Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
KathTheDragon
Smeric
Smeric
Posts: 2139
Joined: Thu Apr 25, 2013 4:48 am
Location: Brittania

Re: Romanization challenge thread

Post by KathTheDragon »

Did you know that this thread isn't just for conlangs?

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

I know. Hawaiian isn't a conlang. I was just joking.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

This was part of a two-phonology series of bizarre phonologies.
/pʼ t’ c’/
/ɓ̥ ɗ̥ ʄ̥/
/p t c/
/ʙ/
/ɸ β θ̠ ɦ/
/ɬ/
/tɬ cʎ̝̥ cʎ̝̥ʼ/
/ḭ̘ i̘ ḭ i ṵ̘ u̘ ṵ u ə̰̘ ə̘ ə̰ ə a̰̘ a̘ a̰ a ɒ̰̘ ɒ̘ ɒ̰ ɒ/
I might develop this into a conlang invented by elders of a tribe, like Damin among the Lardil.
Edit: Here's the other part:
/krɪxɑt/
t̪ d̪ t d kʲ ɡʲ k ɡ k̲ kʷ ɡʷ q ɢ
/r ʀ/
/s z xʲ ɣʲ x xʷ χ ʁ/
/cç ɟʝ ɡɣ k̲χ qχ/
/ɪ ʊ ɤ̞ ɑ ɒ/
This conlang has no future.
Last edited by mèþru on Mon Jan 25, 2016 8:58 am, edited 1 time in total.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

I have no idea about how to romanise creaky voice and root tongue.
<p' t' c'>
<b d g>
<p t c>
<r>
<f v þ h>
<l>
<t cʎ cʎ'>
<ĩ́ ĩ í i ṹ ũ ú u ẽ́ ẽ é e ṍ õ ó o ã́ ã á a>

krixòt
<ṭ ḍ t d kj gj k g q p b q' g'
<r r'>
<s z xj ǧj x ǧ f x' ǧ'>
<c ź gǧ qx' q'x'>
<i u o ò a>
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

varikèvi uses an orthography based off of brazi. It is a sister language of brazi:
brazi:
/p b t̪ d̪ c k ɡ q/ <p b t d ť k g q>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/ɸ β v θ ð s z ʃ ʒ h/ <f w v þ ð s z š ž h>
/ts dz tʃ dʒ/ <ts dz tš dž>
/ɹ j l/ <r j l>
/i y ɯ u ʊ e ø ɤ o ɛ ɔ a aʊ/ <i y ɨ u ù e ö ɇ o è ò a å>
<ŕ> for foreign sound /r/
varikèvi:
/p b t̪ d̪ c k ɡ q/ <p b t d ť k q>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/r/ <ŕ> in the coda, <r> otherwise. /r/ cannot precede any vowels other than front vowels.
/f v θ ð s z ʃ ʒ h/ <f v þ ð s z š ž h>
/t̪θ d̪ð ts dz/ <tþ dð ts dz>
/w ɹʲ j l/ <w r j l> /ɹʲ/ cannot precede front vowels.
/i iː ʏ ɯ ɯː u uː ʊ e eː ø øː o ə ɔ ɔː æ æː a aː ɑ aʊ ei oi/ <i ii y ɨ ɨɨ u uu ù e ee ö öö o~ɇ ê ò òò è èè a aa ȍ å ei oi>
agefaqeg is a daughter language of varikèvi:
/p b t d k ɡ q/ <p b t d k q>
/m n ŋ/ <m n ng~ŋ>
/r/ <ŕ> in the coda, <r> otherwise. /r/ cannot occur before any vowels other than front vowels.
/f v θ̟ ð̟ s z ʃ h/ <f v þ ð s z š h>
/t̪θ ts tʃ dʒ/ <tþ ts ť ž>
/ɹ j l/ <r j l> /ɹ/ cannot precede front vowels.
/i y u ɪ~ɨ ʏ ʊ~ʉ e ø o ə ɛ œ ɔ eɪ ɔɪ ai aʊ aʊ̱ aʊ.ə/ <i y u ì oo ù e ö~a ou ê è a o~ɇ ei oi ai aù å aùê>
I don't have much of brazi and varikèvi worked out.
agefaqeg has a second romanisation based one three things:
  • There must be at least one corresponding romanisation for each conscript letter/digraph.
  • There must be at least one corresponding romanisation letter for each sound.
  • Make the as easier for English speakers. (The other ones were for a general Latin script romanisation).
/p b t d k ɡ q/ <p b t d k q>
/m n ŋ/ <m n ng~ŋ>
/r/ <ŕ> in all cases
/f v θ̟ ð̟ s z ʃ h/ <f v þ ð s z š h>
/t̪θ ts tʃ dʒ/ <tþ ts tš dž>
/ɹ j l/ <r j l>
/i y u ɪ~ɨ ʏ ʊ~ʉ e ø o ə ɛ œ ɔ eɪ ɔɪ ai aʊ aʊ̱ aʊ.ə/ <i y u ì ỳ ù é ö~œ́ ou ə e œ o~oo éì oì ai aù au aùə>
I want feedback on my romanisation.
Feel free to make alternatives!
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/pʼ t’ c’/ <ṗ ṫ ċ>
/ɓ̥ ɗ̥ ʄ̥/ <ḃ ḋ j>
/p t c/ <p t c>
/ʙ/ <b>
/ɸ β θ̠ ɦ/ <f v d h>
/ɬ/ <ḷ>
/tɬ cʎ̝̥ cʎ̝̥ʼ/ <ʎ ƈ ƈ̇>

/ḭ̘ i̘ ḭ i ṵ̘ u̘ ṵ u ə̰̘ ə̘ ə̰ ə a̰̘ a̘ a̰ a ɒ̰̘ ɒ̘ ɒ̰ ɒ/ <ɨ̰ ɨ ḭ i ʉ̰ ʉ ṵ u ɇ̰ ɇ ḛ e ⱥ̰ ⱥ a̰ a ø̰ ø o̰ o>

----

/krɪxɑt/ <krixat>

/t̪ d̪ t d kʲ ɡʲ k ɡ k̲ kʷ ɡʷ q ɢ/ <ṯ ḏ t d c j k g ḵ k̊ g̊ q ḡ>
/r ʀ/ <r r̄>
/s z xʲ ɣʲ x xʷ χ ʁ/ <s z x̃ ỹ x x̊ x̄ ȳ>
/cç ɟʝ ɡɣ k̲χ qχ/ <cc jj gg k̲k̲ qq>

/ɪ ʊ ɤ̞ ɑ ɒ/ <i u ø a o>

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

The Cyrillic to my Latin based transcriptions:
https://docs.google.com/document/d/1tnG ... c9Jfk/edit
As you can see, I'm working on Greek.
I keep flickering between <r̀> and <ŕ>. Which is better?
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Chengjiang
Avisaru
Avisaru
Posts: 437
Joined: Sun Feb 26, 2006 4:41 am
Location: Davis, CA

Re: Romanization challenge thread

Post by Chengjiang »

/pʼ t’ c’/ p' t' c'
/ɓ̥ ɗ̥ ʄ̥/ b d j
/p t c/ p t c
/ʙ/ w
/ɸ β θ̠ ɦ/ f v s h
/ɬ/ l
/tɬ cʎ̝̥ cʎ̝̥ʼ/ tl cl cl'
/ḭ̘ i̘ ḭ i ṵ̘ u̘ ṵ u ə̰̘ ə̘ ə̰ ə a̰̘ a̘ a̰ a ɒ̰̘ ɒ̘ ɒ̰ ɒ/ ị̀ ị ì i ụ̀ ụ ù u ẹ̀ ẹ è e ạ̀ ạ à a ọ̀ ọ ò o

An alternate possibility for the vowels if you don't like underdots or having two diacritics on one character and don't mind having multiple similar diacritics possible for a character:
/ḭ̘ i̘ ḭ i ṵ̘ u̘ ṵ u ə̰̘ ə̘ ə̰ ə a̰̘ a̘ a̰ a ɒ̰̘ ɒ̘ ɒ̰ ɒ/ ì i î í ù u û ú è e ê é à a â á ò o ô ó

/krɪxɑt/ krixat
/t̪ d̪ t d kʲ ɡʲ k ɡ k̲ kʷ ɡʷ q ɢ/ th dh t d kj gj k g q kw gw kh gh
/r ʀ/ r rh
/s z xʲ ɣʲ x xʷ χ ʁ/ s z xj ğj x xw xh ğh
/cç ɟʝ ɡɣ k̲χ qχ/ tj dj gğ qxh kxh
/ɪ ʊ ɤ̞ ɑ ɒ/ i u e a o

Honestly distinguishing all four of /kʲ k k̲ q/ strikes me as even weirder than anything in the first of these two.
Last edited by Chengjiang on Mon Jan 25, 2016 10:55 pm, edited 2 times in total.
[ʈʂʰɤŋtɕjɑŋ], or whatever you can comfortably pronounce that's close to that

Formerly known as Primordial Soup

Supporter of use of [ȶ ȡ ȵ ȴ] in transcription

It is pitch black. You are likely to be eaten by a 青.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

As I said that language has no future. No one would ever want to speak it. It just sounds awesome. I made it while thinking "I just can't get enough of gutteral fricatives." I found another member of the weird phonologies-languages:
/ʈ c ɟ q ɢ ɳ ɲ ɴ/
/ʀ/
/ⱱ ɽ/
/ɸ β/
/ʐ ç ʝ χ ʁ ħ ʕ ɦ/
/ɻ ɰ/
/ɭ ʎ ʟ/
/i u e o ä/
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Chengjiang
Avisaru
Avisaru
Posts: 437
Joined: Sun Feb 26, 2006 4:41 am
Location: Davis, CA

Re: Romanization challenge thread

Post by Chengjiang »

/ʈ c ɟ q ɢ ɳ ɲ ɴ/ t c j k g n ny ng
/ʀ/ rr
/ⱱ ɽ/ v d
/ɸ β/ f b
/ʐ ç ʝ χ ʁ ħ ʕ ɦ/ z x y kh gh ħ għ h
/ɻ ɰ/ r w
/ɭ ʎ ʟ/ l ly lw
/i u e o ä/ i u e o a
[ʈʂʰɤŋtɕjɑŋ], or whatever you can comfortably pronounce that's close to that

Formerly known as Primordial Soup

Supporter of use of [ȶ ȡ ȵ ȴ] in transcription

It is pitch black. You are likely to be eaten by a 青.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Jagaimo w, naska nas zok n xokbc. Çkakei o xokhin t xte riyō sr. Jagaimo w çka no kki no bbŋ (kaikei) o xokuyō ni sr. Kanec çōri xte tabe rarer hoka ni, deŋpuŋ genryō t xte mo riyō sa rer. Hikakteki hozon ga kik xokzaidearga, krakte mo oŋd n takai tkoro ni hozoŋ sr t hacga x yasui tame, szxī baxo de n hokaŋ ga nzomaxī. Me ya ryokka xta kaikei ni w dksei seibŋ potetgrikoarkaroid (soraniŋ nad) ga ōk fkma re çūdk n geŋ ni nar.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/ʈ c ɟ q ɢ ɳ ɲ ɴ/ <t c j q g n ñ ƞ>
/ʀ/ <ꞧ>
/ⱱ ɽ/ <ꞗ r>
/ɸ β/ <f b>
/ʐ ç ʝ χ ʁ ħ ʕ ɦ/ <z ꞓ ɉ x ẋ ħ a h>
/ɻ ɰ/ <ɾ w>
/ɭ ʎ ʟ/ <l ɫ ḡ>

/i u e o ä/ <i u e o ä>

User avatar
KathTheDragon
Smeric
Smeric
Posts: 2139
Joined: Thu Apr 25, 2013 4:48 am
Location: Brittania

Re: Romanization challenge thread

Post by KathTheDragon »

/aneska/

/p tʰ t tʃ dʒ k/
/f s ʃ ʒ x/
/m n r l/
/i u/
/e ɛ: o/
/a/

Allophony: /p t k/ are /b d g/ in fully voiced environments. /i u/ are long in open syllables. Hiatus is broken by epenthetic [j] after /i e/, [w] after /u o/ and [ʔ] after /a ɛ:/

Sample
/sorɛ:reteʃas aneskas krim nu ne xal | ʃane sal nom rɛ:pireas ne || tʃar xɛ: | ʃani meno kras | teno ni || kekar dʒetum sotʃoleʃu kras/

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p tʰ t tʃ dʒ k/ <b t d j z g>
/f s ʃ ʒ x/ <f s c y k>
/m n r l/ <m n r l>
/i u/ <i u>
/e ɛ: o/ <e æ o>
/a/ <a>

/sorɛ:reteʃas aneskas krim nu ne xal | ʃane sal nom rɛ:pireas ne || tʃar xɛ: | ʃani meno kras | teno ni || kekar dʒetum sotʃoleʃu kras/
Soræredecas anesgas grim nu ne kal. Cane sal nom ræbireas ne. Jar kæ. Cani meno gras. Deno ni. Gegar zedum sojolecu gras.

or

/p tʰ t tʃ dʒ k/ <p rx z q c g>
/f s ʃ ʒ x/ <v s ç y x>
/m n r l/ <m n r rr>
/i u/ <y u>
/e ɛ: o/ <e æ o>
/a/ <a>
Sorærezeças anesgas grym nu ne xarr. Çane sarr nom ræpyreas ne. Qar xæ. Çany meno gras. Zeno ny. Gegar cezum soqorreçu gras.

or

/p tʰ t tʃ dʒ k/ <b t d xh x k>
/f s ʃ ʒ x/ <f s sh z h>
/m n r l/ <m n r l>
/i u/ <i u>
/e ɛ: o/ <e ê o>
/a/ <a>

Sorêredeshas aneskas krim nu ne hal. Shane sal nom rêbireas ne. Xhar hê. Shani meno kras. Deno ni. Kekar xedum soxholeshu kras.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
ivazaéun
Sanci
Sanci
Posts: 55
Joined: Mon Oct 22, 2012 3:14 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by ivazaéun »

/aneska/ Aneska

/p tʰ t tʃ dʒ k/ <p tt t tsz tzs k>
/f s ʃ ʒ x/ <f s sz zs h>
/m n r l/ <m n r l>
/i u/ <i u>
/e ɛ: o/ <e é o>
/a/ <a>

Soréreteszas aneskas krim nu ne hal, szane sal nom répireas ne. Tszar hé, szani meno kras, teno ni. Kekar tzsetum sotszoleszu kras.

User avatar
KathTheDragon
Smeric
Smeric
Posts: 2139
Joined: Thu Apr 25, 2013 4:48 am
Location: Brittania

Re: Romanization challenge thread

Post by KathTheDragon »

Nortaneous wrote:/ʒ/ <y>
...
/i/ <y>
Is that intentional?

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/aneska/ ⟨aneska⟩

/p tʰ t tʃ dʒ k/ ⟨p th t c j k⟩
/f s ʃ ʒ x/ ⟨f s x y h⟩
/m n r l/ ⟨m n r l⟩
/i u/ ⟨i u⟩
/e ɛ: o/ ⟨e ē o⟩
/a/ ⟨a⟩

Allophony: /p t k/ are /b d g/ in fully voiced environments. /i u/ are long in open syllables. Hiatus is broken by epenthetic [j] after /i e/, [w] after /u o/ and [ʔ] after /a ɛ:/

Sample
/sorɛ:reteʃas aneskas krim nu ne xal | ʃane sal nom rɛ:pireas ne || tʃar xɛ: | ʃani meno kras | teno ni || kekar dʒetum sotʃoleʃu kras/
⟨Sorēretexas aneskas krim nu ne hal, xane sal nom rēpireas ne. Car hē, xani meno kras, teno ni. Kekar jetum socolexu kras.⟩
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Chengjiang
Avisaru
Avisaru
Posts: 437
Joined: Sun Feb 26, 2006 4:41 am
Location: Davis, CA

Re: Romanization challenge thread

Post by Chengjiang »

/aneska/ Anesga

/p tʰ t tʃ dʒ k/ b t d dx dj g
/f s ʃ ʒ x/ f s x j h
/m n r l/ m n r l
/i u/ i u
/e ɛ: o/ e ea o
/a/ a

/sorɛ:reteʃas aneskas krim nu ne xal | ʃane sal nom rɛ:pireas ne || tʃar xɛ: | ʃani meno kras | teno ni || kekar dʒetum sotʃoleʃu kras/

Sorearedexas Anesgas grim nu ne hal, xane sal nom reabireäs ne. Dxar hea, xani meno gras, deno ni. Gegar djedum sodxolexu gras.
[ʈʂʰɤŋtɕjɑŋ], or whatever you can comfortably pronounce that's close to that

Formerly known as Primordial Soup

Supporter of use of [ȶ ȡ ȵ ȴ] in transcription

It is pitch black. You are likely to be eaten by a 青.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/aneska/ Aneszga

/p tʰ t tʃ dʒ k/ <b t d cs dzs g>
/f s ʃ ʒ x/ <f sz s zs h>
/m n r l/ <m n r l>
/i u/ <i u>
/e ɛ: o/ <e é o>
/a/ <a>

/sorɛ:reteʃas aneskas krim nu ne xal | ʃane sal nom rɛ:pireas ne || tʃar xɛ: | ʃani meno kras | teno ni || kekar dʒetum sotʃoleʃu kras/
Soréredesasz aneszgasz grim nu ne hal, sane szal nom répireasz ne. Csar hé, sani meno grasz, teno ni. Gegar dzsetum szocsolesu grasz.
næn:älʉː

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

anegsa

<b t d dš dž g>
<f s š ž x>
<m n r l>
<i u>
<e è o>
<a>

Sorèredešas anesgas grim nu ne xal, šane sal nom rèbireas ne. Dšar xè, šani meno gras, deno ni. Gegar džetum sodšolešu gras.

agefaqeg-style:
aneksa

<p tt t ť dž k>
<f s š ž kh>
<m n ŕ l>
<i u>
<e èè o>
<a>


<b d g r w>

soŕèèŕedešas aneskas krim nu ne khal, šane sal nom ŕèèbireras ne, ťaŕ khèè, šani meno kŕas, deno ni, gegaŕ džetum soťolešu kŕas,
Last edited by mèþru on Wed Jan 27, 2016 2:08 pm, edited 2 times in total.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/aneska/ <Aneska>

/p tʰ t tʃ dʒ k/ <p t d ch j k>
/f s ʃ ʒ x/ <f s sh zh x>
/m n r l/ <m n r l>

/i u/ <i u>
/e ɛ: o/ <e ae o>
/a/ <a>

Allophony: /p t k/ are /b d g/ in fully voiced environments. /i u/ are long in open syllables. Hiatus is broken by epenthetic [j] after /i e/, [w] after /u o/ and [ʔ] after /a ɛ:/

Sample
/sorɛ:reteʃas aneskas krim nu ne xal | ʃane sal nom rɛ:pireas ne || tʃar xɛ: | ʃani meno kras | teno ni || kekar dʒetum sotʃoleʃu kras/

Soraeredeshas aneskas krim nu ne xal, shane sal nom raepireas ne. Char xae, shani meno kras, deno ni. Kekar jedum socholeshu kras.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

French
Frⱥ~se
Nasal vowels are indicated by <~>
/p b t d k ɡ f v s z ʃ ʒ x ʁ l j ʎ ɥ w/
<p t d k g f v s z š ž x r l j ľ w̌ w>
/i y u e ø ə o ɛ œ ɔ̜ a ɑ/
<i y u e ö ê o è œ ò a ⱥ/
<è, ò, ö> only appears in words that form minimal pairs with <e, o, œ>. Diphthongs use <i> after another vowel. Diaereses are used to distinguish syllabic <i> after another vowel. <-> is used to indicate the sound is added by liaison.
Original orthography: On a laissé la porte ouverte.
In isolation: /ɔ̃ ɑ lɛse la pɔʁt uvɛʁt/
With liaison: [ɔ̃.nɑ.lɛ.se.la.pɔʁ.tʁu.vɛʁt]
Reform: O-n ⱥ lese la pòrt-r uvert.

I once made an attempt to reform English. It was for an alternate history with a POD of 1950. The idea behind this reform was that the former British Empire, renamed and restructured as the Federal Empire (British is one of the many Federati nationalites), wanted to educate its many illiterate citizens (formerly known as savages), so it made a special reform. Two alphabetic systems are standard: British spellings used in OTL and "Federal Spelling". Whenever I look at it today, I laugh and marvel at how much I have learned since then. Here it is, in its full (lack of) glory:
International Spelling:
In the Federal Empire two different orthographies are taught: the International System and the Federal Spelling. The International System is basically the current spelling system used throughout the Anglosphere. The Federal Spelling System is described in this document. The International System is dominant among native English speakers, and Federal Spelling among others. The Federal Spelling is also the sole orthography for English in India. In France both systems are used, with American spellings being preferred in business, science, and other formal environments and Federal Spelling everywhere else. In other countries Federal Spelling is neither recognised or taught.
Fedrəl Speling:
In dhə Fedrəl Empair tue difrənt awrthogrəfees aor tawt: dhə Intrnashənəl Sistəm and Fedrəl Speling. Dhə Intrnashənəl Sistəm iz baysikliee dhə krrənt speling sistəm yuezd thrueaoot dhə Angləsfir. Dhə Fedrəl Speling Sistəm iz dəskraibd in dhis daokyooment. Dhə Fedrəl Speling iz awlsou dhə soul awrthogrəfee fawr Ingglish in Indiə. In Fraons bouth sistəmz aor yuezd, widh Əmerəcən spelingz bieeing prifrd in biznəs, saiens, and udhr fawrməl invairnmints and Fedrəl Speling evreewer els. In udhr cuntrees Fedrəl Speling iz naidhr rekəgnaizd awr tawt.
I met a traveller from an antique land
Who said: "Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed:
And on the pedestal these words appear:
'My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!'
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away."
Ai met ay travəlr frum an anteek land
Hue sed: "Tue vaost and trungkles legz uv stoun
Stand in dhə dizrt. Neer dhem, on dhə sand,
Haof sungk, ay shatrd vizij laiz, huez fraoon,
And ringkəld lip, and sneer uv kould kəmaond,
Tel dhat its skulptr wel dhouz pashəns red
Wic yet srvaiv, stampt on dhieez laifles thingz,
Dhə hand dhat mokt dhem and dhə hərt dhat fed:
And on dhə pədestəl dhieez wrdz əpeer:
'Mai naym iz Ozeemandeeəs, king uv kingz:
Look on mai wrks, yiee Maitee, and disper!'
Nuthing bieesid reemaynz. Raoond dhə dikay
Uv dhat kəlosəl rek, baoondles and ber
Dhə loun and levəl sandz strec faor əway."
No, I did not mean that France was an English speaking country. Here's a list of sound to spelling correspondences (Federal Spelling, General American, New Zealand English, Received Pronunciation):
a - æ~eə~ɛə, ɛ, æ~a
ai - aɪ~ɐɪ~ʌɪ, ɐe, ɑɪ
ao - æ~eə~ɛə, ɑ~ä, ɐː ɑː
aor - ɑɹ ɐː(ɹ) ɑː(ɹ)
aoo - äʊ~æʊ, æɔ, au
aw - ɒ~ɔ~ɑ, , ɔː
awi - ɔɪ~oɪ, ,
awr - ɔɹ~oɹ, oː(ɹ), oː(ɹ)
ay - æe, æɪ, eɪ~e
b - b, b, b
c - , ,
d - d~ɾ, d, d
dh - ð, ð, ð
e - ɛ, e, e~ɛ
ee - ɪj, i, i
er - ɛ(ə)ɹ~eɹ, iə(ɹ)~eə(ɹ), ɛə(ɹ)~ɛː(ɹ)
ə - ə, ɪ̈, ɘ, ə, ɪ
f - f, f, f
g - ɡ, ɡ, ɡ
h - h~ɦ~ç, h, h
i - ɪ, ɘ, ɪ
iee - i, ɘi, i
ir - iɹ~iəɹ, iə(ɹ)~ɪə(ɹ)~eə, ɪə̯(ɹ)~ɪː(ɹ)
j - , ,
k - k, k, k
l - l~ɫ, ɫ, l
m - m, m, m
n - n, n, n
o - ɑ~ä, ɒ~ɔ~ɑ, ɔ, ɒ~ɔ
oo - ʊ, ʊ~ɵ̠, ʊ~ɵ̠
oor - ʊɹ~ɔɹ~oɹ, ʊɐ(ɹ)~ʉː.ɐ(ɹ), ɵː(ɹ)~oː(ɹ)
ou - oʊ~o, o~oə~oʊ, ɑʉ, ɔʊ, əʊ, əʊ~ɒʊ~ɔʊ
p - p, p, p
r - ɹ~ɻ, ɚ~ɹ̩, ɝ~ɹ̩, ɹ, ə(ɹ), ɵː(ɹ)~ø̞̈ː(ɹ)~œ̈ː(ɹ), ɹ~ʋ, ə(ɹ), əː(ɹ)~ɜː(ɹ)
s - s, s, s
sh - ʃ, ʃ, ʃ
t - t, t, t
th - θ, θ, θ
u - ʌ̈~ɐ̝, ä, ə~ʌ~ɑ
ue - , ʉː, ɵu̯
v - v, v, v
w - w, w, w
x - h, #k, h, #k, h, #k
y - j, j, j
yoor - jʊɹ~jɝ, jʊɐ̯(ɹ)~jʉː.ɐ(ɹ), jɵː(ɹ)~joː(ɹ)
yue - ju̟ jʉː, ju̟ː~jʉː
z - z, z, z
zh - ʒ ʒ ʒ
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Chengjiang
Avisaru
Avisaru
Posts: 437
Joined: Sun Feb 26, 2006 4:41 am
Location: Davis, CA

Re: Romanization challenge thread

Post by Chengjiang »

/ˈdbirɐ ʐɐnˈɦɐrʋɔ/

/m n/
/p b t d ʈʂ k g q/
/s z ʂ ʐ x ʁ ɦ/ (No, it's not an accident that this has /x/ but /ʁ/.)
/ʋ ɫ r j/

/ɐ ɛ ɪ ɔ ʊ/ (lax vowels)
/æ ɒ e i o u/ (tense vowels)

Before front vowels, as well as in codas after front vowels, retroflexes become alveopalatal, velars become palatal, and /ɫ/ becomes plain [l]. /æ/ is treated as front, /ɐ/ is not. This palatalization spreads through a sequence of palatalizable consonants until it reaches a vowel or a non-palatalizable consonant.
Tense vowels lengthen in open syllables. They only contrast with lax vowels when they are stressed or word-final; in non-word-final unstressed syllables, the contrast is neutralized in favor of lax vowels.
Obstruents assimilate in voicing to a following obstruent. /ʋ/ becomes [v] when followed by a voiced consonant and [f] when followed by a voiceless one.

The syllable structure can be summed up here as "entirely too many consonants and combinations thereof are allowed wherever", although /j/ cannot end a syllable. Vowel-vowel hiatus may sometimes happen across word boundaries but almost never does word-internally, and most grammatical particles that can end in a vowel have alternate consonant-final forms to reduce hiatus.

Sorry, I abandoned this one for a while and most of the material related to it has been lost, so I don't have a proper sample text. Enjoy this near-gibberish quasi-sentence:
/ɪ krɪˈsu ˈʋʈʂtruɫʊzɛ nɐʋ ɪˈʂɛk mɛ ʐgɪrɪˈsæm ˈʈʂo/
[ɪ krɪˈsuː ˈfʈʂtruːɫʊzɛ nɐʋ ɪˈɕɛc mɛ ʑɟɪrɪˈsæm ˈʈʂoː]
[ʈʂʰɤŋtɕjɑŋ], or whatever you can comfortably pronounce that's close to that

Formerly known as Primordial Soup

Supporter of use of [ȶ ȡ ȵ ȴ] in transcription

It is pitch black. You are likely to be eaten by a 青.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/ˈdbirɐ ʐɐnˈɦɐrʋɔ/ ⟨dbíra zanhàrvo⟩

/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d ʈʂ k g q/ ⟨p b t d č k g q⟩
/s z ʂ ʐ x ʁ ɦ/ (No, it's not an accident that this has /x/ but /ʁ/.) ⟨s z š ž x ġ h⟩
/ʋ ɫ r j/ ⟨v l r y⟩

/ɐ ɛ ɪ ɔ ʊ/ (lax vowels) ⟨a e i o u⟩ when unstressed, ⟨à è ì ò ù⟩ when stressed
/æ ɒ e i o u/ (tense vowels) ⟨ā â ē ī ō ū⟩ when unstressed, ⟨á å é í ó ú⟩ when stressed

/ɪ krɪˈsu ˈʋʈʂtruɫʊzɛ nɐʋ ɪˈʂɛk mɛ ʐgɪrɪˈsæm ˈʈʂo/
[ɪ krɪˈsuː ˈfʈʂtruːɫʊzɛ nɐʋ ɪˈɕɛc mɛ ʑɟɪrɪˈsæm ˈʈʂoː]
⟨i krisú včtrúluze nav isèk me žgirisám čó⟩
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/ˈdbirɐ ʐɐnˈɦɐrʋɔ/ <Dbi̤ra Ẓanharvo>

/m n/ <m n>
/p b t d ʈʂ k g q/ <p b t d c̣ k g ḳ>
/s z ʂ ʐ x ʁ ɦ/ <s z ṣ ẓ x g̣ h>
/ʋ ɫ r j/ <v l r y>

/ɐ ɛ ɪ ɔ ʊ/ (lax vowels) <a e i o u>, <á é í ó ú> if stressed
/æ ɒ e i o u/ (tense vowels) <a̤ ò e̤ i̤ o̤ ṳ>, <á̤ ô é̤ í̤ ó̤ ṳ́> if stressed

/ɪ krɪˈsu ˈʋʈʂtruɫʊzɛ nɐʋ ɪˈʂɛk mɛ ʐgɪrɪˈsæm ˈʈʂo/
[ɪ krɪˈsuː ˈfʈʂtruːɫʊzɛ nɐʋ ɪˈɕɛc mɛ ʑɟɪrɪˈsæm ˈʈʂoː]

I krisṳ́ vc̣trṳluze nav iṣek me ẓgirisa̤m c̣o̤.

Post Reply