Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b ɓ mb t d ɗ nd tʳ dʳ ndʳ ʨ ʄ k ɡ ŋɡ k͡p ɡ͡b ŋ͡mɡ͡b k͡p͡ʙ ɡ͡b͡ʙ ŋ͡mɡ͡b͡ʙ/ <p b bb nb t d dd nd ch zh nr q jj k g mg kp gp mgp kb gb mgb>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/f v mv s z nz h/ <f v nv s z nz h>
/ⱱ r ɽ/ <vw rr r>
/w l j/ <w l y>

/ɪ ɨ e a o ʊ/ <ie e ei a o uo>
/i u/ <i u>

/à á ǎ â/ <a ac av ax>

/sɨ̀mɨ̀ bɨ̀ kô Lòmò òtòoɡù àkà dò sòɡò káŋá bà wá ní, Lèdʳè nɨ̀ kô kú ɡǒ bò ɗèsí, nɨ̀jí kô kɨ́ Lòmò dò bɪ̀ kíéɗò. nɨ̀ k͡pá Lòmò bɨ̀ kíéɗò nê. nɨ̀ kú kɨ́ Lòmò dò bɪ̀ kíéɗò ɗáɗá Lòmò òtòòɡù àkà kô dò sòɡò káŋá bà wá.[/i]
Seme be kox Lomo otooguo aka do sogo kacngac ba wac nic, Leizhei ne kox kuc gov bo ddeisic, neyic kox kec Lomo do bie kiceicddo. Ne kpa Lomo be kiceicddo nex. Ne kuc kec Lomo do bie kiceicddo ddacddac Lomo otoogu aka kox do sogo kacngac ba wac.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/kɑ̃ɭɑ̃ɪ̃/

/(p) b t̪ d̪ k ɡ/ <p b t d k g>
/m/ <m>
/ɸ s h/ <f s h>
/ɭ~ɳ~n̪/ <l~n>
/j w/ <y w>

/i ĩ ɛ ɛ̃ ɑ ɑ̃ ɔ ɔ̃ o õ u ũ/ <i~y in e en a an o~eu on ou oun~ou u un~on>
/ɑɪ ɛɪ ɔʊ oʊ/ <ay ey ow ow>
[ʌ] <a~o>

/t̪ɔɡuɛɪ ɛ̃ hɛɡiɛ d̪ɛɡɛɪ || ɛ̃ hɛɡiɛ t̪ɑ mõmɑ ɭɑ̃ɭɑ̃mõ ɸĩmɑ̃ɪ̃ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ wɑɪ duɡuɔ | wɑɪ hʌbijɑ kɑ̃hɑ̃ ɑwɑɪmo duɡu || t̪ɔɡuɛɪ kɑhɑ̃ t̪ɑwɑɪ | kɛ̃mɛ ɭɑ̃d̪id̪ɑd̪ɛ t̪ɑwɑɪ || kɛɭɛɡɛ ɛ̃ wɑɪ hʌbijɑ kɔko bõɸɑ̃ɪ̃ || wɑɪ kɑ̃hɑ̃ ɡõɸõ hijɛd̪ɔ d̪ɛɡɛɪ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ suwɑ kɔko ɡɔɭɔɡumo | ɛ̃ t̪ɔɡuɛɪ wɔlɔ sɑ̃ɡɑ̃ɪ̃ d̪ɛɡɛɪ || ɭɑ̃ hobo ɑ̃ wɔd̪ɑ || sɑwisɛ t̪ɑ hobo ɑ̃ ɭɑ̃ d̪oɡoɡuɭɔ || wɑi kɑ̃hɑ̃ jɛ̃ɪ̃ || jɔ̃mɑ mɛɪ d̪ɛɡɛɪmo toboʊ | ɭɑ̃ kuɡo d̪ɛɡɛɪɸɛ̃ɪ̃ | ɑ̃ ɭɑ̃ d̪oɡoɡuɭɔjɔd̪ɛ t̪oboʊ || kɛɡɛmo | t̪ɔɡuɛɪ ɛ̃ kɑmɑ ɸɔʊ || kɛɭɛɡɛ wɑɪ ɛ̃mɛ d̪ibiko ɛɭiɛ t̪iɛɪ || ɔ bɔ̃ɭɔ̃ʊ̃ d̪iɭɛ suɭuɡuɑɭi d̪uɡu | wɑɪ t̪iɭɑmo d̪uɡu || d̪iɭɛ wɑɪ t̪ɑɡɛt̪o ɭɛkɛ hɛbɛɭɛ ɸĩɭɛ̃ɪ̃ || wɑɪ ɭɛkɛjɛ̃ t̪oʊ || mɔwi suɭuɡuɑd̪i ɔ kɛ̃d̪ilɛ hɔ̃hɔ̃ d̪ɛɡɛɭɛ i || mɔwi suɭuɡuɑd̪i ɔ kɛ̃d̪ilɛ t̪iɑsiɛɪ || wɑɪ ɛ̃ t̪iɛɭi mɛɪ | ɡuɛ̃ d̪ɛɡɛɪmo ||/

Togwey en hegye degey. En hegye ta mouma nalamoung fimay. Togwey kahang way dugwo, way habiya kahang awaymou dugu. Togwey kahang taway, keme nadidade taway. Kelege en way habiya kokou boufay. Way kahang gofoung hiyedo degey. Togwey kahang suwa kokou gologumou, en togwey wolo sagay degey. Nang hobou an woda. Sawise ta hobou an nang dogougulo. Wai kahang yey. Yoma mey degeymou toubow, nang kugou degeyfey, an nang dogouguloyode toubow. Kegemou, togwey en kama fou. Kelege way eme dibikou elye tyey. O bʼlow dile sulugwali dugu, way tilamou dugu. Dile way tagetou neke hebele filey. Way nekeyeng tow. Meui sulugwadi o kedile hohong degele i. Meui sulugwadi o kedile tyasyey. Way en tyeli mey, gweng degeymou.

User avatar
Nannalu
Avisaru
Avisaru
Posts: 698
Joined: Sun Aug 15, 2010 5:00 pm
Location: United Kingdom

Re: Romanization challenge thread

Post by Nannalu »

/kɑ̃ɭɑ̃ɪ̃/ Kañlayñ

/(p) b t̪ d̪ k ɡ/ <p b t d k g>
/m/ <m>
/ɸ s h/ <f s h>
/ɭ~ɳ~n̪/ <l~n>
/j w/ <y w>

/i ĩ ɛ ɛ̃ ɑ ɑ̃ ɔ ɔ̃ o õ u ũ/ <i~y iñ e eñ a añ oa oañ o oñ ou~w ouñ>
/ɑɪ ɛɪ ɔʊ oʊ/ <ay ey ow ow>
[ʌ] <u>

/t̪ɔɡuɛɪ ɛ̃ hɛɡiɛ d̪ɛɡɛɪ || ɛ̃ hɛɡiɛ t̪ɑ mõmɑ ɭɑ̃ɭɑ̃mõ ɸĩmɑ̃ɪ̃ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ wɑɪ duɡuɔ | wɑɪ hʌbijɑ kɑ̃hɑ̃ ɑwɑɪmo duɡu || t̪ɔɡuɛɪ kɑhɑ̃ t̪ɑwɑɪ | kɛ̃mɛ ɭɑ̃d̪id̪ɑd̪ɛ t̪ɑwɑɪ || kɛɭɛɡɛ ɛ̃ wɑɪ hʌbijɑ kɔko bõɸɑ̃ɪ̃ || wɑɪ kɑ̃hɑ̃ ɡõɸõ hijɛd̪ɔ d̪ɛɡɛɪ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ suwɑ kɔko ɡɔɭɔɡumo | ɛ̃ t̪ɔɡuɛɪ wɔlɔ sɑ̃ɡɑ̃ɪ̃ d̪ɛɡɛɪ .../

Toagwey eñ hegie degei. Eñ hegie ta moñma lañlañmoñ fiñmayñ. Toagwey kañhañ way dougwoa, wai hubiya kañhañ awaymo dugu. Toagwey kahañ taway, keñme lañdidade taway. Kelege eñ way hubiya koako boñfayñ. Way kañhañ goñfoñ hiyedoa degey. Toagwey kañhañ souwa koako goaloagoumo, eñ toagwey woaloa sañgayñ degey.
næn:älʉː

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Romanization challenge thread

Post by smii »

kɑ̃ɭɑ̃ɪ̃/ Kanlain

/(p) b t̪ d̪ k ɡ/ <p b t d k g>
/m/ <m>
/ɸ s h/ <f s h>
/ɭ~ɳ~n̪/ <l>
/j w/ <j w>

/i ĩ ɛ ɛ̃ ɑ ɑ̃ ɔ ɔ̃ o õ u ũ/ <i in e en a an o on u un y yn>
/ɑɪ ɛɪ ɔʊ oʊ/ <ai ei oy uy>
[ʌ] <u>

/t̪ɔɡuɛɪ ɛ̃ hɛɡiɛ d̪ɛɡɛɪ || ɛ̃ hɛɡiɛ t̪ɑ mõmɑ ɭɑ̃ɭɑ̃mõ ɸĩmɑ̃ɪ̃ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ wɑɪ duɡuɔ | wɑɪ hʌbijɑ kɑ̃hɑ̃ ɑwɑɪmo duɡu || t̪ɔɡuɛɪ kɑhɑ̃ t̪ɑwɑɪ | kɛ̃mɛ ɭɑ̃d̪id̪ɑd̪ɛ t̪ɑwɑɪ || kɛɭɛɡɛ ɛ̃ wɑɪ hʌbijɑ kɔko bõɸɑ̃ɪ̃ || wɑɪ kɑ̃hɑ̃ ɡõɸõ hijɛd̪ɔ d̪ɛɡɛɪ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ suwɑ kɔko ɡɔɭɔɡumo | ɛ̃ t̪ɔɡuɛɪ wɔlɔ sɑ̃ɡɑ̃ɪ̃ d̪ɛɡɛɪ .../

<Togyei en hegie degei. En hegie ta munma lanlanmun finmain. Togyei kanhan wai dygyo, wai hubija kanhan awaimu dygy. Togyei kahan tawai, kenme landidade tawai. Kelege en wai hubija koku bonfain. Wai kanhan gunfun hijedo degei. Togyei sywa koku gologymu, en togyei wolo sangain degei...>
Bish Bash Rabadash

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/kɑ̃ɭɑ̃ɪ̃/

/(p) b t̪ d̪ k ɡ/ <(b) b t d k g>
/m/ <m>
/ɸ s h/ <p s h>
/ɭ~ɳ~n̪/ <l~n>
/j w/ <j w>

/i ĩ ɛ ɛ̃ ɑ ɑ̃ ɔ ɔ̃ o õ u ũ/ <i ii e ee a aa o oo ö öö u~w uu>
/ɑɪ ɛɪ ɔʊ oʊ/ <ai ei ou öu>
[ʌ] <ä>

/t̪ɔɡuɛɪ ɛ̃ hɛɡiɛ d̪ɛɡɛɪ || ɛ̃ hɛɡiɛ t̪ɑ mõmɑ ɭɑ̃ɭɑ̃mõ ɸĩmɑ̃ɪ̃ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ wɑɪ duɡuɔ | wɑɪ hʌbijɑ kɑ̃hɑ̃ ɑwɑɪmo duɡu || t̪ɔɡuɛɪ kɑhɑ̃ t̪ɑwɑɪ | kɛ̃mɛ ɭɑ̃d̪id̪ɑd̪ɛ t̪ɑwɑɪ || kɛɭɛɡɛ ɛ̃ wɑɪ hʌbijɑ kɔko bõɸɑ̃ɪ̃ || wɑɪ kɑ̃hɑ̃ ɡõɸõ hijɛd̪ɔ d̪ɛɡɛɪ || t̪ɔɡuɛɪ kɑ̃hɑ̃ suwɑ kɔko ɡɔɭɔɡumo | ɛ̃ t̪ɔɡuɛɪ wɔlɔ sɑ̃ɡɑ̃ɪ̃ d̪ɛɡɛɪ || ɭɑ̃ hobo ɑ̃ wɔd̪ɑ || sɑwisɛ t̪ɑ hobo ɑ̃ ɭɑ̃ d̪oɡoɡuɭɔ || wɑi kɑ̃hɑ̃ jɛ̃ɪ̃ || jɔ̃mɑ mɛɪ d̪ɛɡɛɪmo toboʊ | ɭɑ̃ kuɡo d̪ɛɡɛɪɸɛ̃ɪ̃ | ɑ̃ ɭɑ̃ d̪oɡoɡuɭɔjɔd̪ɛ t̪oboʊ || kɛɡɛmo | t̪ɔɡuɛɪ ɛ̃ kɑmɑ ɸɔʊ || kɛɭɛɡɛ wɑɪ ɛ̃mɛ d̪ibiko ɛɭiɛ t̪iɛɪ || ɔ bɔ̃ɭɔ̃ʊ̃ d̪iɭɛ suɭuɡuɑɭi d̪uɡu | wɑɪ t̪iɭɑmo d̪uɡu || d̪iɭɛ wɑɪ t̪ɑɡɛt̪o ɭɛkɛ hɛbɛɭɛ ɸĩɭɛ̃ɪ̃ || wɑɪ ɭɛkɛjɛ̃ t̪oʊ || mɔwi suɭuɡuɑd̪i ɔ kɛ̃d̪ilɛ hɔ̃hɔ̃ d̪ɛɡɛɭɛ i || mɔwi suɭuɡuɑd̪i ɔ kɛ̃d̪ilɛ t̪iɑsiɛɪ || wɑɪ ɛ̃ t̪iɛɭi mɛɪ | ɡuɛ̃ d̪ɛɡɛɪmo ||/


Togwei ee hegie degei. Ee hegie ta mööma naalaamöö piimaai. Togwei kaahaa wai dugwo, wai häbiya kaahaa awaimö dugu. Togwei kahaa tawai, keeme naadidade tawai. Kelege ee wai häbiya kokö bööpaai. Wai kaahaa gööpöö hiyedo degei. Togwei kaahaa suwa kokö gologumö, ee togwei wolo saagaai degei. Naa höbö aa woda. Sawise ta höbö aa naa dögögulo. Wai kaahaa yeei. Yooma mei degeimö töböu, naa kugö degeipeei, aa naa dögöguloyode töböu. Kegemö, togwei ee kama pou. Kelege wai eeme dibikö elie tiei. O booloou dile sulugwali dugu, wai tilamö dugu. Dile wai tagetö neke hebele piileei. Wai nekeyee töu. Mowi sulugwadi o keedile hoohoo degele i. Mowi sulugwadi o keedile tiasiei. Wai ee tieli mei, gwee degeimö.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Lahu Shi

/p pʰ b t tʰ d ʧ ʧʰ ʤ k kʰ ɡ/
/m n ŋ/
/f v s j h ɣ/
/l/

/i ɛ æ a ʌ ɔ o u/ + nasalization

/a˧ a˥ a˩ a˦˨ a˧˥ a˥ʔ a˧ʔ/

/ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ ʧɔ˦˨ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ ʧʰæ˥ læ˧ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɣi˦˨ sa˧ pʰæ˧ʔ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ tɛ˧ʔ ɡæa˧ ʧʰæ˥ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ jao˦˨. jɔ˥ ha˧ʔ ʧu˥ læ˧ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ha˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. kʰa˧ ʧɔ˦˨ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ jɔ˥ ma˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛa˩ li˥ʔ ma˥ ʧɔ˦˨. jɔ˥ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛ̃˦˨ ʧɔ˦˨ ʧʰɛ˧ jao˦˨. ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ʧʰɔ˧ ja˥ vɛ˧ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ jao˦˨. ɔ˦˨ ɣi˥ʔ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ pɔ˥ tʌa˥ʔ læ˧ʔ, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˩ læ˩ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ ha˧ʔ ma˧ ɣa˥./

User avatar
Hallow XIII
Avisaru
Avisaru
Posts: 846
Joined: Sun Nov 04, 2012 3:40 pm
Location: Under Heaven

Re: Romanization challenge thread

Post by Hallow XIII »

Baka (South Sudan)

/p b ɓ mb t d ɗ nd tʳ dʳ ndʳ ʨ ʄ k ɡ ŋɡ k͡p ɡ͡b ŋ͡mɡ͡b k͡p͡ʙ ɡ͡b͡ʙ ŋ͡mɡ͡b͡ʙ/ p b bb mb t d dd nd tr dr ndr c j k g mg kp gb mgb kr gr mgr
/m n ɲ ŋ/ m n ny ng
/f v mv s z nz h/ f v mv s z nz h
/ⱱ r ɽ/ br r rr
/w l j/ w l y

/ɪ ɨ e a o ʊ/ ẹ ạ e a o ọ
/i u/ i u

/à á ǎ â/ a á â à

/sɨ̀mɨ̀ bɨ̀ kô Lòmò òtòoɡù àkà dò sòɡò káŋá bà wá ní, Lèdʳè nɨ̀ kô kú ɡǒ bò ɗèsí, nɨ̀jí kô kɨ́ Lòmò dò bɪ̀ kíéɗò. nɨ̀ k͡pá Lòmò bɨ̀ kíéɗò nê. nɨ̀ kú kɨ́ Lòmò dò bɪ̀ kíéɗò ɗáɗá Lòmò òtòòɡù àkà kô dò sòɡò káŋá bà wá. Lèdʳè òtòoɡù éjí ɡà bɨ̀ dò sòɡò káŋá bà zà mbá nè. éjí bɨ̀ kíéɗò kâ jǎ òtòòɡù nè wá ní ndǎ. Lèdʳè màɗâ nɨ̀ jí èné nè tʳìdʳì, zɨ́ tʳìdʳì mâ nê ndà ídínè zɨ́ ʄìmàɗí è kâ dò bɪ̀mɨ̀óŋó. tʳìdʳì mâ nê òɡù nè kâ dò bɪ̀mɨ̀óŋó zɨ́ ʄìmàɗí è, mɨ̀tùlùrù ʊ̀túàsá ɗútù à wá. nê ní, zɨ́ Lòmò kô kásàóɡù ŋɡítɪ̀ òɗò ìrìa Jɪ̀wánɪ̀, nɨ̀ ʄì íɓí bàbàtízà zɨ́ ʄì è. gɨ̀ dò kàʨɨ́ lèdʳè nê, ndà sɨ̀mɨ̀ ŋɡítɪ̀ sílí k͡pí, Jɪ̀wánɪ̀ nɨ̀jí ɡò ndísì tórò kɨ́ ʄì lódú kàʨɨ́nè è ɡ͡b͡ʙè. lá dǔ bɨ̀kéɽí Owú ɓɨ̀ Lòmò, bɨ̀ nɨ̀jí kɨ́ Ɓùné kíéɗò ní, òɡù nè ɗódòjémè Lòmò zɨ́zè./

Sạmạ bạ kò Lomo otoogu aka do sogo kángá ba wá ní, Ledre nạ kò kú gô bo ddesí nạyí kò kạ́ Lomo do bẹ kíéddo. Nạ kpa Lomo bạ kíéddo nè. Nạ ku kạ́ Lomo do bẹ kíéddo ddáddá Lomo otoogu aka kò do sogo kángá ba wá. Ledre otoogu éyí ga bạ do sogo kángá ba za mbá ne. Éyí bạ kíéddo kà yâ otoogu ne wá ní ndâ. Ledre maddà nạ yí ené ne tridri, zạ́ tridri mà nè nda ídíne zạ́ jimaddí e kà do bẹmạóngó. Tridri mà e ogu ne kà do bẹmạóngó zạ́ jimaddí e, mạtuluru ọtúasá ddútu a wá. Nè ní, zạ́ Lomo kò kásaógu mgítẹ oddo iria Yẹwánẹ, nạ ji íbbí babatíza zạ́ ji e. Gạ do kacạ́ ledre nè, nda sạmạ mgítẹ sílí kpí, Yẹwánẹ nạyí go ndísi tóro kạ́ ji lódú kacạ́ne e gre. Lá dû bạkérrí Owú bbạ Lomo, bạ nạyí kạ́ Bbuné kíéddo ní, ogu ne ddódoyéme Lomo zạ́ze.

Lahu Shi

/p pʰ b t tʰ d ʧ ʧʰ ʤ k kʰ ɡ/ b p bb d t dd j c jj g k gg
/m n ŋ/ m n ng
/f v s j h ɣ/ f v s y h w
/l/ l

The null initial is written <q>.

/i ɛ æ a ʌ ɔ o u/ + nasalization i ei e a v o ou u + -m
Diphthongs are written as a combination of the respective vowel symbols.
/a˧ a˥ a˩ a˦˨ a˧˥ a˥ʔ a˧ʔ/ a ad ah aj ax at ak

/ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ ʧɔ˦˨ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ ʧʰæ˥ læ˧ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɣi˦˨ sa˧ pʰæ˧ʔ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ tɛ˧ʔ ɡæa˧ ʧʰæ˥ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ jao˦˨. jɔ˥ ha˧ʔ ʧu˥ læ˧ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ha˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. kʰa˧ ʧɔ˦˨ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ jɔ˥ ma˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛa˩ li˥ʔ ma˥ ʧɔ˦˨. jɔ˥ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛ̃˦˨ ʧɔ˦˨ ʧʰɛ˧ jao˦˨. ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ʧʰɔ˧ ja˥ vɛ˧ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ jao˦˨. ɔ˦˨ ɣi˥ʔ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ pɔ˥ tʌa˥ʔ læ˧ʔ, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˩ læ˩ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ ha˧ʔ ma˧ ɣa˥./

Qoj god mak tad lit. Dod kvd joj lah cei yaouj. Dod kvd qu vei wij sa gge ced lek. Dod kvd qu vei qoh leh, wij sa pek cei yaouj. Dod kvd qu vei qoh leh, qoj god mak tad lit wij sa gge deik ggea ced ced cei yaouj. Yod hak jud lek wij sa qoj wa lia hak dei pamh lah cei yaouj. Ka joj ced cei qoj wa lia qoj kvm lou yod mak dei pamh cei deid jeiah lit mad joj. Yod qoj kvm lou jou ha deik cei deid jeimj joj cei yaouj. Jou ha deik cei qu vei qoh leh, co yad vei qoj wit yaouj. Qoj wit qu vei qoh leh, nat houk cei qoj kvm lou bod dvat lek, nat houk cei qoh leh qoj wit hak ma wad.
陳第 wrote:蓋時有古今,地有南北;字有更革,音有轉移,亦勢所必至。
R.Rusanov wrote:seks istiyorum
sex want-PRS-1sg
Read all about my excellent conlangs
Basic Conlanging Advice

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

As Lahu Na:

/p pʰ b t tʰ d ʧ ʧʰ ʤ k kʰ ɡ/ <p~pf¹ hp~hpf¹ b~bv¹ t ht d c ch j k hk g>
/m n ŋ/ <m~mv¹ n ng>
/f v s j h ɣ/ <f v s y~z¹ h g'>
/l/ <l>

/i ɛ æ a ʌ ɔ o u/ <i e eh a uh aw o u>
+ nasalization <an>

/a˧ a˥ a˩ a˦˨ a˧˥ a˥ʔ a˧ʔ/ <a aˇ aˍ aˬ a¯ a^ aꞈ>

/ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ ʧɔ˦˨ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ ʧʰæ˥ læ˧ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɣi˦˨ sa˧ pʰæ˧ʔ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ tɛ˧ʔ ɡæa˧ ʧʰæ˥ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ jao˦˨. jɔ˥ ha˧ʔ ʧu˥ læ˧ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ha˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. kʰa˧ ʧɔ˦˨ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ jɔ˥ ma˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛa˩ li˥ʔ ma˥ ʧɔ˦˨. jɔ˥ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛ̃˦˨ ʧɔ˦˨ ʧʰɛ˧ jao˦˨. ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ʧʰɔ˧ ja˥ vɛ˧ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ jao˦˨. ɔ˦˨ ɣi˥ʔ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ pɔ˥ tʌa˥ʔ læ˧ʔ, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˩ læ˩ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ ha˧ʔ ma˧ ɣa˥./

Awˬ kawˇ maꞈ htaˇ liˆ Tawˇ hkuhˇ cawˬ laˍ che yaoˬ. Tawˇ hkuhˇ u ve g'iˬ sa geh chehˇ lehꞈ Tawˇ hkuhˇ u ve awˍ lehˍ, g'iˬ sa hpehꞈ che yaoˬ. Tawˇ hkuhˇ u ve awˍ lehˍ, awˬ kawˇ maꞈ htaˇ liˆ g'iˬ sa geh teꞈ geha chehˇ chehˇ che yaoˬ. Yawˇ haꞈ cuˇ lehꞈ g'iˬ sa awˬ g'a lia haꞈ te hpanˍ laˍ che yaoˬ. Hka cawˬ chehˇ che awˬ g'a lia awˬ hkuhn lo yawˇ maꞈ te hpanˍ che teˇ ceaˍ liˆ maˇ cawˬ. Yawˇ awˬ hkuhn lo co ha teꞈ che teˇ cenˬ cawˬ che yaoˬ. Co ha teꞈ che u ve awˍ lehˍ, chaw yaˇ ve awˬ g'iˆ yaoˬ. Awˬ g'iˆ u ve awˍ lehˍ, naˆ hoꞈ che awˬ hkuhn lo pawˇ tuhaˆ lehꞈ, naˆ hoꞈ che awˍ lehˍ awˬ g'iˆ haꞈ ma g'aˇ.

¹before /ʌ/

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p pʰ b t tʰ d ʧ ʧʰ ʤ k kʰ ɡ/ <p ph b t th d c ch j k kh g>
/m n ŋ/ <m n ng>
/f v s j h ɣ/ <f v s j h q>
/l/ <l>

/i ɛ æ a ʌ ɔ o u/ <i ẹ e a a̪ o ọ u> + nasalization <an̄>

/a˧ a˥ a˩ a˦˨ a˧˥ a˥ʔ a˧ʔ/ <a ah ā à á ahx ax>

/ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ ʧɔ˦˨ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ ʧʰæ˥ læ˧ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɣi˦˨ sa˧ pʰæ˧ʔ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ tɛ˧ʔ ɡæa˧ ʧʰæ˥ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ jao˦˨. jɔ˥ ha˧ʔ ʧu˥ læ˧ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ha˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. kʰa˧ ʧɔ˦˨ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ jɔ˥ ma˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛa˩ li˥ʔ ma˥ ʧɔ˦˨. jɔ˥ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛ̃˦˨ ʧɔ˦˨ ʧʰɛ˧ jao˦˨. ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ʧʰɔ˧ ja˥ vɛ˧ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ jao˦˨. ɔ˦˨ ɣi˥ʔ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ pɔ˥ tʌa˥ʔ læ˧ʔ, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˩ læ˩ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ ha˧ʔ ma˧ ɣa˥./

ò koh max thah lihx Toh kha̪h cò lā chẹ yaọ̀. Toh kha̪h u vẹ qì sa ge cheh lex Toh kha̪h u vẹ ō lē, Qì sa phex chẹ yaọ̀. Toh kha̪h u vẹ ō lē, ò koh max thah lihx Qì sa ge tẹx gea cheh cheh chẹ yaọ̀. yoh hax cuh lex Qì sa ò qa lia hax tẹ phān̄ lā chẹ yaọ̀. kha cò cheh chẹ ò qa lia ò kha̪n̄ lọ yoh max tẹ phān̄ chẹ tẹh cẹā lihx mah cò. yoh ò kha̪n̄ lọ cọ ha tẹx chẹ tẹh cẹn̄̀ cò chẹ yaọ̀. cọ ha tẹx chẹ u vẹ ō lē, cho yah vẹ ò qihx yaọ̀. ò qihx u vẹ ō lē, nahx họx chẹ ò kha̪n̄ lọ poh ta̪ahx lex, nahx họx chẹ ō lē ò qihx hax ma qah.

(only proper names are capitalized)

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p pʰ b t tʰ d ʧ ʧʰ ʤ k kʰ ɡ/ <p hp b t ht d ch hch j k/c hk/hc g>
/m n ŋ/ <m n ng>
/f v s j h ɣ/ <f v s y h r>
/l/ <l>

/i ɛ æ a ʌ ɔ o u/ <i e ae a u aw o oo>

/a˧ a˥ a˩ a˦˨ a˧˥ a˥ʔ a˧ʔ/ <a aƨ aз aч aƽ aƅ aɂ>

/ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ ʧɔ˦˨ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ ʧʰæ˥ læ˧ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɣi˦˨ sa˧ pʰæ˧ʔ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ tɛ˧ʔ ɡæa˧ ʧʰæ˥ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ jao˦˨. jɔ˥ ha˧ʔ ʧu˥ læ˧ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ha˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. kʰa˧ ʧɔ˦˨ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ jɔ˥ ma˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛa˩ li˥ʔ ma˥ ʧɔ˦˨. jɔ˥ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛ̃˦˨ ʧɔ˦˨ ʧʰɛ˧ jao˦˨. ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ʧʰɔ˧ ja˥ vɛ˧ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ jao˦˨. ɔ˦˨ ɣi˥ʔ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ pɔ˥ tʌa˥ʔ læ˧ʔ, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˩ læ˩ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ ha˧ʔ ma˧ ɣa˥./

Awч kawƨ maɂ htaƨ liƅ Tawƨ hkuƨ chawч laз hche yaoч. Tawƨ hkuƨ oo ve riч sa ɡae hchaeƨ laeɂ Tawƨ hkuƨ oo ve awз laeз, riч sa hpaeɂ hche yaoч. Tawƨ hkuƨ oo ve awз laeз, awч kawƨ maɂ htaƨ liƅ riч sa ɡae teɂ ɡaea hchaeƨ hchaeƨ hche yaoч. Yawƨ haɂ chooƨ laeɂ riч sa awч ra lia haɂ te hpanз laз hche yaoч. Hka chawч hchaeƨ hche awч ra lia awч hkun lo yawƨ maɂ te hpanз hche teƨ cheaз liƅ maƨ chawч. Yawƨ awч hkun lo cho ha teɂ hche teƨ chenч chawч hche yaoч. Cho ha teɂ hche oo ve awз laeз, hchaw yaƨ ve awч riƅ yaoч. awч riƅ oo ve awз laeз, naƅ hoɂ hche awч hkun lo pawƨ tuaƅ laeɂ, naƅ hoɂ hche awз laeз awч riƅ haɂ ma raƨ.

or

:Aw ’kaw mat ’hta ’lit ’Taw ’hku :chaw .la hche :yao ꓿ ’Taw ’hku oo ve :ri sa ɡae ’hchae laet ’Taw ’hku oo ve .aw .lae - :ri sa hpaet hche :yao ꓿ ’Taw ’hku oo ve .aw .lae - :aw ’kaw mat ’hta ’lit :ri sa ɡae tet ɡaea ’hchae ’hchae hche :yao ꓿ ’Yaw hat ’choo laet :ri sa :aw ra lia hat te .hpan .la hche :yao ꓿ Hka :chaw ’hchae hche :aw ra lia :aw hkun lo ’yaw mat te .hpan hche ’te .chea ’lit ’ma :chaw ꓿ ’Yaw :aw hkun lo cho ha tet hche ’te :chen :chaw hche :yao ꓿ Cho ha tet hche oo ve .aw .lae - hchaw ’ya ve :aw ’rit :yao ꓿ Aw: ’rit oo ve .aw .lae - ’nat hot hche :aw hkun lo ’paw tuaƅ laet - ’nat hot hche .aw .lae :aw ’rit haɂ ma ’ra ײ
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Romanization challenge thread

Post by smii »

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ṭ ḍ k g q c>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <hs s hṣ ṣ>
/ʋ ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <v hv y hy w hw>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <j jj x xx h>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <mh m mm nh n nn ṇh ṇ ṇṇ>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <f ff z zz>
/r r: ɽ ɽ:/ <r rr ṛ ṛṛ>
/l l: ɭ ɭ:/ <l ll ḷ ḷḷ>

/ɨ ɨ: i ʉ ʉ: u/ <i í ì u ú ù>
/ɜ ɜ: ɛ œ ɔ ɔ: ɵ/ <e é è ö o ó c>
/a ɒ/ <a à>

/ɜ̃/ <ẽ>
/ã ɒ̃/ <ã õ>

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/ <je jo>
/ɒ͡a/ <oa>

Example text:

/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥ͡øɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥ͡ɵɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒ͡adɥ͡ø/
<Jà vàrgraṇ wõ jemm jehvàno ṇuf wàrqàra xumm pohvàléjèn krèljà fumhjoyàiden xókuhvàjjã sàhṣàdemm wvàdoṇ mhèhvàhen ggàzzaq vàrgẽm wúhsa wúhsohvèn oreqànaṇa ṇijìt ḍaknà yàkonoadje.>
Bish Bash Rabadash

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

smii's language:
/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ṭ ḍ k g q g̀>
/m̊ m n̊ n ɳ̊ ɳ/ <mh m nh n ṇh ṇ>
/r/ <r>
/ɽ ɭ/ <ṛ ḷ>
/ʰs s ʰʂ ʂ ʝ ɣ ɦ/ <hs s hs̀ s̀ jx gx h>
/ɬ ɮ/ <ł z>
/ʋ j ɰ/ <v j w>
/l/ <l>

/i y͡ø y͡ɵ ɨ ʉ u ɛ œ ɜ ɜ̃ ɵ ɔ a ã ɒ ɒ͡a ɒ̃/ <í yö yọ i u ù é ó e ẽ o ò a ã à àa ã̀>

/ɦs hʂ mɦ nɦ ɳɦ ɒa ː/ <hxs hxs̀ mhx nhx ṇhx à'a : >

Jxà vàrgraṇ wã̀ jxem: yöhvànò ṇuł wàrqàra gxùm: pòhvàle:jxén kréljxà łumh yohjàíden gxò:kuhvàjx:ã sàhs̀àdem: wvàdòṇ mhéhvàhen g̀àz:aq vàrgẽm wu:hsa wu:hsòhvén òreqànaṇa ṇijxít ḍaknà jokònàadyö.

agefaqeg-style:
/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ṭ ḍ k g q q̇>
/m̊ m mː n̊ n nː ɳ̊ ɳ ɳː/ <mh m mm nh n nn ṇh ṇ ṇṇ>
/r rː/ <r̀ r̀>
/ɽ ɽː ɭ ɭː/ <ṛ ṛṛ lṛ lṛlṛ>
/ʰs s ʰʂ ʂ ʝ ʝː ɣ ɣː ɦ/ <hs s hṣ ṣ ž žž gh ghgh gh̀>
/ɬ ɬː ɮ ɮː/ <ls lz>
/ʋ j ɰ/ <w r ẁ>
/l lː/ <l ll>

/i y͡ø y͡ɵ ɨ ɨː ʉ ʉː u ɛ œ ɜ ɜː ɜ̃ ɵ ɔ ɔː a ã ɒ ɒ͡a ɒ̃/ <i yö yoê ì ìì ù ùù è a ê êê ãê oê o oo aè ãè ao aoa ão>

žao waor̀gr̀aèṇ ẁaõ žêmm yögh̀waono ṇùls ẁaor̀qaor̀aè ghumm pogh̀waolêêžèn kr̀èlžao lsùmh yoêgh̀raoidên ghookùgh̀waožžãè saohṣaodêmm ẁwaodoṇ mhègh̀waogh̀ên q̇aolzlzaèq waor̀gãêm ẁùùhsaè ẁùùhsogh̀wèn or̀êqaonaèṇaè ṇìžit ḍaèknao roêkonaoadyö,
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p pʰ b t tʰ d ʧ ʧʰ ʤ k kʰ ɡ/ <p pj ḅ t tj d ch chj dy c~qu cj ġ~ġu>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/f v s j h ɣ/ <f b s y h g~gu>
/l/ <l>

/i ɛ æ a ʌ ɔ o u/ <i e æ a ʌ ø o u>
+ nasalization <Vⁿ>

/a˧ a˥ a˩ a˦˨ a˧˥ a˥ʔ a˧ʔ/ <a á à â ǎ áh ah>

/ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ ʧɔ˦˨ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ ʧʰæ˥ læ˧ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɣi˦˨ sa˧ pʰæ˧ʔ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ tɛ˧ʔ ɡæa˧ ʧʰæ˥ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ jao˦˨. jɔ˥ ha˧ʔ ʧu˥ læ˧ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ha˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. kʰa˧ ʧɔ˦˨ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ jɔ˥ ma˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛa˩ li˥ʔ ma˥ ʧɔ˦˨. jɔ˥ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛ̃˦˨ ʧɔ˦˨ ʧʰɛ˧ jao˦˨. ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ʧʰɔ˧ ja˥ vɛ˧ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ jao˦˨. ɔ˦˨ ɣi˥ʔ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ pɔ˥ tʌa˥ʔ læ˧ʔ, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˩ læ˩ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ ha˧ʔ ma˧ ɣa˥./

ø̌ cǿ mah tjá líh Tǿ cjʌ́ chø̌ là chje yaǒ. Tǿ cjʌ́ u be guǐ sa ġæ chjǽ læh Tǿ cjʌ́ u be ø̀ læ̀, guǐ sa pjæh chje yaǒ. Tǿ cjʌ́ u be ø̀ læ̀, ø̌ cǿ mah tjá líh guǐ sa ġæ teh ġæa chjǽ chjǽ chje yaǒ. yǿ hah chú læh guǐ sa ø̌ ga lia hah te pjàⁿ là chje yaǒ. cja chø̌ chjǽ chje ø̌ ga lia ø̌ cjʌⁿ lo yǿ mah te pjàⁿ chje té cheà líh má chø̌. yǿ ø̌ cjʌⁿ lo cho ha teh chje té chěⁿ chø̌ chje yaǒ. cho ha teh chje u be ø̀ læ̀, chjø yá be ø̌ guíh yaǒ. ø̌ guíh u be ø̀ læ̀, náh hoh chje ø̌ cjʌⁿ lo pǿ tʌáh læh, náh hoh chje ø̀ læ̀ ø̌ guíh hah ma gá.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d tr/rt dr/rd k g q c>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <hs s hx x>
/ʋ ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <v hv y hy w hw>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <j dj gh ggh h>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <hm m mm hn n nn hnr/hrn nr/rn nnr/rnn>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <hl hll dl dll>
/r r: ɽ ɽ:/ <r rr z zz>
/l l: ɭ ɭ:/ <l ll lr/rl llr/rll>

/ɨ ɨ: i ʉ ʉ: u/ <i ii î u uu û>
/ɜ ɜ: ɛ œ ɔ ɔ: ɵ/ <e ee ê oe o oo ô>
/a ɒ/ <â a>

/ɜ̃/ <eñ>
/ã ɒ̃/ <añ oñ>

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/ <ue uo>
/ɒ͡a/ <oa>

Example text:

/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥ͡øɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥ͡ɵɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒ͡adɥ͡ø/
Ja vargrârn wañ jemm uehvano nruhl warqarâ ghumm pohvaleejen krêlja hluhm uohyaiden ghookuhvajjañ sahxademm wvadorn hmehvahen cazzâq vargeñm wuuhsâ wuuhsohvên oreqanârnâ nrijît drâkna yôkonoadue.

or

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ť ď k g q ǧ>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <hs s hš š>
/ʋ ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <v hv j hj w hw>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <ž žž ǥ ǥǥ h>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <hm m mm hn n nn hň ň ňň>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <ŧ ŧŧ đ đđ>
/r r: ɽ ɽ:/ <r rr ř řř>
/l l: ɭ ɭ:/ <l ll ľ ľľ>

/ɨ ɨ: i ʉ ʉ: u/ <õ õõ i y yy u>
/ɜ ɜ: ɛ œ ɔ ɔ: ɵ/ <e ee ä o oo ö>
/a ɒ/ <a å>

/ɜ̃/ <en>
/ã ɒ̃/ <an on> (-n# <n'>)

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/ <yö uo>
/ɒ͡a/ <oa>

Ža vårgraň won žemm yöhvåno ňyŧ wårqåra ǥumm pohvåleežän krälžå ŧyhm uohjåiden ǥookyhvåžžan såhšådemm wvådoň hmähvåhen ǧåđđaq vårgenm wyyhsa wyyhsohvän' oreqånnaňa ňõžit ďaknå jökonoadyö.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Hallow XIII
Avisaru
Avisaru
Posts: 846
Joined: Sun Nov 04, 2012 3:40 pm
Location: Under Heaven

Re: Romanization challenge thread

Post by Hallow XIII »

ɢʌb <Rub>

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d tl dl k g q r '>
/f ɬ s ʃ x χ h/ <f l s sh x rh h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/z~ɹ/ <z>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e u o i w>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/
<No' sug nxi dlug da bor nmo xwrwb nirim nu' ngosh feshdur kpeg nirim dlaxa. K beng re nu' qa rus kwxwg xag dlog rub la'.>
陳第 wrote:蓋時有古今,地有南北;字有更革,音有轉移,亦勢所必至。
R.Rusanov wrote:seks istiyorum
sex want-PRS-1sg
Read all about my excellent conlangs
Basic Conlanging Advice

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

here's what I've settled on

/p b t d tɬ dɮ k g q ɢ ʔ/ <p b t d tl dl k g q r '>
/f ɬ s ʃ x χ/ <f l s sh x h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/z~ɹ/ <z>
/a e ʌ o i ɯ/ <a e u o i ou>

/noʔ sʌg nxi dɮʌg da boɢ nmo xɯrɯb niɢim nʌʔ ŋoʃ feʃdʌɢ kpeg niɢim dɮaxa | k beŋ ɢe nʌʔ qa ɢʌs kɯxɯg xag dɮog ɢʌb ɬaʔ/
<No' sug nxi dlug da bor nmo xouroub nirim nu' ngosh feshdur kpeg nirim dlaxa. K beng re nu' qa rus kouxoug xag dlog rub la'.>
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Frislander
Avisaru
Avisaru
Posts: 836
Joined: Mon Feb 29, 2016 6:34 am
Location: The North

Re: Romanization challenge thread

Post by Frislander »

Lahu Shi

/p pʰ b t tʰ d ʧ ʧʰ ʤ k kʰ ɡ/ <p phb t th d c ch j k kh g>
/m n ŋ/ <m n ng>
/f v s j h ɣ/ <f v s y h x>
/l/ <l>

/i ɛ æ a ʌ ɔ o u/ <i e ae a u aw o ou> + nasalization <-n>

/a˧ a˥ a˩ a˦˨ a˧˥ a˥ʔ a˧ʔ/ <a á à àa aá â ä>

/ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ ʧɔ˦˨ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ ʧʰæ˥ læ˧ʔ Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɣi˦˨ sa˧ pʰæ˧ʔ ʧʰɛ˧ jao˦˨. Tɔ˥ kʰʌ˥ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ɔ˦˨ kɔ˥ ma˧ʔ tʰa˥ li˥ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɡæ˧ tɛ˧ʔ ɡæa˧ ʧʰæ˥ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ jao˦˨. jɔ˥ ha˧ʔ ʧu˥ læ˧ʔ ɣi˦˨ sa˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ha˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ la˩ ʧʰɛ˧ jao˦˨. kʰa˧ ʧɔ˦˨ ʧʰæ˥ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ ɣa˧ lia˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ jɔ˥ ma˧ʔ tɛ˧ pʰã˩ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛa˩ li˥ʔ ma˥ ʧɔ˦˨. jɔ˥ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ tɛ˥ ʧɛ̃˦˨ ʧɔ˦˨ ʧʰɛ˧ jao˦˨. ʧo˧ ha˧ tɛ˧ʔ ʧʰɛ˧ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, ʧʰɔ˧ ja˥ vɛ˧ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ jao˦˨. ɔ˦˨ ɣi˥ʔ u˧ vɛ˧ ɔ˩ læ˩, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˦˨ kʰʌ̃ lo˧ pɔ˥ tʌa˥ʔ læ˧ʔ, na˥ʔ ho˧ʔ ʧʰɛ˧ ɔ˩ læ˩ ɔ˦˨ ɣi˥ʔ ha˧ʔ ma˧ ɣa˥./

<Àaw kó mä thá lî táw khú càaw là che yàao. Táw khú ou ve xìi sa gae cháe läe. Táw khú ou ve àw làe, xìi sa phäe che yàao. Táw khú ou ve àw làe, àaw káw mä thá lî xìi sa gae të gaea cháe cháe che yàao. Yáw hä cóu läe xìi sa àaw xa lia hä te phàn là che yàao. Kha càaw cháe che àaw xa lia àaw khun lo yáw mä te phàn che té cèa lî má càaw. Yáw àaw khun lo co ha të cèen càaw che yàao. Co ha të che ou ve àw làe, chaw yá ve àaw xî yàao. Àaw xî u ve àw làe, nâ hö che àaw khun lo páw tûa läe, nâ hö che àw làe àaw xî hä ma xá.>
https://frislander.tumblr.com/

First known on here as Karero

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Romanization challenge thread

Post by smii »

Just to see what others would do:

Damin

/p p' t̻ t̺ t̠ʲ k k'/
/n̺ n̠ʲ ŋ ŋ̊/
/ʙ ɾ/
/j w/
/ʘ̃ ʇ̃ ǃ̃̃ ǃ̃˞/
/ɸ ᵖɸ ɬ↓ʔ ɕ/

/a a: i i: u u: ə əː/

/ ǃ̃̃ a: ǃ̃̃ ǃ̃ ̃akan̺ ʇ̃u t̻i:t̻it̻uɾ ʘ̃i:ŋ̊kijat̻uɾ||ŋa:t̠ʲpu wi:win̺ wu:t̠ʲpu||
Bish Bash Rabadash

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

Temiin
<p p' ṭ t ť k k'>
<n ň ŋ ŋh>
<b r>
<j v>
<p! ṭ! t! ť!>
<f pf l s>

<a aa i ii u uu e ee>

Our <!> is <[!]> after <p ṭ t ť>

T! aa t! ť!akan ṭ!u ṭiiṭiṭur p!iiŋhkijaṭur. Ŋaaťpu viivin vuuťpu.
Last edited by mèþru on Mon Sep 05, 2016 3:14 pm, edited 1 time in total.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p p' t̻ t̺ t̠ʲ k k'/ <p b t d j k q>
/n̺ n̠ʲ ŋ ŋ̊/ <m n g h>
/ʙ\ʙ ɾ/ <v r>
/j w/ <y w>
/ʘ̃ ʇ̃\ʇ̃ ǃ̃ ǃ̃\ǃ̃ ǃ̃˞/ <b! n! j! c! d!>
/ɸ ᵖɸ ɬ↓ʔ t̠ʲ\t̠ʲ~ɕ/ <f pf l c>

/a a: i i: u u: ə əː/ <a a̰ e i o u ü üü>

/ǃ̃a: ǃ̃\ǃ̃akan̺ ʇ̃\ʇ̃u t̻i:t̻it̻uɾ ʘ̃i:ŋkijat̻uɾ || ŋa:t̠ʲpu wi:win̺ wu:t̠ʲpu ||/

J!a꞉ c!akam n!o titetor b!igkiyatur. Ga꞉jpo wiwem wujpo.

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Romanization challenge thread

Post by smii »

I would have gone for:

/p p' t̻ t̺ t̠ʲ k k'/ <p b t d j k g>
/n̺ n̠ʲ ŋ ŋ̊/ <m n q h>
/ʙ\ʙ ɾ/ <v r>
/j w/ <y w>
/ʘ̃ ʇ̃ ǃ̃ ǃ̃˞/ <bb dd jj rr>
/ɸ ᵖɸ ɬ↓ʔ t̠ʲ\t̠ʲ~ɕ/ <f pf l c>

/a a: i i: u u: ə əː/ <a á i í u ú e é>

/ǃ̃a: ǃ̃akan̺ ʇ̃u t̻i:t̻it̻uɾ ʘ̃i:ŋkijat̻uɾ || ŋa:t̠ʲpu wi:win̺ wu:t̠ʲpu ||/
<Jjá jjakam ddu títitur bbíqkiyatur. Qájpu wíwim wújpu.>
Bish Bash Rabadash

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

that click notation is hideous

/p p' t̻ t̺ t̠ʲ k k'/ <p p' t d j k k'>
/n̺ n̠ʲ ŋ ŋ̊/ <n ny ng ngh>
/ʙ\ʙ ɾ/ <bb r>
/j w/ <y w>
/ʘ̃ ʇ̃\ʇ̃ ǃ̃ ǃ̃\ǃ̃ ǃ̃˞/ <v cc q qq x>
/ɸ ᵖɸ ɬ↓ʔ t̠ʲ\t̠ʲ~ɕ/ <f pf lh jj>

/a a: i i: u u: ə əː/ <a aa i ii u uu e ee>

/ǃ̃a: ǃ̃\ǃ̃akan̺ ʇ̃\ʇ̃u t̻i:t̻it̻uɾ ʘ̃i:ŋkijat̻uɾ || ŋa:t̠ʲpu wi:win̺ wu:t̠ʲpu ||/
Qaa qqakan ccu tiititur viingkiyatur. Ngaajpu wiiwin wuujpu.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Romanization challenge thread

Post by smii »

Yeah sorry, I don't really know what happened. I tried to just copy and paste off of a website I found that had it, but all of them ended up on top of each other. So I tried to do it by hand, but I don't even know where the slashed came from.
Bish Bash Rabadash

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p pʰ b pʲ pʲʰ bʲ t tʰ d ʦ ʦʰ ʣ t͡ʂ t͡ʂʰ d͡ʐ ʨ ʨʰ ʥ k kʰ ɡ kʲ kʲʰ ɡʲ/
/m mʲ m̥ʰ m̥ʲʰ n n̥ʰ ȵ ȵ̥ʰ ŋ ŋʲ ŋ̊ʰ ŋ̊ʲʰ/
/ɾ ɾ̥ʰ/
/ɸ ɸʲ β βʲ s z ʂ ʐ ɕ ʑ x ɣ χ ʁ h/
/w ʍʰ l ɬʰ j çʰ/

/i ɿ ʉ ɯ u e ø o ɛ œ ɔ a ɑ/

/a˥ a˩ a˥˩ a˩˥/

/ɑ˥ ʁɔ˥ ntʰu˥˩ pʲa˥˩pʲa˥˩ ŋ̊ʰɑ˩tʰʉ˥ ɸsu˩ pʲʰa˥ li˩ ɾkʰa˥ ŋ̊ʰɯ˥ ʁœ˥ ɣo˩˥βu˥ || ʁɔ˥ɲɑ˥ pu˥ ɾkʰa˥ t͡ʂʰɿ˥˩ køŋ˥ɡøŋ˥ ŋ̊ʰɑ˩tʰʉ˥ ɸsu˩ ʐweŋ˥/

xroox
Lebom
Lebom
Posts: 128
Joined: Sat Aug 02, 2014 1:59 pm
Location: Mexico

Re: Romanization challenge thread

Post by xroox »

/p pʰ b pʲ pʲʰ bʲ t tʰ d ʦ ʦʰ ʣ t͡ʂ t͡ʂʰ d͡ʐ ʨ ʨʰ ʥ k kʰ ɡ kʲ kʲʰ ɡʲ/ <p p' b py py' by t t' d c c' dz tr tr' dr ty ty' dy k k' g ky ky' gy>
/m mʲ m̥ʰ m̥ʲʰ n n̥ʰ ȵ ȵ̥ʰ ŋ ŋʲ ŋ̊ʰ ŋ̊ʲʰ/ <m my m' my' n n' ny ny' ŋ ŋy ŋ' ŋy'>
/ɾ ɾ̥ʰ/ <r r'>
/ɸ ɸʲ β βʲ s z ʂ ʐ ɕ ʑ x ɣ χ ʁ h/ <f fy v vy s z rs rz sy zy x gx q gq h>
/w ʍʰ l ɬʰ j çʰ/ <w w' l l' y y'>

/i ɿ ʉ ɯ u e ø o ɛ œ ɔ a ɑ/ <i r ü ï u e ö o è ô ò a ä>

/a˥ a˩ a˥˩ a˩˥/ <a aj a' aj'>

/ɑ˥ ʁɔ˥ ntʰu˥˩ pʲa˥˩pʲa˥˩ ŋ̊ʰɑ˩tʰʉ˥ ɸsu˩ pʲʰa˥ li˩ ɾkʰa˥ ŋ̊ʰɯ˥ ʁœ˥ ɣo˩˥βu˥ || ʁɔ˥ɲɑ˥ pu˥ ɾkʰa˥ t͡ʂʰɿ˥˩ køŋ˥ɡøŋ˥ ŋ̊ʰɑ˩tʰʉ˥ ɸsu˩ ʐweŋ˥/

Ä gqò nt'u' pya'pya' ŋ'äjt'ü fsuj py'a lij rk'a ŋ'ï gqô gxoj'vu. Gqònyä pu rk'ä tr' köŋgöŋ ŋ'äjt'ü fsuj rzweŋ.
Queso: ¿qué es eso? -- Eso es queso

Post Reply