Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

No point cluttering up C&CQ. (Hellenizations, Oriyizations etc. also go here.)

Don't forget example sentences.

(Edit: "How should I romanize this conlang?" posts can also go here.)

Since this will get nowhere without one to start it off: Hmong Daw
/pʰ p pˡʰ pˡ tʰ t ʈʰ t cʰ c kʰ k qʰ q ʔ/
/ᵐpʰ ᵐb ᵐpˡʰ ᵐbˡ ⁿtʰ ⁿd ᶯʈʰ ᶯɖ ᶮcʰ ᶮɟ ᵑkʰ ᵑɡ ᶰqʰ ᶰɢ/
/tsʰ ts tʂʰ tʂ/
/ⁿtsʰ ⁿdz ⁿtʂʰ ⁿdʐ/
/f v s ɬ ʂ ʐ ç ʝ h/
/m̥ m m̥ˡ mˡ n̥ n ɲ̥ ɲ/
/a e ẽ~ʌŋ ɔ ɔ̃~oŋ i ɨ u/
/ai aɨ au iə uə/
Tones: high, mid, low, high falling, mid rising, low creaky, mid-falling breathy (pɔ́ pɔ pɔ̀ pɔ̂ pɔ̌ pɔ̰̀ pɔ̤̂)
Low creaky tone is realized phrase-finally as a long low rising tone.

Example: tʰa̰u˩ tsɔ̤˧˩ pe˥ ca̤u˧˩ la̰ɨ˩ saɨ˧˦ daɨ˩ tʰiə˥˧ tau˧ n̥a˧˦ kʰau˥ ᶮcaɨ˩ tʂʰi̤ə˧˩. ʝa̰˩ ʐɔ̃˧ tʂʰa˥˧ pˡaɨ˩ ma˩, ne˥˧ ʝuə˧˦ tʂṵ˩ mu˩ ᶯʈʰiə˧˦ nṳ˧˩ çuə˩ sai˥ lṳə˧˩ muə˥˧ ke˧˦ pa˥ hɔ̰˩ da˥ tʂi˧ ɲo˥ ᶮɟi̤˧˩ i˥ cʰẽ˥ tʂa̰˩ ⁿda̰ɨ˩ ne˥˧.
Last edited by Nortaneous on Sat Jun 07, 2014 10:56 pm, edited 3 times in total.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/pʰ p pˡʰ pˡ tʰ t ʈʰ ʈ cʰ c kʰ k qʰ q ʔ/ <ph p plh pl th t ṭh ṭ ch c kh k qh q '>
/ᵐpʰ ᵐb ᵐpˡʰ ᵐbˡ ⁿtʰ ⁿd ᶯʈʰ ᶯɖ ᶮcʰ ᶮɟ ᵑkʰ ᵑɡ ᶰqʰ ᶰɢ/ <mph mb mplh mbl nth nd nṭh nḍ nch nc nkh ng nqh nq>
/tsʰ ts tʂʰ tʂ/ <tsh ts tṣh tṣ>
/ⁿtsʰ ⁿdz ⁿtʂʰ ⁿdʐ/ <ntsh ndz ntṣh ndẓ>
/f v s ɬ ʂ ʐ ç ʝ h/ <f v s l ṣ ẓ x j h>
/m̥ m m̥ˡ mˡ n̥ n ɲ̥ ɲ/ <hm m hml ml hn n hñ ñ>
/a e ẽ~ʌŋ ɔ ɔ̃~oŋ i ɨ u/ <a e eŋ o oŋ i y u> (I could use ogoneks, but ogonek+diacritic is kinda hard to pull off)
/ai aɨ au iə uə/ <ai ay au ie ue>
/ɔ́ ɔ ɔ̀ ɔ̂ ɔ̌ ɔ̰̀ ɔ̤̂/ <ó o ò ô ǒ ỏ õ>

/tʰa̰u˩ tsɔ̤˧˩ pe˥ ca̤u˧˩ la̰ɨ˩ saɨ˧˦ daɨ˩ tʰiə˥˧ tau n̥a˧˦ kʰau˥ ᶮcaɨ˩ tʂʰi̤ə˧˩. ʝa̰˩ ʐɔ̃ tʂʰa˥˧ pˡaɨ˩ ma˩, ne˥˧ ʝuə˧˦ tʂṵ˩ mu˩ ᶯʈʰiə˧˦ nṳ˧˩ çuə˩ sai˥ lṳə˧˩ muə˥˧ ke˧˦ pa˧˩ hɔ̰˩ da˧˩ tʂi ɲo˧˩ ᶮɟi̤˧˩ i˧˩ cʰẽ˥ tʂa̰˩ ⁿda̰ɨ˩ ne˥˧./
Thảu tsõ pé cãu lảy sǎy dày thîe tau hnǎ kháu ncày tṣhĩe. Jả ẓoŋ tṣhâ plày mà, nê jǔe tṣủ mù nṭhǐe nũ xùe sái lũe mûe kě pâ hỏ dâ tṣi ñô ncĩ î chéŋ tṣả ndảy nê.

I'd use an overdot for low creaky, as it's more distinct, instead of a hook, but Unicode has no symbol for U+overdot, and I didn't want to use combining diacritics.
Last edited by Haplogy on Sat Jul 14, 2012 4:26 pm, edited 3 times in total.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Lyhoko Leaci
Avisaru
Avisaru
Posts: 716
Joined: Sun Oct 08, 2006 1:20 pm
Location: Not Mariya's road network, thankfully.

Re: Romanization challenge thread

Post by Lyhoko Leaci »

Modeled on Zukish... which makes a mess:

/pʰ p pˡʰ pˡ tʰ t ʈʰ t cʰ c kʰ k qʰ q ʔ/ <ph p phl pl th t tch tc xch xc kh k kch kc '>
/ᵐpʰ ᵐb ᵐpˡʰ ᵐbˡ ⁿtʰ ⁿd ᶯʈʰ ᶯɖ ᶮcʰ ᶮɟ ᵑkʰ ᵑɡ ᶰqʰ ᶰɢ/ <mph mb mphl mbl nth nd ntch ndc nxch nxc nkh ng nkch ngc>
/tsʰ ts tʂʰ tʂ/ <tsh ts ch c>
/ⁿtsʰ ⁿdz ⁿtʂʰ ⁿdʐ/ <ntsh ndz nch nj>
/f v s ɬ ʂ ʐ ç ʝ h/ <f v s l sc zc x xx h>
/m̥ m m̥ˡ mˡ n̥ n ɲ̥ ɲ/ <hm m hml ml hn n hnc nc>
/a e ẽ~ʌŋ ɔ ɔ̃~oŋ i ɨ u/ <a e ä o ö ë i u>
/ai aɨ au iə uə/ <ï ai au ü ua>

/a˥ a˧ a˩ a˥˧ a˧˦ a̰˩ a̤˧˩/ <as af a az av ax ah>

Example: tʰa̰u˩ tsɔ̤˧˩ pe˥ ca̤u˧˩ la̰ɨ˩ saɨ˧˦ daɨ˩ tʰiə˥˧ tau n̥a˧˦ kʰau˥ ᶮcaɨ˩ tʂʰi̤ə˧˩. ʝa̰˩ ʐɔ̃ tʂʰa˥˧ pˡaɨ˩ ma˩, ne˥˧ ʝuə˧˦ tʂṵ˩ mu˩ ᶯʈʰiə˧˦ nṳ˧˩ çuə˩ sai˥ lṳə˧˩ muə˥˧ ke˧˦ pa˧˩ hɔ̰˩ da˧˩ tʂi ɲo˧˩ ᶮɟi̤˧˩ i˧˩ cʰẽ˥ tʂa̰˩ ⁿda̰ɨ˩ ne˥˧.
Thaux tsoh pes xcauh laix saiv dai thüz tau hnav khaus nxcai chüh. Xxax njö chaz plai ma, nez xxuav cux mu ntchüv nuh xua sïs luah muaz kev pah hox dah ci ncoh nxcih ih xchäs cax ndaix nez.
New:

Standard Ancaron

/p b t d k g ʔ/
/m n/
/f v s z/
/ɾ l/
/a e i o u/
/ae io ua ue ui ai ao ea ia ou/ [ae jo wa we wi ai ao ea ia oː]

/a e i o u/ become [ə ɛ ɪ ɔ ʊ] in open syllables
/ae io ua ue ui ai ao ea ia ou/ become [aɛ jɔ wə wɛ wɪ aɪ aɔ eə iə oː] in open syllables
/ɾ/ becomes [ɚ] syllable finally, [aɚ] becomes [aː]
/s z/ become [ʃ ʒ] before /i/
geminates are possible for everything but [ʔ], /ɾː/ is [rː] Geminates can only start a syllable.
/m/ becomes [n] before a alveolar plosive or nasal, and [ŋ] before a velar plosive.
/n/ becomes [m] before a bilabial plosive or nasal, and [ŋ] before a velar plosive.

Syllable structure: (C)V(V)(C)

Example:
/raoʔa vek im gai bit kivriʔot zigpak pub an siʔik pat. pub siʔota an pian it un eta zigkarkuvrefbakref piana maɾːai dopa taripat pakpat leʔan siʔik vitzika lu./
[ɾaɔˈʔə vek ˈim gaɪ ˈbit ˈkivɾɪʔot ˈʒigpak ˈpub an ʃɪʔˈik pat. ˈpub ʃɪʔˈotə an ˈpian it ˈun ˈetə ˈʒigkaːˈkuvɾefˈbakɾef ˈpianə məˈrːaɪ ˈdopə təˈɾɪpat ˈpakpat lɛʔˈan ʃɪˈʔik ˈvitʒikˈə lʊ.]
Last edited by Lyhoko Leaci on Wed Jul 11, 2012 6:30 pm, edited 1 time in total.
Zain pazitovcor, sio? Sio, tovcor.
You can't read that, right? Yes, it says that.
Shinali Sishi wrote:"Have I spoken unclearly? I meant electric catfish not electric onions."

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g '>
/m n/ <m n>
/f v s z/ <f v s z>
/ɾ l/ <r l>
/a e i o u/ <a e i o u>
/ae io ua ue ui ai ao ea ia ou/ <ae io ua ue ui ai ao ea ia ou>
Lyhoko Leaci wrote:/q/ /c/
In the text. Where did these come from?

Also, that's not really a challenge >.>
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Lyhoko Leaci
Avisaru
Avisaru
Posts: 716
Joined: Sun Oct 08, 2006 1:20 pm
Location: Not Mariya's road network, thankfully.

Re: Romanization challenge thread

Post by Lyhoko Leaci »

Esmelthien wrote:
Lyhoko Leaci wrote:/q/ /c/
In the text. Where did these come from?

Also, that's not really a challenge >.>
Errors, that's where they come from. <q> is /ʔ/, <c> is /k/

Note that stuff like [tak.aː] and [tə.kaː] are distinguished...

And if it's simple, you can romanize it based on some other language... or try it in another script like hiragana or hangul...
Zain pazitovcor, sio? Sio, tovcor.
You can't read that, right? Yes, it says that.
Shinali Sishi wrote:"Have I spoken unclearly? I meant electric catfish not electric onions."

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g '>
/m n/ <m n>
/f v s z/ <f v s z>
/ɾ l/ <r l>
[a e i o u] <aa ee ii oo uu>, <a e i o u> in one-syllable words.
[ə ɛ ɪ ɔ ʊ] <a e i o u>
/ae io ua ue ui ai ao ea ia ou/ <ae io ua ue ui ai ao ea ia ou>

/raoʔa vek im gai bit kivriʔot zigpak pub an siʔik pat. pub siʔota an pian it un eta zigkarkuvrefbakref piana maɾːai dopa taripat pakpat leʔan siʔik vitzika lu./
[ɾaɔˈʔə vek ˈim gaɪ ˈbit ˈkivɾɪʔot ˈʒigpak ˈpub an ʃɪʔˈik pat. ˈpub ʃɪʔˈotə an ˈpian it ˈun ˈetə ˈʒigkaːˈkuvɾefˈbakɾef ˈpianə məˈrːaɪ ˈdopə təˈɾɪpat ˈpakpat lɛʔˈan ʃɪˈʔik ˈvitʒikˈə lʊ.]
Rao'a veek im gai bit kiivri'oot ziigpaak pub an si'iik pat. Pub si'oota an pian it un eeta ziigkarkuuvreefbaakreef piana marrai dopa taripaat paakpaat le'aan si'iik viitziika lu.

I didn't mean to be rude, I was just commenting on the fact that it didn't look much like a challenge. Sorry if I sounded rude :(
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Pogostick Man
Avisaru
Avisaru
Posts: 894
Joined: Sat Jul 25, 2009 8:21 pm
Location: Ohio

Re: Romanization challenge thread

Post by Pogostick Man »

New Challenge: Akhvakh

I've reversed the order of the <ʼ> and <ː> from the article (and indeed am using <ː> instead of <:>).

/p pʼ b t tʼ d k kː kʼ kʼː g ʔ/
/m n/
/t͜s t͜sː t͜sʼ t͜sʼː t͜ʃ t͜ʃː t͜ʃʼ t͜ʃʼː d͜ʒ t͜ɬ t͜ɬː t͜ɬʼ t͜ɬʼː q͡χ q͡χː q͡χʼ q͡χʼː/
/v s sː z ʃ ʃː ʒ ɬ ɬː ç x xː ɣ ħ ʕ h/
/r/
/l j/

/ħ ʕ/ may actually be /ʜ ʢ/, or allophones, or something. The article notes a reliance on older sources and mentions this uncertainty.

/a aː e eː i iː o oː u uː/ (A bit of conjecture here based upon the example sentences in the source, as the article lacked any phonemic vowels section. The long vowels besides /iː eː/ are conjectured on the basis of analogy, and may well not actually exist.)

Example sentences: (Again, some extrapolation here)

jaʃe q͡χ'ːeɬːa jete jiːni (Affricate here assumed because no */qʼː/ was given in the table)
"The girl ran home."

ak'ːode riɬ'ːi biʒe q͡χ'ːeːni
"The wife cooked the meat and ate it."
(Avatar via Happy Wheels Wiki)
Index Diachronica PDF v.10.2
Conworld megathread

AVDIO · VIDEO · DISCO

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Hmong Daw (based on Kannow, sort of)
/pʰ p pˡʰ pˡ tʰ t ʈʰ t cʰ c kʰ k qʰ q ʔ/ <p b pl bl t d ř r c j l g q ģ N/A> (vowel-initial syllables are written with an apostrophe)
/ᵐpʰ ᵐb ᵐpˡʰ ᵐbˡ ⁿtʰ ⁿd ᶯʈʰ ᶯɖ ᶮcʰ ᶮɟ ᵑkʰ ᵑɡ ᶰqʰ ᶰɢ/ <mp mb mpl mbl nt nd nř nr nc nj nk ng nq nģ>
/tsʰ ts tʂʰ tʂ/ <s z tr dr>
/ⁿtsʰ ⁿdz ⁿtʂʰ ⁿdʐ/ <ns nz ntr ndr>
/f v s ɬ ʂ ʐ ç ʝ h/ <f v s sl sr zr hx x h>
/m̥ m m̥ˡ mˡ n̥ n ɲ̥ ɲ/ <hm m hml ml hn n hņ ņ>
/a e ẽ~ʌŋ ɔ ɔ̃~oŋ i ɨ u/ <a e en o on i y u>
/ai aɨ au iə uə/ <ai ay au ia ua>
pɔ́ pɔ pɔ̀ pɔ̂ pɔ̌ pɔ̰̀ pɔ̤̂ <poj po poz poc pov pod poh>

Taud soh pej cauh layd sayv dayz tiac tau hnav kauj ncayz triah. Xad zron trac playz maz, nec xuav truz muz nřiav nuh hxuaz saij luah muac kev pac hod dac tri ņoc njih ic cenj trad ndayd nec.

Standard Ancaron: (phonetic. also this really seems like it'd be best suited to hangul but i cba)
/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g c>
/m n/ <m n>
/f v s z/ <f v s z>
/ɾ l/ <r l>
/a e i o u/ <a e i o u>
/ae io ua ue ui ai ao ea ia ou/ [ae jo wa we wi ai ao ea ia oː] <ae io ua ue ui ai ao ea ia oo>
[ʃ ʒ] <sh zh>
[long vowels] <doubled letters>
[lax vowels before a consonant] <vowels + grave> except i -> y

Raòca vek im gai bit kivrycot zhigpak pub an shycik pat. Pub shycota an pian it un eta zhigkaakuvrefbakref piana màrrai dopa tàrypat pakpat lècan shycik vitzhika lu.

Akhvakh: (the kvltest langvyjj)
/p pʼ b t tʼ d k kː kʼ kʼː g ʔ/ <p b bh t d dh k kk g gg gh '>
/m n/ <m n>
/t͜s t͜sː t͜sʼ t͜sʼː t͜ʃ t͜ʃː t͜ʃʼ t͜ʃʼː d͜ʒ t͜ɬ t͜ɬː t͜ɬʼ t͜ɬʼː q͡χ q͡χː q͡χʼ q͡χʼː/ <c cc cz ccz j jj r rr rh tl ttl dl ddl q qq ģ ģģ>
/v s sː z ʃ ʃː ʒ ɬ ɬː ç x xː ɣ ħ ʕ h/ <v s ss z x xx xh l ll yh ḫ ḫḫ ğ ħ għ h>
/r/ <ŗ>
/l j/ <ļ y>
vowels should be obvious

Yaxe qqella yete yiini.

Aggode rilli bixhe qqeeni.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/p pʼ b t tʼ d k kː kʼ kʼː g ʔ/ <p p' b t t' d k kk k' kk' g '>
/m n/ <m n>
/t͜s t͜sː t͜sʼ t͜sʼː t͜ʃ t͜ʃː t͜ʃʼ t͜ʃʼː d͜ʒ/ <ts tss ts' tss' tš tšš dž>
/t͜ɬ t͜ɬː t͜ɬʼ t͜ɬʼː q͡χ q͡χː q͡χʼ q͡χʼː/ <tl tll tl' tll' qx qxx qx' qxx'>
/v s sː z ʃ ʃː ʒ/ <v s ss z š šš ž>
/ɬ ɬː ç x xː ɣ ħ ʕ h/ <l ll c x xx ǧ ȟ ř h>
/r/ <r>
/l j/ <ľ j>
/a aː e eː i iː o oː u uː/ <a aa e ee i ii o oo u uu>

/jaʃe q͡χ'ːeɬːa jete jiːni/
Jaše qxxella jete jiini.
"The girl ran home."

/ak'ːode riɬ'ːi biʒe q͡χ'ːeːni/
Akkode rilli biže qxxeeni.
"The wife cooked the meat and ate it."
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

From here:

/p t ʧ k/ <p t c k>
/b d d ʤ/ <b d j g>
/m n ŋ/ <m n ņ>
/s ɬ ʃ ç x h/ <s ļ ş ç x h>
/ts/ <ts>
/w l j/ <w l y>

/i y ʉ u/ <i û ù u>
/e ø o/ <e ô o>
/ɛ ʌ ɔ/ <è à ò>
/a ɑ/ <â a>

slu kwʌj bɛ ɬen tɔ sɑ ɑŋ xan pjɑ haj dɛ
Slu kwày bè ļen tò sa aņ xân pya hay dè.

ɬɔ xa sɑ myŋçuj wa xɛnŋøʤe lɑ ɬɔ mynçuj wa hɛŋʤe
Ļò xâ sa mûņçuy wâ xènņôje la ļò mûņçuy wâ hèņje.

bɔ pjiwnʃiŋ hʉ ʧen kjatʌ kɔndi ʤɑ kɑxobʌ
Bò pyiwnşiņ hù cen kyâtà kòndi ja kaxobà.

It'd probably look better with an African-style orthography, but I'm not really sure how to pull that off.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Consonants:
/p t ʧ k/ <p t tš k>
/b d ʤ/ <b d dž>
/m n ŋ/ <m n g>
/s ɬ ʃ ç x h/ <s ł š c x h>
/ts/ <ts>
/w l j/ <w l j>

Vowels:
/i y ʉ u/ <i y ü u>
/e ø o/ <e ö o>
/ɛ ʌ ɔ/ <ê û ô>
/a ɑ/ <a â>

/slu kwʌj bɛ ɬen tɔ sɑ ɑŋ xan pjɑ haj dɛ/
Slu kwûj bê łen tô sâ âg xan pja haj dê.
"The woman I married is having an affair with my best friend."

/ɬɔ xa sɑ myŋçuj wa xɛnŋøʤe lɑ ɬɔ mynçuj wa hɛŋʤe/
Łô xa sâ mygcuj wa xêngödže la łô myncuj wa hêgdze.
"I don't like Dovtasi radios as much as Quazian ones."

/bɔ pjiwnʃiŋ hʉ ʧen kjatʌ kɔndi ʤɑ kɑxobʌ/
Bô pjiwnšig hü tšen kjatû Kôndi džâ Kâxobû.
"The train at 10:00 travels to Kondi from Karuzba."
Last edited by Haplogy on Mon Jun 24, 2013 8:21 am, edited 2 times in total.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Echobeats
Lebom
Lebom
Posts: 183
Joined: Sun Mar 14, 2004 2:17 pm
Location: Edinburgh, Scotland

Re: Romanization challenge thread

Post by Echobeats »

Hmong Daw

I thought of trying to be really wacky and using colours to mark tone, but then I realised I could actually do it quite neatly by more conventional means. I won't rule that idea out for another time though...

/pʰ p pˡʰ pˡ tʰ t ʈʰ t cʰ c kʰ k qʰ q ʔ/ <p b pl bl t d ṭ ḍ kj gj k g q ġ c>
/ⁿpʰ ⁿb ⁿpˡʰ ⁿbˡ ⁿtʰ ⁿd ⁿʈʰ ⁿɖ ⁿcʰ ⁿɟ ⁿkʰ ⁿɡ ⁿqʰ ⁿɢ/ <mp mb mpl mbl nt nd nṭ nḍ nkj ngj nk ng nq nġ>
/tsʰ ts tʂʰ tʂ/ ts ds ṭṣ ḍṣ
/ⁿtsʰ ⁿdz ⁿtʂʰ ⁿdʐ/ nts nds nṭṣ nḍṣ
/f v s ɬ l ʂ ʐ ç ʝ h/ <f v s lh l ṣ ẓ x z h>
/m̥ m m̥ˡ mˡ n̥ n ɲ̥ ɲ/ <mh m mhl ml nh n nhj nj>

/a e ẽ~ʌŋ ɔ ɔ̃~oŋ i ɨ u/ <a e ę o ǫ i y u>
/ai aɨ au iə uə/ <ai ay au ie ua>

Tones: high, mid, low, high falling, mid rising, low creaky, mid-falling breathy (pɔ́ pɔ pɔ̀ pɔ̂ pɔ̌ pɔ̰̀ pɔ̤̂)
<â a ă á à ã ä>

Example: tʰa̰u˩ tsɔ̤˧˩ pe˥ ca̤u˧˩ la̰ɨ˩ saɨ˧˦ daɨ˩ tʰiə˥˧ tau n̥a˧˦ kʰau˥ ᶮcaɨ˩ tʂʰi̤ə˧˩. ʝa̰˩ ʐɔ̃ tʂʰa˥˧ pˡaɨ˩ ma˩, ne˥˧ ʝuə˧˦ tʂṵ˩ mu˩ ᶯʈʰiə˧˦ nṳ˧˩ çuə˩ sai˥ lṳə˧˩ muə˥˧ ke˧˦ pa˧˩ hɔ̰˩ da˧˩ tʂi ɲo˧˩ ᶮɟi̤˧˩ i˧˩ cʰẽ˥ tʂa̰˩ ⁿda̰ɨ˩ ne˥˧.

Tãu dsö bê gjäu lãy sáy dăy tìe dau nhá kâu gjăy ṭṣïe. Zã ẓõ ṭṣà blăy mă, nè zúe ḍṣũ mŭ nṭíe nü xŭe sâi lüe mùe gé bà hõ dà ṭṣi njò ngjï ì kję ̂ ḍṣã ndãy nè.

I assumed /da˧˩/ was supposed to be /ta˧˩/ since there isn't a /d/.
[i]Linguistics will become a science when linguists begin standing on one another's shoulders instead of on one another's toes.[/i]
—Stephen R. Anderson

[i]Málin eru höfuðeinkenni þjóðanna.[/i]
—Séra Tómas Sæmundsson

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

This is a phoneme inventory I made, just so I could make a conscript for it, but I still quite like it.
I do have one problem though: how should I romanize it?

/n/
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ c ɟ k g q/
/ⁿb ⁿd̪ ⁿɖ ⁿɟ ⁿg ⁿɢ/
/ɸ β θ s z ʂ ç ʝ x χ ʁ h/
/ɬ/
/t̪͡θ ʈ͡ʂ q͡χ ɢ͡ʁ/
/t͡ɬ d͡ɮ/
/r/
/j w ɥ/

/i y u ɛ œ ʌ ɔ a ə/

Example sentence is something I made up on the fly:

/ˈⁿbyɥʌ, nɛ kɔt̪͡θ ʂəɟk pʲu q͡χɔs ɖʌjˈxᶣar./
mother-VOC, NOM I have-PRES ACC tire hunger-and
Mother, I am tired and hungry.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/n/ <n>
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ c ɟ k g q/ <p b t d ṭ ḍ tj dj k g q>
/ⁿb ⁿd̪ ⁿɖ ⁿɟ ⁿg ⁿɢ/ <mb nd nḍ ndj ng nq>
/ɸ β θ s z ʂ ç ʝ x χ ʁ h/ <f v θ s z ṣ sj j ẍ x ʀ h>
/ɬ/ <ł>
/t̪͡θ ʈ͡ʂ q͡χ ɢ͡ʁ/ <tθ c qh gh>
/t͡ɬ d͡ɮ/ <tl dl>
/r/ <r>
/j w ɥ/ <y w ẅ>

/i y u ɛ œ ʌ ɔ a ə/ <i ü u e ö a o ä ë> (might reverse a and a-diaeresis depending on which of the two is more common)

/ˈⁿbyɥʌ, nɛ kɔt̪͡θ ʂəɟk pʲu q͡χɔs ɖʌjˈxᶣar./
Mbüẅa, ne kotθ ṣëtjk pyu qhos ḍayxẅär.

edit: Kett-style
/n/ <n>
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ c ɟ k g q/ <p b t d th dh tj dj k g q>
/ⁿb ⁿd̪ ⁿɖ ⁿɟ ⁿg ⁿɢ/ <mb nd nḍ ndj ng nq>
/ɸ β θ s z ʂ ç ʝ x χ ʁ h/ <f v x s z sz sj j ħ h ḫ ḩ>
/ɬ/ <ll>
/t̪͡θ ʈ͡ʂ q͡χ ɢ͡ʁ/ <tx cz kh gh>
/t͡ɬ d͡ɮ/ <tl dl>
/r/ <r>
/j w ɥ/ <i u y>
/i y u ɛ œ ʌ ɔ a ə/ <i y u e ö a o à è>

/ˈⁿbyɥʌ, nɛ kɔt̪͡θ ʂəɟk pʲu q͡χɔs ɖʌjˈxᶣar./
Mbyyà, ne kotx szètjk piu khos dhàiħyar.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Click
Avisaru
Avisaru
Posts: 620
Joined: Sun Mar 04, 2012 11:53 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Click »

š/n/ n
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ c ɟ k g q/ p b th dh t d c ch k g q
/ⁿb ⁿd̪ ⁿɖ ⁿɟ ⁿg ⁿɢ/ m ndh nd nc ng ngh
/ɸ β θ s z ʂ ç ʝ x χ ʁ h/ f v fs s z sh đ j kh x rh h
/ɬ/ lh
/t̪͡θ ʈ͡ʂ q͡χ ɢ͡ʁ/ tf ts qh gh
/t͡ɬ d͡ɮ/ tlh dlh
/r/ r
/j w ɥ/ y w û

/i y u ɛ œ ʌ ɔ a ə/ i î u ô â o a ê

Mîûâ, ne kotf shôchk pyu qhos dâj xûar.
/ˈⁿbyɥʌ, nɛ kɔt̪͡θ ʂəɟk pʲu q͡χɔs ɖʌjˈxᶣar./
mother-VOC, NOM I have-PRES ACC tire hunger-and
Mother, I am tired and hungry.

Echobeats
Lebom
Lebom
Posts: 183
Joined: Sun Mar 14, 2004 2:17 pm
Location: Edinburgh, Scotland

Re: Romanization challenge thread

Post by Echobeats »

I'm a little baffled at how many RomCs we've had with a language that has /ɬ/ and no /l/, where everyone has suggested <lh>, <hl> or <ł> instead of just <l>.
[i]Linguistics will become a science when linguists begin standing on one another's shoulders instead of on one another's toes.[/i]
—Stephen R. Anderson

[i]Málin eru höfuðeinkenni þjóðanna.[/i]
—Séra Tómas Sæmundsson

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Speaking of langs with /ɬ/ but no /l/...

Seri

/p t k kʷ ʔ/
/ɸ s ɬ ʃ x xʷ χ χʷ/
/m n/
/j/
/l ɾ/ (only in loanwords)
/ɛ ɛː ɑ ɑː i iː o oː/

* /m/ is realized as [w̃] + nasalization of the following vowel after velar stops.
* Non-rounded vowels are realized as diphthongs [ɛo̯ ɑo̯ iu̯] before rounded consonants.
* Stress is contrastive. Stress normally falls on the first syllable of a root. The sample text only marks stress when it's not on the first syllable of the word.

Sample text:
oχ iˈpɑktɑ iti, ʃɑːx pɑk ʔɑkiχ tɑʔkɑ mɑ, kʷsiːɸp tɑ mɑ, ʔɑpχɑ ʃo tok kopom iʔo χ, tok kʷpoːp iʔo, oχ χɑʔ ʃo ʔɑiː ʔɑ. ʔɑpχɑ tikom oːt kop iˈtɑʔo, ʔɑɬχ itiˈχiːm, ʔɑɬχ iːx kʷkɑ ʔiː, ʔɑχ tɑˈʔiː ʔɑχ tɑː mɑ, ʃiːχ kiʔ iti kʷpoˈpɑktɑ tɑ, ʃiːχ kiʔ iti kʷisʃɑχʷ ʔɑ ʃo kʷiˈsiːʔkɑ ʔɑ, ʃ iˈpɑktɑ ʃ iˈmɑ, ʔɑχ tɑˈʔiː ʔɑχ mɑː χo ʃɑːx kiʔ iːʃk kiʔ koˈɬɛːkp koːm kom iti tinoɬ, koˈɬɛːki iˈtɛːtoɬ, tok kʷtɑp, jokɛ.

(In the real orthography: Ox ipacta iti, zaaj pac haquix tahca ma, cösiifp ta ma, hapxa zo toc copom iho x, toc cöpoop iho, ox xah zo haii ha. Hapxa ticom oot cop itaho, halx itiixiim, halx iij cöcahii, hax tahii hax taa ma, ziix quih iti cöpopacta ta, ziix quih iti cöiszaxö ha zo cöisiihca ha z ipacta z imá, hax tahii hax maa xo zaaj quih iizc quih coleecp coom com iti tinol, coleequi iteetol, toc cötap, yoque.)
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Ouagadougou
Sanci
Sanci
Posts: 63
Joined: Mon Aug 29, 2011 3:25 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Ouagadougou »

Ugly pseudo-Irish attempt:

Neutral consonants
/n/ n
/p b q/ p b k
/ⁿb ⁿɢ/ mb mk
/ɸ β θ z ʝ ʁ/ f v th z j q
/ɬ/ l
/q͡χ ɢ͡ʁ/ kh gh
/t͡ɬ d͡ɮ/ tl dl
/r/ r
/j/ y

Slender consonants:
/t̪ d̪ c ɟ/ t d c g
/ⁿd̪ ⁿɟ/ md mg
/s ç χ/ s ch h
/t̪͡θ/ dh
/w/ w*

Broad consonants:
/ʈ ɖ k g/ t d c g
/ⁿɖ ⁿg/ md mg
/ʂ x h/ s ch h
/ʈ͡ʂ/ dh
/ɥ/ w

Vowels:
/i y ɛ œ u ʌ ɔ a ə --/
Slender-Slender: í i é e eí ei ié éi íe ie
Broad-Broad: aú áu aó áo ú o ó á a u
Slender-Broad: íu iu éo eo iú ia eó iá ía io
Broad-Slender: uí aí aé oí úi oe ói ái ai ui
/i y ɛ œ/ are marked as slenderly as possible, and will be written Slender-Broad or Broad-Slender if bordering a single broad consonant.
/u ʌ ɔ a ə/ are marked as broadly as possible, and will be written Slender-Broad or Broad-Slender if bordering a single slender consonant.
Palatalization can be indicated, in many cases, with slender-marking. Labialization, on the other hand, cannot be written with broad-marking**.

/ˈⁿbyɥʌ, nɛ kɔt̪͡θ ʂəɟk pʲu q͡χɔs ɖʌjˈxᶣar./
Mbiuwoe, né cóidh saigcu piú khóis doy`chuwár
Mother, I am tired and hungry.


*I don't like the <w> here, but there aren't many other options...<mh> seems clumsy, as does <bh>.
**Unless the labialization is allophonic and w will only appear in conjunction with slender consonants and ɥ with broad ones; I don't know the specifics of the phonology.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/p t k kʷ ʔ/ <p t k kw '>
/ɸ s ɬ ʃ x xʷ χ χʷ/ <f s lh c x xw q qw>
/m n/ <m n>
/j/ <j>
/l ɾ/ <l r>
/ɛ ɛː ɑ ɑː i iː o oː/ <e ee a aa i ii o oo>

oχ iˈpɑktɑ iti, ʃɑːx pɑk ʔɑkiχ tɑʔkɑ mɑ, kʷsiːɸp tɑ mɑ, ʔɑpχɑ ʃo tok kopom iʔo χ, tok kʷpoːp iʔo, oχ χɑʔ ʃo ʔɑiː ʔɑ. ʔɑpχɑ tikom oːt kop iˈtɑʔo, ʔɑɬχ itiˈχiːm, ʔɑɬχ iːx kʷkɑ ʔiː, ʔɑχ tɑˈʔiː ʔɑχ tɑː mɑ, ʃiːχ kiʔ iti kʷpoˈpɑktɑ tɑ, ʃiːχ kiʔ iti kʷisʃɑχʷ ʔɑ ʃo kʷiˈsiːʔkɑ ʔɑ, ʃ iˈpɑktɑ ʃ iˈmɑ, ʔɑχ tɑˈʔiː ʔɑχ mɑː χo ʃɑːx kiʔ iːʃk kiʔ koˈɬɛːkp koːm kom iti tinoɬ, koˈɬɛːki iˈtɛːtoɬ, tok kʷtɑp, jokɛ.
Oq ipákta iti, caax pak 'akiq ta'ka ma, kwsiifp ta ma, 'apqa co tok kopom i'o q, tok kwpoop i'o, oq qa' co 'aii 'a. 'Apqa tikom oot kop itá'o, 'alhq itiqíím, 'alhq iix kwka 'ii, 'aq ta'íí 'aq taa ma, ciiq ki' iti kwpopákta ta, ciiq ki'iti kwiscaqw á co kwisíí'ka 'a, c ipákta c imá, 'aq ta'íí 'aq maa qo caax ki' iick ki' kolhéékp koom kom iti tinolh, kolhééki itéétolh, tok kwtap, joke.

I may consider replacing <j> with <y>, and <'> with <j>, but it'd not be very logical, and I don't know how it'll look.

EDIT: Oh lawdy, looks like I forgot to differentiate between /ɬ/ and /l/. I'll edit it.
Last edited by Haplogy on Sun Jul 15, 2012 5:14 pm, edited 2 times in total.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Ouagadougou
Sanci
Sanci
Posts: 63
Joined: Mon Aug 29, 2011 3:25 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Ouagadougou »

Seri

/p t k kʷ ʔ/ p t k ku q
/ɸ s ɬ ʃ x xʷ χ χʷ/ f s l x c cu h hu
/m n/ m n
/j/ j
/l ɾ/ w r
/ɛ ɛː ɑ ɑː i iː o oː/ e ê a â i î o ô

<y> marks irregular stress, and is used with syllabic(?) consonants.

Sample text:
Oh ipaykta iti, xâc pak qakih taqka ma, kusîfp ta ma, qapha xo tok kopom iqo hy, tok kupôp iqo, oh haq xo qaî qa. Qapha tikom ôt kop itayqo, qalh itihîym, qalh îc kuka qî, qah taqîy qah tâ ma, xîh kiq iti kupopaykta ta, xîh kiq iti kuisxahu qa xo kuisîyqka qa, xy ipaykta xy imay, qah taqîy qah mâ ho xâc kiq îxk kiq kolêykp kôm kom iti tinol, kolêyki itêytol, tok kutap, joke.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

those are clitics, not syllabic consonants

edit:

/p t k kʷ ʔ/ <p t k q c>
/ɸ s ɬ ʃ x xʷ χ χʷ/ <f s l š x w h ƕ>
/m n/ <m n>
/j/ <j>
/l ɾ/ <ḻ r>
/ɛ ɛː ɑ ɑː i iː o oː/ <e ē a ā i ī u ū>

oχ iˈpɑktɑ iti, ʃɑːx pɑk ʔɑkiχ tɑʔkɑ mɑ, kʷsiːɸp tɑ mɑ, ʔɑpχɑ ʃo tok kopom iʔo χ, tok kʷpoːp iʔo, oχ χɑʔ ʃo ʔɑiː ʔɑ. ʔɑpχɑ tikom oːt kop iˈtɑʔo, ʔɑɬχ itiˈχiːm, ʔɑɬχ iːx kʷkɑ ʔiː, ʔɑχ tɑˈʔiː ʔɑχ tɑː mɑ, ʃiːχ kiʔ iti kʷpoˈpɑktɑ tɑ, ʃiːχ kiʔ iti kʷisʃɑχʷ ʔɑ ʃo kʷiˈsiːʔkɑ ʔɑ, ʃ iˈpɑktɑ ʃ iˈmɑ, ʔɑχ tɑˈʔiː ʔɑχ mɑː χo ʃɑːx kiʔ iːʃk kiʔ koˈɬɛːkp koːm kom iti tinoɬ, koˈɬɛːki iˈtɛːtoɬ, tok kʷtɑp, jokɛ.

Uh ipákta iti, šāx pak cakih tacka ma, qsīfp ta ma, capha šu tuk kupum icu h, tuk qpūp icu, uh hac šu caī ca. Capha tikum ūt kup itácu, calh itihîm calh īx qka cī, cah tacî cah tā ma, šīh kic iti qpupákta ta, šīh kic iti qisšaƕ ca šu qisîcka ca, š ipákta š imá, cah tacî cah mā hu šāh kic īšk kic kulêkp kūm kum iti tinul, kulêki itêtul, tuk qtap, juke.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Herr Dunkel
Smeric
Smeric
Posts: 1088
Joined: Mon Jun 21, 2010 3:21 pm
Location: In this multiverse or another

Re: Romanization challenge thread

Post by Herr Dunkel »

Could someone help me romanise or hellenise (not cyrillise) a conlang? I'm having trouble dealing with the numerous distinctions.
The conlang in question is named "Proto-Wargish" - /ʋɒrɡraɳ/ and its phoneme inventory is this:

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/
/ʰs s ʰʂ ʂ/
ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/
/r r: ɽ ɽ:/
/l l: ɭ ɭ:/

/i ɨ ɨ: ʉ ʉ: u/
/ɛ œ ɜ ɜ: ɵ ɔ ɔ:/
/a ɒ/

/ɜ̃/
/ã ɒ̃/

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/
/ɒ͡a/

Example text:

/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥ͡øɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥ͡ɵɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒ͡adɥ͡ø/

These are just the phonemes, not actual phones.
sano wrote:
To my dearest Darkgamma,
http://www.dazzlejunction.com/greetings/thanks/thank-you-bear.gif
Sincerely,
sano

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Partially following other people's suggestions for a romanization, I made my own:

/n/ <n>
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ c ɟ k g q/ <p b t d ť ď ṭ ḍ k g q>
/ⁿb ⁿd̪ ⁿɖ ⁿɟ ⁿg ⁿɢ/ <np nt nť nṭ nk nq>
/ɸ β θ s z ʂ ç ʝ x χ ʁ h/ <f v þ s z š ṣ ẓ x ẋ ṙ h>
/ɬ/ <ll>
/t̪͡θ ʈ͡ʂ q͡χ ɢ͡ʁ/ <tþ ťš qẋ gṙ>
/t͡ɬ d͡ɮ/ <tl dl>
/r/ <r>
/j w ɥ/ <j w ẅ>

/i y u ɛ œ ʌ ɔ a ə/ <i ü u e ö a o ä ë>

/ˈⁿbyɥʌ nɛ kɔt̪͡θ ʂəɟk pʲu q͡χɔs ɖʌjˈxᶣar./
nPüẅa ne kotþ šëḍk pju qẋos ďajxẅär.
mother-VOC, NOM I have-PRES ACC tire hunger-and
Mother, I am tired and hungry.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Herr Dunkel
Smeric
Smeric
Posts: 1088
Joined: Mon Jun 21, 2010 3:21 pm
Location: In this multiverse or another

Re: Romanization challenge thread

Post by Herr Dunkel »

But why <ll>??
sano wrote:
To my dearest Darkgamma,
http://www.dazzlejunction.com/greetings/thanks/thank-you-bear.gif
Sincerely,
sano

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

To distinguish /d͡ɮ/ and /dɬ/, which would otherwise both be written <dl>.

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ṭ ḍ k g q ġ>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <hs s hṣ ṣ>
/ʋ ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <v hv y hy w hw>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <j jj x xx h>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <ṁ m mm ṅ n nn ṃ ṇ ṇṇ>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <tł tłł dł dłł>
/r r: ɽ ɽ:/ <r rr ṛ ṛṛ>
/l l: ɭ ɭ:/ <l ll ḷ ḷḷ>

/i ɨ ɨ: ʉ ʉ: u/ <i ï ïï ü üü u>
/ɛ œ ɜ ɜ: ɵ ɔ ɔ:/ <ê ë e ee ö ô ôô>
/a ɒ/ <a o>

/ɜ̃/ <ẽ>
/ã ɒ̃/ <ã õ>

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/ <üë üö>
/ɒ͡a/ <oa>

/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥ͡øɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥ͡ɵɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒ͡adɥ͡ø/
Jo vorgraṇ wõ jemm üëhvonô ṇütł worqora xumm pôhvoleejên krêljo tłüṁ üöhyoiden xôôkühvajjã sohṣodemm wvodôṇ ṁêhvohen ġodłłaq vorgẽm wüühsa wüühsôhvên ôreqonaṇa ṇïjit ḍakno yökônoadüë.
Last edited by Haplogy on Sun Jul 15, 2012 7:01 pm, edited 4 times in total.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Post Reply