Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Thing:
/p b ɓ t d ɗ k g ɠ q ʔ/ p b ƀ t d đ k g ǥ q ˀ
/t͡ʃ d͡ʒ t͡s dz͡ / č ǯ c ʒ
/m n ŋ/ m n ŋ
/r ɹ ʀ l/ r ř ĝ l
/χ s ɕ f θ/ x s š f ŧ
/a e i o u œ/ a e i o u ö
/appa a'ba/ appa abá

Pečöŋ sax ƀáiraff naˀéʒʒu lal xusíš tamd eđáqq iréˀö ŋéǯep řpoq sax bĝuš nax ǥau mestklá góŧĝi kciˀíč ĝubél feʒúmmi lal narl eggáft aǥad roř tamd ŧőŧös lok.
/pet͡ʃœŋ sax 'ɓairaf: naˈʔedz͡:u lal xuˈsiɕ tamd eˈɗaqq iˈreʔœ ˈŋed͡ʒep ˈɹpoq sax bʁuɕ nat͡s ɠau mestˈkla ˈgoθʀi kt͡siˈʔit͡ʃ ʀuˈbel feˈdz͡um:i lal narl egˈgaft aɠad roɹ tamd ˈθœθœs lok/
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p ᵐb t̪ ⁿd̪ t ⁿd k ᵑɡ/ <c g t d it id ic ig>
/m n̪ n ŋ/ <m n in mh>
/r/ <r>
/l j w ʟ/ <il ibh bh dh>
/l̪d̪/ <l>

/i ɪ e ɑ o u ʊ ʉ/
<i ì e eai ei iui iùi eoi>
<oi eì ae ai aoi ui ùi uai>
<io ìo eo ea eu iu iù ia>
<oio oìo ao a o u ù ua>

/ɑmɑ uⁿd kor ŋɑ kɑŋ wu kɑt ɑᵐb kin̪ɑn̪ niŋ pikil puruŋ || puk ɑᵐb kin̪ɑn̪ mɑnŋɑ ilɑ moruŋ || puk molk kʉn ɑᵐb kin̪ɑn̪ nʉtʉŋ || kin̪ɑn̪ nʉk moʟinɑ ɑl konɑ ei jɑ noⁿdɑ rɑŋᵐbɑ pilpɑ itim/

Ama uid ceur mha ceamh bhu ceat ag cionan nimh coicil curumh. Cuic ag cionan mainmhea ilea morumh. Cuic meilc ceoin ag cionan neoitiamh. Cionan neoic modhoinea ail ceinea eï bhea neidea ramhga coilca itim.

/m m̥ n n̥ ŋ̟ʲ ŋʷ ŋ̠ ŋ̠̊/ <m mh n nh ge gu g cg>
/p ʰp t ʰt ts ʰts k̟ʲ k ʰk kʷ ʰkʷ k̠ ʰk̠ ʔ/ <p ph t th te the ce c ch uc ca cha dh>
/v~β s ʐ h/ <u s r h>
/w ʍ j j̊ l l̥/ <bh fh gh sgh l lh>
/i ø ɛ a o ɨ/ <i eu e a o u>
/:/ <á>
(Ce before i = <Ci>, plain C before i = <Cei>. Ce before e = <Ce>, plain C before e = <Cia>.)

/jɨˈkiʔwisk̠at ˈpanʔi. ˈpɨ ˈokiw ˈɨm iˈtamɨj ɨˈnahɛppit ˈk̠a ˈaŋ̠ ˈtsaːmiʔmat, ˈhakij k̠aˈlolmat ˈaŋ̠k̠w iˈtamɨj ˈajo ˈoːojʰtimani. ˈpi ˈɨm ˈhapi ˈpas ˈMoŋʷiniʰk̠ɛ øˈk̠alajʔta. ˈɨm-ˈsa ˈlolmat ˈtaːlawŋʷajʔta, sɨˈtsep-sa aˈk̠ʍak̠amiː. ˈnam aˈntani./
Ghuceidhbhiscat pandhi. Pu oceibh oim itamugh oinaheppit ca ag teámidhmat, haceigh calolmat agcbh itamugh agho óoghtheimani. Pi um hapi pas Moguinichae eu calaghdhta. Um sa lolmat tálabhguaghdhta, suthiap sa acäfhacamí. Nam antani.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Worst romanization ever:

/p b t d k ɡ ʔ/ <p bb t d k gg q>
/m n ɲ/ <m n nx>
/β s ʃ h/ <b s x g>
/ʧ ʤ/ <j jj>
/ɾ ɮ̠/ <dh yx>
/j/ <xy>

/i ɨ u e ə o a/ <i r u e z o a>
/iː ɨː uː eː əː oː aː/ <ih rh uh eh zh oh ah>

/ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ, na ni hɨʔʃ kuɲ ʧam hiɾ hupaːβkamuʔn naɲ dumaːɾtɨi tuʔ suːskaʔn hup βa koːkoʃʤaʔ ɡɨt. βaʔ aːɲ ʃiβ suːdaiʔ kɨʔn pɨʃ ka ham βopkon, ɡuʔ βaʔ ɡuiʔ na paiʔ ʤuːk ja aːjaʔ, puiʔ hi βuːsniaʔ ɨp na ham βopkonaʔ, na ɡuʔ βa ham tahaːɲʤaʔ ɡuʃ Dʒuːduʔ kam hiʃ Uaɲ Iːʔmdaɡaʔn ɡu Dios. haʔphi naɲ ɡuʔ aːɲ sɨɮ̠kam jaʔ puiʔm tɨtda, ʧam tuʔp haʃ hum aːʔndaʔ naɲ puiʔ pɨʃ kaiʔʧ. βaʔ mu əːk miʔ ʃi ɲua ɡəʔ suːdaiʔ ʧɨɾ. ɨʔɨːɾ hup hum duː ɡu suːdaiʔ βɨːʃ na hɨʔʃ huːɡɨt suːʔn, haʔp tuʔm na haʃ ɡu ɨʔɾaʔn ɡu haɾoiʔ noʔ mɨt mua. oʔodam kam tuʔiːʔ ʤi naːβat naʃ ʧua tɨ tɨiʔ./

GGatuhk drdh bba gim gguiq nax ioqm gidh ggzqkam, jam tuq puiq na gax ahnx, na ni grqx kunx jam gidh gupahbkamuqn nanx dumahdhtri tuq suhskaqn gup ba kohkoxjjaq ggrt. Baq ahnx xib suhdaiq krqn prx ka gam bopkon, gguq baq gguiq na paiq jjuhk xya ahxyaq, puiq gi buhsniaq rp na gam bopkonaq, na gguq ba gam tagahnxjjaq ggux JJuhduq kam gix Uanx IHqmdaggaqn ggu Dios. Gaqpgi nanx gguq ahnx sryxkam xyaq puiqm trtda, jam tuqp gax gum ahqndaq nanx puiq prx kaiqj. Baq mu zhk miq xi nxua ggzq suhdaiq jrdh. Rqrhdh gup gum duh ggu suhdaiq brhx na grqx guhggrt suhqn, gaqp tuqm na gax ggu rqdhaqn ggu gadhoiq noq mrt mua. Oqodam kam tuqihq jji nahbat nax jua tr triq.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

is that a challenge

/p b t d k ɡ ʔ/ <b mb d nd g ng -t>
/m n ɲ/ <m n ndge>
/β s ʃ h/ <w s sch h>
/ʧ ʤ/ <tsch dsch>
/ɾ ɮ̠/ <tt thl>
/j/ <y>

/i ɨ u e ə o a/ <i er oo e u/-u au o/-a>
/iː ɨː uː eː əː oː aː/ <ee ur ooo ai uh oa a/-aa>
however, length is double-marked by doubling the following consonant or appending -hh. actual geminate /h/ is written <hhh>.
hiatus is broken with an umlaut on the last character of the first vowel

/ɡatuːk dɨɾ ba him ɡuiʔ naʃ ioʔm hiɾ ɡəʔkam, ʧam tuʔ puiʔ na haʃ aːɲ, na ni hɨʔʃ kuɲ ʧam hiɾ hupaːβkamuʔn naɲ dumaːɾtɨi tuʔ suːskaʔn hup βa koːkoʃʤaʔ ɡɨt. βaʔ aːɲ ʃiβ suːdaiʔ kɨʔn pɨʃ ka ham βopkon, ɡuʔ βaʔ ɡuiʔ na paiʔ ʤuːk ja aːjaʔ, puiʔ hi βuːsniaʔ ɨp na ham βopkonaʔ, na ɡuʔ βa ham tahaːɲʤaʔ ɡuʃ Dʒuːduʔ kam hiʃ Uaɲ Iːʔmdaɡaʔn ɡu Dios. haʔphi naɲ ɡuʔ aːɲ sɨɮ̠kam jaʔ puiʔm tɨtda, ʧam tuʔp haʃ hum aːʔndaʔ naɲ puiʔ pɨʃ kaiʔʧ. βaʔ mu əːk miʔ ʃi ɲua ɡəʔ suːdaiʔ ʧɨɾ. ɨʔɨːɾ hup hum duː ɡu suːdaiʔ βɨːʃ na hɨʔʃ huːɡɨt suːʔn, haʔp tuʔm na haʃ ɡu ɨʔɾaʔn ɡu haɾoiʔ noʔ mɨt mua. oʔodam kam tuʔiːʔ ʤi naːβat naʃ ʧua tɨ tɨiʔ./

NGoddooog nderddt mbahh himm ngüitt nossch ïauttm hiddt nguttgomm, tschomm dutt büitt nahh hossch andge, nahh nihh hertssch goondge tschomm hiddt hoobbawgommootnn nondge ndoomadtder̈ihh doott soosgottn hoobb wahh goagoschdschott ngerdd. Wott andge schiww sooondäitt gerttn berssch gahh homm waubbgaunn, ngoott wott ngüitt nahh bäitt dschooog yahh ayott, boöitt hihh wooosnïott erbb nahh homm waubbgaunnott, nahh ngoott wahh homm tohhhandgdschott ngoosch DSCHooodoott gomm hissch OÖondge EEtmndonggottn ngoohh NDïos. Hottbhihh nondge ngoott andge sertthl gomm yott poöittm derddndahh, tschomm doottb hossch hoomm atnndahh nondge boöitt berssch gäitttsch. Wott moohh urg mitt schihh ndgeooahh ngertt sooondäitt tscherddt. Ertturdt hoobb hoomm ndooo ngoohh sooondäitt wursch nahh hertts̈ch hooongerdd soootn, hottb dootm nahh hossch ngoohh erttdtottn ngoohh hoddtaüitt nautt merdd moöahh. Auttauddomm gomm dootteet dschihh nawodd nossch tschoöahh derhh der̈itt.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

That's worse than Lahu!

Speaking of Lahu:

/pʰ p b tʰ t d cʰ c ɟ kʰ k g qʰ q/ <hp p b ht t d hky ky j hk k g hk' k'>
/f v ʃ j h ɣ/ <f v sh y h gh>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l/ <l>

/a ɛ ɔ e ə o i ɨ u/ <a ai aw ei e o i eu u>
/˧ ˩ ˧˥ ˥˧ ˧˩ ʔ˥ ʔ˩/ <a à ǎ â ạ áh àh>

/ɔ˧˩ kʰɨ˧˥ pɨ˩ tʰa˥˧ kaʔ˩ Tɔ˥˧ kʰɔ˥˧ cɔ˧˩ ta˩ ve˧ jo˧˩. Tɔ˥˧ kʰɔ˥˧ o˥˧ ve˧ ɣɨ˧˩ɕa˧ gɛ˧ cʰɛ˥˧ lɛ˧ Tɔ˥˧ kʰɔ˥˧ o˥˧ ve˧ lɛ˧˩, ɣɨ˧˩ɕa˧ pʰɛʔ˩ ve˧ jo˧˩. Tɔ˥˧ kʰɔ˥˧ o˥˧ ve˧ lɛ˧˩, ɔ˧˩ kʰɨ˧˥ pɨ˩ tʰa˥˧ kaʔ˩ ɣɨ˧˩ɕa˧ gɛ˧ te˥˧ gɛ˧ cʰɛ˥˧ ta˩ ve˧ jo˧˩. qʰa˧ pə˧ e˧˩ ve˧ tʰaʔ˩ jɔ˥˧ te˧ ta˩ ve˧ jo˧˩. qʰa˧ cɔ˧˩ ta˩ ve˧ qʰa˧ pə˧ e˧˩ ɔ˧˩ qʰɔ˧ lo˧ jɔ˥˧ ma˥˧ te˧ ve˧ te˥˧ cə˧˩ kaʔ˩ ma˥˧ cɔ˧˩. jɔ˥˧ ɔ˧˩ qʰɔ lo co˧ ha˧ teʔ˩ ve˧ ɔ˧˩ cə˧˩ cɔ˧˩ ve˧ jo˧˩. Co˧ ha˧ teʔ˩ ve˧ o˥˧ ve˧ lɛ˧˩, cʰɔ˧ ja˥˧ ve˧ ɔ˧˩ ɣəʔ˥ ɔ˧˩ ɣəʔ˥ o˥˧ ve˧ lɛ˧˩, naʔ˥ hoʔ˩ ve˧ ɔ˧˩ qʰɔ˧ lo˧ ba˧ la˧ lɛ˧, naʔ˥ hoʔ˩ ve˧ lɛ˧˩ ɔ˧˩ ɣəʔ˥ tʰaʔ˩ ma˥˧ ɣa˥˧./

Ạw hkěu pèu htâ kàh Tâw hkâw kyạw tà vei yọ. Tâw hkâw ô vei ghẹusha gai hkyâi lai Tâw hkâw ô vei lại, ghẹusha hpàih vei yọ. Tâw hkâw ô vei lại, ạw hkěu pèu htâ kàh ghẹusha gai têi gai hkyâi tà vei yọ. Hk'a pe ẹi vei htàh yâw tei tà vei yọ. Hk'a kyạw tà vei hk'a pe ẹi ạw hk'aw lo yâw mâ tei vei têi kyẹ kàh mâ kyạw. Yâw ạw hk'aw lo kyo ha tèih vei ạw kyẹ kyạw vei yọ. Co ha tèih vei ô vei lại, hkyaw yâ vei ạw ghéh ạw ghéh ô vei lại, náh hòh vei ạw hk'aw lo ba la lai, náh hòh vei lại ạw ghéh htàh mâ ghâ.

Daedolon
Lebom
Lebom
Posts: 134
Joined: Sun Jun 01, 2014 1:35 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Daedolon »

Melpa

/p ᵐb t̪ ⁿd̪ t ⁿd k ᵑɡ/ <p b t d tt dd k g>
/m n̪ n ŋ/ <m n nn ng>
/r/ <r>
/l j w ʟ/ <l y v rr>
/l̪d̪/ <ll ddd>

/i ɪ e ɑ o u ʊ ʉ/ <i ii e a o u oo uu>


<ama udd kor nga kang vu kat ab kinnann ning pikil purung || puk ab kinnann mannga ila morung || puk molk kuun ab kinnann nuutuung || kinnann nuuk morrina al kona ei ya nodda rangba pilpa itim || i elinga kuun | kang vu buu enib rorrunga kuun | mana manga rukina bila elpa elpa ur petuung || kang vu mat ab kinnann nuuk morung i elingina Rorrim Puddi ni vab ei ya | oba aburra ti nga vur ila morrpa | ab ei ya kinnann nitim || i elinga elim bo kang vu mel rarrpa kuun | kinnann niba murum || kang vu ti ndi kur ei ya kaddpa bi ddupa kuun niba mel | nim ila naburr itin un | nitim || kur ei ya niba mel | na ab kinnann nib nuub unt | ei ka || vote bo kang vu ei ya ddi niba mel | nim madda kel kuun pi || nitim || rorrim puddi ni vab ei ya oba ba etpa mel aburra ti ropa koddpa tepa purum || ei ya mel madda ||>

/ɑmɑ uⁿd kor ŋɑ kɑŋ wu kɑt ɑᵐb kin̪ɑn̪ niŋ pikil puruŋ || puk ɑᵐb kin̪ɑn̪ mɑnŋɑ ilɑ moruŋ || puk molk kʉn ɑᵐb kin̪ɑn̪ nʉtʉŋ || kin̪ɑn̪ nʉk moʟinɑ ɑl konɑ ei jɑ noⁿdɑ rɑŋᵐbɑ pilpɑ itim || i eliŋɑ kʉn | kɑŋ wu ᵐbʉ eniᵐb roʟuŋɑ kʉn | mɑnɑ mɑŋɑ rukinɑ ᵐbilɑ elpɑ elpɑ ur petʉŋ || kɑŋ wu mɑt ɑᵐb kin̪ɑn̪ nʉk moruŋ i eliŋinɑ Roʟim Puⁿdi ni wɑᵐb ei jɑ | oᵐbɑ ɑᵐbuʟɑ ti ŋɑ wur ilɑ moʟpɑ | ɑᵐb ei jɑ kin̪ɑn̪ nitim || i eliŋɑ elim ᵐbo kɑŋ wu mel rɑʟpɑ kʉn | kin̪ɑn̪ niᵐbɑ murum || kɑŋ wu ti ndi kur ei jɑ kɑⁿdpɑ ᵐbi ⁿdupɑ kʉn niᵐbɑ mel | nim ilɑ nɑᵐbuʟ itin un | nitim || kur ei jɑ niᵐbɑ mel | nɑ ɑᵐb kin̪ɑn̪ niᵐb nʉᵐb unt | ei kɑ || wote ᵐbo kɑŋ wu ei jɑ ⁿdi niᵐbɑ mel | nim mɑⁿdɑ kel kʉn pi || nitim || roʟim puⁿdi ni wɑᵐb ei jɑ oᵐbɑ ᵐbɑ etpɑ mel ɑᵐbuʟɑ ti ropɑ koⁿdpɑ tepɑ purum || ei jɑ mel mɑⁿdɑ ||/

Bristel
Smeric
Smeric
Posts: 1258
Joined: Mon Jun 01, 2009 3:07 pm
Location: Miracle, Inc. Headquarters
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by Bristel »

Mishongnovi Hopi

/m m̥ n n̥ ŋ̟ʲ ŋʷ ŋ̠ ŋ̠̊/ <m mh n nh gy gu ng ngh>
/p ʰp t ʰt ts ʰts k̟ʲ k ʰk kʷ ʰkʷ k̠ ʰk̠ ʔ/ <p hp t ht c hc ky k hk qu hqu x hx ʼ>
/v~β s ʐ h/ <v s z h>
/w ʍ j j̊ l l̥/ <w hw j jh l lh>

/i ø ɛ a o ɨ/ + vowel length <i í y ý e é a á o ó ə ə́>

No marked stress.

Itaná, yvexacit ep xatəhxa, nam ənhatguani pas kyapciʼtiwá. Nam əmhogutənatjaj aw pitə́. Nam əhtənatja...
/iˈtanaː, øˈvɛk̠atsit ˈɛp ˈk̠atɨʰk̠a, ˈnam ɨˈn̥atŋʷani ˈpas ˈk̟ʲaptsiʔtiwaː. ˈnam ɨˈm̥oŋʷtɨnatjaj ˈaw ˈpitɨː. ˈnam ɨˈʰtɨnatja ˈtɨːwak̠atsit ˈɛp aˈniʍtiː, øˈvɛk̠atsit ˈɛp ˈhin aˈniʍtik̠ɛj ˈpanʔi. ˈɨm ˈokiw ˈpɨʔ taˈløŋ̠vak̠at ˈɛp iˈtamɨj iˈtaʰtɨnøsmakiwaj ˈhɨjtani. ˈpɨ ˈɨm ˈokiw iˈtaʰpøij iˈtamɨʰpij ˈajo ˈjukɨni, ˈitam iˈtamɨmi pøˈiwjɨŋ̠k̠amɨj aˈmɨʰpij ˈpɨt ˈajo
jɨˈkiʔwisk̠at ˈpanʔi. ˈpɨ ˈokiw ˈɨm iˈtamɨj ɨˈnahɛppit ˈk̠a ˈaŋ̠ ˈtsaːmiʔmat, ˈhakij k̠aˈlolmat ˈaŋ̠k̠w iˈtamɨj ˈajo ˈoːojʰtimani. ˈpi ˈɨm ˈhapi ˈpas ˈMoŋʷiniʰk̠ɛ øˈk̠alajʔta. ˈɨm-ˈsa ˈlolmat ˈtaːlawŋʷajʔta, sɨˈtsep-sa aˈk̠ʍak̠amiː. ˈnam aˈntani./
[bɹ̠ˤʷɪs.təɫ]
Nōn quālibet inīquā cupiditāte illectus hoc agō
Yo te pongo en tu lugar...
Taisc mach Daró

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p pʰ t tʰ c k kʰ/ <p ph t th ky k kh>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n ŋ/ <m n ng>
/(v) s ʃ h/ <v s sh h>
/r/ <r>
/l j w/ <l y w>

/a aː e eː o oː i iː ʉ ʉː u uː/* <a aa e ei o ou i ii ü iü u uu>
/ə/ <not marked>
/ʔə/ <ä>

/á a à/ <not marked>

/məhʉtʰoːn, ʔítà kʰón, məkʰáːruː, ʔənúːŋlàm, nákʰùːr, ʔəhʉ́t, ràmbʉː háːŋ, ʔəríːloːkpaː, ʔəkʰúk, ʔəwaːhambʉ́ː, ʔəhuát, màŋgəléː, kʰʉpʉ́ kʰʉncaːŋ/

mhüthoun, ita khon, mkhaaruu, änuunglam, nakhuur, ähüt, raambiü haang, äriilookpaa, äkhuk, äwaahambiü, ähuat, mangglei, khüpü khünkyang

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/pʰ p b tʰ t d cʰ c ɟ kʰ k g qʰ q/ <hp p b ht t d hky ky gy hk k g hkg kg>
/f v ʃ j h ɣ/ <f v sh y h r>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l/ <l>

/a ɛ ɔ e ə o i ɨ u/ <a e aw ey er o ee i u>
/˧ ˩ ˧˥ ˥˧ ˧˩ ʔ˥ ʔ˩/ <a/-a .a ,a ;a :a 'a `a>

/ɔ˧˩ kʰɨ˧˥ pɨ˩ tʰa˥˧ kaʔ˩ Tɔ˥˧ kʰɔ˥˧ cɔ˧˩ ta˩ ve˧ jo˧˩. Tɔ˥˧ kʰɔ˥˧ o˥˧ ve˧ ɣɨ˧˩ɕa˧ gɛ˧ cʰɛ˥˧ lɛ˧ Tɔ˥˧ kʰɔ˥˧ o˥˧ ve˧ lɛ˧˩, ɣɨ˧˩ɕa˧ pʰɛʔ˩ ve˧ jo˧˩. Tɔ˥˧ kʰɔ˥˧ o˥˧ ve˧ lɛ˧˩, ɔ˧˩ kʰɨ˧˥ pɨ˩ tʰa˥˧ kaʔ˩ ɣɨ˧˩ɕa˧ gɛ˧ te˥˧ gɛ˧ cʰɛ˥˧ ta˩ ve˧ jo˧˩. qʰa˧ pə˧ e˧˩ ve˧ tʰaʔ˩ jɔ˥˧ te˧ ta˩ ve˧ jo˧˩. qʰa˧ cɔ˧˩ ta˩ ve˧ qʰa˧ pə˧ e˧˩ ɔ˧˩ qʰɔ˧ lo˧ jɔ˥˧ ma˥˧ te˧ ve˧ te˥˧ cə˧˩ kaʔ˩ ma˥˧ cɔ˧˩. jɔ˥˧ ɔ˧˩ qʰɔ lo co˧ ha˧ teʔ˩ ve˧ ɔ˧˩ cə˧˩ cɔ˧˩ ve˧ jo˧˩. Co˧ ha˧ teʔ˩ ve˧ o˥˧ ve˧ lɛ˧˩, cʰɔ˧ ja˥˧ ve˧ ɔ˧˩ ɣəʔ˥ ɔ˧˩ ɣəʔ˥ o˥˧ ve˧ lɛ˧˩, naʔ˥ hoʔ˩ ve˧ ɔ˧˩ qʰɔ˧ lo˧ ba˧ la˧ lɛ˧, naʔ˥ hoʔ˩ ve˧ lɛ˧˩ ɔ˧˩ ɣəʔ˥ tʰaʔ˩ ma˥˧ ɣa˥˧./

:aw ,hki .pi ;hta `ka ;taw ;hkaw :kyaw .ta vey :yo ¦¦ ;taw ;hkaw ;o vey :ri-sha ge ;hkye le ;taw ;hkaw ;o vey :le ¦ :ri-sha `hpe vey :yo ¦¦ ;taw ;hkaw ;o vey :le ¦ :aw ,hki .pi ;hta `ka ;ri-sha ge ;te .ta vey :yo ¦¦ hkga per :ey vey `hta ;yaw te .ta vey :yo ¦¦ hkga :kyaw .ta vey hkga per :ey :aw hkgaw lo ;yaw ;ma te ve ;te :kyer `ka ;ma :kyaw ¦ :yaw :aw hkgaw lo kyo ha `tey vey :aw :kyer :kyaw vey :yo ¦¦ kyo ha `tey vey ;o vey :le ¦ hkyaw ;ya vey :aw 'rer ;o vey :le ¦ 'na `ho vey :aw hkgaw lo ba la le ¦ 'na `ho vey :le :aw 'rer `hta ;ma ;ra
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/pʰ b tʰ d cʰ ɟ kʰ ɡ (ʔ)/ <hp b ht d hky j hk g>
/m n ŋ/ <m n ng>
/s z ʃ χ ʁ h/ <s z sh x gh h>
/ʦ ʣ/ <ts dz>
/j l/ <y l>

/ɑ ɑ̃ ɛ ɔ e ø o i y ɨ ɯ u/ <a añ ai aw e oe o i iu ui eu u>
/m/ <m>

/˧ ˩ ˥ ˩̰ ˧̰/ <a à á àh áh>

/mɑ˥ mɑ˥ ni˧ Mi˩jɛ˥ɯ˩ Jɔ˧ sɑ̃˥ ŋɯ˥ɯ˧ mɑ˩ ŋɯ˥ɯ˧ nɔ˧ mɑ̰˩ hɯ˧ lo̰˩ ɛ˥ si˩ du˩ njɑ˧ tʰɛ̰˩ɑ˧. Je˩su˥ Kʰɑ˧ li˧ɑ˩, mɑ˥ mɑ˥ ni˧ tsɔ˥ hɑ˩ zɑ˩ɯ˩ ʃi˩ ʃɑ˩ ɟi˥ pʰi˧ɔ˥ ø˧ɯ˩ mɛ˧ lɛ˥ χɑ˥ ɛ˥ɯ˧ tsɔ˥ hɑ˩ɑ˩, Mi˩jɛ˥ ɟɔ˥ gɑ˥ nɛ˧ ø˧ɯ˩ Jɔ˧ sɑ̃˥ zɑ˧ tʰɑ˩ɯ˩ tsɔ˥ hɑ˩ pʰjɯ̰˩ɯ˧ mɛ˧. ɛ˥ χɔ̰˩, χø˥ lo̰˩ɛ˥ mɑ˩ ŋɯ˥ɑ˧ lɛ˥ ɛ˥ɯ˧ tsɔ˥ hɑ˩ɑ˩, Mi˩jɛ˥ ɟɔ˥ gɑ˥ nɛ˧ ø˧ɯ˩ Jɔ˧ sɑ̃˥ zɑ˧ɯ˩ tsɔ˥ hɑ˩ mɑ˩ ŋɯ˥ɑ˧. ɑ˩ jɔ̰˩ zɑ˧ɯ˩ jɔ˧ sɑ̃˥ χø˥ɑ˩, Kʰɑ˧ li˧ɑ̃˥ Mɨ˥ɯ˧ ʁɑ˩ ɟɔ˥ gɑ˥ nɛ˧ ø˧ɯ˩ jɔ˧ sɑ̃˥ pʰjɯ̰˩ɯ˧ mɛ˧. ɑ˩ jɔ̰˩ ø˧ tʰɛ̰˩ɑ˧ lɛ˥ nɔ˧ mɑ̰˩ jɑ˧ gɑ˩ tʰɑ˩ɯ˩ mɛ˧. njm˩m˥ ɑ˩ jɔ̰˩ mi˥ tsɑ˩ hɯ˧ χø˥ tʰɑ̰˧ ø˧ kʰɯ̰˧ tʰɑ˩ɯ˩ mɛ˧./

Má má ni Mìyái-èu Yaw sáñ ngéu-eu mà ngéu-eu naw màh heu lòh ái sì dù nya htàih-a. Yèsú Hka li-à, má má ni tsáw hà zà-èu shì shà jí hpi-áw oe-èu mai lái xá ái-eu tsáw hà-à, Mìyái jáw gá nai oe-èu Yaw sáñ za htà-èu tsáw hà hpyèuh-eu mai. Ái xàwh, xóe lòh-ái mà ngéu-a lái ái-eu tsáw hà-à, Mìyái jáw gá nai oe-èu Yaw sáñ za-èu tsáw hà mà ngéu-a. À yàwh za-èu yaw sáñ xóe-à, Hka li-áñ Múi-eu ghà jáw gá nai oe-èu yaw sáñ hpyèuh-eu mai. À yàwh oe htàih-a lái naw màh ya gà htà-èu mai. Nym̀-ḿ à yàwh mí tsà heu xóe htah oe hkeuh htà-èu mai.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Turkic Special

Kazakh

/p b t d (tɕ) k g q ɢ/ <p b t d (ţ) k g q ǵ>
/f v s~θ z~ð ʃ ʒ (ɕ x) h/ <f v s z ṣ ẓ (ś x) h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/r l j w/ <r l y w>

-RTR: /æ ɘ ʉ i̯ɘ y̯ʉ/ <a̯ i ø i̯ ø̯>
+RTR: /ɑ ə ʊ u̯ʊ/ <a e u u̯>

/bʊrəŋɢə y̯ʉtki̯ɘn zɑmɑndɑ, bɘr dɑnəʃpɑn kɘsɘ, bɑɢdɑt ʃɑhɑrənəŋ bɘr ʉlki̯ɘn qɑzəsənəŋ ʉjɘni̯ɘ ki̯ɘlɘp qu̯ʊnəptə. qɑzəmi̯ɘni̯ɘn sy̯ʉjli̯ɘsɘp, qɑzənə sy̯ʉzgi̯ɘ ʒi̯ɘŋi̯ɘ bi̯ɘrɘptɘ. su̯ʊndɑ qɑzə qu̯ʊrqəp, — "bʊl mɑɢɑn ki̯ɘlgi̯ɘn bɑlɑ — mi̯ɘnɘŋ qɑzələɢəmdə tɑrtəp ɑlsɑ ki̯ɘri̯ɘk! ni̯ɘ di̯ɘ bu̯ʊlsɑ, bʊɢɑn ʒɑlənəp, səj bi̯ɘrɘp, u̯ʊrnəmdɑ qɑlɑjən!“ — di̯ɘp, qɑtənənɑ ɑqəldɑsəptə./

Bureŋǵe ø̯tki̯n zamanda, bir daneṣpan kisi, baǵdat ṣahareneŋ bir ølki̯n qazeseneŋ øyini̯ ki̯lip qu̯nepte. Qazemi̯ni̯n sø̯yli̯sip, qazene sø̯zgi̯ ẓi̯ŋi̯ bi̯ripti. Su̯nda qaze qu̯rqep, — "Bul maǵan ki̯lgi̯n bala — mi̯niŋ qazeleǵemde tartep alsa ki̯ri̯k! Ni̯ di̯ bu̯lsa, buǵan ẓalenep, sey bi̯rip, u̯rnemda qalayen!“ — di̯p, qatenena aqeldasepte.

----

Turkmen

/p b t d tʃ dʒ k~q g~ʁ/ <p b t d c ɉ k g>
/ɸ β θ ð ʃ ʒ x~h/ <f v ŧ d̶ x j h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/l r j/ <l r y>

/æː a e ø o i y yː ɯ u/ <ā a e ö o i ʋ ū ɩ u>

/ben ijen bolmalɯ θeniŋ køkeleriŋi. øjde Amandan baʃga adam jok. Iθlendik tema bojuntʃa maglumat gøðlæːp βe goʃup bilerθiŋið. jardam θahɯpaθɯndan kømek alɯp, Garalamada tedʒribe getʃirip bilerθiŋið./

Ben iyen bolmalɩ ŧeniŋ kökeleriŋi. Öyde Amandan baxga adam yok. Iŧlendik tema boyunca maglumat göd̶lāp ve goxup bilerŧiŋid̶. Yardam ŧahɩpaŧɩndan kömek alɩp, Garalamada teɉribe gecirip bilerŧiŋid̶.

----

Azerbaijani

/p b t d tʃ dʒ c ɟ k g/ <p b t d c j ky gy k g>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z x zh hk gh h>
/m n l r j/ <m n l r y>
/æ a e ø o i y ɯ u/ <a å e oe o i ü ï u>

/bytyn insanlar hejsijjæt væ haglar baxɯmɯndan dænk bærabær væ ærkin azad doɣularlar. Us ægl væ ujat vidʒdan jijæsidirlər væ bir birlærinæ garʃɯ gardaʃlɯg ruhu ilæ davranmalɯdɯrlar./

Bütün insånlår heysiyyat va håglår bahkïmïndån dank barabar va arkin azad doghularlar. Us agl va uyåt vijdan yiyasidirlar va bir birlarina garshï gardashlïg ruhu ila dåvrånmålïdïrlår

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t d (tɕ) k g q ɢ/ <p b t d ç k g q gh>
/f v s~θ z~ð ʃ ʒ (ɕ x) h/ <f v s z sh zh ch x h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/r l j w/ <r l y w>

-RTR: /æ ɘ ʉ i̯ɘ y̯ʉ/ <ä i ö ÿ ü>
+RTR: /ɑ ə ʊ u̯ʊ/ <a e o u>

/bʊrəŋɢə y̯ʉtki̯ɘn zɑmɑndɑ, bɘr dɑnəʃpɑn kɘsɘ, bɑɢdɑt ʃɑhɑrənəŋ bɘr ʉlki̯ɘn qɑzəsənəŋ ʉjɘni̯ɘ ki̯ɘlɘp qu̯ʊnəptə. qɑzəmi̯ɘni̯ɘn sy̯ʉjli̯ɘsɘp, qɑzənə sy̯ʉzgi̯ɘ ʒi̯ɘŋi̯ɘ bi̯ɘrɘptɘ. su̯ʊndɑ qɑzə qu̯ʊrqəp, — "bʊl mɑɢɑn ki̯ɘlgi̯ɘn bɑlɑ — mi̯ɘnɘŋ qɑzələɢəmdə tɑrtəp ɑlsɑ ki̯ɘri̯ɘk! ni̯ɘ di̯ɘ bu̯ʊlsɑ, bʊɢɑn ʒɑlənəp, səj bi̯ɘrɘp, u̯ʊrnəmdɑ qɑlɑjən!“ — di̯ɘp, qɑtənənɑ ɑqəldɑsəptə./

Burengghe ütkÿn zamanda, bir daneshpan kisi, baghdat shahareneng bir ölkien qazeseneng öyinÿ kÿlip qunepte. Qazemÿnÿn süylÿsip, qazene süzgÿ zhÿngÿ bÿripti. Sunda qaze qurqep, -- "bol maghan kÿlgÿn bala -- mÿning qazeleghemde tartep alsa kÿrÿk! Nÿ dÿ bulsa, boghan zhalenep, sey bÿrip, umemda qalayen!" -- dÿp, qatenena aqeldasepte.

----

Turkmen

/p b t d tʃ dʒ k~q g~ʁ/ <p b t d ç c k g>
/ɸ β θ ð ʃ ʒ x~h/ <f v s z sh zh h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l r j/ <l r y>

/æː a e ø o i y yː ɯ u/ <aa a e ö o i ü üü ë u>

/ben ijen bolmalɯ θeniŋ køkeleriŋi. øjde Amandan baʃga adam jok. Iθlendik tema bojuntʃa maglumat gøðlæːp βe goʃup bilerθiŋið. jardam θahɯpaθɯndan kømek alɯp, Garalamada tedʒribe getʃirip bilerθiŋið./

Ben iyen bolmalë sening kökeleringi. Öyde Amandan bashga adam yok. Islendik tema boyunça maglumat gözlaap ve goshup bilersingiz. Yardam sahëpasëndan kömek alëp, Galaramada tecribe geçirip bilersingiz.

----

Azerbaijani

/p b t d tʃ dʒ c ɟ k g/ <p b t d c j ky gy k g>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z sh zh x gh h>
/m n l r j/ <m n l r y>
/æ a e ø o i y ɯ u/ <e a ei ö o i ü ë u>

/bytyn insanlar hejsijjæt væ haglar baxɯmɯndan dænk bærabær væ ærkin azad doɣularlar. Us ægl væ ujat vidʒdan jijæsidirlər væ bir birlærinæ garʃɯ gardaʃlɯg ruhu ilæ davranmalɯdɯrlar./

Bütün insanlar heiysiyyet ve haglar baxëmëndan denk beraber ve erkin azad doghularlar. Us egl ve uyat vicdan yiyesidirler ve bir birlerine garshë gardashlëg ruhu ile davranmalëdërlar.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/p b t d (tɕ) k g q ɢ/ <p b t d ç k g q gh>
/f v s~θ z~ð ʃ ʒ (ɕ x) h/ <f v s z ş c h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/r l j w/ <r l y w>

-RTR: /æ ɘ ʉ i̯ɘ y̯ʉ/ <ä e ö i ü>
+RTR: /ɑ ə ʊ u̯ʊ/ <a ë o u>

/bʊrəŋɢə y̯ʉtki̯ɘn zɑmɑndɑ, bɘr dɑnəʃpɑn kɘsɘ, bɑɢdɑt ʃɑhɑrənəŋ bɘr ʉlki̯ɘn qɑzəsənəŋ ʉjɘni̯ɘ ki̯ɘlɘp qu̯ʊnəptə. qɑzəmi̯ɘni̯ɘn sy̯ʉjli̯ɘsɘp, qɑzənə sy̯ʉzgi̯ɘ ʒi̯ɘŋi̯ɘ bi̯ɘrɘptɘ. su̯ʊndɑ qɑzə qu̯ʊrqəp, — "bʊl mɑɢɑn ki̯ɘlgi̯ɘn bɑlɑ — mi̯ɘnɘŋ qɑzələɢəmdə tɑrtəp ɑlsɑ ki̯ɘri̯ɘk! ni̯ɘ di̯ɘ bu̯ʊlsɑ, bʊɢɑn ʒɑlənəp, səj bi̯ɘrɘp, u̯ʊrnəmdɑ qɑlɑjən!“ — di̯ɘp, qɑtənənɑ ɑqəldɑsəptə./
Borënghë ütkin zamanda, ber danëşpan kese, baghdat şaharënëng ber ölkin qazësënëng öyeni kilep qunëptë. Qazëminin süylisep, qazënë süzgi cingi birepte.Sunda qazë qurqëp, — "bol maghan kilgin bala — mineng qazëlëghëmdë tartëp alsa kirik! Ni di bulsa, boghan calënëp, sëy birep, urnëmda qalayën!" — Dip, qatënëna aqëldasëptë.

----

Turkmen

/p b t d tʃ dʒ k~q g~ʁ/ <p b t d ç c k g>
/ɸ β θ ð ʃ ʒ x~h/ <f v s z ş j h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l r j/ <l r y>

/æː a e ø o i y yː ɯ u/ <ä a e ö o i ü üü ï u>

/ben ijen bolmalɯ θeniŋ køkeleriŋi. øjde Amandan baʃga adam jok. Iθlendik tema bojuntʃa maglumat gøðlæːp βe goʃup bilerθiŋið. jardam θahɯpaθɯndan kømek alɯp, Garalamada tedʒribe getʃirip bilerθiŋið./
Ben iyren bolmalï sening kökelering. Öyde Amandan başga adam yok. Islendik tema boyunça maglumat gözläp ve goşup bilersingiz. Yardam sahïpasïndan kömek alïp, Garalamada tecribe geçirip bilersingiz.

----

Azerbaijani

/p b t d tʃ dʒ c ɟ k g/ <p b t d ç c ky gy k g>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z ş j ch gh h>
/m n l r j/ <m n l r y>
/æ a e ø o i y ɯ u/ <ä a e ö o i ü ï u>

/bytyn insanlar hejsijjæt væ haglar baxɯmɯndan dænk bærabær væ ærkin azad doɣularlar. Us ægl væ ujat vidʒdan jijæsidirlər væ bir birlærinæ garʃɯ gardaʃlɯg ruhu ilæ davranmalɯdɯrlar./
Bütün insanlar heysiyät vä haglar bachïmïndan dänk bärabär vä ärkin azad doghularlar. Us ägl vä uyat vicdan yiyäsidirler vä bir birlärinä garşï gardaşlïg ruhu ilä davranmalïdïrlar.
næn:älʉː

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t d tʃ dʒ c ɟ k g/ <p b t d ch j ky gy k g>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z sh zh kh gh h>
/m n l r j/ <m n l r y>
/æ a e ø o i y ɯ u/ <a o e u o i ew r oo>

/bytyn insanlar hejsijjæt væ haglar baxɯmɯndan dænk bærabær væ ærkin azad doɣularlar. Us ægl væ ujat vidʒdan jijæsidirlər væ bir birlærinæ garʃɯ gardaʃlɯg ruhu ilæ davranmalɯdɯrlar./
Bewtewn insonlaar heysiyyat va hoglor bokhrmrndon dank barobar va arkin ozod doghulorlor. Oos agl va ooyot vijdon yiyasidirlar va bir birlarina gorshr gordoshlrg roohoo ila dovronmalrdrrlor.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Hewa

/p t k/
/m n/
/ɸ s x/
/l j w/

/ɑ ɐ ɛ e i ɔ o u/

Stress falls usually on the first syllable, but there are some exceptions.

/tuɛ nɑpɑ Xɑwintɑsu imɛ tɛle kue mewɔ. mɑˈtɑno. nɑpɑ wɑi Jɑtui tiɔtɛ pɔ kiɸɔwɛpɛ, imɛ. moɸi mɛɑnɛ lɔpɑ uwɛ imɛ. ɑnɑ isɛkɛli imɛ. ɑnɑ isɛkɛli iwɛmɛ, mɛɑnɛ lɔpɑ Kiɑpɑwɑ wɑi ɔlo to ɸumɛ. nɑpɑ Kiɑwɑpɑ wɑi ɔlo ɑtɑpɑɸɔpe. nɑpɑ ɑtɑpɑɸɔpɛ imɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi jɛɸɛnɔpɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi jɛɸɛnɔmɛ ɔlo kimɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi ɔlo kiwɛpɛ, wipɛ itokolu ɔmɛ si nɑpɑ mɑ. jɛ uwɛpɛ mɑ kɛleɑmɛ, nɑpɑ ɔlo kimɛ. ɑlopomɛ./
Last edited by opipik on Mon Oct 12, 2015 1:45 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Hewa:

/p t k/ <p t c>
/m n/ <m n>
/ɸ s x/ <h s r>
/l j w/ <l j v>

/ɑ ɐ ɛ e i ɔ o u/ <a aCC/ą eCC/ę e i oCC/ǫ o u>
Noninitial stress is marked with a double vowel.

Tuę napa ravintasu imę telle cue mevǫ. Mataano. Napa vai jatui tiottę pǫ cihovveppę, imę. Mohi męanę loppa uvę imę. Ana iseccelli imę. Ana iseccelli ivemmę męanę loppa ciapava vai ollo to humę. Napa ciavapa vai ollo atapahoppe. Napa atapahoppęiimę. Jacatonę vai jehhennoppę. Jacatonę vai jehhennommę ollo cimę. Jacatonę vai ollo civeppę, vipę itocolu ommę si napa ma. Ję uveppę ma celleamę, napa ollo cimę. Alopomę.
/tuɛ nɑpɑ xɑwintɑsu imɛ tɛle kue mewɔ. mɑˈtɑno. nɑpɑ wɑi jɑtui tiɔtɛ pɔ kiɸɔwɛpɛ, imɛ. moɸi mɛɑnɛ lɔpɑ uwɛ imɛ. ɑnɑ isɛkɛli imɛ. ɑnɑ isɛkɛli iwɛmɛ mɛɑnɛ lɔpɑ kiɑpɑwɑ wɑi ɔlo to ɸumɛ. nɑpɑ kiɑwɑpɑ wɑi ɔlo ɑtɑpɑɸɔpe. nɑpɑ ɑtɑpɑɸɔpɛˈimɛ. jɑkɑtonɛ wɑi jɛɸɛnɔpɛ. jɑkɑtonɛ wɑi jɛɸɛnɔmɛ ɔlo kimɛ. jɑkɑtonɛ wɑi ɔlo kiwɛpɛ, wipɛ itokolu ɔmɛ si nɑpɑ mɑ. jɛ uwɛpɛ mɑ kɛleɑmɛ, nɑpɑ ɔlo kimɛ. ɑlopomɛ./
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p t k/ <p t k>
/m n/ <m n>
/ɸ s x/ <f s x>
/l j w/ <l y w>

/ɑ ɐ ɛ e i ɔ o u/ <a â e ê i o ô u>

Stress falls usually on the first syllable, but there are some exceptions. Stress is not marked.

/tuɛ nɑpɑ Xɑwintɑsu imɛ tɛle kue mewɔ. mɑˈtɑno. nɑpɑ wɑi Jɑtui tiɔtɛ pɔ kiɸɔwɛpɛ, imɛ. moɸi mɛɑnɛ lɔpɑ uwɛ imɛ. ɑnɑ isɛkɛli imɛ. ɑnɑ isɛkɛli iwɛmɛ, mɛɑnɛ lɔpɑ Kiɑpɑwɑ wɑi ɔlo to ɸumɛ. nɑpɑ Kiɑwɑpɑ wɑi ɔlo ɑtɑpɑɸɔpe. nɑpɑ ɑtɑpɑɸɔpɛ imɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi jɛɸɛnɔpɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi jɛɸɛnɔmɛ ɔlo kimɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi ɔlo kiwɛpɛ, wipɛ itokolu ɔmɛ si nɑpɑ mɑ. jɛ uwɛpɛ mɑ kɛleɑmɛ, nɑpɑ ɔlo kimɛ. ɑlopomɛ./

Tue napa Xawintasu ime telê kuê mêwo. Matanô. Napa wai Yatui tiote po kifowepe, ime. Môfi meane lopa uwe ime. Ana isekeli ime. Ana isekeli iweme, meane lopa Kiapawa wai olô tô fume. Napa Kiawapa wai olô atapafopê. Napa atapafope ime. Yakatône wai yefenope. Yakatône wai yefenome olô kime. Yakatône wai olô kiwepe, wipe itôkôlu ome si napa ma. Ye uwepe ma kelêame, napa olô kime. Alôpôme.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

someone must have done this already, but

/pʰ p pˡʰ pˡ tʰ t ʈʰ t cʰ c kʰ k qʰ q ʔ/ <p b pl bl t d tr dr q j k g kr gr 0>
/ᵐpʰ ᵐb ᵐpˡʰ ᵐbˡ ⁿtʰ ⁿd ᶯʈʰ ᶯɖ ᶮcʰ ᶮɟ ᵑkʰ ᵑɡ ᶰqʰ ᶰɢ/ <mp mb mpl mbl nt nd ntr ndr nq nj nk ng nkr ngr>
/tsʰ ts tʂʰ tʂ/ <c z ch zh>
/ⁿtsʰ ⁿdz ⁿtʂʰ ⁿdʐ/ <nc nz nch nzh>
/f v s ɬ ʂ ʐ ç ʝ h/ <f v s hl sh r x y h>
/m̥ m m̥ˡ mˡ n̥ n ɲ̥ ɲ/ <hm m hml ml hn n hny ny>
/a e ẽ~ʌŋ ɔ ɔ̃~oŋ i ɨ u/ <a ei eng o ong i e u>
/ai aɨ au iə uə/ <ai ae ao ie ue>
Tones: high, mid, low, high falling, mid rising, low creaky, mid-falling breathy (pɔ́ pɔ pɔ̀ pɔ̂ pɔ̌ pɔ̰̀ pɔ̤̂)
<pó po pó pô pǒ pō pö>
Low creaky tone is realized phrase-finally as a long low rising tone.

Example: tʰa̰u˩ tsɔ̤˧˩ pe˥ ca̤u˧˩ la̰ɨ˩ saɨ˧˦ daɨ˩ tʰiə˥˧ tau˧ n̥a˧˦ kʰau˥ ᶮcaɨ˩ tʂʰi̤ə˧˩. ʝa̰˩ ʐɔ̃˧ tʂʰa˥˧ pˡaɨ˩ ma˩, ne˥˧ ʝuə˧˦ tʂṵ˩ mu˩ ᶯʈʰiə˧˦ nṳ˧˩ çuə˩ sai˥ lṳə˧˩ muə˥˧ ke˧˦ pa˥ hɔ̰˩ da˥ tʂi˧ ɲo˥ ᶮɟi̤˧˩ i˥ cʰẽ˥ tʂa̰˩ ⁿda̰ɨ˩ ne˥˧.

Tāo zö péi jäo lāe sǎe dàe tiê dao hnǎ káo nqàe chiä. Yā rong châ blàe mà, nêi yǔe zhū mù ntriě nü xuè sái luë muê gěi bá hō dá zhi nyó njï í qéng zhā ndāe nêi.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p t k/ <p t k>
/m n/ <m n>
/ɸ s x/ <f s h>
/l j w/ <l i~e u~o>

/ɑ ɐ ɛ e i ɔ o u/ <a a~e e e~i i o o~u u>

Stress falls usually on the first syllable, but there are some exceptions.

/tuɛ nɑpɑ Xɑwintɑsu imɛ tɛle kue mewɔ. mɑˈtɑno. nɑpɑ wɑi Jɑtui tiɔtɛ pɔ kiɸɔwɛpɛ, imɛ. moɸi mɛɑnɛ lɔpɑ uwɛ imɛ. ɑnɑ isɛkɛli imɛ. ɑnɑ isɛkɛli iwɛmɛ, mɛɑnɛ lɔpɑ Kiɑpɑwɑ wɑi ɔlo to ɸumɛ. nɑpɑ Kiɑwɑpɑ wɑi ɔlo ɑtɑpɑɸɔpe. nɑpɑ ɑtɑpɑɸɔpɛ imɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi jɛɸɛnɔpɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi jɛɸɛnɔmɛ ɔlo kimɛ. Jɑkɑtonɛ wɑi ɔlo kiwɛpɛ, wipɛ itokolu ɔmɛ si nɑpɑ mɑ. jɛ uwɛpɛ mɑ kɛleɑmɛ, nɑpɑ ɔlo kimɛ. ɑlopomɛ./

Tue napa Haointasu ime teli kuue meuo. Matáno. Napa wai Iatui tiote po kifouepe, ime. Mofi meane lopa uoe ime. Ana isekeli ime. Ana isekeli iueme, meane lopa Kieapawa wai olo to fume. Napa Kieawapa wai olo atapafope. Napa atapafope ime. Iakatune wai iefenope. Iakatune wai iefenome olo kime. Iakatune wai olo kiuepe, oipe itokolu ome si napa ma. Ie uoepe ma keliame, napa olo kime. Alupume.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Huaorani

/p b t d~ɾ ɟ~j k ɡ/
/m n ɲ ŋ/
/w/

/i ĩ e ẽ æ æ̃ a ã o~ɵ~ɤ õ~ɵ̃~ɤ̃/

/wẽẽnẽɲedẽ põnĩ Wæŋoŋĩ nãnõ mã badõɲedẽ Wæŋoŋĩ nãnõ Aŋaĩnõ ante nẽ ẽmoŋaiŋã ĩɲõmõ do iŋakãimpa. tõmeŋã Wæŋoŋĩ weka kẽweŋakãimpa. ajæ̃ adokã adobaĩ nẽ Wæŋoŋĩ ĩnoŋã iŋakãimpa. wẽẽnẽɲedẽ põnĩ tõmankoo badõnãmaĩ ĩɲedẽ mãniŋã do Wæŋoŋĩ weka kẽweŋakãimpa. Wæŋoŋĩ aŋã ẽɲẽninke adokã tõmankoo badoŋakãimpa. tõmeŋã wĩĩ badoŋã baĩ Wæŋoŋĩ nãnõ badoŋainkoo tõmankoo edæ dæ ankædõnimpa. mãniŋã ĩɲõmõ mõnõ kẽweŋĩnõ entaweŋakãimpa. ajæ̃ mõnõ kẽweŋĩnõ edæ entawẽninke tõmeŋã waodãni bejæ̃ nẽ ɲãõ baĩ ĩnoŋã iŋakãimpa./
Last edited by opipik on Mon Oct 26, 2015 4:23 am, edited 1 time in total.

User avatar
Zaarin
Smeric
Smeric
Posts: 1136
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Zaarin »

.
Last edited by Zaarin on Tue Oct 27, 2015 11:01 am, edited 1 time in total.
"But if of ships I now should sing, what ship would come to me,
What ship would bear me ever back across so wide a Sea?”

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p b t d~ɾ ɟ~j k ɡ/ <p b t d j k g>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/w/ <w>

/i ĩ e ẽ æ æ̃ a ã o~ɵ~ɤ õ~ɵ̃~ɤ̃/ <i į e ę æ æ̨ a ą o ǫ>

/wẽẽnẽɲedẽ põnĩ Wæŋoŋĩ nãnõ mã badõɲedẽ Wæŋoŋĩ nãnõ Aŋaĩnõ ante nẽ ẽmoŋaiŋã ĩɲõmõ do iŋakãimpa. tõmeŋã Wæŋoŋĩ weka kẽweŋakãimpa. ajæ̃ adokã adobaĩ nẽ Wæŋoŋĩ ĩnoŋã iŋakãimpa. wẽẽnẽɲedẽ põnĩ tõmankoo badõnãmaĩ ĩɲedẽ mãniŋã do Wæŋoŋĩ weka kẽweŋakãimpa. Wæŋoŋĩ aŋã ẽɲẽninke adokã tõmankoo badoŋakãimpa. tõmeŋã wĩĩ badoŋã baĩ Wæŋoŋĩ nãnõ badoŋainkoo tõmankoo edæ dæ ankædõnimpa. mãniŋã ĩɲõmõ mõnõ kẽweŋĩnõ entaweŋakãimpa. ajæ̃ mõnõ kẽweŋĩnõ edæ entawẽninke tõmeŋã waodãni bejæ̃ nẽ ɲãõ baĩ ĩnoŋã iŋakãimpa./

Węęnęñedę pǫnį Wæŋoŋį nąnǫ mą badǫñedę Wæŋoŋį nąnǫ Aŋaįnǫ ante nę ęmoŋaiŋą įñǫmǫ do iŋakąimpa. Tǫmeŋą Wæŋoŋį weka kęweŋakąimpa. Ajæ̨ adoką adobaį nę Wæŋoŋį įnoŋą iŋakąimpa. Węęnęñedę pǫnį tǫmankoo badǫnąmaį įñedę mąniŋą do Wæŋoŋį weka kęweŋakąimpa. Wæŋoŋį aŋą ęñęninke adoką tǫmankoo badoŋakąimpa. tǫmeŋą wįį badoŋą baį Wæŋoŋį nąnǫ badoŋainkoo tǫmankoo edæ dæ ankædǫnimpa. Mąniŋą įñǫmǫ mǫnǫ kęweŋįnǫ entaweŋakąimpa. Ajæ̨ mǫnǫ kęweŋįnǫ edæ entawęninke tǫmeŋą waodąni bejæ̨ nę ñąǫ baį įnoŋą iŋakąimpa.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t d~ɾ ɟ~j k ɡ/ <p b t d j k g>
/m n ɲ ŋ/ <m n h r>
/w/ <w>

/i ĩ e ẽ æ æ̃ a ã o~ɵ~ɤ õ~ɵ̃~ɤ̃/
<i y e c x v a z o u>

/wẽẽnẽɲedẽ põnĩ Wæŋoŋĩ nãnõ mã badõɲedẽ Wæŋoŋĩ nãnõ Aŋaĩnõ ante nẽ ẽmoŋaiŋã ĩɲõmõ do iŋakãimpa. tõmeŋã Wæŋoŋĩ weka kẽweŋakãimpa. ajæ̃ adokã adobaĩ nẽ Wæŋoŋĩ ĩnoŋã iŋakãimpa. wẽẽnẽɲedẽ põnĩ tõmankoo badõnãmaĩ ĩɲedẽ mãniŋã do Wæŋoŋĩ weka kẽweŋakãimpa./

Wccnchedc puny Wxrory nznu mz baduhedc Wxrory nznu Araynu ante nc cmorairz yhumu do irakzimpa. Tumerz Wxrory weka kcwerakzimpa. Ajv adokz adobay nc Wxrory ynorz irakzimpa. Wccnchedc puny tumankoo badunzmay yñedc mznirz do Wxrory weka kcwerakzimpa.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Banoni

/p b t ʦ ʧ d ʤ~ʣ k ɡ/
/m n nː ŋ/
/β~βˠ w s ʃ ɣ~βˠ h/
/ɾ/

/i e æ a o u/ + vowel length

/ʧinaɾi ke toβiɾia nanaʦuna ɣeɾi ɣinima. ka tai mo ʃiʃi. "ɾubasana ʃiʃi meɣam, toβˠosoma paɣemi totonna kasimi kina." ka βˠuɾu mo ʃiʃi. ɾubasana ʃiʃi mannaɾi kasiɾi baŋana ke waiɾi "totoβˠoso" ke wa "keɾuita. ɣeɾa ɣinimanuː te." kasiɾi mo taneɣamo se "kadaken, toːm, dapisa, towaʧi naɣam waɣinimaɾa ɣinaβæni." naɾi ka kobo geɾo nobe mo sane. "watanai na ko seta ta" nːa ke wasi kaʦu tauwa kasina baŋana mo se./
Last edited by opipik on Wed Oct 28, 2015 8:14 am, edited 1 time in total.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t ʦ ʧ d ʤ~ʣ k ɡ/ <p b t z c d j k g>
/m n nː ŋ/ <m n nn ng>
/β~βˠ w s ʃ ɣ~βˠ h/ <f w s x v h>
/ɾ/ <r>

/i e æ a o u/ <i e ae a o u>

/ʧinaɾi ke toβiɾia nanaʦuna ɣeɾi ɣinima. ka tai mo ʃiʃi. "ɾubasana ʃiʃi meɣam, toɣosoma paɣemi totonna kasimi kina." ka ɣuɾu mo ʃiʃi. ɾubasana ʃiʃi mannaɾi kasiɾi baŋana ke waiɾi "totoβˠoso" ke wa "keɾuita. ɣeɾa ɣinimanuː te." kasiɾi mo taneɣamo se "kadaken, toːm, dapisa, towaʧi naɣam waɣinimaɾa ɣinaβæni." naɾi ka kobo geɾo nobe mo sane. "watanai na ko seta ta" nːa ke wasi kaʦu tauwa kasina baŋana mo se./

Cinari ke tofiria nanacuna veri vinima. Ka tai mo xixi. "Rubasana xixi mevam, tovosoma pavemi totonna kasimi kina." Ka vuru mo xixi. Rubasana xixi mannari kasiri bangana ke wairi "totofoso" ke wa "keruita. Vera vinimanú te." Kasiri mo tanevamo se "kadaken, tóm, dapisa, towaci navam wavinimara vinafaeni." Nari ka kobo gero nobe mo sane. "Watanai na ko seta ta" nna ke wasi kacu tauwa kasina bangana mo se.

Or:

/p b t ʦ ʧ d ʤ~ʣ k ɡ/ <p b t ts ch d j k gk>
/m n nː ŋ/ <m n nn ng>
/β~βˠ w s ʃ ɣ~βˠ h/ <v w s sh g h>
/ɾ/ <r>

Chinari ke toviria nanatsuna geri ginima. Ka tai mo shishi. "Rubasana shishi megam, togosoma pagemi totonna kasimi kina." Ka guru mo shishi. Rubasana shishi mannari kasiri bangana ke wairi "totofoso" ke wa "keruita. Gera ginimanuu te." Kasiri mo tanegamo se "kadaken, toom, dapisa, towachi nagam waginimara ginavaeni." Nari ka kobo gkero nobe mo sane. "Watanai na ko seta ta" nna ke wasi katsu tauwa kasina bangana mo se.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Post Reply