Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Karkar-Yuri

/p pʷ ᵐp ᵐpʷ (b) t ⁿt k kʷ ᵑk ᵑkʷ/
/m mʷ ˀm n ˀn/
/ɽ ˀɽ/
/f fʷ s (x~h)/
/j w/

/i ɨ e ə ɛ ɐ ɑ ɒɔ ɔ o u/

/ɔnɔ wɔkwɛk kɑɽ əpəɽ mɔ fek ɔnɔᵐp əⁿtupwɑɽəⁿt kɐɽ mek ɑkʷɑpeɑ, pɑn fɔɽɔkwɑpɽɐ wɑ neᵑkɔ, wɒɔ bɑɽus kɔɽɔp. ɑm bɑɽus kɔɽɔp nɐᵑkɔ mɒɔk, jinɔ wɑɽɐ pɑkopɽɐ, "wɨ! bɑɽus tɐmɐn kɔɽɔpəne!". mɑkɽiɑ pɨɽɨkɨᵐpɐ tu kupeɑ jɒɔ wɑᵑkɔɽ pəkəɽi mek woɽi jɑkɐpeɑkɑ, wɑkmʷɛk ɑkʷɑpeᵐpɔn/
Last edited by opipik on Sun Dec 27, 2015 6:22 am, edited 1 time in total.

schyrsivochter
Lebom
Lebom
Posts: 113
Joined: Fri Oct 02, 2015 4:00 pm
Location: Germany

Re: Romanization challenge thread

Post by schyrsivochter »

opipik wrote:Karkar-Yuri

/p pʷ ᵐp ᵐpʷ t ⁿt k kʷ ᵑk ᵑkʷ/
/m mʷ ˀm n ˀn/
/ɽ ˀɽ/
/f fʷ s (x~h)/
/j w/

/i ɨ e ə ɛ ɐ ɑ ɒɔ ɔ o u/

/ɔnɔ wɔkwɛk kɑɽ əpəɽ mɔ fek ɔnɔᵐp əⁿtupwɑɽəⁿt kɐɽ mek ɑkʷɑpeɑ, pɑn fɔɽɔkwɑpɽɐ wɑ neᵑkɔ, wɒɔ bɑɽus kɔɽɔp. ɑm bɑɽus kɔɽɔp nɐᵑkɔ mɒɔk, jinɔ wɑɽɐ pɑkopɽɐ, "wɨ! bɑɽus tɐmɐn kɔɽɔpəne!". mɑkɽiɑ pɨɽɨkɨᵐpɐ tu kupeɑ jɒɔ wɑᵑkɔɽ pəkəɽi mek woɽi jɑkɐpeɑkɑ, wɑkmʷɛk ɑkʷɑpeᵐpɔn/
Your given phonology does not match the sample text. The sample text has /b/, but the phoneme list doesn’t. What am I supposed to make of that? Should I treat the /b/ as a different phoneme and add it to the table, or keep the table and treat it as the same as /p/?
My version of the SCA²

About my conlangs: No. 1 is my proto-language, and No. 4, my main conlang, is one of its descendants. I’m currently revising 4, calling it 4a.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p pʷ ᵐp ᵐpʷ t ⁿt k kʷ ᵑk ᵑkʷ/ <p pu b bu t d k~c qu g gu>
/m mʷ ˀm n ˀn/ <m mu tm n tn>
/ɽ ˀɽ/ <r tr>
/f fʷ s (x~h)/ <f fu s h>
/j w/ <y w>

/i ɨ e ə ɛ ɐ ɑ ɒɔ ɔ o u/
<ei i ai e ea a o ou au oo u>

/ɔnɔ wɔkwɛk kɑɽ əpəɽ mɔ fek ɔnɔᵐp əⁿtupwɑɽəⁿt kɐɽ mek ɑkʷɑpeɑ, pɑn fɔɽɔkwɑpɽɐ wɑ neᵑkɔ, wɒɔ bɑɽus kɔɽɔp. ɑm bɑɽus kɔɽɔp nɐᵑkɔ mɒɔk, jinɔ wɑɽɐ pɑkopɽɐ, "wɨ! bɑɽus tɐmɐn kɔɽɔpəne!". mɑkɽiɑ pɨɽɨkɨᵐpɐ tu kupeɑ jɒɔ wɑᵑkɔɽ pəkəɽi mek woɽi jɑkɐpeɑkɑ, wɑkmʷɛk ɑkʷɑpeᵐpɔn/
Aunau wauqueak car eper mau faik aunaub edupuored car maik oquopaio, pon faurauquopra wo naigau, wou borus cauraup. Om borus cauraup nagau mouk, yeinau wora pocoopra, "Wi! Borus taman cauraupenai!". Mocreio pirikiba tu cupaio you wogaur pekeri maik woorei yocapaioco, wacmueak oquopaibaun.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/p pʷ ᵐp ᵐpʷ t ⁿt k kʷ ᵑk ᵑkʷ/ <p pw b bw t d k kw g gw>
/m mʷ ˀm n ˀn/ <m mw tm n tn>
/ɽ ˀɽ/ <r tr>
/f fʷ s (x~h)/ <f fw s h>
/j w/ <y w>

/i ɨ e ə ɛ ɐ ɑ ɒɔ ɔ o u/
<i ie e eu ea ai a ao o oa u>

/ɔnɔ wɔkwɛk kɑɽ əpəɽ mɔ fek ɔnɔᵐp əⁿtupwɑɽəⁿt kɐɽ mek ɑkʷɑpeɑ, pɑn fɔɽɔkwɑpɽɐ wɑ neᵑkɔ, wɒɔ bɑɽus kɔɽɔp. ɑm bɑɽus kɔɽɔp nɐᵑkɔ mɒɔk, jinɔ wɑɽɐ pɑkopɽɐ, "wɨ! bɑɽus tɐmɐn kɔɽɔpəne!". mɑkɽiɑ pɨɽɨkɨᵐpɐ tu kupeɑ jɒɔ wɑᵑkɔɽ pəkəɽi mek woɽi jɑkɐpeɑkɑ, wɑkmʷɛk ɑkʷɑpeᵐpɔn/
Ono wokweak kar eupeur mo fek onob eudupwareud kair mek akwapeä, pan forokwaprai wa nego wao barus korop. Am barus kotop naigo maok, yino warai pakoaprai, "wie! Barus taimain koropeune!". Makria pieriekiebai yu kupeä yao wagor peukeuri mek woari yakaipeäka, wakmweak akwapebon.
næn:älʉː

----
Smeric
Smeric
Posts: 1418
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:15 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by ---- »

/p t tɕ k ʔ/
/b d dʑ g/
/m n ɲ ŋ/
/f v s z ɕ ʑ x (h ɦ)/
/l r w j/

/i e ɛ a u o ɔ (ə)/ + 3 tones: /à ā á/

(M)CV(N, ʔ)(+H)
+H makes /à ā á/ surface as [a:˨˨ a:˧˨ a:˥˧]

[bəʑùŋ kɛ̄ ʔədʱá ná mbēŋ fù:ʔ ī zʱɔ:˥˧ rətɕī nèʔ tàʔ. kəʑāʔ ǹ pʰò: lé ʔətɕàŋ sɔ̀ ɦa:˥˧.]

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/p t tɕ k ʔ/ ⟨p t ty k ʔ⟩
/b d dʑ g/ ⟨b d dy g⟩
/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ny ng⟩
/f v s z ɕ ʑ x (h ɦ)/ ⟨f v s z sy zy x h h⟩
/l r w j/ ⟨l r w y⟩

/i e ɛ a u o ɔ (ə)/ ⟨i e ai a u o au ə⟩ + 3 tones: /à ā á/ ⟨à ā á⟩

(M)CV(N, ʔ)(+H) (+H is ⟨h⟩)
+H makes /à ā á/ surface as [a:˨˨ a:˧˨ a:˥˧]

[bəʑùŋ kɛ̄ ʔədʱá ná mbēŋ fù:ʔ ī zʱɔ:˥˧ rətɕī nèʔ tàʔ. kəʑāʔ ǹ pʰò: lé ʔətɕàŋ sɔ̀ ɦa:˥˧.]
⟨Bəzyùng kāi ʔədhá ná mbēng fùuʔ ī zháuh rətyī nèʔ tàʔ. Kəzyāʔ ǹ phòo lé ʔətyàng sàu háah.⟩
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/p pʷ ᵐp ᵐpʷ t ⁿt k kʷ ᵑk ᵑkʷ/ ⟨p pw b bw t d k kw g gw⟩
/m mʷ ˀm n ˀn/ ⟨m mw ʔm n ʔn⟩
/ɽ ˀɽ/ ⟨r ʔr⟩
/f fʷ s (x~h)/ ⟨f fw s x⟩
/j w/ ⟨y w⟩

/i ɨ e ə ɛ ɐ ɑ ɒɔ ɔ o u/ ⟨i ɨ e ə è ä a ou ò o u⟩

/ɔnɔ wɔkwɛk kɑɽ əpəɽ mɔ fek ɔnɔᵐp əⁿtupwɑɽəⁿt kɐɽ mek ɑkʷɑpeɑ, pɑn fɔɽɔkwɑpɽɐ wɑ neᵑkɔ, wɒɔ bɑɽus kɔɽɔp. ɑm bɑɽus kɔɽɔp nɐᵑkɔ mɒɔk, jinɔ wɑɽɐ pɑkopɽɐ, "wɨ! bɑɽus tɐmɐn kɔɽɔpəne!". mɑkɽiɑ pɨɽɨkɨᵐpɐ tu kupeɑ jɒɔ wɑᵑkɔɽ pəkəɽi mek woɽi jɑkɐpeɑkɑ, wɑkmʷɛk ɑkʷɑpeᵐpɔn/
⟨ònò wòkwèk kar əpər mò fek ònòb ədupwarəd kär mek akwapea, pan fòròkwaprä wa negò, wao bbarus kòròp. am bbarus korop nägò mouk, yinò warä pakoprä, "wɨ bbarus tämän kòròpəne!". makria pɨrɨkɨbä tu kupea you wagòr pəkəri mek wori yakäpeaka, wakmwek akwapebòn.⟩
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

schyrsivochter
Lebom
Lebom
Posts: 113
Joined: Fri Oct 02, 2015 4:00 pm
Location: Germany

Re: Romanization challenge thread

Post by schyrsivochter »

/p t tɕ k ʔ/ ⟨p t tj k c⟩
/b d dʑ g/ ⟨b d dj g⟩
/m n ɲ ŋ/ ⟨m n nj ng⟩
/f v s z ɕ ʑ x (h ɦ)/ ⟨fv s z sj zj x h h⟩
/l r w j/ ⟨l r w j⟩

/i e ɛ a u o ɔ (ə)/ ⟨i e ea a u o oa y⟩
+ 3 tones: /à ā á/ ⟨à â á⟩

(M)CV(N, ʔ)(+H) – +H: ⟨-h⟩
+H makes /à ā á/ surface as [a:˨˨ a:˧˨ a:˥˧]

[bəʑùŋ kɛ̄ ʔədʱá ná mbēŋ fù:ʔ ī zʱɔ:˥˧ rətɕī nèʔ tàʔ. kəʑāʔ ǹ pʰò: lé ʔətɕàŋ sɔ̀ ɦa:˥˧.]
Byzjùng kêa cydhá ná mbêng fùuc î zhóah rytjî nèc tàc. Kyzjâc ǹ phòo lé cytjàng sòa háh.
My version of the SCA²

About my conlangs: No. 1 is my proto-language, and No. 4, my main conlang, is one of its descendants. I’m currently revising 4, calling it 4a.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p t tɕ k ʔ/ <p t c k q>
/b d dʑ g/ <b d j g>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/f v s z ɕ ʑ x (h ɦ)/ <f v s z sh sh' x (h h')
/l r w j/ <l r w y>

/i e ɛ a u o ɔ (ə)/ <i ei e a a u ou o ·>
+ 3 tones: /à ā á/ <av ac ax>

(M)CV(N, ʔ)(+H)
+H makes /à ā á/ surface as [a:˨˨ a:˧˨ a:˥˧] <aav aac aax>

[bəʑùŋ kɛ̄ ʔədʱá ná mbēŋ fù:ʔ ī zʱɔ:˥˧ rətɕī nèʔ tàʔ. kəʑāʔ ǹ pʰò: lé ʔətɕàŋ sɔ̀ ɦa:˥˧.]

B·sh'ungv kec q·dh'ax nax mbeingc fuuqv ix zh'oox r·chic neqv taqv. K·zaqc nv phoouv leix q·changv sov h'aax.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Ömie

/pɸ b tʰ d kʰ ɡ ʔ/
/m n/
/ɾ/
/β s h/
/ʥ/

/i e æ ɑ ɔ o ə u/

/ɡɑɡǝsǝ uɡǝhǝ hesi diǝhǝhǝ ɾɔβǝ bɑɾæd͡ʑæʔed͡ʑe || nu βɔsɔɾe æhi βɑʔǝ ɔβǝ ɡoniɾo buʔɔd͡ʑæʔed͡ʑe || hesi nuni bɑd͡ʑǝhǝ kʰɑβuæʔed͡ʑe || hesi iǝhǝ mɑd͡ʑǝmɑd͡ʑed͡ʑe ɡɔ βiǝd͡ʑod͡ʑed͡ʑe || hesi id͡ʑuǝhǝ id͡ʑǝ nɑmoɾo ɡɑʔɑʔɑnuebe bɑʔuǝɾimæʔe d͡ʑiǝʔiɾɑmu || uɡǝhǝ biseʔæɾǝ d͡ʑiæʔæɾǝ hesi diǝhǝhǝ boɡo d͡ʑɑβɑæniǝhǝ ɑβǝhɑɾued͡ʑe || iɑe ɑnǝɾǝmǝ ueʔɑhɑɾued͡ʑe || hesi dibuɾǝhǝ æɡoʔo d͡ʑiɑnǝβǝɾǝmǝ βisu βuǝɡǝ d͡ʑiɑd͡ʑæhi æhi hesi dibuɾǝhǝ ɡɑɾɑnǝʔed͡ʑe || hiɾǝmǝ muebed͡ʑuβǝ ɡɑɾɔhe buɾuhe ɾueʔiɾɑmu ɾo sihǝ bɑeɾǝmǝ βɑʔǝ nuɡɔʔɔd͡ʑɑd͡ʑed͡ʑe || ɑe ɡɑɡǝɾǝ juʔebiɾǝmǝ βɑʔǝ id͡ʑǝ ɡɔɾe ɡeɾeɾǝmǝ uβæʔǝhǝ dibuɾe tʰeɾetʰeɾeβɑd͡ʑed͡ʑe || æhi uβɑd͡ʑed͡ʑe : kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ || ɡɑɡǝsǝ d͡ʑɔhǝ iɑe bɑɾæd͡ʑe/
Last edited by opipik on Sun Jan 10, 2016 2:37 pm, edited 1 time in total.

Dē Graut Bʉr
Avisaru
Avisaru
Posts: 593
Joined: Sun Jul 07, 2013 3:03 pm
Location: Nijmegen, Netherlands

Re: Romanization challenge thread

Post by Dē Graut Bʉr »

Ömie

/pɸ b tʰ d kʰ ɡ ʔ/ <p b t d k g 0>
/m n/ <m n>
/ɾ/ <r>
/β s h/ <v s h>
/ʥ/ <j>

/i e ɛ ɑ ɔ o ə u/ <i e ä a å o e u>

The glottal stop is not written.

The phoneme inventory has /ɛ/ but no /æ/, the sample text has /æ/ but no /ɛ/. I'm assuming those are the same vowels.

/ɡɑɡǝsǝ uɡǝhǝ hesi diǝhǝhǝ ɾɔβǝ bɑɾæd͡ʑæʔed͡ʑe || nu βɔsɔɾe æhi βɑʔǝ ɔβǝ ɡoniɾo buʔɔd͡ʑæʔed͡ʑe || hesi nuni bɑd͡ʑǝhǝ kʰɑβuæʔed͡ʑe || hesi iǝhǝ mɑd͡ʑǝmɑd͡ʑed͡ʑe ɡɔ βiǝd͡ʑod͡ʑed͡ʑe || hesi id͡ʑuǝhǝ id͡ʑǝ nɑmoɾo ɡɑʔɑʔɑnuebe bɑʔuǝɾimæʔe d͡ʑiǝʔiɾɑmu || uɡǝhǝ biseʔæɾǝ d͡ʑiæʔæɾǝ hesi diǝhǝhǝ boɡo d͡ʑɑβɑæniǝhǝ ɑβǝhɑɾued͡ʑe || iɑe ɑnǝɾǝmǝ ueʔɑhɑɾued͡ʑe || hesi dibuɾǝhǝ æɡoʔo d͡ʑiɑnǝβǝɾǝmǝ βisu βuǝɡǝ d͡ʑiɑd͡ʑæhi æhi hesi dibuɾǝhǝ ɡɑɾɑnǝʔed͡ʑe || hiɾǝmǝ muebed͡ʑuβǝ ɡɑɾɔhe buɾuhe ɾueʔiɾɑmu ɾo sihǝ bɑeɾǝmǝ βɑʔǝ nuɡɔʔɔd͡ʑɑd͡ʑed͡ʑe || ɑe ɡɑɡǝɾǝ juʔebiɾǝmǝ βɑʔǝ id͡ʑǝ ɡɔɾe ɡeɾeɾǝmǝ uβæʔǝhǝ dibuɾe tʰeɾetʰeɾeβɑd͡ʑed͡ʑe || æhi uβɑd͡ʑed͡ʑe : kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ || ɡɑɡǝsǝ d͡ʑɔhǝ iɑe bɑɾæd͡ʑe/

Gagese ugehe hesi diehehe råve baräjäeje. Nu våsåre ähi vae åve goniro buåjäeje. Hesi nuni bajehe kavuäeje. Hesi iehe majemajeje gå viejojeje. Hesi ijuehe ije namoro gaaanuebe bauerimäe jieiramu. Ugehe biseäre jiääre hesi diehehe bogo javaäniehe aveharueje. Iae anereme ueaharueje. Hesi diburehe ägoo jianevereme visu vuege jiajähi ähi hesi diburehe garaneeje. Hireme muebejuve garåhe buruhe rueiramu rå sihe baereme vae nugååjajeje. Ae gagere juebireme vae ije gåre gerereme uväehe dibure tereterevajeje. Ähi uvajeje: ka ka tsiehe ka ka tsiehe ka ka tsiehe. Gagese jåhe iae baräje.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/pɸ b tʰ d kʰ ɡ ʔ/ <p b t d k g c>
/m n/ <m n>
/ɾ/ <r>
/β s h/ <w s h>
/ʥ/ <j>

/i e æ ɑ ɔ o ə u/ <i ë e a o ó ö u>

/ɡɑɡǝsǝ uɡǝhǝ hesi diǝhǝhǝ ɾɔβǝ bɑɾæd͡ʑæʔed͡ʑe || nu βɔsɔɾe æhi βɑʔǝ ɔβǝ ɡoniɾo buʔɔd͡ʑæʔed͡ʑe || hesi nuni bɑd͡ʑǝhǝ kʰɑβuæʔed͡ʑe || hesi iǝhǝ mɑd͡ʑǝmɑd͡ʑed͡ʑe ɡɔ βiǝd͡ʑod͡ʑed͡ʑe || hesi id͡ʑuǝhǝ id͡ʑǝ nɑmoɾo ɡɑʔɑʔɑnuebe bɑʔuǝɾimæʔe d͡ʑiǝʔiɾɑmu || uɡǝhǝ biseʔæɾǝ d͡ʑiæʔæɾǝ hesi diǝhǝhǝ boɡo d͡ʑɑβɑæniǝhǝ ɑβǝhɑɾued͡ʑe || iɑe ɑnǝɾǝmǝ ueʔɑhɑɾued͡ʑe || hesi dibuɾǝhǝ æɡoʔo d͡ʑiɑnǝβǝɾǝmǝ βisu βuǝɡǝ d͡ʑiɑd͡ʑæhi æhi hesi dibuɾǝhǝ ɡɑɾɑnǝʔed͡ʑe || hiɾǝmǝ muebed͡ʑuβǝ ɡɑɾɔhe buɾuhe ɾueʔiɾɑmu ɾo sihǝ bɑeɾǝmǝ βɑʔǝ nuɡɔʔɔd͡ʑɑd͡ʑed͡ʑe || ɑe ɡɑɡǝɾǝ juʔebiɾǝmǝ βɑʔǝ id͡ʑǝ ɡɔɾe ɡeɾeɾǝmǝ uβæʔǝhǝ dibuɾe tʰeɾetʰeɾeβɑd͡ʑed͡ʑe || æhi uβɑd͡ʑed͡ʑe : kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ || ɡɑɡǝsǝ d͡ʑɔhǝ iɑe bɑɾæd͡ʑe/

Gagösö ugöhö hësi diöhöhö rowö barejecëjë. Nu wosorë ehi wacö owö góniró bucojecëjë. Hësi nuni bajöhö kawuecëjë. Hësi iöhö majömajëjë go wiöjójëjë. Hësi ijuöhö ijö namóró gacacanuëbë bacuörimecë jiöciramu. Ugöhö bisëcerö jiecerö hësi diöhöhö bógó jawaeniöhö awöharuëjë. Iaë anörömö uëcaharuëjë. Hësi diburöhö egócó jianöwörömö wisu wuögö jiajehi ehi hësi diburöhö garanöcëjë. Hirömö muëbëjuwö garohë buruhë ruëciramu ró sihö baërömö wacö nugocojajëjë. Aë gagörö jucëbirömö wacö ijö gorë gërërömö uwecöhö diburë tërëtërëwajëjë. Ehi uwajëjë: ka ka tsiöhö ka ka tsiöhö ka ka tsiöhö. Gagösö johö iaë barejë.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p t tɕ k ʔ/ <p t c k 7>
/b d dʑ g/ <b d j g>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ q>
/f v s z ɕ ʑ x (h ɦ)/ <f v s z x y h h>
/l r w j/ <l r w i/ï>

/i e ɛ a u o ɔ (ə)/ + 3 tones: /à ā á/
<i e e̱ u o o̱ 0> + à a á

(M)CV(N, ʔ)(+H)
+H makes /à ā á/ surface as [a:˨˨ a:˧˨ a:˥˧] <:>

[bəʑùŋ kɛ̄ ʔədʱá ná mbēŋ fù:ʔ ī zʱɔ:˥˧ rətɕī nèʔ tàʔ. kəʑāʔ ǹ pʰò: lé ʔətɕàŋ sɔ̀ ɦa:˥˧.]
Byùq ke̱ 7dhá ná mbeq fù:7 i zhó̱ rci nè7 tà7. Kya7 ǹ phò: lé 7càq sò̱ há:.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

xroox
Lebom
Lebom
Posts: 128
Joined: Sat Aug 02, 2014 1:59 pm
Location: Mexico

Re: Romanization challenge thread

Post by xroox »

/p t tɕ k ʔ/ <p t c k q>
/b d dʑ g/ <b d j g>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ñ>
/f v s z ɕ ʑ x (h ɦ)/ <f v s z sy zy x h>
/l r w j/ <l r w y>

/i e ɛ a u o ɔ (ə)/ + 3 tones: /à ā á/ <i ei e a u ou o v> á a à

(M)CV(N, ʔ)(+H)
+H makes /à ā á/ surface as [a:˨˨ a:˧˨ a:˥˧] á' a' à'

[bəʑùŋ kɛ̄ ʔədʱá ná mbēŋ fù:ʔ ī zʱɔ:˥˧ rətɕī nèʔ tàʔ. kəʑāʔ ǹ pʰò: lé ʔətɕàŋ sɔ̀ ɦa:˥˧.]
<Bvzyùñ ke qvdhá ná mbeiñ fùuq zhòo' rvci nèiq tàq. kvzyaq ǹ phòu léi qvcàñ sò hàa'.>
__________________________________________________________________________________________________________
Ömie
/pɸ b tʰ d kʰ ɡ ʔ/ <p b t d k g q>
/m n/ <m n>
/ɾ/ <r>
/β s h/ <v s h>
/ʥ/ <j>

/i e æ ɑ ɔ o ə u/ <i e è a ò o y u>

/ɡɑɡǝsǝ uɡǝhǝ hesi diǝhǝhǝ ɾɔβǝ bɑɾæd͡ʑæʔed͡ʑe || nu βɔsɔɾe æhi βɑʔǝ ɔβǝ ɡoniɾo buʔɔd͡ʑæʔed͡ʑe || hesi nuni bɑd͡ʑǝhǝ kʰɑβuæʔed͡ʑe || hesi iǝhǝ mɑd͡ʑǝmɑd͡ʑed͡ʑe ɡɔ βiǝd͡ʑod͡ʑed͡ʑe || hesi id͡ʑuǝhǝ id͡ʑǝ nɑmoɾo ɡɑʔɑʔɑnuebe bɑʔuǝɾimæʔe d͡ʑiǝʔiɾɑmu || uɡǝhǝ biseʔæɾǝ d͡ʑiæʔæɾǝ hesi diǝhǝhǝ boɡo d͡ʑɑβɑæniǝhǝ ɑβǝhɑɾued͡ʑe || iɑe ɑnǝɾǝmǝ ueʔɑhɑɾued͡ʑe || hesi dibuɾǝhǝ æɡoʔo d͡ʑiɑnǝβǝɾǝmǝ βisu βuǝɡǝ d͡ʑiɑd͡ʑæhi æhi hesi dibuɾǝhǝ ɡɑɾɑnǝʔed͡ʑe || hiɾǝmǝ muebed͡ʑuβǝ ɡɑɾɔhe buɾuhe ɾueʔiɾɑmu ɾo sihǝ bɑeɾǝmǝ βɑʔǝ nuɡɔʔɔd͡ʑɑd͡ʑed͡ʑe || ɑe ɡɑɡǝɾǝ juʔebiɾǝmǝ βɑʔǝ id͡ʑǝ ɡɔɾe ɡeɾeɾǝmǝ uβæʔǝhǝ dibuɾe tʰeɾetʰeɾeβɑd͡ʑed͡ʑe || æhi uβɑd͡ʑed͡ʑe : kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ || ɡɑɡǝsǝ d͡ʑɔhǝ iɑe bɑɾæd͡ʑe/

<Gaɡysy uɡyhy hesi diyhyhy ròvy barèjèqeje. Nu vòsòre èhi vaqy òvy ɡoniro buqòjèqeje. Hesi nuni bajyhy kavuèqeje. Hesi iyhy majymajeje ɡò viyjojeje. Hesi ijuyhy ijy namoro ɡaqaqanuebe baquyrimèqe jiyqiramu. Uɡyhy biseqèry jièqèry hesi diyhyhy boɡo javaèniyhy avyharueje. Iae anyrymy ueqaharueje. Hesi diburyhy èɡoqo jianyvyrymy visu vuyɡy jiajèhi èhi hesi diburyhy ɡaranyqeje. Hirymy muebejuvy ɡaròhe buruhe rueqiramu ro sihy baerymy vaqy nuɡòqòjajeje. Ae ɡaɡyry juqebirymy vaqy ijy ɡòre ɡererymy uvèqyhy dibure tereterevajeje. Èhi uvajeje: ka ka tsiyhy ka ka tsiyhy ka ka tsiyhy. Gaɡysy jòhy iae barèje.>
Queso: ¿qué es eso? -- Eso es queso

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/pɸ b tʰ d kʰ ɡ ʔ/ <p b t d k g 0>
/m n/ <m n>
/ɾ/ <r>
/β s h/ <v s h>
/ʥ/ <j>

/i e æ ɑ ɔ o ə u/ <i e x a c o 0 u>
0 = <y> before i e æ, <w> before ɔ o ə u; ʔə = q

/ɡɑɡǝsǝ uɡǝhǝ hesi diǝhǝhǝ ɾɔβǝ bɑɾæd͡ʑæʔed͡ʑe || nu βɔsɔɾe æhi βɑʔǝ ɔβǝ ɡoniɾo buʔɔd͡ʑæʔed͡ʑe || hesi nuni bɑd͡ʑǝhǝ kʰɑβuæʔed͡ʑe || hesi iǝhǝ mɑd͡ʑǝmɑd͡ʑed͡ʑe ɡɔ βiǝd͡ʑod͡ʑed͡ʑe || hesi id͡ʑuǝhǝ id͡ʑǝ nɑmoɾo ɡɑʔɑʔɑnuebe bɑʔuǝɾimæʔe d͡ʑiǝʔiɾɑmu || uɡǝhǝ biseʔæɾǝ d͡ʑiæʔæɾǝ hesi diǝhǝhǝ boɡo d͡ʑɑβɑæniǝhǝ ɑβǝhɑɾued͡ʑe || iɑe ɑnǝɾǝmǝ ueʔɑhɑɾued͡ʑe || hesi dibuɾǝhǝ æɡoʔo d͡ʑiɑnǝβǝɾǝmǝ βisu βuǝɡǝ d͡ʑiɑd͡ʑæhi æhi hesi dibuɾǝhǝ ɡɑɾɑnǝʔed͡ʑe || hiɾǝmǝ muebed͡ʑuβǝ ɡɑɾɔhe buɾuhe ɾueʔiɾɑmu ɾo sihǝ bɑeɾǝmǝ βɑʔǝ nuɡɔʔɔd͡ʑɑd͡ʑed͡ʑe || ɑe ɡɑɡǝɾǝ juʔebiɾǝmǝ βɑʔǝ id͡ʑǝ ɡɔɾe ɡeɾeɾǝmǝ uβæʔǝhǝ dibuɾe tʰeɾetʰeɾeβɑd͡ʑed͡ʑe || æhi uβɑd͡ʑed͡ʑe : kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ || ɡɑɡǝsǝ d͡ʑɔhǝ iɑe bɑɾæd͡ʑe/

Gags ugh hesi diwhh rov barxjxeje. Nu vcscre yxhi vaq wov goniro bucjxeje. Hesi nuni bajh kavuwxeje. Hesi iwh majmajeje gc viwjojeje. Hesi yijuwh yij namoro gaaanuwebe bauwrimxe jiwiramu. Ugh bisexr jiyxxr hesi diwhh bogo javayxniwh wavharuweje. Yiwaye wanrm wuyeaharuweje. Hesi diburh yxgoo jiwanvrm visu vuwg jiwajxhi yxhi hesi diburh garanqeje. Hirm muyebejuv garche buruhe ruweiramu ro sih bayerm vaq nugoojajeje. Waye gagr juebirm vaq ij gcre gererm wuvxch dibure tereterevajeje. Yxhi wuvajeje: ka ka ciwh ka ka ciwh ka ka ciwh. Gags jch yiwaye barcje.

Or with è ò, ¨ instead of y w, double vowels for Vʔə, ì ù for iə uə and otherwise V + ¨V, C¨V for CəʔV

Gags ugh hesi dìhh rov barèjèeje. Nu vosore êhi vaa ôv goniro buòjaeje. Hesi nuni bajh kavuêeje. Hesi ìh majmajeje gò vìjojeje. Hesi ìjùh ij namoro gaaanuebe baùrimèe jìiramu. Ugh biseèr jiêèr hesi dìhh bogo javaênìh ävharueje. Ïäë änrm üëaharuëje. Hesi diburh êgoo jiänvrm visu vùg jiäjèhi êhi hesi diburh garanëje. Hirm muëbejuv garòhe buruhe ruëiramu ro sih baërm vaa nugòòjajeje. Äë gagr jiebirm vaa ij gòre gererm üvèèh dibure tereterevajeje. Êhi uvajeje: ka ka cìh ka ka cìh ka ka cìh. Gags jòh ïäë barèje.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/p t tɕ k ʔ/ <p t c k '>
/b d dʑ g/ <b d j g>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ng>
/f v s z ɕ ʑ x (h ɦ)/ <f v s z sh zh x h/g>
/l r w j/ <l r w y>

/i e ɛ a u o ɔ (ə)/ + 3 tones: /à ā á/
<i e ä a u o ö 0> + Vs V Vb

(M)CV(N, ʔ)(+H)
+H makes /à ā á/ surface as [a:˨˨ a:˧˨ a:˥˧] <dVs dVg dVj>

[bəʑùŋ kɛ̄ ʔədʱá ná mbēŋ fù:ʔ ī zʱɔ:˥˧ rətɕī nèʔ tàʔ. kəʑāʔ ǹ pʰò: lé ʔətɕàŋ sɔ̀ ɦa:˥˧.]
Bzhungs kä 'dgab nab mbeng fu's i dzgöj ne's ta's. Kzha' ns phos leb 'cangs sös dhaj.
næn:älʉː

User avatar
Chengjiang
Avisaru
Avisaru
Posts: 437
Joined: Sun Feb 26, 2006 4:41 am
Location: Davis, CA

Re: Romanization challenge thread

Post by Chengjiang »

Ömie

The consonants are pretty straightforward if you aren't going for any specific feel with the Roman orthography. The vowels are a bit less so; I've chosen a Wolof-based approach, but you may want something different. You haven't mentioned if this language has contrastive stress or other prosodic features, but for the time being I'm going to assume it doesn't. If it does you may want a different representation of the vowels to avoid potential conflicts with stress or tone diacritics.

/pɸ b tʰ d kʰ ɡ ʔ/ <p b t d k g '>
/m n/ <m n>
/ɾ/ <r>
/β s h/ <v s h>
/ʥ/ <j>

/i e æ ɑ ɔ o ə u/ <i é e a o ó ë u>

/ɡɑɡǝsǝ uɡǝhǝ hesi diǝhǝhǝ ɾɔβǝ bɑɾæd͡ʑæʔed͡ʑe || nu βɔsɔɾe æhi βɑʔǝ ɔβǝ ɡoniɾo buʔɔd͡ʑæʔed͡ʑe || hesi nuni bɑd͡ʑǝhǝ kʰɑβuæʔed͡ʑe || hesi iǝhǝ mɑd͡ʑǝmɑd͡ʑed͡ʑe ɡɔ βiǝd͡ʑod͡ʑed͡ʑe || hesi id͡ʑuǝhǝ id͡ʑǝ nɑmoɾo ɡɑʔɑʔɑnuebe bɑʔuǝɾimæʔe d͡ʑiǝʔiɾɑmu || uɡǝhǝ biseʔæɾǝ d͡ʑiæʔæɾǝ hesi diǝhǝhǝ boɡo d͡ʑɑβɑæniǝhǝ ɑβǝhɑɾued͡ʑe || iɑe ɑnǝɾǝmǝ ueʔɑhɑɾued͡ʑe || hesi dibuɾǝhǝ æɡoʔo d͡ʑiɑnǝβǝɾǝmǝ βisu βuǝɡǝ d͡ʑiɑd͡ʑæhi æhi hesi dibuɾǝhǝ ɡɑɾɑnǝʔed͡ʑe || hiɾǝmǝ muebed͡ʑuβǝ ɡɑɾɔhe buɾuhe ɾueʔiɾɑmu ɾo sihǝ bɑeɾǝmǝ βɑʔǝ nuɡɔʔɔd͡ʑɑd͡ʑed͡ʑe || ɑe ɡɑɡǝɾǝ juʔebiɾǝmǝ βɑʔǝ id͡ʑǝ ɡɔɾe ɡeɾeɾǝmǝ uβæʔǝhǝ dibuɾe tʰeɾetʰeɾeβɑd͡ʑed͡ʑe || æhi uβɑd͡ʑed͡ʑe : kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ kʰɑ kʰɑ tsiǝhǝ || ɡɑɡǝsǝ d͡ʑɔhǝ iɑe bɑɾæd͡ʑe/

<Gagësë ugëhë hési diëhëhë rove bareje'éjé. Nu vosoré ehi va'ë ovë góniró bu'åje'éjé. Hési nuni bajëhë kavue'éjé. Hési iëhë majëmajéjé go viëjójéjé. Hési ijuëhë ijë namóró ga'a'anuébé ba'uërime'é jië'iramu. Ugëhë bisé'erë jie'erë hési diëhëhë bógó javaeniëhë avëharuéjé. Iaé anërëmë ué'aharuéjé. Hési diburëhë egó'ó jianëvërëmë visu vuëgë jiajehi ehi hési diburëhë garanë'éjé. Hirëmë muébéjuvë garohé buruhé rué'iramu ró sihë baérëmë va'ë nugo'ojajéjé. Ae gagërë ju'ébirëmë va'ë ijë goré gérérëmë uve'ëhë diburé térétérébajéjé. Ehi uvajéjé: ka ka tsiëhë ka ka tsiëhë ka ka tsiëhë. Gagësë johë iaé barejé.>

I note that you have /juʔebiɾǝmǝ/ but your description of the language's segments doesn't mention a /j/. Since it's an isolated example I treated it as if it was /d͡ʑ/; let me know if this is incorrect. I also note that you have syllables beginning with /ts/ toward the end even though no other consonant clusters appear, although at the same time you don't mention an alveolar affriacte. I elected to represent this sequence as the sum of its parts: <ts>.
[ʈʂʰɤŋtɕjɑŋ], or whatever you can comfortably pronounce that's close to that

Formerly known as Primordial Soup

Supporter of use of [ȶ ȡ ȵ ȴ] in transcription

It is pitch black. You are likely to be eaten by a 青.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

the natqgu approach: (' > q because there's no /u\/)

Gagzsz ugzhz hesi dizhzhz rcvz barxjxqeje. Nu vcscre xhi vaqz cvz goniro buqcjxqeje. Hesi nuni bajzhz kavuxqeje. Hesi izhz majzmajeje gc vizjojeje. Hesi ijuzhz ijz namoro gaqaqanuebe baquzrimxqe jizqiramu. Ugzhz biseqxrz jixqxrz hesi dizhzhz bogo javaxnizhz avzharueje. Iae anzrzmz ueqaharueje. Hesi diburzhz xgoqo jianzvzrzmz visu vuzgz jiajxhi xhi hesi diburzhz garanzqeje. Hirzmz muebejuvz garche buruhe rueqiramu ro sihz baerzmz vaqz nugcqcjajeje. Ax gagzrz juqebirzmz vaqz ijz gcre gererzmz uvxqzhz dibure tereterebajeje. xhi uvajeje: ka ka tsizhz ka ka tsizhz ka ka tsizhz. Gagzsz jchz iae barxje.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Ama

/p t k kʷ/
/m n/
/ɸ s h/
/w ɭ j/

/i e a ɒ ɔ o u/

/ɸɒnɒpe mo sijɒɭi naɭi nɔ. nɒkɒni ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ ewɒ mi sijɒɭi tɒpi. uɭai nɒmɒnɒinɒ mɔ, nɒkɒ kɔmasɔ mɔ ɸɒnɒpe aɭi mɒɭɒpɒi na tikaijaɭɔ manɒnɔ, isisɔ. uɭai ɸɒnɒpe mɔ kɒijau, ai mɔ japɒɭe naɭi nɔ. kʷaimɔ muwɒi, naɭi nɔ. nɒmɒnɒinɔ nɒkɒ nɒkɒɭaɭɔ mɔ japɒɭe na tɒkɒɭikaɭimɒi, jau jau. wɒli ijaɭi, na pa sainɒwɔ, ninani imɒ mɔ. uɭai ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ sijɒɭi naɭi nɒ. nɒmɒnɒinɒ ɸɒnɒpe isi mi mɔ sijɒɭisɔ na tanɔmanɒnɔ, nɒkɒ nɒkɒɭaɭɒ mɔ. nɒkɒ mɔ ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu sasɔ nɒkɒta mɔ, aɸɒnimaisɔ nɔ mɒɭɒi jɒusimɒnɒi. nɒni mani, ainɒsɔ naɭi nɔ. ɸɒnɒpeni ai mɔ tauwɒi si. sija mɔ muɭu tɒnɒnɒkɒ. sija mɔ imɒ mɒɭɒ sijɒɭi. sija mɔ muɭu ɸuɸɒɭekɒ muɭu./

User avatar
Pole, the
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Sat Feb 11, 2012 9:50 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Pole, the »

/p t k kʷ/ «p t k kw»
/m n/ «m n»
/ɸ s h/ «f s h»
/w ɭ j/ «w r y»

/i e a ɒ ɔ o u/ «i e ä a o ö u»

/ɸɒnɒpe mo sijɒɭi naɭi nɔ. nɒkɒni ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ ewɒ mi sijɒɭi tɒpi. uɭai nɒmɒnɒinɒ mɔ, nɒkɒ kɔmasɔ mɔ ɸɒnɒpe aɭi mɒɭɒpɒi na tikaijaɭɔ manɒnɔ, isisɔ. uɭai ɸɒnɒpe mɔ kɒijau, ai mɔ japɒɭe naɭi nɔ. kʷaimɔ muwɒi, naɭi nɔ. nɒmɒnɒinɔ nɒkɒ nɒkɒɭaɭɔ mɔ japɒɭe na tɒkɒɭikaɭimɒi, jau jau. wɒli ijaɭi, na pa sainɒwɔ, ninani imɒ mɔ. uɭai ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ sijɒɭi naɭi nɒ. nɒmɒnɒinɒ ɸɒnɒpe isi mi mɔ sijɒɭisɔ na tanɔmanɒnɔ, nɒkɒ nɒkɒɭaɭɒ mɔ. nɒkɒ mɔ ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu sasɔ nɒkɒta mɔ, aɸɒnimaisɔ nɔ mɒɭɒi jɒusimɒnɒi. nɒni mani, ainɒsɔ naɭi nɔ. ɸɒnɒpeni ai mɔ tauwɒi si. sija mɔ muɭu tɒnɒnɒkɒ. sija mɔ imɒ mɒɭɒ sijɒɭi. sija mɔ muɭu ɸuɸɒɭekɒ muɭu./

Fanape mö siyari näri no. Nakani fanape tä na muru mo ewa mi siyari tapi. Uräi namanaina mo, naka komäso mo fanape äri marapai nä tikäiyäro mänano, isiso. Uräi fanape mo kaiyäu, äi mo yäpare näri no. Kwäimo muwai, näri no. Namanaino naka nakaräro mo yäpare nä takarikärimai, yäu yäu. Wari iyäri, nä pä säinawo, ninäni ima mo. Uräi fanape tä na muru mo siyari näri na. Namanaina fanape isi mi mo siyariso nä tänomänano, naka nakarära mo. Naka mo fanape tä na muru säso nakatä mo, äfanimäiso no marai yausimanai. Nani mäni, äinaso näri no. Fanapeni äi mo täuwai si. Siyä mo muru tananaka. Siyä mo ima mara siyari. Siyä mo muru fufareka muru.

(Is /wɒli/ a typo?)
The conlanger formerly known as “the conlanger formerly known as Pole, the”.

If we don't study the mistakes of the future we're doomed to repeat them for the first time.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

My romanisation of Ama:
<p t k ḱ>
<m n>
<f s h>
<i e a ȍ ò o u>
<w l j>
fȍnȍpe mo sijȍli nali nò. nȍkȍni fȍnȍpe ta nȍ mulu mò ewȍ mi sijȍli tȍpi. ulai nȍmȍnȍinȍ mò, nȍkȍ kòmasò mò fȍnȍpe ali mȍlȍpȍi na tikaijalò manȍnò, isisò. ulai fȍnȍpe mò kȍijau, ai mò japȍle nali nò. ḱaimò muwȍi, nali nò. nȍmȍnȍinò nȍkȍ nȍkȍlalò mò japȍle na tȍkȍlikalimȍi, jau jau. wȍli ijali, na pa sainȍwò, ninani imȍ mò. ulai fȍnȍpe ta nȍ mulu mò sijȍli nali nȍ. nȍmȍnȍinȍ fȍnȍpe isi mi mò sijȍlisò na tanòmanȍnò, nȍkȍ nȍkȍlalȍ mò. nȍkȍ mò fȍnȍpe ta nȍ mulu sasò nȍkȍta mò, afȍnimaisò nò mȍlȍi jȍusimȍnȍi. nȍni mani, ainȍsò nali nò. fȍnȍpeni ai mò tauwȍi si. sija mò mulu tȍnȍnȍkȍ. sija mò imȍ mȍlȍ sijȍli. sija mò mulu fufȍlekȍ mulu.
agefqeg-style romanisation of Ama:
<p t k kw>
<m n>
<f s h>
<i e ao ò o u>
<w l r>
/ao/ and /kw/ are <aö> and <kẅ> respectively in poetry.
faonaope mo siraoli nali nò, naokaoni faonaope ta nao mulu mò ewao mi siraoli taopi, ulai naomaonaoinao mò, naokao kòmasò mò faonaope ali maolaopaoi na tikairalò manaonò, isisò, ulai faonaope mò kaoirau, ai mò rapaole nali nò, kwaimò muwaoi, nali nò, naomaonaoinò naokao naokaolalò mò rapaole na taokaolikalimaoi, rau rau, waoli irali, na pa sainaowò, ninani imao mò, ulai faonaope ta nao mulu mò siraoli nali nao, naomaonaoinao faonaope isi mi mò siraolisò na tanòmanaonò, naokao naokaolalao mò, naokao mò faonaope ta nao mulu sasò naokaota mò, afaonimaisò nò maolaoi raousimaonaoi, naoni mani, ainaosò nali nò, faonaopeni ai mò tauwaoi si, sira mò mulu taonaonaokao, sira mò imao maolao siraoli, sira mò mulu fufaolekao mulu,
Note that all the periods in the agefqeg-style romanisation of Ama became commas.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p t k kʷ/ <p t k kw>
/m n/ <m n>
/ɸ s h/ <f s h>
/w ɭ j/ <w l y>

/i e a ɒ ɔ o u/ <i e a o ou uo u>

/pɒɭ tɒɭ kɒɭ mɒɭ ɸɒɭ kɒn mɒn ɸɒn/ <pl tl kl ml fl kn mn fn>
/ɒi/ <ei>

/ɸɒnɒpe mo sijɒɭi naɭi nɔ. nɒkɒni ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ ewɒ mi sijɒɭi tɒpi. uɭai nɒmɒnɒinɒ mɔ, nɒkɒ kɔmasɔ mɔ ɸɒnɒpe aɭi mɒɭɒpɒi na tikaijaɭɔ manɒnɔ, isisɔ. uɭai ɸɒnɒpe mɔ kɒijau, ai mɔ japɒɭe naɭi nɔ. kʷaimɔ muwɒi, naɭi nɔ. nɒmɒnɒinɔ nɒkɒ nɒkɒɭaɭɔ mɔ japɒɭe na tɒkɒɭikaɭimɒi, jau jau. wɒli ijaɭi, na pa sainɒwɔ, ninani imɒ mɔ. uɭai ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ sijɒɭi naɭi nɒ. nɒmɒnɒinɒ ɸɒnɒpe isi mi mɔ sijɒɭisɔ na tanɔmanɒnɔ, nɒkɒ nɒkɒɭaɭɒ mɔ. nɒkɒ mɔ ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu sasɔ nɒkɒta mɔ, aɸɒnimaisɔ nɔ mɒɭɒi jɒusimɒnɒi. nɒni mani, ainɒsɔ naɭi nɔ. ɸɒnɒpeni ai mɔ tauwɒi si. sija mɔ muɭu tɒnɒnɒkɒ. sija mɔ imɒ mɒɭɒ sijɒɭi. sija mɔ muɭu ɸuɸɒɭekɒ muɭu./

Fnope muo siyoli nali nou. Nokni fnope ta no mulu mou ewo mi siyoli topi. Ulai nomneino mou, noko koumasou mou fnope ali mlopei na tikaiyalou manonou, isisou. Ulai fnope mou keiyau, ai mou yaple nali nou. Kwaimou muwei, nali nou. Nomneinou noko noklalou mou yaple na toklikalimei, yau yau. Woli iyali, na pa sainowou, ninani imo mou. Ulai fnope ta no mulu mou siyoli nali no. Nomneino fnope isi mi mou siyolisou na tanoumanonou, noko noklalo mou. Noko mou fnope ta no mulu sasou nokota mou, afnimaisou nou mlei yousimnei. Noni mani, ainosou nali nou. Fnopeni ai mou tauwei si. Siya mou mulu tononoko. Siya mou imo mlo siyoli. Siya mou mulu fufleko mulu.

or:

/p t k kʷ/ <p t k kw>
/m n/ <m n>
/ɸ s h/ <f s h>
/w ɭ j/ <w l y>

/i e a ɒ ɔ o u/ <i v a o c ou u>
/ɒi ɒu/ <e owu>

/ɸɒnɒpe mo sijɒɭi naɭi nɔ. nɒkɒni ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ ewɒ mi sijɒɭi tɒpi. uɭai nɒmɒnɒinɒ mɔ, nɒkɒ kɔmasɔ mɔ ɸɒnɒpe aɭi mɒɭɒpɒi na tikaijaɭɔ manɒnɔ, isisɔ. uɭai ɸɒnɒpe mɔ kɒijau, ai mɔ japɒɭe naɭi nɔ. kʷaimɔ muwɒi, naɭi nɔ. nɒmɒnɒinɔ nɒkɒ nɒkɒɭaɭɔ mɔ japɒɭe na tɒkɒɭikaɭimɒi, jau jau. wɒli ijaɭi, na pa sainɒwɔ, ninani imɒ mɔ. uɭai ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ sijɒɭi naɭi nɒ. nɒmɒnɒinɒ ɸɒnɒpe isi mi mɔ sijɒɭisɔ na tanɔmanɒnɔ, nɒkɒ nɒkɒɭaɭɒ mɔ. nɒkɒ mɔ ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu sasɔ nɒkɒta mɔ, aɸɒnimaisɔ nɔ mɒɭɒi jɒusimɒnɒi. nɒni mani, ainɒsɔ naɭi nɔ. ɸɒnɒpeni ai mɔ tauwɒi si. sija mɔ muɭu tɒnɒnɒkɒ. sija mɔ imɒ mɒɭɒ sijɒɭi. sija mɔ muɭu ɸuɸɒɭekɒ muɭu./

Fonopv mou siyoli nali nc. Nokoni fonopv ta no mulu mc vwo mi siyoli topi. Ulai nomoneno mc, noko kcmasc mc fonopv ali molopoi na tikaiyalc manonc, isisc. Ulai fonopv mc keyau, ai mc yapolv nali nc. Kwaimc muwe, nali nc. Nomonenc noko nokolalc mc yapolv na tokolikalime, yau yau. Woli iyali, na pa sainowc, ninani imo mc. Ulai fonopv ta no mulu mc siyoli nali no. Nomoneno fonopv isi mi mc siyolisc na tancmanonc, noko nokolalo mc. Noko mc fonopv ta no mulu sasc nokota mc, afonimaisc nc moloi yowusimone. Noni mani, ainosc nali nc. Fonopvni ai mc tauwoi si. Siya mc mulu tononoko. Siya mc imo molo siyoli. Siya mc mulu fufolvko mulu.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

brazi (conlang):
/p b t̪ d̪ c k ɡ q/
/m n ŋ/
/ɸ β v θ ð s z ʃ ʒ h/
/ts dz tʃ dʒ/
/ɹ j l/
/i y ɯ u ʊ e ø ɤ o ɛ ɔ a aʊ/
I made my romanisation under the following rules:
  • The speakers often trade with people speaking closely related languages that have /r/ and contrast it with /ɹ/, so brazi has a letter for that sound. Include it in your romanisation.
  • /aʊ/ must have a single letter. The affricates must be two letters each. All other phonemes are limited to one letter.
I know that it isn't particularly different from European phonologies (albeit combining one far flung across Europe), but I'm interested in what other people would come up with.
There is no text as I haven't generated the lexicon from related languages yet. Make up your own!
The romanisation I made for the language is in the spoiler:
More: show
<p b t d ť k g q>
<m n ŋ>
<f w v þ ð s z š ž h>
<ts dz tš dž>
<r j l>
<i y ɨ u ù e ö ɇ o è ò a å>
The extra rhotic is <ŕ>
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

opipik wrote:/ɸɒnɒpe mo sijɒɭi naɭi nɔ. nɒkɒni ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ ewɒ mi sijɒɭi tɒpi. uɭai nɒmɒnɒinɒ mɔ, nɒkɒ kɔmasɔ mɔ ɸɒnɒpe aɭi mɒɭɒpɒi na tikaijaɭɔ manɒnɔ, isisɔ. uɭai ɸɒnɒpe mɔ kɒijau, ai mɔ japɒɭe naɭi nɔ. kʷaimɔ muwɒi, naɭi nɔ. nɒmɒnɒinɔ nɒkɒ nɒkɒɭaɭɔ mɔ japɒɭe na tɒkɒɭikaɭimɒi, jau jau. wɒli ijaɭi, na pa sainɒwɔ, ninani imɒ mɔ. uɭai ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu mɔ sijɒɭi naɭi nɒ. nɒmɒnɒinɒ ɸɒnɒpe isi mi mɔ sijɒɭisɔ na tanɔmanɒnɔ, nɒkɒ nɒkɒɭaɭɒ mɔ. nɒkɒ mɔ ɸɒnɒpe ta nɒ muɭu sasɔ nɒkɒta mɔ, aɸɒnimaisɔ nɔ mɒɭɒi jɒusimɒnɒi. nɒni mani, ainɒsɔ naɭi nɔ. ɸɒnɒpeni ai mɔ tauwɒi si. sija mɔ muɭu tɒnɒnɒkɒ. sija mɔ imɒ mɒɭɒ sijɒɭi. sija mɔ muɭu ɸuɸɒɭekɒ muɭu./
Fnope muo siyoli nali nou. Nokni fnope ta no mulu mou ewo mi siyoli topi. Ulai nomneino mou, noko koumasou mou fnope ali mlopei na tikaiyalou manonou, isisou. Ulai fnope mou keiyau, ai mou yaple nali nou. Kwaimou muwei, nali nou. Nomneinou noko noklalou mou yaple na toklikalimei, yau yau. Woli iyali, na pa sainowou, ninani imo mou. Ulai fnope ta no mulu mou siyoli nali no. Nomneino fnope isi mi mou siyolisou na tanoumanonou, noko noklalo mou. Noko mou fnope ta no mulu sasou nokota mou, afnimaisou nou mlei yousimnei. Noni mani, ainosou nali nou. Fnopeni ai mou tauwei si. Siya mou mulu tononoko. Siya mou imo mlo siyoli. Siya mou mulu fufleko mulu.
Fonopv mou siyoli nali nc. Nokoni fonopv ta no mulu mc vwo mi siyoli topi. Ulai nomoneno mc, noko kcmasc mc fonopv ali molopoi na tikaiyalc manonc, isisc. Ulai fonopv mc keyau, ai mc yapolv nali nc. Kwaimc muwe, nali nc. Nomonenc noko nokolalc mc yapolv na tokolikalime, yau yau. Woli iyali, na pa sainowc, ninani imo mc. Ulai fonopv ta no mulu mc siyoli nali no. Nomoneno fonopv isi mi mc siyolisc na tancmanonc, noko nokolalo mc. Noko mc fonopv ta no mulu sasc nokota mc, afonimaisc nc moloi yowusimone. Noni mani, ainosc nali nc. Fonopvni ai mc tauwoi si. Siya mc mulu tononoko. Siya mc imo molo siyoli. Siya mc mulu fufolvko mulu.
Wow. Cannot. Breath.
I found these funny:
/pɒɭ tɒɭ kɒɭ mɒɭ ɸɒɭ kɒn mɒn ɸɒn ɒi/
<pl tl kl ml fl kn mn fn ei>
/e ɒi/
<v e>
Are there languages that do that?
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Pole, the
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Sat Feb 11, 2012 9:50 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Pole, the »

/ʒaˈrɨnə/

/m n ɲ ŋ/
/p t k/
/s ʃ x/
/v z ʒ ɦ/
/(w) r (j)/

/i ɨ~ə u/
/ai~ɛ au~ɔ/
/a/

Syllables: CV.
The stress: the final syllable if it contains /ai au/, else the penultimate.
Unstressed [ə] is often elided in speech.

/sɛ mɛkɛˈnau xəpitɛˈsiʃi ˈaiŋi saˈxuɦu | sɛ mɔmaˈxɨta pɛməˈŋai || muˈmɨɦə sɛ ŋuxaˈzɨŋə || mɔxɔˈsuka nɛ sɛˈʃɨŋə muɦəvəˈzau || aˈpatə apaɦaˈsɨtə mɔʃɛˈjaka punəkəˈsɨŋə taˈtɨɦə | sɛ mɔmaˈxɨta pɛməˈŋai || apəˈɦazə səˈxɨkə || aˈkai ˈsuɦu || aˈɦɨva sixaˈmau || mɔˈsakə sɛ pəsaˈzɨŋə xətəsakɛˈxiki xɔpəˈɦiɦi/
The conlanger formerly known as “the conlanger formerly known as Pole, the”.

If we don't study the mistakes of the future we're doomed to repeat them for the first time.

Post Reply