Sound Change Game

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by mèþru »

Gejaehl Hlu tutsingnae [tut̚s̺iŋnæ] ⟶ Th`ajov`i totligna /tu.tɬiŋ.nä/ [tu.tɬeŋ.nä]
Gejaehl Hlu ikueysae [ikɯjs̺æ] ⟶ Th`ajov` ikiw`sa /i.ki.wʕ̞.sä/ [i.kɨ.wɑ.sä]
Gejaehl Hlu kiso [kis̺o] ⟶ Th`ajov`i kij`so` /ki.jʕ̞.suʕ̞/ [te.jɑ.soʔh]
Gejaehl Hlu toeyoesko [tɤjɤs̺ko] ⟶ Th`ajov`i tiwask`o` /ti.wäs.kʕ̞uʕ̞/ [te.wäs.kʕ̞oʔh]
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Sound Change Game

Post by Travis B. »

Th`ajov`i totligna /tu.tɬiŋ.nä/ [tu.tɬeŋ.nä] > Proto-rəgyam tusinae [tʊsɪnǣ]
Th`ajov` ikiw`sa /i.ki.wʕ̞.sä/ [i.kɨ.wɑ.sä] > Proto-rəgyam ikiuwasae [ɪkɨwɐsǣ]
Th`ajov`i kij`so` /ki.jʕ̞.suʕ̞/ [te.jɑ.soʔh] > Proto-rəgyam tiyasou [tɪjɐsō]
Th`ajov`i tiwask`o` /ti.wäs.kʕ̞uʕ̞/ [te.wäs.kʕ̞oʔh] > Proto-rəgyam tiwasiukou [tɪwɐsɨkō]
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by mèþru »

Correction:
Gejaehl Hlu kiso [kis̺o] ⟶ ki``so` /ki.ʕ̞ʕ̞.suʕ̞/ [ke.hɑ.soʔh]

I'm guessing that's Proto-rəgyam kihasou [kɪhɐsō]...
Proto-rəgyam tusinae [tʊsɪnǣ] ⟶ Classical Latin TVSINA /ˈtʊ.sɪ.nä/
Proto-rəgyam ikiuwasae [ɪkɨwɐsǣ] ⟶ Classical Latin ICEVASA /ɪˈkeu̯.ä.sä/
Proto-rəgyam [kihasou [kɪhɐsō] ⟶ Classical Latin CIHASÓ /ˈkɪ.hä.soː/
Proto-rəgyam tiwasiukou [tɪwɐsɨkō] ⟶ Classical Latin TIVASꟾCÓ /tɪ.wäˈsiː.koː/
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Proto-rəgyam tusinae [tʊsɪnǣ] :> Gyitha tosimne [toĩɲæ]
Proto-rəgyam ikiuwasae [ɪkɨwɐsǣ] :> Gyitha ikuase [iɤæ]
Proto-rəgyam tiyasou [tɪjɐsō] :> Gyitha tiuso [ceɾo]
Proto-rəgyam tiwasiukou [tɪwɐsɨkō] :> Gyitha tuasoko [tɤɾoo]

Classical Latin TUSINA /ˈtʊ.sɪ.nä/ :> Gyitha tosimna [toĩna]
Classical Latin ICEUASA /ɪˈkeu̯.ä.sä/ :> Gyitha ikeoasa [igæoaɾa]
Classical Latin CIHASÓ /ˈkɪ.hä.soː/ :> Gyitha kihasoo [kiaɾoo]
Classical Latin TIVASꟾCÓ /tɪ.wäˈsiː.koː/ :> Gyitha tuasiikoo [tɤiioo]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by mèþru »

Gyitha tosimne [toĩɲæ] ⟶ Rumaikan /to̞j.nä/ ⟶ Fijian toina /ˈtoi̯.nä/
Gyitha ikuase [iɤæ] ⟶ Rumaikan /i.ɰä/ ⟶ Fijian iwa /ˈi.ɰä/
Gyitha tiuso [ceɾo] ⟶ Rumaikan /c̠e̞.ɾo̞/ ⟶ Fijian kiro /ˈkiː.rɔ/
Gyitha tuasoko [tɤɾoo] ⟶ Rumaikan /te̞.ɾo̞/ ⟶ Fijian tero /ˈteː.rɔ/
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
communistplot
Avisaru
Avisaru
Posts: 494
Joined: Thu Oct 07, 2010 6:49 am
Location: La Ciudad de Nueva York
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by communistplot »

Fijian toina /ˈtoi̯.nä/ >> Yagalic toyna /toj.nɑ/ >> Madai tön /tøn/
Fijian iwa /ˈi.ɰä/ >> Yagalic ïwa /ɯ.ɰɑ/ >> Madai ïv /ɯʊ̯/
Fijian kiro /ˈkiː.rɔ/ >> Yagalic kīrä /kiː.ɾæ/ >> Madai tīla /ˈtiː.la/
Fijian tero /ˈteː.rɔ/ >> Yagalic tirä /ti.ɾæ/ >> Madai tila /ˈti.la/
The Artist Formerly Known as Caleone

My Conlangs (WIP):

Pasic - Proto-Northeastern Bay - Asséta - Àpzó

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Madai tön /tøn/ :> Kannow t'èneja/tènot' [tʷʼeˈneʝa]/[ˈtʷʼenətʼ]
Madai ïv /ɯʊ̯/ :> Kannow ygun/ygut' [ˈʔɨu̯ɣʷun]/[ˈʔɨu̯ɣʷutʼ]
Madai tīla /ˈtiː.la/ :> Kannow t'yylasʼ/t'yylás [ˈtʼɨːɮatsʼ]/[ˈtʼɨːɮao̯sʷ]
Madai tila /ˈti.la/ :> Kannow t'ylan/t'ylat' [ˈtʼɨɮan]/[ˈtʼɨɮatʼ]

(definite/indefinite)
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by mèþru »

Kannow tènot' [ˈtʷʼenətʼ] ⟶ Proto-Northern Iroquoian /ʔtwenẽʔt/ ⟶ Na'vi /tʼu.ɛ.nɛʔ.to/
Kannow ygut' [ˈʔɨu̯ɣʷutʼ] ⟶ Proto-Northern Iroquoian /ʔiwuːʔt/ ⟶ Na'vi /ʔi.wuʔ.to/
Kannow t'yylás [ˈtʼɨːɮao̯sʷ] ⟶ Proto-Northern Iroquoian /ʔtisäːs/ ⟶ Na'vi /tʼi.sæ.so/
Kannow t'ylat' [ˈtʼɨɮatʼ] ⟶ Proto-Northern Iroquoian /ʔtisäʔt/ ⟶ Na'vi /tʼi.sæʔ.to/
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
communistplot
Avisaru
Avisaru
Posts: 494
Joined: Thu Oct 07, 2010 6:49 am
Location: La Ciudad de Nueva York
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by communistplot »

Na'vi /tʼu.ɛ.nɛʔ.to/ ⟶ Yagalian tünättö /ty.næ.tːø/ ⟶ Madai tüntö /ˈtyn.tø/
Na'vi /ʔi.wuʔ.to/ ⟶ Yagalian kiwüttö /ki.wy.tːø/ ⟶ Madai kivütö /ki.ˈβy.tø/
Na'vi /tʼi.sæ.so/ ⟶ Yagalian tisäsö /ti.sæ.sø/ ⟶ Madai tisö /ˈti.sø/
Na'vi /tʼi.sæʔ.to/ ⟶ Yagalian tisättö /ti.sæ.tːø/ ⟶ Madai tistö /ˈtis.tø/
The Artist Formerly Known as Caleone

My Conlangs (WIP):

Pasic - Proto-Northeastern Bay - Asséta - Àpzó

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Madai tüntö /ˈtyn.tø/ :> Bor Hlu twidwae [tɥiⁿdɥɛ]
Madai kivütö /ki.ˈβy.tø/ :> Bor Hlu kiḅwitwae [kiɓɥitɥɛ]
Madai tisö /ˈti.sø/ :> Bor Hlu tiswae [tisɥɛ]
Madai tistö /ˈtis.tø/ :> Bor Hlu tihltwae [tiɬtɥɛ]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Sound Change Game

Post by Travis B. »

Bor Hlu twidwae [tɥiⁿdɥɛ] > Proto-rəgyam tiniudei [tinɨdē]
Bor Hlu kiḅwitwae [kiɓɥitɥɛ] > Proto-rəgyam kib'itei [kiɓɪtē]
Bor Hlu tiswae [tisɥɛ] > Proto-rəgyam tisei [tɪsē]
Bor Hlu tihltwae [tiɬtɥɛ] > Proto-rəgyam tisiutei [tisɨtē]
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

xroox
Lebom
Lebom
Posts: 128
Joined: Sat Aug 02, 2014 1:59 pm
Location: Mexico

Re: Sound Change Game

Post by xroox »

Proto-rəgyam tiniudei [tinɨdē] > Deinau ·dinidii > Ndenö dinde [ˈdində]
Proto-rəgyam kib'itei [kiɓɪtē] > Deinau ·kibidii >Ndenö kidde [ˈkidə]
Proto-rəgyam tisei [tɪsē] > Deinau ·disii > Ndenö dire [ˈdiɹə]
Proto-rəgyam tisiutei [tisɨtē] > Deinau ·disidii > Ndenö dirde [ˈdiːdə]
Queso: ¿qué es eso? -- Eso es queso

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Sound Change Game

Post by Travis B. »

Ndenö dinde [ˈdində] > Proto-Laqar dindæ > Old Laqar dində > Early Middle Laqar dędə [ˈdɛ̃də]
Ndenö kidde [ˈkidə] > Proto-Laqar kʼidæ > Old Laqar č'idə > Early Middle Laqar č'idə [ˈtʂʼidə]
Ndenö dire [ˈdiɹə] > Proto-Laqar diɾæ > Old Laqar dirə > Early Middle Laqar dirə [ˈdiɾə]
Ndenö dirde [ˈdiːdə] > Proto-Laqar diːdæ > Old Laqar didə > Early Middle Laqar didə [ˈdidə]
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Early Middle Laqar dędə [ˈdɛ̃də] :> Duhai dvt5 [dɤʔ54]
Early Middle Laqar č'idə [ˈtʂʼidə] :> Duhai syt5 [sz̩ʔ54]
Early Middle Laqar dirə [ˈdiɾə] :> Duhai di6dv3 [dʑi34ɺɤ11]
Early Middle Laqar didə [ˈdidə] :> Duhai dit5 [dʑiʔ54]

it is probably time for new words

Mandarin Zhāng Xiànzhōng [tʂɑŋ55 ɕiɛn51tʂʊŋ55] :> Zzyxwqnp Trqnt Xenxtrunt [tʂɒ̃45 ɕẽ31tʂũ45]
Tangut 1phon2 2be4 2lheq4 2leq3 [pʰɔ̃33 ⁿbie24 ɬieʔ24 leˠʔ24] :> Zzyxwqnp Pqn Bbet Xet Lzt [pɒ̃33 ⁿbe45 ɕe55 lə55]
English Donald Trump :> Mandarin Tángnàdé Tèlǎngpǔ [tʰɑŋ35na51tɯ35 tʰɯ51lɑŋ21pʰu214] :> Zzyxwqnp Tqntnaxtzt Tzxnqpfu [tɒ̃45næ̃31tə45 tə42nɒ̃11fu33]
English Donald Trump :> Zzyxwqnp Dqnzpzyp Trznxpvp [dɒ33nə̃11dz̩11 tʂə̃31pv̩11]
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Sound Change Game

Post by Travis B. »

Zzyxwqnp Trqnt Xenxtrunt [tʂɒ̃45 ɕẽ31tʂũ45] > Proto-rəgyam Thóng Sithúng [tʰɔ́ŋ sɪtʰúŋ]
Zzyxwqnp Pqn Bbet Xet Lzt [pɒ̃33 ⁿbe45 ɕe55 lə55] > Proto-rəgyam Pong Bé Sé Léu [pɔ̄ŋ bé sé lɘ́]
Zzyxwqnp Tqntnaxtzt Tzxnqpfu [tɒ̃45næ̃31tə45 tə42nɒ̃11fu33] > Proto-rəgyam Tanatéu Tiunahu [tanɐtɘ́ tɨnɐhū]
Zzyxwqnp Dqnzpzyp Trznxpvp [dɒ33nə̃11dz̩11 tʂə̃31pv̩11] > Proto-rəgyam Daniudì Thiupù [danɨdì tʰɨpù]
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

Proto-rəgyam Thóng Sithúng [tʰɔ́ŋ sɪtʰúŋ] :> Duhai Tauxgl Syztuxgl [tau53kv̩12 sz̩45tu53kv̩12]
Proto-rəgyam Pong Bé Sé Léu [pɔ̄ŋ bé sé lɘ́] :> Duhai Pauml Bex Sex Dex [pau33m̩12be53ɕe53ɾe53]
Proto-rəgyam Tanatéu Tiunahu [tanɐtɘ́ tɨnɐhū] :> Duhai Tajnaltvx Tyjnalfu [ta31na12tə53 tsz̩31na12ɸu33]
Proto-rəgyam Daniudì Thiupù [danɨdì tʰɨpù] :> Duhai Danldil Tylful [da33n̩11dʑi12 tsz̩11ɸu12]

(Prestige-dialect /kv̩/ corresponds to coastal-dialect /ŋ̩/ < Proto-Duic *ŋɨ. Coastal is conservative; prestige dialect had chain shift of ŋ > k > ʔ.)
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

Duhai Tauxgl Syztuxgl [tau53kv̩12 sz̩45tu53kv̩12] -> Proto-Kangain [tɒup situp] -> Southern Mutikw Taev Sitov [taəβ sitoβ]
Duhai Pauml Bex Sex Dex [pau33m̩12be53ɕe53ɾe53] -> Proto-Kangain [pɒumbesere] -> Southern Mutikw Vaem He Se Se [vaəmhəsəsə]
Duhai Tajnaltvx Tyjnalfu [ta31na12tə53 tsz̩31na12ɸu33] ->Proto-Kangain [tanat tinavu] -> Southern Mutikw Tnet Tinew [tnət tinəw]
Duhai Danldil Tylful [da33n̩11dʑi12 tsz̩11ɸu12] -> Proto-Kangain [dandi tivu] -> Southern Mutikw ʔEt Tiw [ʡət tiw]

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Sound Change Game

Post by Travis B. »

Southern Mutikw Taev Sitov [taəβ sitoβ] > Proto-Laqar /ˈtʰæw ˈsitʰɒw/ > Old Laqar To Seto > Early Middle Laqar To Seto [ˈtʰo ˈsetʰo]
Southern Mutikw Vaem He Se Se [vaəmhəsəsə] > Proto-Laqar /wæmˈhæsæsæ/ > Old Laqar Wəmhassə > Early Middle Laqar Wąmassə [ˈwãmasːə]
Southern Mutikw Tnet Tinew [tnət tinəw] > Proto-Laqar /ˈtʰænætʰ ˈtʰinæw/ > Old Laqar Tənat Teno > Early Middle Laqar Tənat Teno [ˈtʰənatʰ ˈtʰeno]
Southern Mutikw ʔEt Tiw [ʡət tiw] > Proto-Laqar /ˈqʼætʰ ˈtʰiw/ > Old Laqar K'át Tü > Early Middle Laqar Q'at Ti [ˈqʼatʰ ˈtʰi]
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

Early Middle Laqar To Seto [ˈtʰo ˈsetʰo] -> Proto-Kangain [to seto] -> Eastern Mona thi [θi]
Early Middle Laqar Wąmassə [ˈwãmasːə] -> Proto-Kangain [wɒ:masɒ] -> Eastern Mona ũamthõ [jamθɒ]
Early Middle Laqar Tənat Teno [ˈtʰənatʰ ˈtʰeno] -> Proto-Kangain [tɒnat teno] -> Eastern Mona oon ian [oːn jæn]
Early Middle Laqar Q'at Ti [ˈqʼatʰ ˈtʰi] -> Proto-Kangain [qat ti] -> Eastern Mona ees [eːs]

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Sound Change Game

Post by Travis B. »

Does your language elide or lenite all stops?
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Sound Change Game

Post by opipik »

Travis B. wrote:Does your language elide or lenite all stops?
At least /t/ and /q/ were elided.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Sound Change Game

Post by mèþru »

Eastern Mona thi [θi] ⟶ unpacking this [tə.hi]
Eastern Mona ũamthõ [jamθɒ] ⟶ unpacking this [i.ɹap.nət.həʊ̯]
Eastern Mona oon ian [oːn jæn] ⟶ unpacking this [won.i.ɹa.en]
Eastern Mona ees [eːs][/quote] ⟶ unpacking this [e.is]
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Sound Change Game

Post by Travis B. »

Eliding or assimilating everything ruins this game. Of course, the opposite, tacking the same inflectional endings or clitics onto words each iteration, over and over, is also tiresome (something that I am admittedly guilty of).
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Sound Change Game

Post by Nortaneous »

ban projecting forward from protolangs, imo

Dzongkha vbrug-rgyal khab [ɖúkɟǽ kʰáp] :> Zzyxwqnp Drukzpje Kapvp [ɖu33 kə11 dʑe33 ka33 pʮ11]
Tangut 1kiq2 1dyq4 1paq4 1tiq4 2wyr4 [kɪ̙̄ ndiə̙̄ piā̙ tī̙ wiɚ̌] :> Zzyxwqnp Kyjjapqchibyt [kʅ33 ndʑa33 pɒ33 tɕi33 bɿ45]
English functional programming [ˈfəŋkʃn̩l̩ ˈpɹəwˌgreəmɨŋ] :> Zzyxwqnp fzntkzpshypnyxlp pvplotdraxmip [fə̃45 kə11 ʂʅ11 ɲɲ̩42 ll̩11 pv̩11 lo45 ɖa42 mĩ11]
Mandarin Wáng Yángmíng [wɑŋ35 jɑŋ35miŋ35] :> Zzyxwqnp Wqnt Yqntmit [wɒ̃45 yɒ̃45 mĩ55]

alt orthography:
Ḍwukèdye Kapù
Kinyapatibú
fénkèṣìnîlì pùlwéḍâmìn
Wán Ywánmyí
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Post Reply