Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/ɕiɲe qenwə/

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ <p b t d x dz ç̌ č ç c k g q>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <f s z š ş h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/w l r ʐ j/ <w l r j y>
/a e ə o i ɨ u/ <a e ə o i ı u>

/ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/
Ñi yino şomlanjumañi qenwə sware wen. Ñəge widokı eyeçaci kıteŋgın.

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ <p b t d c dz c̣ j̣ ć j k g q>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <f s z ṣ ś h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ṅ>
/w l r ʐ j/ <w l r ỵ y>
/a e ə o i ɨ u/ <a e ë o i ï u>

Ñi yino śomlanỵumañi qenwë sware wen. Ñëge widokï eyećaji kïteṅgïn.

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ <p b t d ts dz tṣ dẓ c j k g q>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <f s z ṣ ś h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ṅ>
/w l r ʐ j/ <w l r ẓ y>
/a e ə o i ɨ u/ <ā e a o i ä u>

Ñi yino śomlānẓumāñi qenwa swāre wen. Ñage widokä eyecaji käteṅgän.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Sinie Qenwo

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ p b t c dz cz dż c~ci dz~dzi k g q
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ f d z sz si ch
/m n ɲ ŋ/ m n n~ni n~ng
/w l r ʐ j/ w l r rz j
/a e ə o i ɨ u/ a e o ó i y u

Ni jinó siómlandżumani qenwo sware wen, nioge widóky ejeciadzi kytengyn.
/ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/ɕiɲe qenwə/ <Xinye khenwö>

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ <p b t d c z ch nr q j k g kh>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <f s ss sh x h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/w l r ʐ j/ <w l rh r y>

/a e ə o i ɨ u/ <a e ö o i ü u>

/ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/

Nyi yino xomlanrumanyi khenwö swarhe wen. Nyöge widokü eyeqajü kütenggün.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Щиње Қенвэ

/p (b) t d ts tɕ dʑ k g q/ <п б т д ц ч ҷ к г қ>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <ф с ш щ х>
/m n ɲ ŋ/ <м н њ ң>
/w l r ʐ j/ <в л р ж й>

/a e ə o i ɨ u/ <а е э о и ы у>

Њи ино щомланжумањи қенвэ сваре вен. Њэге видокы ейечаҷи кытеңгын.
Ńi ino śomlanžumańi qenvè svare ven. Ńège vidoky eječaǰi kyteñgyn.

Сине Ӄэнвӕ

/p (b) t d ts tɕ dʑ k g q/ <п б т д ц ть дь к г ӄ>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <ф с з ш сь х>
/m n ɲ ŋ/ <м н нь ӈ>
/w l r ʐ j/ <в л р ж й>

/a e ə o i ɨ u/ <а э ӕ о ӥ ы у> / <я е ԙ ё и ӹ ю>

Ни ино сёмланжумани ӄэнвӕ сварэ вэн. Нԙгэ видокы эетяди кытэӈгын.
Ni ino siomlanzhumani qenvae svare ven. Niaege vidoky eietiadi kytenggyn.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/ɕiɲe qenwə/ <Sjinje Qenwø>

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ <p b t d c dz tr r tj dj k g q>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <f s z ṣ sj h>
/m n ɲ ŋ/ <m n nj ng>
/w l r ʐ j/ <w l ɍ r y>

/a e ə o i ɨ u/ <a e ø o i ɨ u>

/ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/

Nji yino sjomlanrumanji qenwø swaɍe wen, njøge widokɨ eyetjadji kɨtenggɨn.

or:

/ɕiɲe qenwə/ <Shinye Qenw'e>

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ <p b t d ts dz tsr dzr ch j k g q>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <f s z sr sh h>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/w l r ʐ j/ <w l rr r y>

/a e ə o i ɨ u/ <a e 'e o i '~i' u>

ɨ is spelled ' when adjacent to <ts dz tsr dzr s z sr sh ch j>, otherwise i'.

/ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/

Nyi yino shomlanrumanyi qenw'e swarre wen, ny'ege widoki' eyechaji ki'tenggi'n.
Last edited by opipik on Mon Jun 06, 2016 4:13 am, edited 1 time in total.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/ɕiɲe qenwə/

/p b t d ts tɕ dʑ k g q/ <파 바 타 다 싸 차 자 카 가 까>
/f s ʂ ɕ/ <(ㅸ) 사 (ᄾ) 샤>
/m n ɲ ŋ/ <마 나 냐 아>
/w l r ʐ j/ <화 ᄅ 라 (ㅿ) 햐>
/a e ə o i ɨ u/ <하 헤 허 호 히 흐 후>

Hangul typesetting sucks, so /ʂ/ isn't distinguished from /s/, /f/ isn't distinguished from /hw/, /ʐ/ isn't distinguished from /r/, and /l/ after a consonant isn't distinguished from /r/.

/ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/
니히노숌란루마니께눠솨레웬 녀게위도크에예탸디크텡근
Ni hino syomranrumani kkenwo sware wen. Nyeoge widokeu eyetyadi keutenggeun.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
finlay
Sumerul
Sumerul
Posts: 3600
Joined: Mon Dec 22, 2003 12:35 pm
Location: Tokyo

Re: Romanization challenge thread

Post by finlay »

Syine qenwă

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ p b t d c dz tsh dj ty dy k g q
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ f s z sh sy h
/m n ɲ ŋ/ m n ny ng
/w l r ʐ j/ w l r j y
/a e ə o i ɨ u/ a e ă o i ĭ u


/ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/
Nyi yino syomlanjumanyi qenwă sware wen. Nyăge widokĭ eyetyadyi kĭtengĭn.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

Шьиньe Қeнўә

/p (b) t d ts (dz tʂ dʐ) tɕ dʑ k g q/ <п б т д ц ӡ ч дж чь джь к г қ>
/f s (z) ʂ ɕ (h)/ <ф c з ш шь x>
/m n ɲ ŋ/ <м н нь ң>
/w l r ʐ j/ <ў л p жь й>
/a e ə o i ɨ u/ <a e ә o и ы y>

/ɲi jino ɕomlan(d)ʐumaɲi qenwə swaɾe wen | ɲəge widokɨ ejecaɟi kɨteŋgɨn/
Hьи йинo шьoмaнджyмaньи қeнўә cўape ўeн. Hьaгe ўидoкы eйeчьaджьи кытeңгын.
næn:älʉː

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Pinai

/p b t~r d ɡ/
/m n/
/ɸ s x (h)/
/ʣ/
/w l j/

/i ɨ e ə æ ɑ o u/
/iː ɨː eː əː æː ɑː oː uː/

/h/ occurs only in the Luya-Ginam dialect. /t/ is pronounced [r] intervocalically. /x/ can be pronounced [kx] word-initially. /p/ is in free variation with [p͡ɸ] word-initially and is pronounced [ɸ] intervocalically.

/xɑpɑ niɡɑ jeːbi meɡɑɡi duobunədə buːbu jenədə ɑːlə xɑuæɡɨbu ʣɑnie buːbu jenədə ɑːlə ɡolɨjere nimoni bɑdiɑ mondiɑbə xæxə duobunə ɑujɑ nuɡɑ sɑːrəbo lɨxə diəbæ xæxə niɡɑ deːləbunədə xɑinɑm xɨbumusixɑ duo ixə moːbuobonɨ xɑinɑm mulɑːdə buobonɨ tɑːlə mulɑːdə buənɨ duːmode wobeɑnə oduo buən wæɡə jəlɨ meɡɑɡi ʣɑni niɡɑ jenədə ɑsɑrɨmu xæ numɑlei ləbonɨ niɡɑi xiːpiə || worejedə/
Last edited by opipik on Wed Jun 08, 2016 1:21 am, edited 1 time in total.

xroox
Lebom
Lebom
Posts: 128
Joined: Sat Aug 02, 2014 1:59 pm
Location: Mexico

Re: Romanization challenge thread

Post by xroox »

Pinai

/p b t~r d ɡ/ <p b t d g>
/m n/ <m n>
/ɸ s x (h)/ <f s k (x)>
/ʣ/ <z>
/w l j/ <w~u l y~i> (w, j in onsets, u, i in codas)

/i ɨ e ə æ ɑ o u/ <i ų e ǫ ą a o u>
/iː ɨː eː əː æː ɑː oː uː/ <ih ųh eh ǫh ąh ah oh uh>

/h/ occurs only in the Luya-Ginam dialect. /t/ is pronounced [r] intervocalically. /x/ can be pronounced [kx] word-initially.

/xɑpɑ niɡɑ jeːbi meɡɑɡi duobunədə buːbu jenədə ɑːlə xɑuæɡɨbu ʣɑnie buːbu jenədə ɑːlə ɡolɨjere nimoni bɑdiɑ mondiɑbə xæxə duobunə ɑujɑ nuɡɑ sɑːrəbo lɨxə diəbæ xæxə niɡɑ deːləbunədə xɑinɑm xɨbumusixɑ duo ixə moːbuobonɨ xɑinɑm mulɑːdə buobonɨ tɑːlə mulɑːdə buənɨ duːmode wobeɑnə oduo buən wæɡə jəlɨ meɡɑɡi ʣɑni niɡɑ jenədə ɑsɑrɨmu xæ numɑlei ləbonɨ niɡɑi xiːpiə || worejedə/

Kapa niga yehbi megagi duobunǫdǫ buhbu yenǫdǫ ahlǫ kauągųbu zanie buhbu yenǫdǫ ahlǫ golųyere nimoni badia mondiabǫ kąkǫ duobunǫ auya nuga sahrǫbo lųkǫ diǫbą kąkǫ niga dehlǫbunǫdǫ kainam kųbumusika duo ikǫ mohbuobonų kainam mulahdǫ buobonų tahlǫ mulahdǫ buǫnų duhmode wobeanǫ oduo buǫn wągǫ yǫlų megagi zani niga yenǫdǫ asarųmu ką numalei lǫbonų nigai kihpiǫ. Woreyedǫ.
Queso: ¿qué es eso? -- Eso es queso

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

Pinai
From SIL: [ɸ] is an allophone of /p/, also you confused /ʣ/ with /d͡ʒ/. There is no /ɨː/

<p b r d g>
<m n>
<s x>
<z>
<v l j>

<i ɨ e ĕ a ⱥ o u>
<ii ee ĕĕ aa ⱥⱥ oo uu>
Diaereses may be used to distinguish diphthongs.

Xⱥpⱥ nigⱥ jeebi megⱥgi duobunĕdĕ buubu jenĕdĕ ⱥⱥlĕ xⱥuagɨbu zⱥnie buubu jenĕdĕ ⱥⱥlĕ golɨjere nimoni bⱥdiⱥ mondiⱥbĕ xaxĕ duobunĕ ⱥujⱥ nugⱥ sⱥⱥrĕbo lɨxĕ diĕba xaxĕ nigⱥ deelĕbunĕdĕ xⱥinⱥm xɨbumusixⱥ duo ixĕ moobuobonɨ xⱥinⱥm mulⱥⱥdĕ buobonɨ rⱥⱥlĕ mulⱥⱥdĕ buĕnɨ duumode vobeⱥnĕ oduo buĕn vagĕ jĕlɨ megⱥgi zⱥni nigⱥ jenĕdĕ ⱥsⱥrɨmu xa numⱥlei lĕbonɨ nigⱥi xiipiĕ. Vorejedĕ

agefaqeg-style:

pinèi

<p b t d g>
<m n>
<s k>
<ž>
<w l r>

<i ɨ e ê è ao o u>
<ii ee êê èè aoao oo uu>

kaopao nigao reebi megaogi duobunêdê buubu renêdê aoaolê kaouègɨbu žaonie buubu renêdê aoaolê golɨrete nimoni baodiao mondiaobê kèkê duobunê aourao nugao saoaotêbo lɨkê diêbè kèkê nigao deelêbunêdê kaoinaom kɨbumusikao duo ikê moobuobonɨ kaoinaom mulaoaodê buobonɨ taoaolê mulaoaodê buênɨ duumode wobeaonê oduo buên wègê rêlɨ megaogi žaoni nigao renêdê aosaotɨmu kè numaolei lêbonɨ nigaoi kiipiê, woteredê,
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Pinai

/p b t~r d ɡ/ <p b t d g>
/m n/ <m n>
/ɸ s x (h)/ <f s k (x)>
/ʣ/ <z>
/w l j/ <w l y>

/i ɨ e ə æ ɑ o u/ <i v e 0 x a o u>
/iː ɨː eː əː æː ɑː oː uː/ <ih vh eh h ah xh oh uh>

/xɑpɑ niɡɑ jeːbi meɡɑɡi duobunədə buːbu jenədə ɑːlə xɑuæɡɨbu ʣɑnie buːbu jenədə ɑːlə ɡolɨjere nimoni bɑdiɑ mondiɑbə xæxə duobunə ɑujɑ nuɡɑ sɑːrəbo lɨxə diəbæ xæxə niɡɑ deːləbunədə xɑinɑm xɨbumusixɑ duo ixə moːbuobonɨ xɑinɑm mulɑːdə buobonɨ tɑːlə mulɑːdə buənɨ duːmode wobeɑnə oduo buən wæɡə jəlɨ meɡɑɡi ʣɑni niɡɑ jenədə ɑsɑrɨmu xæ numɑlei ləbonɨ niɡɑi xiːpiə || worejedə/

Kapa niga yehbi megagv duobund buhbu yend ahl kauxgvbu zanie buhbu yend ahl golvyere nimoni badia mondiab kxk duobun auya nuga sahrbo lvk di'bx kak niga dehlbund kainam kvbumusika duo ik mohbuobonv kainam mulahd buobonv tahl mulahd bu'nv duhmode wobean oduo bu'n wxg ylv megagi zani niga yend asarvmu kx numalei lbonv nigai kihpi'. Woreyed.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/p pʼ t tʼ (k̟) k̟ʷ k̟ʼʷ k̠ k̠ʼ k̠ʷ k̠ʼʷ ʔ/ <p b t d c cu/co qu/qo k g ku/ko gu/go r>
/m mˀ n nˀ ŋ̠ ŋ̠ˀ/ <m mh n nh ñ ñh>
/s̪ s ɬ ʃ x̟ʷ x̠ x̠ʷ h/ <z s ll x f ħ ħu/ħo h>
/ʦ̪ʼ ʦ ʦʼ t͡ɬʼ ʧ ʧʼ/ <dz ts tz dl ch j>
/w wˀ l lˀ j jˀ/ <w wh l lh y yh>

/i e ə ɑ (u)/ <i e o a u>

Stress is contrastive. <Defaults to first syllable, acute accent elsewhere>
<Cu/Co -> uC/oC> when final.

/ˈmək̟ʼʷ k̟ʷəˈʧilˀ ʔi əwˀ k̟ʼʷəˈwˀəjˀk̟ʷ ʦə ˈspɑɑlˀ || ˈŋ̠ənˀ ʦə ŋ̠ənˈŋ̠ənəʔs ʦəwˀˈniɬ ˈspɑɑlˀ || ˈk̟ʼʷek̟ʼʷiʔ || ˈk̟ʼʷek̟ʼʷiʔ ʔɑlˀ ˈʔəwənəʔ ˈsteŋ̠ ˈsʔiɬəns || ˈnəʦ̪ʼəʔ ˈsk̟ʷeʧəl ʔiʔ ʔəˈx̠ʷitəs ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə ˈmens || ʔəˈx̠ʷitəs ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə ˈmens ʔiʔ k̟ʷɬ ˈs̪ilˀəʧ ʔə ʦə ˈsk̠ʼɑləɬ || səwˀ ˈtɑlˀnəx̟ʷ k̟ʷsəwˀ ˈʔiʔɬənˀs ʦə ˈmens ʔə ˈk̟ʷsiʔə ˈshewˀə || səwˀ ˈtɑlˀnəx̟ʷ k̟ʷsəwˀ ˈʔiʔɬənˀs ʦə ˈmens ʔə ˈk̟ʷsiʔə sk̟ʼʷəˈwˀəjˀk̟ʷ || ˈʔɑɑɬ ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə ˈmens səwˀ ˈk̟ʷejlˀs ʔə ʦə k̟ʷəˈʧilˀ || təwə x̠ʷəˈnˀeŋ̠ˀ ʔiʔ k̟ʷɬ ˈtəs ʦəwˀˈniɬ ʦə ˈswiwˀləs ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə ˈmens || səwˀ ˈʔɑɑɬs || ˈtəs ʦə ˈspɑɑlˀ ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ səwˀ ˈʔɑɑɬs || ˈʔəwənəʔ ˈsx̠ʧiʦ k̟ʷs k̟ʷɬ ʔəlˀˈʔɑlˀəɬ ʦə ˈswiwˀləs ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə sk̟ʷəˈk̟ʷejlˀ || ˈʔəwənəʔ sx̠əʧˈtiŋ̠s ʔə tɬ ˈspɑɑlˀ k̟ʷ s k̟ʷɬ ʔəˈlˀɑlˀʔəɬs ʦə ˈswiwˀləs ˈsk̟ʷek̟ʷəlˀ ||/

Mouq cuochílh ri owh quowhóyhuc tso spaalh. Ñonh tso ñonñónors tsowhníll spaalh. Quequir. Quequir ralh rowonor steñ srillons. Nodzor scuechol rir roħuítos ro tso snofoll tso mens rir cull zilloch ro tso sgaloll. Sowh talhnof cusowh rirllonhs tso mens ro cusiro shewho. Sowh talhnof cusowh rirllonhs tso mens ro cusiro squowhóyhuc. Raall ro tso snofoll tso mens sowh cueylhs ro tso cuochílh. Towo ħuonhéñh rir cull tos tsowhníll tso swiwhlos ro tso snofoll tso mens. Sowh raalls. Tos tso spaalh ro tso snofoll sowh raalls. Rowonor sħchits qus qull rolhrálholl tso swiwhlos ro tso snofoll tso scuocuéylh. Rowonor sħochtíñs ro tll spaalh cu s cull rolhálhrolls tso swiwhlos scuecuolh.
næn:älʉː

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p pʼ t tʼ (k̟) k̟ʷ k̟ʼʷ k̠ k̠ʼ k̠ʷ k̠ʼʷ ʔ/ <p b t d (k) c g k gh k gh h>
/m mˀ n nˀ ŋ̠ ŋ̠ˀ/ <m mm n nn ñ ññ>
/s̪ s ɬ ʃ x̟ʷ x̠ x̠ʷ h/ <z s ś th ħ j j ħ>
/ʦ̪ʼ ʦ ʦʼ t͡ɬʼ ʧ ʧʼ/ <tz ts dz dl ch dj>
/w wˀ l lˀ j jˀ/ <w h l ll y ii>

/i e ə ɑ/ <i ai e a>
/ʷi ʷe ʷə ʷɑ/ <ü/uí öi ö/oé ô>
/əʷ/ <u>

Stress is contrastive. <Defaults to first syllable, acute accent elsewhere>

/ˈmək̟ʼʷ k̟ʷəˈʧilˀ ʔi əwˀ k̟ʼʷəˈwˀəjˀk̟ʷ ʦə ˈspɑɑlˀ || ˈŋ̠ənˀ ʦə ŋ̠ənˈŋ̠ənəʔs ʦəwˀˈniɬ ˈspɑɑlˀ || ˈk̟ʼʷek̟ʼʷiʔ || ˈk̟ʼʷek̟ʼʷiʔ ʔɑlˀ ˈʔəwənəʔ ˈsteŋ̠ ˈsʔiɬəns || ˈnəʦ̪ʼəʔ ˈsk̟ʷeʧəl ʔiʔ ʔəˈx̠ʷitəs ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə ˈmens || ʔəˈx̠ʷitəs ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə ˈmens ʔiʔ k̟ʷɬ ˈs̪ilˀəʧ ʔə ʦə ˈsk̠ʼɑləɬ || səwˀ ˈtɑlˀnəx̟ʷ k̟ʷsəwˀ ˈʔiʔɬənˀs ʦə ˈmens ʔə ˈk̟ʷsiʔə ˈshewˀə || səwˀ ˈtɑlˀnəx̟ʷ k̟ʷsəwˀ ˈʔiʔɬənˀs ʦə ˈmens ʔə ˈk̟ʷsiʔə sk̟ʼʷəˈwˀəjˀk̟ʷ || ˈʔɑɑɬ ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə ˈmens səwˀ ˈk̟ʷejlˀs ʔə ʦə k̟ʷəˈʧilˀ || təwə x̠ʷəˈnˀeŋ̠ˀ ʔiʔ k̟ʷɬ ˈtəs ʦəwˀˈniɬ ʦə ˈswiwˀləs ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə ˈmens || səwˀ ˈʔɑɑɬs || ˈtəs ʦə ˈspɑɑlˀ ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ səwˀ ˈʔɑɑɬs || ˈʔəwənəʔ ˈsx̠ʧiʦ k̟ʷs k̟ʷɬ ʔəlˀˈʔɑlˀəɬ ʦə ˈswiwˀləs ʔə ʦə ˈsnəx̟ʷəɬ ʦə sk̟ʷəˈk̟ʷejlˀ || ˈʔəwənəʔ sx̠əʧˈtiŋ̠s ʔə tɬ ˈspɑɑlˀ k̟ʷ s k̟ʷɬ ʔəˈlˀɑlˀʔəɬs ʦə ˈswiwˀləs ˈsk̟ʷek̟ʷəlˀ ||/

Mug cöchill i uh cöhuiic tse spaall. Ñenn tse ñenñénehs tsuhníth spaall. Göigüh. Göigüh hall uöneh staiñ shithens. Nedzeh scöichel ih ejuítes e tse snuħöth tse mains. Ejuítes tse snuħöth tse mains hi coth zillech e tse sgaleth. Suh tallnuħ cosuh ihthenns tse mains e cosihe sħaihö. Suh tallnuħ cösuh ihthenns tse mains e cosihe sguhöuiic. Aath e tse snuħöth tse mains snuħöth tse mains suh cöiills e tse cuchíll. Tuö junnaíññ ih coth tes tsuhníth tse süholes e tse snuħöth tse mains. Suh aaths. Tes tse spaall e tse snuħöth suh aalls. Uöneh sjchits cos coth ellálleth tse süholes e tse snuħöth tse scucöiyll. Uöneh sjech tiñs e tl spaall co s coth ellállheths tse süholes scöicöll.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Pole, the
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Sat Feb 11, 2012 9:50 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Pole, the »

Nortaneous wrote:Pinai

[…]

Kapa niga yehbi megagv duobund buhbu yend ahl kauxgvbu zanie buhbu yend ahl golvyere nimoni badia mondiab kxk duobun auya nuga sahrbo lvk di'bx kak niga dehlbund kainam kvbumusika duo ik mohbuobonv kainam mulahd buobonv tahl mulahd bu'nv duhmode wobean oduo bu'n wxg ylv megagi zani niga yend asarvmu kx numalei lbonv nigai kihpi'. Woreyed.
I am disappointed you didn't do the "N-word" joke here. :<
The conlanger formerly known as “the conlanger formerly known as Pole, the”.

If we don't study the mistakes of the future we're doomed to repeat them for the first time.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Pinai doesn't have geminates.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Kire

/p pʰ ᵐp b ᵐb t tʰ ⁿt d ⁿd k kʰ ᵑk ɡ ᵑɡ/
/m n ŋ/
/r/
/β f fʰ v s sʰ z ⁿz h/
/w/

/i ɨ e ɑ o u/
/ĩ ɨ̃ ẽ ɑ̃ õ ũ/
/iː ɨː eː ɑː oː uː/
/ĩː ɨ̃ː ẽː ɑ̃ː õː ũː/

/zisɑs ne ᵐbɑrɑrɑɡiɑp, kʰɑ ⁿzɑᵐbɑren ᵐbe muːᵑɡi. “ɡumɑ tʰe muːn rɨɡɨr zɑv sʰɑmɑ bɑkɨme ᵐbuɑv, ɡumɡi ᵐbɑrir kɑmɡim, ᵐbe zeɡi. ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe rɑm muːᵑɡip ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrie? fʰuvɑrɑ! ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuktɨɡi fʰu. ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuk ki. ᵐbɑ tuk hɨɡɨrɡɑ. ɡumɡi tʰɑri ɑnɑ suirɑv ᵑɡɨɡɨrim, ᵐbe ᵐbɑ tuɡen, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrɡɑ. ⁿde βɨrɑ kʰuẽ ᵐbɑrɑrɑ. ɡumɑ tʰe sʰɑː fɨɡɑ kɑmẽ ⁿdiɡɑp, sʰɑː vurɑ tʰõː pʰorɡɑ sɑmɡirɡɑ fʰu. ɑnɑ mɑ̃ː muːᵑɡirɡɑ, ᵐbɑ sʰɑː fɨɡɑ kɑmẽ ᵐbɑ sʰɑː suirɑv, ɑnɑ rɨzɡirɡɑ, ᵐbɑ sʰɑː tʰõː ɡuiɡirɑ kɨvɡirɡɑ. ɡumɑ tʰe wɑin kɑmɑ ⁿdiɡɑp, wɑin rui sɨɡɑ ⁿderɑ vurɑr ruiɡirɡɑ fʰu. ɑnɑ mɑ̃ː muːᵑɡirɡɑ, ᵐbɑ sɨɡɑ ⁿderɑ vur furɑv, ᵐbɑ sɨɡɑ ⁿder ɡu wɑin, mɑni βɨrɑ ᵐbɑtɨɡirɡɑ. ɑnɑ mɑ̃ː muːᵑɡirɡɑ fʰu. ɑnɑ wɑin kɑmɑn sɨɡɑ ⁿderɑ kɑmɑrɑ ruiɡirɡɑ.”/

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p pʰ ᵐp b ᵐb t tʰ ⁿt d ⁿd k kʰ ᵑk ɡ ᵑɡ/ <p ƥ ṗ ḅ b t ƭ ṭ ḍ d k ƙ ḳ ġ g>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/r/ <r>
/β f fʰ v s sʰ z ⁿz h/ <ẇ f ƒ v s ȿ z ż h>
/w/ <w>

/i ɨ e ɑ o u/ <i a e 0 o u>
/ĩ ɨ̃ ẽ ɑ̃ õ ũ/ <iƞ aƞ eƞ ƞ oƞ uƞ>
/iː ɨː eː ɑː oː uː/ <i:...>
/ĩː ɨ̃ː ẽː ɑ̃ː õː ũː/ <i:ƞ...>
/0/ <ı>

/zisɑs ne ᵐbɑrɑrɑɡiɑp, kʰɑ ⁿzɑᵐbɑren ᵐbe muːᵑɡi. “ɡumɑ tʰe muːn rɨɡɨr zɑv sʰɑmɑ bɑkɨme ᵐbuɑv, ɡumɡi ᵐbɑrir kɑmɡim, ᵐbe zeɡi. ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe rɑm muːᵑɡip ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrie? fʰuvɑrɑ! ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuktɨɡi fʰu. ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuk ki. ᵐbɑ tuk hɨɡɨrɡɑ. ɡumɡi tʰɑri ɑnɑ suirɑv ᵑɡɨɡɨrim, ᵐbe ᵐbɑ tuɡen, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrɡɑ. ⁿde βɨrɑ kʰuẽ ᵐbɑrɑrɑ./

Zisası ne brrġiıpı, ƙ żbrenı be mu:gi. "Ġum ƭe mu:nı raġarı zvı ȿm ḅkame buıvı, ġumıġi brirı kmıġimı, be zeġi. ıNa be ƥorıġ kimı, be rmı mu:gipı b ƭmıƭrie? Ƒuvr! ıNa be ƥorıġ kim, be b ƭrıġ tukıtaġi ƒu. Be b ƭrıġ tukı ki. B tukı haġarıġ. Ġumġi ƭri ına suirvı gaġarimı, be b tugenı, be b ƭmıƭrıg. De ẇar ƙueƞ brr.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p pʰ ᵐp b ᵐb t tʰ ⁿt d ⁿd k kʰ ᵑk ɡ ᵑɡ/ <b p mp b mb d t nt d nd g k nk g ng>
/m n ŋ/ <m n ng>
/r/ <r>
/β f fʰ v s sʰ z ⁿz h/ <v f f v s s j nj h>
/w/ <w>

/i ɨ e ɑ o u/ <i i e a o u>
/ĩ ɨ̃ ẽ ɑ̃ õ ũ/ <i~ing i~ing e~eng a~ang o~ong u~ung>
/iː ɨː eː ɑː oː uː/ <ii i ee aa oo uu>
/ĩː ɨ̃ː ẽː ɑ̃ː õː ũː/ <ii~iing i~ing ee~eeng aa~aang oo~oong uu~uung>

/zisɑs ne ᵐbɑrɑrɑɡiɑp, kʰɑ ⁿzɑᵐbɑren ᵐbe muːᵑɡi. “ɡumɑ tʰe muːn rɨɡɨr zɑv sʰɑmɑ bɑkɨme ᵐbuɑv, ɡumɡi ᵐbɑrir kɑmɡim, ᵐbe zeɡi. ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe rɑm muːᵑɡip ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrie? fʰuvɑrɑ! ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuktɨɡi fʰu. ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuk ki. ᵐbɑ tuk hɨɡɨrɡɑ. ɡumɡi tʰɑri ɑnɑ suirɑv ᵑɡɨɡɨrim, ᵐbe ᵐbɑ tuɡen, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrɡɑ. ⁿde βɨrɑ kʰuẽ ᵐbɑrɑrɑ. ɡumɑ tʰe sʰɑː fɨɡɑ kɑmẽ ⁿdiɡɑp, sʰɑː vurɑ tʰõː pʰorɡɑ sɑmɡirɡɑ fʰu. ɑnɑ mɑ̃ː muːᵑɡirɡɑ, ᵐbɑ sʰɑː fɨɡɑ kɑmẽ ᵐbɑ sʰɑː suirɑv, ɑnɑ rɨzɡirɡɑ, ᵐbɑ sʰɑː tʰõː ɡuiɡirɑ kɨvɡirɡɑ. ɡumɑ tʰe wɑin kɑmɑ ⁿdiɡɑp, wɑin rui sɨɡɑ ⁿderɑ vurɑr ruiɡirɡɑ fʰu. ɑnɑ mɑ̃ː muːᵑɡirɡɑ, ᵐbɑ sɨɡɑ ⁿderɑ vur furɑv, ᵐbɑ sɨɡɑ ⁿder ɡu wɑin, mɑni βɨrɑ ᵐbɑtɨɡirɡɑ. ɑnɑ mɑ̃ː muːᵑɡirɡɑ fʰu. ɑnɑ wɑin kɑmɑn sɨɡɑ ⁿderɑ kɑmɑrɑ ruiɡirɡɑ.”/

Jisas ne mbararagiab, ka njambaren mbe muungi. “Guma te muun rigir jav sama bagime mbuav, gumgi mbarir gamgim, mbe jegi. Ana mbe porga gim, mbe ram muungib mba tamtarie? Fuvara! Ana mbe porga gim, mbe mba targa dugdigi fu. M mba targa dug gi. Mba dug higirga. Gumgi tari ana suirav ngigirim, mbe mba dugen, mbe mba tamtarga. Nde vira kueng mbarara. Guma te saa figa gameng ndigab, saa vura toong porga samgirga fu. Ana maang muungirga, mba saa figa gameng mba saa suirav, ana rijgirga, mba saa toong guigira givgirga. Guma te wain gama ndigab, wain rui siga ndera vurar ruigirga fu. Ana maang muungirga, mba siga ndera vur furav, mba siga nder gu wain, mani vira mbadigirga. Ana maang muungirga fu. Ana wain gaman siga ndera gamara ruigirga.”

----
Smeric
Smeric
Posts: 1418
Joined: Tue Feb 15, 2011 11:15 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by ---- »

Kire
/p pʰ ᵐp b ᵐb t tʰ ⁿt d ⁿd k kʰ ᵑk ɡ ᵑɡ/ - p p' mp b mb t t' nt d nd k k' mk g mg
/m n ŋ/ - m n ng
/r/ - r
/β f fʰ v s sʰ z ⁿz h/ - vh f f' v s s' z nz h
/w/ - w

/i ɨ e ɑ o u/ - i ü e a o u
/ĩ ɨ̃ ẽ ɑ̃ õ ũ/ - iñ etc.
/iː ɨː eː ɑː oː uː/ - ii etc.
/ĩː ɨ̃ː ẽː ɑ̃ː õː ũː/ - iiñ etc.

/zisɑs ne ᵐbɑrɑrɑɡiɑp, kʰɑ ⁿzɑᵐbɑren ᵐbe muːᵑɡi. “ɡumɑ tʰe muːn rɨɡɨr zɑv sʰɑmɑ bɑkɨme ᵐbuɑv, ɡumɡi ᵐbɑrir kɑmɡim, ᵐbe zeɡi. ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe rɑm muːᵑɡip ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrie? fʰuvɑrɑ! ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuktɨɡi fʰu. ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuk ki. ᵐbɑ tuk hɨɡɨrɡɑ. ɡumɡi tʰɑri ɑnɑ suirɑv ᵑɡɨɡɨrim, ᵐbe ᵐbɑ tuɡen, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrɡɑ. ⁿde βɨrɑ kʰuẽ ᵐbɑrɑrɑ./

zisas ne mbararagiap, k'a nzambaren mbe muumgi. "guma t'e muun rügür zav s'ama baküme mbuav, gumgi mbarir kamgim, mbe zegi. ana mbe p'orga kim, mbe ram muumgip mba t'amt'arie? f'uvara! ana mbe p'orga kim mbe mba t'arga tuktügi f'u. mbe mba t'arga tuk ki. mba tuk hügürga. gumgi t'ari ana suirav mgügürim, mbe mba tugen, mbe mba t'amt'arga. nde vhüra k'ueñ mbarara.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

Kire
<p ph mp b mb t th nt d nd k kh ŋk g ŋg>
<m~ n~ ŋ~> to distinguish from digraphs, <m n ŋ> otherwise
<r>
<ʋ f fh v s sh nz h>
<w>

<i ɨ e a o u>
<i~ ɨ~ e~ a~ o~ u~>
<ii ɨɨ ee aa oo uu>
<i~~ ɨ~~ e~~ a~~ o~~ u~~>

Zisas ne mbararagiap, kha nzambaren mbe muuŋgi. “Guma the muun rɨgɨr zav shama bakɨme mbuav, gumgi mbarir kamgim, mbe zegi. Ana mbe phorga kim, mbe ram muuŋgip mba thamtharie? Fhuvara! Ana mbe phorga kim, mbe mba tharga tuktɨgi fhu. Mbe mba tharga tuk ki. Mba tuk hɨgɨrga. Gumgi thari ana suirav ŋgɨgɨrim, mbe mba tugen, mbe mbɑ thamtharga. Nde ʋɨra khue~ mbarara. Guma the shaa fɨga kame~ ndigap, shaa vura tho~~ phorga samgirga fhu. Ana ma~~ muuŋgirga, mba shaa fɨga kame~ mba shaa suirav, ana rɨzgirgɑ, mba shaa tho~~ guigira kɨvgirga. Guma the wain kama ndigap, wain rui sɨga ndera vurar ruigirga fhu. Ana ma~~ muuŋgirga, mba sɨga ndera vur furav, mba sɨga nder gu wain, mani ʋɨra mbatɨgirga. Ana ma~~ muuŋgirga fju. Ana wain kaman sɨga ndera kamara ruigirga.”
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p pʰ ᵐp b ᵐb t tʰ ⁿt d ⁿd k kʰ ᵑk ɡ ᵑɡ/ <p ph mp b mb t th nt d nd k kh nk g ng>
/m n ŋ/ <m n q>
/r/ <r>
/β f fʰ v s sʰ z ⁿz h/ <vh f fh v s sh z nz h>
/w/ <w>

/i ɨ e ɑ o u/ <i y e a o u>
/ĩ ɨ̃ ẽ ɑ̃ õ ũ/ <ix yx ex ax ox ux>
/iː ɨː eː ɑː oː uː/ <ii yy ee aa oo uu>
/ĩː ɨ̃ː ẽː ɑ̃ː õː ũː/ <iix yyx eex aax oox uux>

/zisɑs ne ᵐbɑrɑrɑɡiɑp, kʰɑ ⁿzɑᵐbɑren ᵐbe muːᵑɡi. “ɡumɑ tʰe muːn rɨɡɨr zɑv sʰɑmɑ bɑkɨme ᵐbuɑv, ɡumɡi ᵐbɑrir kɑmɡim, ᵐbe zeɡi. ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe rɑm muːᵑɡip ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrie? fʰuvɑrɑ! ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuktɨɡi fʰu. ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuk ki. ᵐbɑ tuk hɨɡɨrɡɑ. ɡumɡi tʰɑri ɑnɑ suirɑv ᵑɡɨɡɨrim, ᵐbe ᵐbɑ tuɡen, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrɡɑ./
Zisas ne mbararagiap, kha nzambaren mbe muungi. Guma the muun rygyr zav shama bakyme mbuav, gumgi mbarir kamgim, mbe zegi. Ana mbe phorga kim, mbe ram muungip mba thamtharie? Fhuvara! Ana mbe phorga kim, mbe mba tharga tuktygi fhu. Mbe mba tharga tuk ki. Mba tuk hygyrga. Gumgi thari ana suirav ngygyrim, mbe mba tugen, mbe mba thamtharga.

<p pj mp b mb t tj nt d nd c/qu cc/quh nc/nqu g/gu ng/ngu>
<m n ñ>
<r>
<w f fj v ç/c çj/cj s/g ns/ng h>
<hu>
<i y e a o u>

Giçaç ne mbararaguiap, cca nsambaren mbe múngui. Guma tje mún rygyr sav çjama baquyme mbuav, gumgui mbarir camguim, mbe gegui. Ana mbe pjorga quim, mbe ram múnguip mba tjamtjarie? Fjuvara! Ana mbe pjorga quim, mbe mba tjarga tuctygui fju. Mbe mba tjarga tuc qui. Mba tuc hyguyrga. Gumgui tjari ana suirav nguyguyrim, mbe mba tuguen, mbe mba tjamtjarga.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
communistplot
Avisaru
Avisaru
Posts: 494
Joined: Thu Oct 07, 2010 6:49 am
Location: La Ciudad de Nueva York
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by communistplot »

Kire

/p pʰ ᵐp b ᵐb t tʰ ⁿt d ⁿd k kʰ ᵑk ɡ ᵑɡ/ p ph mp b mb t th nt d nd k kh ŋg g ŋg
/m n ŋ/ m n ŋ
/r/ r
/β f fʰ v s sʰ z ⁿz h/ wh f fh v s sh z nz h
/w/ w

/i ɨ e ɑ o u/ i y e a o u
/ĩ ɨ̃ ẽ ɑ̃ õ ũ/ ĩ ỹ ẽ ã õ ũ
/iː ɨː eː ɑː oː uː/ ī ȳ ē ā ō ū
/ĩː ɨ̃ː ẽː ɑ̃ː õː ũː/ î ŷ ê â ô û

/zisɑs ne ᵐbɑrɑrɑɡiɑp, kʰɑ ⁿzɑᵐbɑren ᵐbe muːᵑɡi. “ɡumɑ tʰe muːn rɨɡɨr zɑv sʰɑmɑ bɑkɨme ᵐbuɑv, ɡumɡi ᵐbɑrir kɑmɡim, ᵐbe zeɡi. ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe rɑm muːᵑɡip ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrie? fʰuvɑrɑ! ɑnɑ ᵐbe pʰorɡɑ kim, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuktɨɡi fʰu. ᵐbe ᵐbɑ tʰɑrɡɑ tuk ki. ᵐbɑ tuk hɨɡɨrɡɑ. ɡumɡi tʰɑri ɑnɑ suirɑv ᵑɡɨɡɨrim, ᵐbe ᵐbɑ tuɡen, ᵐbe ᵐbɑ tʰɑmtʰɑrɡɑ. ⁿde βɨrɑ kʰuẽ ᵐbɑrɑrɑ./

Zisas ne mbararagiap, kha nzambaren mbe mūŋgi. "Guma the mūn rygyr zav shama bakyme mbuav, gumgi mbarir kamgim, mbe zegi. Ana mbe phorga kim, mbe ram mūŋgip mba thamtharie? Fhubara ana mbe phorga kim, mbe mba tharga tuktygi fhu. Mbe mba tharga tuk ki. Mba tuk hygyrga. Gumgi thari ana suirav ŋgygyrim, mbe mba tugen, mbe mba thamtharga. Nde whyra khuẽ mbarara."
The Artist Formerly Known as Caleone

My Conlangs (WIP):

Pasic - Proto-Northeastern Bay - Asséta - Àpzó

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p pʰ ᵐp b ᵐb t tʰ ⁿt d ⁿd k kʰ ᵑk ɡ ᵑɡ/ <p ƥ ṗ ḅ b t ƭ ṭ ḍ d k ƙ ḳ g q>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/r/ <r>
/β f fʰ v s sʰ z ⁿz h/ <ẇ f ƒ v s ȿ z ż h>
/w/ <w>

/i ɨ e ɑ o u/ <i a e 0 o u>
/ĩ ɨ̃ ẽ ɑ̃ õ ũ/ <iƞ aƞ eƞ ƞ oƞ uƞ>
/iː ɨː eː ɑː oː uː/ <i:...>
/ĩː ɨ̃ː ẽː ɑ̃ː õː ũː/ <i:ƞ...>
/0/ <̛>

Zisas̛ ne brrgi̛p̛, ƙ żbren̛ be mu:qi. "Gum ƭe mu:n̛ ragar̛ zv̛ ȿm ḅkame bưv̛, gum̛gi brir̛ km̛gim̛, be zegi. 'N be ƥor̛g kim̛, be rm̛ mu:qip̛ b ƭm̛ƭrie? Ƒuvr! 'N be ƥor̛g kim, be b ƭr̛g tuk̛tagi ƒu. Be b ƭr̛g tuk̛ ki. B tuk̛ hagar̛g. Gumgi ƭri 'n suirv̛ qagarim̛, be b tugen̛, be b ƭm̛ƭr̛g. De ẇar ƙueƞ brr.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Post Reply