Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/m mʲ n ŋ/ <m my n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p py t c k q '>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <ph pyh th ch kh qh>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b by d j g gg>
/f fʲ s s̻ h/ <f fy s sh h>
/ʋ r l j/ <w r l y>

/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i i̱ ee e e̱ a a̱ o o̱ oo u u̱>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a a: à a á>

/pɛʔ˥ ʂoŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdzaːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dzɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dzɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ sa˧ ʂoː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dzapʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Pé' sóóng kroph khá'a 'gijà:qu: boo ya jép bufa'uu.
Jép nga mbò: kroph boo shaa sóó: bulí:u:.
Jáph witoong nga i'gguggu:u: neehi̱: fyè̱: neehi̱: kekà:.

User avatar
ObsequiousNewt
Avisaru
Avisaru
Posts: 434
Joined: Fri Oct 18, 2013 5:05 pm
Location: /ˈaɪ̯əwʌ/

Re: Romanization challenge thread

Post by ObsequiousNewt »

attempting to make things look *pretty* is probably the wrong thing to do here but, dammit, you asked me

/m mʲ n ŋ/ <m mi n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <b bi d ḑ gi g ʻ>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <p pi t ţ ci c>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <bh bhi dh ḑh ghi gh>
/f fʲ s s̻ h/ <f fi z s h>
/ʋ r l j/ <v r l y>
/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i į ei e ę a ą o ǫ ou u ų>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a â> (tone not marked)

Example text:

/pɛʔ˥ ʂoŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdzaːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dzɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
Beʻ zong griop ciaʻa ʻghiḑhâgû bhou ya ḑheb bhufaʻû.
/dzɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ sa˧ ʂoː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
Ḑheb nga mbhô griop bhou za zô bhulîû.
/dzapʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/
Ḑhap vitoung nga iʻghughûû nehį̂ fię̂ nehį̂ giegiâ.

[pɛʔ˥ ʂoŋ˥ kɽɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈzaː˩ʁuː˩ bʱo˧ jæ˧ dzʱɛp̚˥ bu˧ˈvaʔ˧ʔuː˧]
[dzʱɛp̚˥ ŋə˧ mbɔː˩ kɽɔpʰ˧ bʱo˧ zə˧ ʐoː˥ bʱu˧ˈɭiː˥juː˧]
[dzʱapʰ˥ ʋɪ˧ˈɖoŋ˧ ŋə˧ iʔ˧ɢʊ˧ˈʁuː˥ʔuː˧ ɳe˧ˈhĩː˧ vʲɛ̃ː˩ ɳe˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈɡaː˩]


Ο ορανς τα ανα̨ριθομον ϝερρον εͱεν ανθροποτροφον.
Το̨ ανθροπς αυ̨τ εκψον επ αθο̨ οραναμο̨ϝον.
Θαιν. Θαιν. Θαιν. Θαιν. Θαιν. Θαιν. Θαιν.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

attempting to make things look *pretty* is probably the wrong thing to do here but, dammit, you asked me
Same here:

/m mʲ n ŋ/ <m mı n ŋ>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p pı t z k q ʔ>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <ṗ ṗı ṫ ż ḳ q̇>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b bı d ẓ g ġ>
/f fʲ s s̻ h/ <f fı s ṣ h>
/ʋ r l j/ <v r l ı>
/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <ı ıñ eı e eñ a añ o oñ ou u uñ>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a aa à a á>

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Péʔ sóuŋ kroṗ ḳáʔa ʔgıẓààḳuu bou ıa ẓép bufaʔuu. Ẓép ŋa mbòò kroṗ bo ṣa sóóu bulíí·uu. Ẓaṗ vıtouŋ ŋa ıʔġuġúú·uu neıhııñ fıeeñ neıhııñ kekàà.
Last edited by opipik on Sat Jul 30, 2016 11:11 am, edited 1 time in total.

Max1461
Sanci
Sanci
Posts: 51
Joined: Fri Jan 02, 2015 4:07 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Max1461 »

Ubghuu

/m mʲ n ŋ/ <m mj n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p pj t tz c~qu k Ɂ>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <φ φj θ θz χ ϙ>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b bj d dz g~gh q>
/f fʲ s s̻ h/ <f fj s sz h>
/ʋ r l j/ <v r l y>
/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i iƞ ei e eƞ a aƞ o oƞ ou u uƞ>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a ā à a á>

Example text:

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Péɂ sang croφ χáɂa ɂghidzā̀kū bo ya dzép bufaɂū
dzép nga mbṑ croφ bo sza sṓ bulī́ū
dzáφ vitong nga iɂqū́ū neihīƞ fjēƞ neihīƞ quecā̀

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m mʲ n ŋ/ <m my n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p py t c k q j>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <ph phy th ch kh qh>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b by d z g gh>
/f fʲ s s̻ h/ <f fy s x h>
/ʋ r l j/ <w r l y>
/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i in ei e en a an o on ou u un>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a aa à a á>

The voiceless stops are realized as voiced intervocalically. The voiced stops are aspirated at the beginning of words, except in sandhi with a preceding final non-aspirate non-resonant, and fricate intervocalically. The exception is the voiced uvular stop, which is optionally fricated in all positions except immediately after a velar nasal, which is realized as uvular before a uvular consonant. This applies also to /q/ allophonically realized as [ɢ]. The fricatives also voice at the beginning of words. The apical consonants are retroflex in all positions, except after a palatalized labial, where they become palato-alveolar: /pʲlaʋ˥/ is realized as [pʎæw˥]. The maximal syllable structure is CCVC, with the only clusters allowed being ʔC, NC with N homorganic, and C1C2 where C2 is apical.

High and low tone spread rightward, blocked by a following high or low tone or a glottal stop. High tone spreads maximally to the penultimate syllable, low tone to the final syllable.

Example text:

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Péj sóung kroph khája jgizààquu bo ya zép bufajjuu.
Zép nga mbòò kroph bo sa sóó bulííyuu.
Záph witong nga ijghughúújuu neihiin fyèèn neihiin kekàà.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/m mʲ n ŋ/ <m m' n nn>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p p' t j k q c>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <pp pp' tt jj kk qq>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b b' d z g gw>
/f fʲ s s̻ h/ <f f' s x h>
/ʋ r l j/ <v r l y>

/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i ï ê e ë a ä o ö ô u ü>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a a̱ aa à a á>

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Péc sốnn kropp kkáca cgizààquu bô ya zép bufacuu.
Zép nna mbòò kropp bô xa sốố bulííuu.
Zápp vitônn nna icgwugwúúuu nêhïï f'ë̀ë̀ nêhïï kekàà.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/m mʲ n ŋ/ <m my n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p py t tz k q x>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <ph phy th tzh kh qh>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b by d dz g j>
/f fʲ s s̻ h/ <f fy s c h>
/ʋ r l j/ <w r l y>

/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i į e̱ e ę a ą o ǫ o̱ u ų>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a á CCa a CCaa>

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/
Ppeex sso̱o̱ng krop kkhaaxa xgiddzáqú bo̱ ya ddzeep bufaxú.
Ddzeep nga mbbó kroph bo̱ ca ssó̱ó̱ bullíí-ú.
Ddzaaph wiito̱ng nga ixjujjúú-ú ne̱hį́ ffyę́ ne̱hį́ kekká.
næn:älʉː

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/m mʲ n ŋ/ <m mh n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p ph t th k kh q>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <px phx tx thx kx khx>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b bh d dh g gh>
/f fʲ s s̻ h/ <f fh s sh x>
/ʋ r l j/ <v r l y>

/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i in e ae en a an ao on o u un>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a aa a: a a'>

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Peeq' song' kraopx kxa'qa qgidhaa:khuu bo ya dhaep' bufaqquu.
Dhaep' nga mbaao: kraopx bo sha soo' bulii'yuu.
Dhapx' vitong nga iqghughuu'quu nehiin fheen: nehiin kekaa:.

oxlahun
Niš
Niš
Posts: 5
Joined: Thu Aug 04, 2016 7:44 am

Re: Romanization challenge thread

Post by oxlahun »

Huh. I'm apparently feeling diacritical today. I promise I don't always do this. :)

/m mʲ n ŋ/ <m m̧ n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p p̧ t x c k ◌̉|j̉|◌˞ >
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <p̛ p̧̛ t̛ x̛ c̛ k̛>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b b̧ d z g gg>
/f fʲ s s̻ h/ <f f̧ s ss h>
/ʋ r l j/ <w r l j>

/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i ï æ e ë a ä o ö œ u ü>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <e ĕ ẹ e ė>

Proper order on vowel diacritics is nasality, length, tone. Common practice developed some combined diacritics:
/i˥ Vː˥ Ṽː Ṽ˥ Ṽː˥/ <í e̊ ẽ ê e̽>

Vowel length and tone are marked in formal writing or when unacceptable ambiguity would result. Tone spreading is never marked.

Note on ʔ: When syllable-initial, ◌̉ on following character except <t t̛ f f̧ l j> or vowel with upper diacritic; there use j̉. Thus, /ˈkʰa˥ʔa˧/ is <c̛ȧả> (formal) or <c̛aả> (informal), but /ˈkʰa˥ʔa˥/ would be <c̛ȧj̉ȧ> (formal) or <c̛aả> (informal). When syllable-final, ◌˞ on vowel.

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Formal:

Pė˞ sœ̇ng crop̛ c̛ȧả g̉izặkŭ bœ ja zėp bufa˞ŭ.
Zėp nga mbọ̆ crop̛ bœ ssa sœ̊ buli̊ŭ.
Zȧp̛ witœng nga i˞gguggůŭ næhĩ f̧ẹ̃ næhĩ cecặ.


Informal:

Pe˞ sœng crop̛ c̛aả g̉izaku bœ ja zep bufa˞u.
Zep nga mbo crop̛ bœ ssa sœ buliu.
Zap̛ witœng nga i˞ggugguu næhï f̧ë næhï ceca.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/m mʲ n ŋ/ <m mi/my n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p pi/py t z k gh x>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <hp hpi/hpy ht hz hk hgh>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b bi/by d c g kh>
/f fʲ s s̻ h/ <f fi/fy s q h>
/ʋ r l j/ <v r l y>

/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i iñ e ae eñ a añ ao oñ o u uñ>
/V Vː ˩ ˧ ˥/ <a aa as a ab>

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/
Paexb songb kraohp hkab-xa xgi-caaghs-uu bo ya caepb bu-fax-uu,
Caepb nga mbaoos kraohp bo qa soob bu-liib-uu,
Cahpb vi-tong nga ix-khu-khuub-uu ne-hiiñ fieñs ne-hiiñ kae-kaas.
næn:älʉː

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/p t̪ k/ <p t k>
/m n̪/ <m n>
/ɾ̪/ <r>
/(s̪) h/ <s h>
/w j/ <w y>

/i e ɛ ɑ ɔ o u/ <i ae e a o ao u>

/ɑ ɑ́ ɑ̂ ɑ̌ ɑ᷈/ <a ab aj av ac>


/ɛn̪ɛ᷈ kéi pékɑ̂ ut̪ímɑ̂pɔ | n̪ɑmɑ᷈i | ɔt̪ɔpɑ᷈e | pɛmɔ́ | hó | kɛí ɾ̪ɛíkɑ̂ hó | kɛí hókɑ̂ hó pɔt̪ɔímɔ́ || ɑmɑ᷈n̪ɑn̪é ɾ̪ɔu᷈ t̪ɛ ɾ̪ɛ́ikɑ̂ úmɔ́ || ûn̪ɑn̪é ɾ̪ɔwɑt̪í t̪ɛ ɑmɑ᷈ wín̪û mɔí || ɑmɑ̂n̪ɑn̪é kɔn̪ikɔn̪í pɑt̪ên̪ɑn̪é ɑmɑ᷈ ú/
Enec kaeb-i paeb-kaj u-tib-maj-po, na-maic o-to-pac-ae, pe-mob, haob, ke-ib re-ib-kaj haob po-to-ib-mob. A-mac-na-naeb ro-uc te reb-i-kaj ub-mob. Uj-na-naeb ro-wa-tib te a-mac wib-nuj mo-ib. A-maj-na-naeb ko-ni-ko-nib pa-taej-na-naeb a-mac ub.
næn:älʉː

nxh
Niš
Niš
Posts: 4
Joined: Sun Apr 06, 2014 5:19 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by nxh »

In which I am way too much of a fan of diacriticless transcriptions: (it's a bit ugly but i had to compromise here and there)

/m mʲ n ŋ/ <m mj n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p pj t ts c k q>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <ph phj th tsh ch kh>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b bj d dz g q>
/f fʲ s s̻ h/ <f fj s sz h> (/h/ <hh> finally)
/ʋ r l j/ <v r l j>
/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i in ee e en a an o on oo u uƞ>
/V ˩ ˧/ <V Vh V>
/iː eː ɛː aː ɔː oː uː/ <ii ei ea aa oa ou uu>
/i˥ e˥ ɛ˥ a˥ ɔ˥ o˥ u˥/ <iy ey er ar or ow uw>
/iː˥ eː˥ ɛː˥ aː˥ ɔː˥ oː˥ uː˥/ <iiy eey ear aar oar oow uuw>

(finally: (if your phonotactics even allow for these)
/V˧n/ <Vnn>
/V˩h/ <Vh'h> (if /Vh/ is forbidden /h/ can just be <h>)
/V˧r/ <Vrh>)

Example text:

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

perq sowng croph char-qa qgi dzaahk-uu boo ja dzerp bu-faq-uu
dzerp nga mboah croph boo sza souw bu-liiy-uu
dzarph vi-toong nga iq-xu-xuur-uu nee hiin fjeanh nee hiin ce-caah


---

/p t̪ k/ <p t k>
/m n̪/ <m n>
/ɾ̪/ <d>
/(s̪) h/ <s x>
/w j/ <w y>

/i e ɛ ɑ ɔ o u/ <i ee e a o oo u>

/ɑ ɑ́ ɑ̂ ɑ̌ ɑ᷈/ <a ac aq ar ah>


/ɛn̪ɛ᷈ kéi pékɑ̂ ut̪ímɑ̂pɔ | n̪ɑmɑ᷈i | ɔt̪ɔpɑ᷈e | pɛmɔ́ | hó | kɛí ɾ̪ɛíkɑ̂ hó | kɛí hókɑ̂ hó pɔt̪ɔímɔ́ || ɑmɑ᷈n̪ɑn̪é ɾ̪ɔu᷈ t̪ɛ ɾ̪ɛ́ikɑ̂ úmɔ́ || ûn̪ɑn̪é ɾ̪ɔwɑt̪í t̪ɛ ɑmɑ᷈ wín̪û mɔí || ɑmɑ̂n̪ɑn̪é kɔn̪ikɔn̪í pɑt̪ên̪ɑn̪é ɑmɑ᷈ ú/

Eneh keeci peeckaq uticmaqpo, namaih, otopahee, pemox, hoox, keic deickaq hooc, keic hoockaq hooc potoicmoc. Amahnaneec douh te decikaq ucmoc. Uqnanec dowatic te amah wicnuq moic. Amaqnanec konikonic pateqnanec amah uc.
Call me ['nɛkseɪtʃ] / ['nɛksæʃ].
Prefer singular "they" (though I'm actually cis) for the sake of neutrality, though if that disturbs you, "he" or "she" works too.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m mʲ n ŋ/ <m my n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <p py t tz k q x>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <ph phy th tzh kh qh>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <b by d dz g gh>
/f fʲ s s̻ h/ <f fy s z h>
/ʋ r l j/ <w r l y>
/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i in ee e en a an o on oo u uƞ>
/˩ ˧ ˥/ <Vv V Vc>
/iː eː ɛː aː ɔː oː uː/ <ii ei ea aa oa ou uu>

/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Pexc soongc kroph khacxa xgidzaavquu boo ya dzepc bufaxuu.
Dzepc nga mboav kroph boo za souc buliicuu.
Dzaphc witoong nga ixghuughuucuu nehiin fyean nehiin kekaav.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Max1461
Sanci
Sanci
Posts: 51
Joined: Fri Jan 02, 2015 4:07 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Max1461 »

/m mʲ n ŋ/ <m nh n ng>
/p pʲ t ts̻ k q ʔ/ <b bh d j cg g '>
/pʰ pʲʰ tʰ ts̻ʰ kʰ qʰ/ <p ph t q ck k>
/b bʲ d dz̻ ɡ ɢ/ <v vh zh z chg gh>
/f fʲ s s̻ h/ <f fh s x hs>
/ʋ r l j/ <w rr ll y>
/i ĩ e ɛ ɛ̃ a ã ɔ ɔ̃ o u ũ/ <i ĩ e ae aẽ ao aõ o õ oa u ũ>
/˩ ˧ ˥/ <ar a ah>
/iː eː ɛː aː ɔː oː uː/ <il el ael al aol ol ul>


/pɛʔ˥ soŋ˥ krɔpʰ˧ ˈkʰa˥ʔa˧ ʔɡi˧ˈdz̻aːq˩uː˧ bo˧ ja˧ dz̻ɛp̚˥ bu˧ˈfaʔ˧uː˧/
/dz̻ɛp˥ ŋa˧ mbɔː˩ krɔpʰ˧ bo˧ s̻a˧ soː˥ bu˧ˈliː˥uː˧/
/dz̻apʰ˥ ʋi˧ˈtoŋ˧ ŋa˧ iʔ˧ɢu˧ˈɢuː˥uː˧ ne˧ˈhĩː˧ fʲɛ̃ː˩ ne˧ˈhĩː˧ kɛ˧ˈkaː˩/

Peah' soahng cgrrop kaoh'ao 'chgizarlkul boa ya zehb vufa'ul.
Zehb nga mvao ckrrop boa xa solh vullilhul.
Zahb witoang nga i'ghulghulhul nehsĩl fhaẽl nehsĩl ckaeckarl.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

ɢʌb

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/
/f ɬ s ʃ x χ h/
/m n ŋ/
/z~ɹ/
/a e ʌ o i ɯ/

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d tl dl k g q r `>
/f ɬ s ʃ x χ/ <f l s c x h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/z~ɹ/ <z>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e u o y i>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/
No` sug nxy dlug da bor nmo xizib nyrym nu` ngoc fecdur kpeg nirim dlaxa. K beng re nu` qa rus kixig xag dlog rub la`.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Max1461
Sanci
Sanci
Posts: 51
Joined: Fri Jan 02, 2015 4:07 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Max1461 »

ᚸᚯᛒ

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <ᛈ ᛒ ᛐ ᛑ ᛛ ᛑᛛ ᚳ ᚷ ᚴ ᚸ ᛫>
/f ɬ s ʃ x χ h/ <ᚠ ᛚ ᛊ ᛋ ᚼ ᚱᚺ ᚺ>
/m n ŋ/ <ᛗ ᚾ ᛜ>
/z~ɹ/ <ᚱ>
/a e ʌ o i ɯ/ <ᚫ ᛖ ᚯ ᚭ ᛁ ᚢ>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/

ᚾᚭ᛫ ᛊᚯᚷ ᚾᚼᛁ ᛑᛛᚯᚷ ᛑᚫ ᛒᚭᚸ ᚾᛖᚯ...

-----

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d ŧ ð c~qu g(h) k ǥ h>
/f ɬ s ʃ x χ h/ <f l s x ch r zh>
/m n ŋ/ <m n ng>
/z~ɹ/ <q>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e o ou i eu>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/

Nouh sog nchi ðog da boug nmou cheureub noh ngoux faxdoǥ cpeg niǥim ðacha. K beng ǥe noh ka ǥas queucheug chag ðoug ǥob lah.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t/-dt d tl dl k g kl gl '/-t>
/f ɬ s ʃ x χ/ <f hl s sh kh h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/z~ɹ/ <z>
/a e ʌ o i ɯ/ <o/-a e/-ai u oa e i>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ
Noat sug n khee dlug da boal m moa khizib neeleem nut ngoash fezhdul kpeg neeleem dlakha. G beng lai nut kla lus kikhig khog dloag lub hlot.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d tl dl c g cr/rc gr/rg '/-t>
/f ɬ s ʃ x χ h/ <f l s si/is ch chi/ich h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/z~ɹ/ <r>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e o oa i u>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/
Noat sog nchi dlog da boarg nmoa churub nigrim not ngoais feisdorg cpeg nigrim dlacha, c beng gre not cra gros cuchug chag dloag grob lat.
næn:älʉː

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Romanization challenge thread

Post by smii »

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d tl dl k g q ğ ʔ>
/f ɬ s ʃ x x h/ <f l s c x z h> (I am assuming the second is supposed to be uvular)
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/z~ɹ/ <r>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e ë o i ï/u> (I would use <ï> if it was because of vowel harmony (which it doesn't look like it was), or <u> otherwise)

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/
<noʔ sëg nxi dlëg da boğ nmo xurub niğim nëʔ ŋoc fecdëğ kpeg niğim dlaxa. K beŋ ğe nëʔ qa ğës kuxug xag dlog ğëb laʔ>
Bish Bash Rabadash

oxlahun
Niš
Niš
Posts: 5
Joined: Thu Aug 04, 2016 7:44 am

Re: Romanization challenge thread

Post by oxlahun »

ɢʌb
cgob

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d ts ds k g ck cg x>
/f ɬ s ʃ x χ h/ <f s z cz q cq h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/z~ɹ/ <r>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e o ou i u>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/

Noux zog nqi dsog da boucg nmou qurub nicgim nox ngocz feczdocg kpeg nicgim dsaqa. K beng cge noq cka cgoz kuqug qag dsoug cgob sax.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

ɢʌb <Ġøb>

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d l dl k g q ġ ʔ>
/f ɬ s ʃ x χ h/ <f ł s ṣ x x̣ h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/z~ɹ/ <z>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e ø o i u>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/

Nox søg nxi dløg da boġ mno xurub niġim nøʔ ŋoṣ feṣdøġ kpeg niġim dlaxa. K beŋ ġe nøʔ qa ġøs kuxug xag dlog ġøb łaʔ.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

I'm feeling in an awfully good mood...
Time to unleash the grave consonants! haHaHaHahaHaHaHahaHaHaHaha!
G̀ɇb
<p b t d tl dl k g q g̀ ʔ>
<f l s s̀ x x̀>
<m n ŋ>
<z>
<a e ɇ o i ɨ>

Noʔ sɇg nxi dlɇg da bog̀ nmo xɨrɨb nig̀im nɇʔ ŋos̀ fes̀dɇg̀ kpeg nig̀im dlaxa, k beŋ g̀e nɇʔ qa g̀ɇs kɨxɨg xag dlog g̀ɇb laʔ.

agefaqeg-style:
q̇ɇb
<p b t d tl dl k g q q̇>
<f l s š kh qh>
<m n ŋ>
<z>
<a e ɇ o i ɨ>

no sɇg nkhi dlɇg da boq̇ nmo khɨrɨb niq̇im nɇ ŋoš fešdɇq̇ kpeg niq̇im dlakha, k beŋ q̇e nɇ qa q̇ɇs kɨkhɨg khag dlog q̇ɇb la,
Last edited by mèþru on Wed Aug 17, 2016 11:09 am, edited 1 time in total.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

(the inventory I gave is wrong, there's no /h/)

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d tl dl k g q l h>
/f ɬ s ʃ x χ/ <f hl s c x xh>
/m n ŋ/ <m n ng>
/z~ɹ/ <z>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e u o i y>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/
Noh sug nxi dlug da bol nmo xyryb nilim nuh ngoc fecdug kpeg nilim dlaxa. K beng le nuh qa lus kyxyg xag dlog lub hlah.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

ɢʌb <Gàb>

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d tl ƚ ķ q k g c>
/f ɬ s ʃ x χ/ <f l s j ꜧ h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/z~ɹ/ <z>

/a e ʌ o i ɯ/ <a e à o i u>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/

Noc sàg nꜧi ƚàq da bog nmo ꜧuzub nigim nàc ŋoj fejdàq ķpeg niqim ƚaꜧa. Ķ beŋ ge nàc ka gas ķuꜧuq ꜧaq ƚoq gàb lac.

Post Reply