana] → Ndok Aisô oistadeu [ʔɔjˈstaːðɛw]

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Sound Change Game

Post by smii »

Ndok Aisô kêhixeu [kɜˈhiːʔɛw] :> Lasé kä'í'äo [kɛ:ʔi:ʔɛɔ]
Ndok Aisô kixeusixeu [kiʔɛwˈsiːʔɛw] :> Lasé ki'äosí'äo [kiʔɛɔsiːʔɛɔ]
Ndok Aisô neusêheu [nɛwˈsɜːhɛw] :>Lasé näosä'äo [nɛɔsɛːʔɛɔ]
Ndok Aisô oistadeu [ʔɔjˈstaːðɛw] :> Lasé oystádhäo [oʏstɑːðɛɔ]
Bish Bash Rabadash

User avatar
Pogostick Man
Avisaru
Avisaru
Posts: 894
Joined: Sat Jul 25, 2009 8:21 pm
Location: Ohio

Re: Sound Change Game

Post by Pogostick Man »

Lasé kä'í'äo [kɛ:ʔi:ʔɛɔ] → Classical Khaya keyeyeu [ˈkejejeu]
Lasé ki'äosí'äo [kiʔɛɔsiːʔɛɔ] → Classical Khaya keyeuseyeu [ˈkejeusejeu]
Lasé näosä'äo [nɛɔsɛːʔɛɔ] → Classical Khaya niuseyeu [ˈniusejeu]
Lasé oystádhäo [oʏstɑːðɛɔ] → Classical Khaya uytadiu [ˈujtadiu]
Last edited by Pogostick Man on Tue Sep 27, 2016 3:56 pm, edited 2 times in total.
(Avatar via Happy Wheels Wiki)
Index Diachronica PDF v.10.2
Conworld megathread

AVDIO · VIDEO · DISCO

User avatar
YourFace
Lebom
Lebom
Posts: 125
Joined: Sun Apr 26, 2015 2:15 pm
Location: Išnakey

Re: Sound Change Game

Post by YourFace »

WeepingElf wrote:
YourFace wrote:Proto-Mansi
Are you aware of the fact that there is a natlang named "Mansi"?
As a matter of fact, no. I still like the name, though.
yee

User avatar
Pogostick Man
Avisaru
Avisaru
Posts: 894
Joined: Sat Jul 25, 2009 8:21 pm
Location: Ohio

Re: Sound Change Game

Post by Pogostick Man »

Hopefully nobody minds me replying to my own post in an attempt to get this topic going again…

Classical Khaya keyeyeu [ˈkejejeu] → Çuvvaccoçim ceyeyeu [keˈjejeʊ̯]
Classical Khaya keyeuseyeu [ˈkejeusejeu] → Çuvvaccoçim ceyeuçeyeu [kejeʊ̯ˈçejeʊ̯]
Classical Khaya niuseyeu [ˈniusejeu] → Çuvvaccoçim ñuçeyeu [ɲuˈçejeʊ̯]
Classical Khaya uytadiu [ˈujtadiu] → Çuvvaccoçim uyćaǵu [ujˈcaɟu]
(Avatar via Happy Wheels Wiki)
Index Diachronica PDF v.10.2
Conworld megathread

AVDIO · VIDEO · DISCO

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

Pogostick Man wrote:Hopefully nobody minds me replying to my own post in an attempt to get this topic going again…
Don't worry, I did this also and no one noticed it!

Çuvvaccoçim ceyeyeu [keˈjejeʊ̯] :> Proto-Kangthang [kɛ˩jiɛ˩˥jɔ˥˩] :> Quasi-Dzongkha keyîyo [ke˥ji:˥jo˥]
Çuvvaccoçim ceyeuçeyeu [kejeʊ̯ˈçejeʊ̯] :> Proto-Kangthang [kɛ˩jiɛ˩ɕɛ˩˥jɔ˥˩] :> Quasi-Dzongkha keʼyishêyo [ke˥ji˩ɕe:˥jo˥]
Çuvvaccoçim ñuçeyeu [ɲuˈçejeʊ̯] :> Proto-Kangthang [ȵu˩ɕiɛ˩˥jɔ˥˩] :> Quasi-Dzongkha ʼnyushîyo [ɲu˩ɕi:˥jo˥]
Çuvvaccoçim uyćaǵu [ujˈcaɟu] :> Proto-Kangthang [ju˩ȶa˩˥ȡu˥] :> Quasi-Dzongkha ʼyuchâyü [ju˩ʨa:˥jy:˥]

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by mèþru »

Quasi-Dzongkha keyîyo [ke˥ji:˥jo˥] ⟶ Agefaqeg keirou /keˈ i.ɹo/ ⟶ French keïro /ke.iˈ ʁo/
Quasi-Dzongkha keʼyishêyo [ke˥ji˩ɕe:˥jo˥] ⟶ Agefaqeg keišerou /ke.iˈ ʃe.ɹo/ ⟶ French keïchero /ke.i.ʃeˈ ʁo/
Quasi-Dzongkha ʼnyushîyo [ɲu˩ɕi:˥jo˥] ⟶ Agefaqeg nuširou /nuˈ ʃi.ɹo/ ⟶ French nouchiro /nu.ʃiˈ ʁo/
Quasi-Dzongkha ʼyuchâyü [ju˩ʨa:˥jy:˥] ⟶ Agefaqeg rušèy /ɹuˈ ʃɛ.y/ ⟶ French roucheü /ʁu.ʃeˈ y/
Never has agefaqeg look more like Verdurian...
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

French keïro /ke.iˈʁo/ :> Proto-Kangthang [kiɛ˩ji˩xɔ˩˥] :> Kanna kịyạ̈ġoo [ki˩jə˩ɰoː]
French keïchero /ke.i.ʃeˈʁo/ :> Proto-Kangthang [kiɛ˩ji˩ɕiɛ˩˥xɔ˥] :> Kanna kịyạ̈šiixó [ki˩jə˩ʃiːɰʊ]
French nouchiro /nu.ʃiˈʁo/ :> Proto-Kangthang [nu˩ɕi˩xɔ˩˥] :> Kanna nụšạ̈ġoo [n̺u˩ʃə˩ɰoː]
French roucheü /ʁu.ʃeˈy/ :> Proto-Kangthang [xu˩ɕiɛ˩ju˩˥] :> Kanna ġụšịyuu [ɰu˩ʃi˩juː]

User avatar
Lich
Sanci
Sanci
Posts: 24
Joined: Tue Sep 27, 2016 10:30 am
Location: Aral Gamelain

Re: Sound Change Game

Post by Lich »

Kanna kịyạ̈ġoo [ki˩jə˩ɰoː] :> Pre-Volarian čьjьvo [t͡ʃĭjĭvo] :> Volarian czewo [ˈt͡ʂɛvɔ]
Kanna kịyạ̈šiixó [ki˩jə˩ʃiːɰʊ] :> Pre-Volarian čьjьšivъ [t͡ʃĭjĭʃivŭ] :> Volarian czeszyw [ˈt͡ʂɛʂɨf]
Kanna nụšạ̈ġoo [n̺u˩ʃə˩ɰoː] :> Pre-Volarian nъšъvo [nŭʃŭvo] :> Volarian neszwo [ˈn̪ɛʂfɔ]
Kanna ġụšịyuu [ɰu˩ʃi˩juː] :> Pre-Volarian vъšьji [vŭʃĭji] :> Volarian weszy [ˈvɛʂɨ]
Karajakor dazaran

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

Volarian czewo [ˈt͡ʂɛvɔ] :> Proto-Kangthang [t͡ʂɛ˥˩βɔ˩] :> Pyrthei cheirfe [t͡ʃe˞fɘ]
Volarian czeszyw [ˈt͡ʂɛʂɨf] :> Proto-Kangthang [t͡ʂɛ˥˩ʂə˥βə˩] :> Pyrthei cheirshéfa [t͡ʃe˞ʃɘ˥fa]
Volarian neszwo [ˈn̪ɛʂfɔ] :> Proto-Kangthang [nɛ˥˩ʂə˩βə˩] :> Pyrthei neirshafa [ne˞ʃafa]
Volarian weszy [ˈvɛʂɨ] :> Proto-Kangthang [βɛ˥˩ʂə˥] :> Pyrthei feirshé [fe˞ʃɘ˥]

Post Reply