Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Rekettye wrote:Tried Arve, but couldn't make head nor tail of the allophones, sorry :(
i'll fix it so it's phonemic transcription

edit: here


Arve (fixed)

/pʰ tʰ cʰ kʰ ʔ/ (/ʔ/ mostly appears between words in compounds)
/ts ʈʂ/
/b d ɟ g/ (normally realized as unvoiced, but can lenite to voiced fricatives in the onset of stressed syllables)
/s ʂ ç x xʷ χ h/
/v~ⱱ l j ɣ r̥ r ʀ/
/a ɛ ɞ ʌ ɔ ø ʊ i y u/
/aɔ̯ ʊi̯ ɛa̯ ɛɔ̯~ɛu̯ ʌi̯ œy̯ ɔu̯ ie̯ yø̯ uo̯/ ([aə̯ ʊi̯ eə̯ øə̯ ɛu̯ ʌi̯ øy̯ ɔu̯ iə̯ yə̯ uə̯/] in one major dialect, [aː ɨː eː øː~ɨː ɨː øː oː iː yː uː] in another)
/ɐ ɪ ʏ ʊ/ in unstressed syllables, /ɪl ɪr ɪχ ɪʀ/ are [ɐ] in one major dialect, as are the same sequences with /ɐ/

ˈʈʂʌi̯s gʊn ˈkʰuo̯ʂ vɪç ˈcʰaɔ̯n mʏˈtsah vɪç ˈgɛa̯rɐs, ˈkʰuo̯ʂ tsɪç ˈmaɔ̯l ɪn ˌxʷaɔ̯lʔˈmɛa̯r̥ɐmɪl, ˈjɔu̯xʷ r̥ɪç ˌʈʂʌi̯s ˈtsɔu̯ɪl tsɪç tsɪˈxʷaɔ̯l.
ˈtʰie̯χɪn die̯ ˈçʌn ʊtʰ dɪn ˈxʷɛu̯tsɪr dɪm ˈlʊi̯kʰɐr ˈʈʂøts ˈɛdɪ die̯ ˈmɛa̯tsɐ ˈxʷɔlɐh.
ˈtʰɛŋɐr ˈxʷaɔ̯dun ˈjɛa̯r̥ʏh ʏ ˈmie̯ʂ cʰɐn ˈmɛç.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/m n ŋ/ <m n ŋ>
/pʰ tʰ cʰ kʰ ʔ/ <p t ṭ k '>
/ts ʈʂ/ <c č>
/b d ɟ g/ <b d ḍ g>
/s ʂ ç x xʷ χ h/ <s š ṣ x hw ẋ h/ḧ> (ḧ is used to separate digraphs if needed, I don't know whether or not hC cluster occur)
/v~ⱱ l j ɣ r̥ r ʀ/ <v l j ǧ hr r ṙ>
/a ɛ ɞ ʌ ɔ ø ʊ i y u/ <a e ë â o ö û i ü u>
/aɔ̯ ʊi̯ ɛa̯ ɛɔ̯~ɛu̯ ʌi̯/ <ao ui ea eu ai>
/œy̯ ɔu̯ ie̯ yø̯ uo̯/ <öü ou ie üö uo>
/ɐ ɪ ʏ ʊ/

Čais gun kuoš viṣ caon mücah viṣ gearas, kuoš ciṣ maol in hwaol'meahramil jouhw hriṣ čais couil ciṣ tsi hwaol.
Tieẋin die ṣân ut din hweucir dim luikar čöc edi die meaca hwolah.
Teŋar hwaodun jeahrüh ü mieš ṭan meṣ.

/ˈʈʂʌi̯s gʊn ˈkʰuo̯ʂ vɪç ˈcʰaɔ̯n mʏˈtsah vɪç ˈgɛa̯rɐs, ˈkʰuo̯ʂ tsɪç ˈmaɔ̯l ɪn ˌxʷaɔ̯lʔˈmɛa̯r̥ɐmɪl, ˈjɔu̯xʷ r̥ɪç ˌʈʂʌi̯s ˈtsɔu̯ɪl tsɪç tsɪˈxʷaɔ̯l.
ˈtʰie̯χɪn die̯ ˈçʌn ʊtʰ dɪn ˈxʷɛu̯tsɪr dɪm ˈlʊi̯kʰɐr ˈʈʂøts ˈɛdɪ die̯ ˈmɛa̯tsɐ ˈxʷɔlɐh.
ˈtʰɛŋɐr ˈxʷaɔ̯dun ˈjɛa̯r̥ʏh ʏ ˈmie̯ʂ cʰɐn ˈmɛç./
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Esmelthien wrote:(ḧ is used to separate digraphs if needed, I don't know whether or not hC cluster occur)
They don't. Syllable structure is mostly CVCV...C, and most of the exceptions are Cʔ, ʔC, or CʔC.

Also, I'm curious to see how much I can remember the orthography of my own lang, so here's my attempt at transcribing it... although I can remember most of at least the first two sentences.

ˈʈʂʌi̯s gʊn ˈkʰuo̯ʂ vɪç ˈcʰaɔ̯n mʏˈtsah vɪç ˈgɛa̯rɐs, ˈkʰuo̯ʂ tsɪç ˈmaɔ̯l ɪn ˌxʷaɔ̯lʔˈmɛa̯r̥ɐmɪl, ˈjɔu̯xʷ r̥ɪç ˌʈʂʌi̯s ˈtsɔu̯ɪl tsɪç tsɪˈxʷaɔ̯l.
Treis gou en kors vest kjan myldag vest gädras, kors ziggs mal en hval-mänzamel, joug en ziggs treis zouel ziggs zehval.

ˈtʰie̯χɪn die̯ ˈçʌn ʊtʰ dɪn ˈxʷɛu̯tsɪr dɪm ˈlʊi̯kʰɐr ˈʈʂøts ˈɛdɪ die̯ ˈmɛa̯tsɐ ˈxʷɔlɐh.
Terchen die kjan ut den hvälzer dem lökar krods Eddy die mänzer hvalad.

ˈtʰɛŋɐr ˈxʷaɔ̯dun ˈjɛa̯r̥ʏh ʏ ˈmie̯ʂ cʰɐn ˈmɛç.
Tegnar hvadun jäntyd y merst kjan mäst.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

@Esmelthien: Good idea for <c>!
Nortaneous wrote:/ɥ/ <ɥ>
How do you write it as a capital? :?
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

I made a few different versions for it myself. :)

Version 1 (it seems as if some of the combining diacritics don't align like they should :x )
/m n~ŋ/ <m n>
/pʼ pʰ b̥ tʼ~kʼ kʼʷ tʰ~kʰ d̥~ɡ̊ ʔ/ <ṕ p b t́/ḱ q t/k d/g ʾ>
/p͡ɸʼ t͡sʼ k͜xʼ/ <f́ ś x>
/t͡ɬʼ~k͜ʟ̝ʼ/ <ý>
/ɸ β s z ç~x ʝ~ɣ ɦ̥/ <f v s z c ģ h>
/ɬ~ʎ̝~ɬˠ/ <y>
/r/ <r>
/j ɥ ʍ ɰ w/ <j ẅ w̧ ȷ w>
/l~ʎ~ɫ/ <l>

/i y ɯ u/ <i ü ı u>
/e ø ɤ o/ <e ö ë o>
/ə/ <ə>
/ɛ ɔ/ <ä ɵ>
/a ɒ/ <a å>

/ei øi øy ɤɯ ɤu ou/ <ei öi öü ëı ëu ou>
/ai ɒu/ <äi au>
/eɯ oy/ <eı oü>
/aɯ au ɒi ɒy/ <äı äu ai aü>

/m̩ n̩~ŋ̍ r̩ l̩~ɫ̩~ɬ̩~ɬ̩ˠ/
<m n r l>

/◌́ ◌̀ ◌/
<ị́/ǘ/í/ú ị/ụ̈/ı̣/ụ i/ü/ı/u>
High tone not marked on monosyllabic words or if one of the first two syllables have low tone.

nɰɛ́kʰɔ̀ ʎjúɸ çí kʰɰúʎɛ̀ pʰumɒ́.
Nȷäkɵ̣ ljuf ci kȷulạ̈ pumǻ.
wɛ́ ɣɥyɫód̥e móu wánjɒʎyɰou.
Wä ģẅülóde mou wánjålüȷou.
βɔ́mjèsonwø̀i çetʰɛ́t͡sʼei nɛ́ɰɒt͡ɬʼwu tʰɛ́n wŕ̩ rə́ ʔìpʰɔ́b̥aɦ̥y ɦ̥ǿi.
Vɵmjẹsonwọ̈i cetä́śei nä́ȷåýwu tän wr rə ʾịpɵbahü hö́i.
βwǿ ɦ̥ə́kʼʷy ɫɰím?
Vwö hə́qü lȷim?
tʰə̀kʰçýkʰo mwob̥sá d̥í çá kʰwíβ d̥ə̀b̥ɒ́ʍo.
Tə̣kcüko mwobsá di ca kwiv də̣båw̧o.
tʰý ɸançá sɥǿç wú myʔí kʰjm̩wóupʰɔmimçe ʔɤ̀ɸúmd̥e ʍib̥ǿi βwý.
Tü fancá sẅöc wu müʾị́ kjmwóupɵmimce ʾẹ̈fumde w̧iböi vwü.
ɦ̥r̩wá nɰókʰɯ̀b̥çɛ jɒ́pʰ pʰiçý njə́.
Hrwá nȷokı̣bcä jåp picǘ njə.
b̥ùʍíɣjud̥àɥə b̥ɥɔ́ b̥ŕ̩ mjí ɡ̊ú ɫɒ́?
Bụw̧iģjudạẅə bẅɵ br mji gu lå?
çǿɰèd̥i b̥ń̩ mɥó suʍó d̥ǿʍùpʰy mé ɦ̥jɔ́.
Cöẅẹdi bn mẅo suw̧ó döw̧ụpü me hjɵ.
kʰúɰɯ̀ŋ wɯ́ mĺ̩ mé nopʰsé né.
Kuȷı̣n wı ml me nopsé ne.
b̥ə́ mɰə́ k͜ʟ̝ʼùmçýkʰu d̥ǿy míd̥ài ɦ̥ú.
Bə mȷə ýụmcüku döü midại hu.
sə̀ʔýwəβì mɰìmwú kʰʍǿy ɸet͡sʼɥí b̥ʍúx?
Sə̣ʾüwəvị mȷịmwu kw̧öü feśẅị́ bw̧úc?
rəʔí mɯpʰímɥɔ ɫɰɛ́nomtʰitʰɰìb̥a d̥iwɤ́ɯ tʰǿi ɦ̥wý.
Rəʾị́ mıpímẅɵ lȷä́nomtitȷịba diwë́ı töi hwü.
rʍáʝə̀ɡ̊ɥi zétʼì mjìmɛ́ sé pʼǿ mɥó βí mʍéɯnynpʰusxurɰo kʰʍáim suʔý.
Rw̧aģə̣gẅi zet́ị mjịmä se ṕö mẅo vi mw̧éınünpuscurȷo kw̧aim suʾǘ.
xub̥çémwemɒ̀r b̥ɔ́ tʰə́ɡ̊wù wə̀jír b̥ý ɸú çə́mwùʔù?
Cubcémwemạ̊r bɵ təgwụ wə̣jir bü fu cəmwụʾụ?
mwɛɸβɔ́ji múm sɥí sú mèmkʰʍájɛ̀ mouβɔ́pʰ?
Mwäfvɵ́ji mum sẅi su mẹmkw̧ajạ̈ mouvɵ́p?
mís b̥wɒwísoŋxɯ̀ɰə ɡ̊ɒ́mù mop͡ɸʼɛ́d̥ejɯŋ tʰə́nɥøpʰ ɥápʰùɡ̊ʍanwɤ̀ɯ.
Mis bwåwị́soncı̣ȷə gåmụ mof́ä́dejın tə́nẅöp ẅapụgw̧anwë́ı.
mantʰé mwǿβò pʰwoɡ̊ɰə́n ɣwý ní.
Manté mwövọ pwogȷə́n ģwü ni.
njàɸwéɥaɡ̊ɥɒ míwỳ sjɛ̀mwá mímɔ d̥ɛ́ ɣwikʰjíɰu?
Njạfweẅagẅå miwụ̈ sjạ̈mwá mímɵ dä ģwikjị́ȷu?
wóu mùβú wɔ̀rpʰə́ βɥḿ̩kʰʍùŋ k͜xʼɤɯnɥýtʰed̥ɛ ʔyb̥ú.
Wou mụvú wɵ̣rpə vẅmkw̧ụn xëınẅǘtedä ʾübú.
b̥wóu ʎý ɸɰə́rçə mə́ ɡ̊ʍéi pʰɰé tʰái.
Bwou lú fȷə́rcə mə gw̧ei pȷe tai.
kʼú kʰwèimrɔ́ ʎjɯ̀ɡ̊xɔ́sòʝaimø zə́ɬˠùkʰwaiɸəkʰɒ ʍýɫʍa ʍátʰɥànɥɛɡ̊ɰakʰjỳn kʰɰíɸ b̥wùnén pʰɥỳmxú?
Ḱu kwẹimrɵ ljı̣gcɵsọģaimö zəyụkwaifəkå w̧ǘlw̧a w̧atẅạnẅägȷakjụ̈n kȷif bwụnen pẅụ̈mcu?
ʍə́ xúm βóŋ ɡ̊jú b̥jɯ̀sçý ʍemtʰámr̩ɰà.
W̧ə cum von gju bjı̣scü w̧emtámrȷạ.
ɰí. ɥí mɛ̀xɯ́ ʝý kʰɰúpʰ βɛb̥ɰə́sènəb̥ɯ̀.
Ji. Ẅi mạ̈cıģü kȷup väbȷə́sẹnəbı.
ɡ̊úmè mʍíd̥xɯ̀mɔmwɔ b̥ʍíɥɔxod̥ìmʍì nə̀mí sə̀ʔáu mø̀imɯ́.
Gumẹ mw̧idcı̣mɵmwɵ bw̧ị́ẅɵcodịmw̧ị nə̣mi sə̣ʾau mọ̈imı.
wéi sɛnínøʔɯkʰwo sýn ʔáipʰa mɰə̀ʍó kʰɥú.
Wei sänínöʾıkwo sün ʾáipa mȷə̣w̧o kẅu.
jimáixɬ̩ˠm tʰái βjiɡ̊wí máin nɒ̀msá.
J̇imáiclm tai vjigwí main nạ̊msa.
wínɤ̀ sɒ́βpʰɥù b̥í tʰé mʍǿʔɛsà ném.
Winẹ̈ såvpẅụ bi te mw̧ö́ʾäsạ nem.
ɡ̊ɰúkʰòuxɤ̀ɯçer mòmíɸɯ b̥ɥúnɥɛ̀ méb̥ ɰə́m d̥í.
Gȷukọucẹ̈ıcer mọmifı bẅunẅạ̈ meb ȷəm di.Version 2
/m n~ŋ/ <m n>
/pʼ pʰ b̥ tʼ~kʼ kʼʷ tʰ~kʰ d̥~ɡ̊ ʔ/ <p' p b t'/k' q t/k d/g '>
/p͡ɸʼ t͡sʼ k͜xʼ/ <f' s' x'>
/t͡ɬʼ~k͜ʟ̝ʼ/ <ḷ'>
/ɸ β s z ç~x ʝ~ɣ ɦ̥/ <f v s z x j h>
/ɬ~ʎ̝~ɬˠ/ <ḷ>
/r/ <r>
/j ɥ ʍ ɰ w/ <i/ï y/ÿ ẉ u/ü w/ẅ>
/l~ʎ~ɫ/ <l>

/i y ɯ u/ <i y u w>
/e ø ɤ o/ <é ỳ ù ó>
/ə/ <e>
/ɛ ɔ/ <è o>
/a ɒ/ <a ò>

/ei øi øy ɤɯ ɤu ou/ <éi ỳi ỳy ùu ùw ów>
/ai ɒu/ <ai òw>
/eɯ oy/ <eu óy>
/aɯ au ɒi ɒy/ <au aw òi òy>

/m̩ n̩~ŋ̍ r̩ l̩~ɫ̩~ɬ̩~ɬ̩ˠ/
<m n r l>

/◌́ ◌̀ ◌/
<◌̭ ◌̬ ◌>
High tone is not marked on monosyllabic words, or on the second syllable of a word.

nɰɛ́kʰɔ̀ ʎjúɸ çí kʰɰúʎɛ̀ pʰumɒ́.
Nuḙ̀ko̬ liuf xi kuw̭lè̬ pwmò.
wɛ́ ɣɥyɫód̥e móu wánjɒʎyɰou.
Wè jÿylóde mów wa̭niòlyuów.
βɔ́mjèsonwø̀i çetʰɛ́t͡sʼei nɛ́ɰɒt͡ɬʼwu tʰɛ́n wŕ̩ rə́ ʔìpʰɔ́b̥aɦ̥y ɦ̥ǿi.
Vo̭mié̬sónwỳ̬i xétès'éi nḙ̀uòḷ'ww tèn wr re 'i̬pobahy hỳi.
βwǿ ɦ̥ə́kʼʷy ɫɰím?
Vwỳ hḙqy luim?
tʰə̀kʰçýkʰo mwob̥sá d̥í çá kʰwíβ d̥ə̀b̥ɒ́ʍo.
Te̬kxykó mwóbsa di xa kwiv de̬bòẉó.
tʰý ɸançá sɥǿç wú myʔí kʰjm̩wóupʰɔmimçe ʔɤ̀ɸúmd̥e ʍib̥ǿi βwý.
Ty fanxa syỳx ww my'i kïmwówpomimxé 'ù̬fumdé ẉivỳi vwy.
ɦ̥r̩wá nɰókʰɯ̀b̥çɛ jɒ́pʰ pʰiçý njə́.
Hrwa nuó̭ku̬bxè iòp pixy nie.
b̥ùʍíɣjud̥àɥə b̥ɥɔ́ b̥ŕ̩ mjí ɡ̊ú ɫɒ́?
Bw̬ẉijiwda̬ye byo br myi gw lò?
çǿɰèd̥i b̥ń̩ mɥó suʍó d̥ǿʍùpʰy mé ɦ̥jɔ́.
Xỳ̭ué̬di bn myó swẉó dỳ̭ẉw̬py mé hio.
kʰúɰɯ̀ŋ wɯ́ mĺ̩ mé nopʰsé né.
Kw̭uu̬n wu ml mé nópsé né.
b̥ə́ mɰə́ k͜ʟ̝ʼùmçýkʰu d̥ǿy míd̥ài ɦ̥ú.
Be mue ḷ'w̬mxykw dỳy mi̭da̬i hw.
sə̀ʔýwəβì mɰìmwú kʰʍǿy ɸet͡sʼɥí b̥ʍúx?
Se̬'ywevi̬ mui̬mww kẉỳy fés'yi bẉwx?
rəʔí mɯpʰímɥɔ ɫɰɛ́nomtʰitʰɰìb̥a d̥iwɤ́ɯ tʰǿi ɦ̥wý.
Re'i mupimyo luḙ̀nómtitui̬ba diwùu tỳi hwy.
rʍáʝə̀ɡ̊ɥi zétʼì mjìmɛ́ sé pʼǿ mɥó βí mʍéɯnynpʰusxurɰo kʰʍáim suʔý.
Rẉa̭je̬gyi zḙ́t'i̬ mii̬mè sé p'ỳ myó vi mẉḙ́unynpwsxwruó kẉaim su'y.
xub̥çémwemɒ̀r b̥ɔ́ tʰə́ɡ̊wù wə̀jír b̥ý ɸú çə́mwùʔù?
Xwbxémwémòr bo tḙgww̬ we̬iir by fw xḙmww̬'w̬?
mwɛɸβɔ́ji múm sɥí sú mèmkʰʍájɛ̀ mouβɔ́pʰ?
Mwèfvoii mwm syi sw mé̬mkẉaiè̬ mówvop?
mís b̥wɒwísoŋxɯ̀ɰə ɡ̊ɒ́mù mop͡ɸʼɛ́d̥ejɯŋ tʰə́nɥøpʰ ɥápʰùɡ̊ʍanwɤ̀ɯ.
Mis bwòwisónxu̬ue gò̭mw̬ móf'èdéiun tḙnyỳp ya̭pw̬gẉanwù̬u.
mantʰé mwǿβò pʰwoɡ̊ɰə́n ɣwý ní.
Manté mwỳ̭vó̬ pwóguen jwy ni.
njàɸwéɥaɡ̊ɥɒ míwỳ sjɛ̀mwá mímɔ d̥ɛ́ ɣwikʰjíɰu?
Nia̬fwéyagyò mi̭wy̬ siè̬mwa mi̭mo dè jwikiiuw?
wóu mùβú wɔ̀rpʰə́ βɥḿ̩kʰʍùŋ k͜xʼɤɯnɥýtʰed̥ɛ ʔyb̥ú.
Wów mw̬vw wo̬rpe vym̭kẉw̬n x'ùunyytédè 'ybw.
b̥wóu ʎý ɸɰə́rçə mə́ ɡ̊ʍéi pʰɰé tʰái.
Bwów ly fuḙrxe me gẉéi pué tai.
kʼú kʰwèimrɔ́ ʎjɯ̀ɡ̊xɔ́sòʝaimø zə́ɬˠùkʰwaiɸəkʰɒ ʍýɫʍa ʍátʰɥànɥɛɡ̊ɰakʰjỳn kʰɰíɸ b̥wùnén pʰɥỳmxú?
K'u kwé̬imro liu̬gxosó̬jaimỳ zḙḷw̬kwaifekò ẉy̭lẉa ẉa̭tya̬nyèguakiy̬n kuif bww̬nén pyy̬mxw?
ʍə́ xúm βóŋ ɡ̊jú b̥jɯ̀sçý ʍemtʰámr̩ɰà.
Ẉe xwm vón giw biu̬sxy ẉémtamrüa̬.
ɰí. ɥí mɛ̀xɯ́ ʝý kʰɰúpʰ βɛb̥ɰə́sènəb̥ɯ̀.
Ui. Yi mè̬xu jy kuwp vèbuesé̬nebu̬.
ɡ̊úmè mʍíd̥xɯ̀mɔmwɔ b̥ʍíɥɔxod̥ìmʍì nə̀mí sə̀ʔáu mø̀imɯ́.
Gw̭mé̬ mẉi̭dxu̬momwo bẉi̭yoxódi̬mẉi̬ ne̬mi se̬'aw mỳ̬imu.
wéi sɛnínøʔɯkʰwo sýn ʔáipʰa mɰə̀ʍó kʰɥú.
Wéi sèninỳ'ukwó syn 'a̭ipa mye̬ẉó kyw.
jimáixɬ̩ˠm tʰái βjiɡ̊wí máin nɒ̀msá.
Iimaixlm tai viigwi main nò̬msa.
wínɤ̀ sɒ́βpʰɥù b̥í tʰé mʍǿʔɛsà ném.
Wi̭nù̬ sò̭vpyw̬ bi té mẉỳ̭'èsa̬ ném.
ɡ̊ɰúkʰòuxɤ̀ɯçer mòmíɸɯ b̥ɥúnɥɛ̀ méb̥ ɰə́m d̥í.
Guw̭kó̬wxù̬uxér mó̬mifu byw̭nyè̬ méb uem di.Version 3
/m n~ŋ/ <m n/ng>
/pʼ pʰ b̥ tʼ~kʼ kʼʷ tʰ~kʰ d̥~ɡ̊ ʔ/ <'p p b 't/'k 'kw t/k d/g '>
/p͡ɸʼ t͡sʼ k͜xʼ/ <'f 's 'x>
/t͡ɬʼ~k͜ʟ̝ʼ/ <'lh/'llh>
/ɸ β s z ç~x ʝ~ɣ ɦ̥/ <f v s z c/x j/gh h>
/ɬ~ʎ̝~ɬˠ/ <lh/lh/llh>
/r/ <r>
/j ɥ ʍ ɰ w/ <y ü wh ï w>
/l~ʎ~ɫ/ <l/l/ll>
· is used for disambiguing clusters from digraphs.
<ü> becomes <w> if preceded by <lh l>.
<ï> becomes <y> if preceded by <llh ll>.

/i y ɯ u/ <i ü ï u>
/e ø ɤ o/ <e ö ë o>
/ə/ <eo>
/ɛ ɔ/ <ea oe>
/a ɒ/ <a oa>

/ei øi øy ɤɯ ɤu ou/ <ei oi öu ëi eu ou>
/ai ɒu/ <ai oau>
/eɯ oy/ <eï oü>
/aɯ au ɒi ɒy/ <aï au oai oaü>
<ü ö> become <u o> when preceded by <'t t d 'lh c j lh l> or followed by <n 't t d 'lh c j> in the same syllable.
<ï ë oa> become <i e a> when preceded by <'k k g 'x 'llh x gh llh ll> or followed by <ng 'k k g 'x 'llh x gh> in the same syllable.
<eo> becomes <e> if preceded by <'t t d 'lh c j lh l> and followed by <'k k g 'x 'llh x gh> in the same syllable.

/m̩ n̩~ŋ̍ r̩ l̩~ɫ̩~ɬ̩~ɬ̩ˠ/
<m n r l>

/◌́ ◌̀ ◌/
<◌́ ◌̀ ◌>
Tone is not marked on monosyllabic words, or on the second syllable if that first syllable has low tone.

nɰɛ́kʰɔ̀ ʎjúɸ çí kʰɰúʎɛ̀ pʰumɒ́.
Nïéakòe lyuf ci kïúlèa pumóa.
wɛ́ ɣɥyɫód̥e móu wánjɒʎyɰou.
Wea ghüüllóde mou wányoaluïou.
βɔ́mjèsonwø̀i çetʰɛ́t͡sʼei nɛ́ɰɒt͡ɬʼwu tʰɛ́n wŕ̩ rə́ ʔìpʰɔ́b̥aɦ̥y ɦ̥ǿi.
Vóemyèsonwòi cetéa'sei néaïoa'lhwu tean wr reo 'ìpoebahü hoi.
βwǿ ɦ̥ə́kʼʷy ɫɰím?
Vwö héo'kwü llyim?
tʰə̀kʰçýkʰo mwob̥sá d̥í çá kʰwíβ d̥ə̀b̥ɒ́ʍo.
Tèokcuko mwobsá di ca kwiv dèobaowho.
tʰý ɸançá sɥǿç wú myʔí kʰjm̩wóupʰɔmimçe ʔɤ̀ɸúmd̥e ʍib̥ǿi βwý.
Tu fancá süoc wu mü'í kymwóupoemimce 'ë̀fúmde whiboi vwü.
ɦ̥r̩wá nɰókʰɯ̀b̥çɛ jɒ́pʰ pʰiçý njə́.
Hrwá nïókìbcea yóap picú nyeo.
b̥ùʍíɣjud̥àɥə b̥ɥɔ́ b̥ŕ̩ mjí ɡ̊ú ɫɒ́?
Bùwhighyudàüeo büoe br myi gu lla?
çǿɰèd̥i b̥ń̩ mɥó suʍó d̥ǿʍùpʰy mé ɦ̥jɔ́.
Cóïèdi bn müo suwhó dówhùpü me hyoe.
kʰúɰɯ̀ŋ wɯ́ mĺ̩ mé nopʰsé né.
Kúïing wï ml mw nopsé ne.
b̥ə́ mɰə́ k͜ʟ̝ʼùmçýkʰu d̥ǿy míd̥ài ɦ̥ú.
Beo mïeo 'llhùmcuku dou mídài hu.
sə̀ʔýwəβì mɰìmwú kʰʍǿy ɸet͡sʼɥí b̥ʍúx?
Sèo'üweovì mïìmwu kwhöu fe'süí bwhux?
rəʔí mɯpʰímɥɔ ɫɰɛ́nomtʰitʰɰìb̥a d̥iwɤ́ɯ tʰǿi ɦ̥wý.
Reo'í mïpímüoe llyéanomtitïìba diwë́i toi hwü.
rʍáʝə̀ɡ̊ɥi zétʼì mjìmɛ́ sé pʼǿ mɥó βí mʍéɯnynpʰusxurɰo kʰʍáim suʔý.
Rwhájèogüi zé'tì myìmea se 'pö müo vi mwhéïnunpusxurïo kwhaim su'ǘ.
xub̥çémwemɒ̀r b̥ɔ́ tʰə́ɡ̊wù wə̀jír b̥ý ɸú çə́mwùʔù?
Xubcémwemòar boe téogwù wèoyir bü fu céomwù'ù?
mwɛɸβɔ́ji múm sɥí sú mèmkʰʍájɛ̀ mouβɔ́pʰ?
Mweafvóeyi mum süi su mèmkwhayèa mouvóep?
mís b̥wɒwísoŋxɯ̀ɰə ɡ̊ɒ́mù mop͡ɸʼɛ́d̥ejɯŋ tʰə́nɥøpʰ ɥápʰùɡ̊ʍanwɤ̀ɯ.
Mis bwoawísongxiüeo góamù mo'féadeying téonüöp üápùgwhanwë̀i.
mantʰé mwǿβò pʰwoɡ̊ɰə́n ɣwý ní.
Manté mwö́vò pwogïéon ghwü ni.
njàɸwéɥaɡ̊ɥɒ míwỳ sjɛ̀mwá mímɔ d̥ɛ́ ɣwikʰjíɰu?
Nyàfweüagüoa míwǜ syèamwa mímoe dea ghwikyíïu?
wóu mùβú wɔ̀rpʰə́ βɥḿ̩kʰʍùŋ k͜xʼɤɯnɥýtʰed̥ɛ ʔyb̥ú.
Wóu mùvú wòerpeo vüḿkwhùng 'xeinüǘtedea 'übú.
b̥wóu ʎý ɸɰə́rçə mə́ ɡ̊ʍéi pʰɰé tʰái.
Bwou lu fïéorceo meo gwhei pïe tai.
kʼú kʰwèimrɔ́ ʎjɯ̀ɡ̊xɔ́sòʝaimø zə́ɬˠùkʰwaiɸəkʰɒ ʍýɫʍa ʍátʰɥànɥɛɡ̊ɰakʰjỳn kʰɰíɸ b̥wùnén pʰɥỳmxú?
'Ku kwèimroe lyìgxoesòjaimö zéollhùkwaifeoka whǘllwha whátüànüeagïakyùn kïif bwùnen püǜmxu?
ʍə́ xúm βóŋ ɡ̊jú b̥jɯ̀sçý ʍemtʰámr̩ɰà.
Wheo xum vong gyu byï̀scu whemtámrïà.
ɰí. ɥí mɛ̀xɯ́ ʝý kʰɰúpʰ βɛb̥ɰə́sènəb̥ɯ̀.
Ïi. Üi mèaxi ju kïup veabïéosèneobï̀.
ɡ̊úmè mʍíd̥xɯ̀mɔmwɔ b̥ʍíɥɔxod̥ìmʍì nə̀mí sə̀ʔáu mø̀imɯ́.
Gúmè mwhídxìmoemwoe bwhíüoexodìmwhì nèomi sèo'au mòimï.
wéi sɛnínøʔɯkʰwo sýn ʔáipʰa mɰə̀ʍó kʰɥú.
Wei seanínö'ïkwo sun 'áipa mïèowho küu.
jimáixɬ̩ˠm tʰái βjiɡ̊wí máin nɒ̀msá.
Yimáixlm tai vyigwí main nòamsa.
wínɤ̀ sɒ́βpʰɥù b̥í tʰé mʍǿʔɛsà ném.
Wínë̀ sóavpüù bi te mwhö́'easà nem.
ɡ̊ɰúkʰòuxɤ̀ɯçer mòmíɸɯ b̥ɥúnɥɛ̀ méb̥ ɰə́m d̥í.
Gïúkòuxèicer mòmifï büúnüèa meb ïeom di.Version 4 (did I really make this many versions??)
/m n~ŋ/ <m n/ng1>
/pʼ pʰ b̥ tʼ~kʼ kʼʷ tʰ~kʰ d̥~ɡ̊ ʔ/ <p' p b/pb2 t'3/k'4 kw'3/q'4 t3/k4 d3/g4 '12>
/p͡ɸʼ t͡sʼ k͜xʼ/ <pf'3, 5/ph'4, 6 c'3, 6/ts'4, 5 kh'>
/t͡ɬʼ~k͜ʟ̝ʼ/ <tl'3/kl'4>
/ɸ β s z ç~x ʝ~ɣ ɦ̥/ <f3, 5/ph4, 6 v3, 5/bh4, 6 c3, 6/s4, 5 z ch3, 6/kh4 j3, 5/gh4 h>
/ɬ~ʎ̝~ɬˠ/ <xl7/x8/xh9>
/r/ <r>
/j ɥ ʍ ɰ w/ <y ẏ10 wh ẇ11 w>
/l~ʎ~ɫ/ <ll7/l8/lh9>
1Used after back vowels or in ə_C[+velar].
2Used intervocalically when followed by a back vowel.
3Used before front vowels or /ə/, or after front vowels.
4Used before back vowels or glides, or after back vowels or /ə/.
5Used before rounded glides.
6Used before unrounded glides.
7Used before /ə/.
8Used before front vowels or /j ɥ/, or in coda.
9Used before back vowels or /ʍ ɰ w/.
10The dot diacritic is dropped after <pf' ts' f v s j>.
11The dot diacritic is dropped after <ph' c' ph bh c ch>.
12Not used word-initially.

/i y ɯ u/ <i iu/u1, 2 ư/i3, 4 u>
/e ø ɤ o/ <e œ/o1, 2 eo/e3, 4 o>
/ə/ <ơ/e5>
/ɛ ɔ/ <æ/ơ6 oa/ơ7>
/a ɒ/ <a ao/a3, 4>
/ei øi øy ɤɯ ɤu ou/ <ei oi œu/ou1 eoi/ei3 eu ou>
/ai ɒu/ <ai aou/au3>
/eɯ oy/ <eư/ei4 oiu/ou2>
/aɯ au ɒi ɒy/ <aư/ai4 au aoi/ai3 aiu/au2>
1Used after <Vb t' kw' t d pf' c' tl' f v c ch j x l>.
2Used before <n t' kw' t d pf' c' tl' f v c ch j>.
3Used after <pb k' q' k g ph' ts' kh' kl' ph bh s kh gh xh lh>.
4Used before <ng k' q' k g ph' ts' kh' kl' ph bh s kh gh>.
5Used after <xl ll> or before <k' q' k g ph' ts' kh' kl' ph bh s kh gh> or in _ngC[+velar].
6Used after <x l>, or before <t' kw' t d pf' c' tl' f v c ch j> or in _nC[+velar].
7Used after <pb k' q' k g ph' ts' kh' kl' ph bh s kh gh xh lh>, or in _ngC[-velar] or _ng#.

/m̩ n̩~ŋ̍ r̩ l̩~ɫ̩~ɬ̩~ɬ̩ˠ/
<m n r l>

/◌́ ◌̀ ◌/
<◌́ ◌̀ ◌>
Tone not marked on monosyllabic words. The diacritic is placed on the middle vowel in trigraphs.

(I noticed two mistakes in the phonetic transcription that I've fixed in this text.)
nɰɛ́kʰɔ̀ ʎjúɸ çí kʰɰúʎɛ̀ pʰumɒ́.
Nẇǽkờ lyuf chi kẇúlờ pumáo.
wɛ́ ɣɥyɫód̥e móu wánjɒʎyɰou.
Wæ ghẏiulhóde mou wányaoluẇou.
βɔ́mjèsonwø̀i çetʰɛ́t͡sʼei nɛ́ɰɒt͡ɬʼwu tʰɛ́n wŕ̩ rə́ ʔìpʰɔ́b̥aɦ̥y ɦ̥ǿi.
Bhớmyèsonwòi chetǽc'ei nǽẇaotl'wu tæn wr rơ ìpóabahiu hoi.
βwǿ ɦ̥ə́kʼʷy ɫɰím?
Vwœ hớkw'u lhẇim?
tʰə̀kʰçýkʰo mwob̥sá d̥í çá kʰwíβ d̥ə̀b̥ɒ́ʍo.
Tèkchúko mwobcá di cha kwiv dờpbáwho.
tʰý ɸançá sɥǿç wú myʔí kʰjm̩wóupʰɔmimçe ʔɤ̀ɸúmd̥e ʍib̥ǿi βwý.
Tu fanchá syoch wu miu'í kymwóupoamimche èophúmde whiboi vwiu.
ɦ̥r̩wá nɰókʰɯ̀b̥çɛ jɒ́pʰ pʰiçý njə́.
Hrwá nẇókìbchæ yóap pichú nyơ.
b̥ùʍíɣjud̥àɥə b̥ɥɔ́ b̥ŕ̩ mjí ɡ̊ú ɫɒ́?
Bùwhíghyudàẏơ bẏóa br myi gu lha?
çǿɰèd̥i b̥ń̩ mɥó suʍó d̥ǿʍùpʰy mé ɦ̥jɔ́.
Chóẇèdi bn mẏo suwhó dówhùpiu me hyoa.
kʰúɰɯ̀ŋ wɯ́ mĺ̩ mé nopʰsé né.
Kúẇìng wư ml me nopcé ne.
b̥ə́ mɰə́ k͜ʟ̝ʼùmçýkʰu d̥ǿy míd̥ài ɦ̥ú.
Bơ mẇơ kl'ùmchúku dou mídài hu.
sə̀ʔýwəβì mɰìmwú kʰʍǿy ɸet͡sʼɥí b̥ʍúx?
Cờ'íuwơvì mẇìmwú kwhœu fets'yí bwhukh?
rəʔí mɯpʰímɥɔ ɫɰɛ́nomtʰikʰɰìb̥a d̥iwɤ́ɯ tʰǿi ɦ̥wý.
Rơ'í mưpímẏoa lhẇǽnomtikẇìba diweói toi hwiu.
rʍáʝə̀ɡ̊ɥi zétʼì mjìmɛ́ sé pʼǿ mɥó βí mʍéɯnynpʰusxurɰo kʰʍáim suʔý.
Rwhájơgẏi zét'ì myìmǽ ce p'œ mẏo vi mwhéưnunpuskhurẇo kwhaim su'íu.
xub̥çémwemɒ̀r b̥ɔ́ tʰə́ɡ̊wù wə̀jír b̥ý ɸú çə́mwùʔù?
Khubchémwemàor boa tớgwù wờyír biu phu chớmwù'ù?
mwɛɸβɔ́ji múm sɥí sú mèmkʰʍájɛ̀ mouβɔ́pʰ?
Mwơfbhớyi mum syi su mèmkwháyæ̀ moubhớp?
mís b̥wɒwísoŋxɯ̀ɰə ɡ̊ɒ́mù mop͡ɸʼɛ́d̥ejɯŋ tʰə́nɥøpʰ ɥápʰùɡ̊ʍanwɤ̀ɯ.
Mic bwaowísongkhìẇơ gámù mopf'ǽdeying tớnẏœp ẏápùgwhanweòi.
mantʰé mwǿβò pʰwoɡ̊ɰə́n ɣwý ní.
Manté mwœbhò pwogẇớn ghwíu ni.
njàɸwéɥaɡ̊ɥɒ míwỳ sjɛ̀mwá mímɔ d̥ɛ́ ɣwikʰjíɰu?
Nyàfwéẏagẏao míwìu syæ̀mwá mímoa dæ ghwikyíẇu?
wóu mùβú wɔ̀rpʰə́ βɥḿ̩kʰʍùŋ k͜xʼɤɯnɥýtʰed̥ɛ ʔyb̥ú.
Wou mùbhú wòarpớ vyḿkwhùng kh'einẏíutedæ 'iubú.
b̥wóu ʎý ɸɰə́rçə mə́ ɡ̊ʍéi pʰɰé tʰái.
Bwou lu phwớrchơ mơ gwhei pẇe tai.
kʼú kʰwèimrɔ́ ʎjɯ̀ɡ̊xɔ́sòʝaimø zə́ɬˠùkʰwaiɸəkʰɒ ʍýɫʍa ʍákʰɥànɥɛɡ̊ɰakʰjỳn kʰɰíɸ b̥wùnén pʰɥỳmxú?
K'u kwèimróa lyìgkhớsòjaimœ zớxhùkwaifơka whíulhwha whákẏànẏægẇakyùn kẇíf bwùnén pẏìumkhú?
ʍə́ xúm βóŋ ɡ̊jú b̥jɯ̀sçý ʍemtʰámr̩ɰà.
Whơ khum bhong gyu bjìschú whemtámrẇà.
ɰí. ɥí mɛ̀xɯ́ ʝý kʰɰúpʰ βɛb̥ɰə́sènəb̥ɯ̀.
Ẇi. Ẏi mæ̀khí ju kẇúp vơbẇớcènơbừ.
ɡ̊úmè mʍíd̥xɯ̀mɔmwɔ b̥ʍíɥɔxod̥ìmʍì nə̀mí sə̀ʔáu mø̀imɯ́.
Gúmè mwhídkhìmoamwoa bwhíẏoakhodìmwhì nờmí cờ'áu mòimứ.
wéi sɛnínøʔɯkʰwo sýn ʔáipʰa mɰə̀ʍó kʰɥú.
Wéi cænínœ'ưkwo cun áipa mẇờwhó kẏu.
jimáixɬ̩ˠm tʰái βjiɡ̊wí máin nɒ̀msá.
Yimáikhlm tai bhyigwí main nàomcá.
wínɤ̀ sɒ́βpʰɥù b̥í tʰé mʍǿʔɛsà ném.
Wínèo sábhpẏù bi te mwhœ́'æcà nem.
ɡ̊ɰúkʰòuxɤ̀ɯçer mòmíɸɯ b̥ɥúnɥɛ̀ méb̥ ɰə́m d̥í.
Gẇúkòukhèicher mòmíphi bẏúnẏæ̀ meb ẇơm di.
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

User avatar
Pole, the
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Sat Feb 11, 2012 9:50 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Pole, the »

Qwynegold wrote:@Esmelthien: Good idea for <c>!
Nortaneous wrote:/ɥ/ <ɥ>
How do you write it as a capital? :?
You can use ‹Ч›.
The conlanger formerly known as “the conlanger formerly known as Pole, the”.

If we don't study the mistakes of the future we're doomed to repeat them for the first time.

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

Pole wrote:
Qwynegold wrote:@Esmelthien: Good idea for <c>!
Nortaneous wrote:/ɥ/ <ɥ>
How do you write it as a capital? :?
You can use ‹Ч›.
lol
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

User avatar
Pole, the
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Sat Feb 11, 2012 9:50 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Pole, the »

Not as much lol as Zhuang.

(It did use that letter among other, Latin letters. Not as /ɥ/, – nor as /tʃ/ – but still.)
The conlanger formerly known as “the conlanger formerly known as Pole, the”.

If we don't study the mistakes of the future we're doomed to repeat them for the first time.

User avatar
Drydic
Smeric
Smeric
Posts: 1652
Joined: Tue Oct 08, 2002 12:23 pm
Location: I am a prisoner in my own mind.
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by Drydic »

Code: Select all

    L  D   PA   P  V    G
stop  p      t~ť   č  k    ʔ
prenas mb  nt nd     ňǰ	ŋk ŋg	
nas  m  n nʷ	ń    ň  ŋ ŋʷ	
fric  f ƀ s đ  ś    š[ç] ǥ    h
lat     ł l [ɬ ɮ]
rho     r          ŗ* [ʀ]/[ʁ]
approx w          y
*it is unclear whether ʀ/ʁ was in fact separate from ǥ.

Vowels
  i      ɯ
   e  ə   o
    a ạ [ɐ] ḁ [ɒ]
ó-ňǰółi-é ʔḁňiťí ťosày ɯšpɯ_àʔ-àɯnwék.
MASCsnakeprt thancomp beeq dat-FEMalbatross
snakeat thanmore be toalbatross

The snake is scalier than the albatross.dear holy fucknuts that took forever to align properly...notepad(++) failed me bigtime. Anyways, yeah, I've been told that this is a diacritic clusterfuck, so maybe some ideas could be appreciated? vowels have to be able to take acutes and graves for loltone, which is why [ɐ] and [ɒ] both use underdiacritics.
Image Image
Common Zein Scratchpad & other Stuffs! OMG AN ACTUAL CONPOST WTFBBQ

Formerly known as Drydic.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p t̠ c k ʔ/ <p t c k ʔ>
/mb nt nd ɲɟ ŋk ŋg/ <mb nt nd nj/ñj ŋk ŋg>
/m n nʷ n̠ ɲ ŋ ŋʷ/ <m n nw ň ɲ/ñ ŋ ŋw/
/f β s ð s̠ ç ɣ h/ <f v s ð š ç ğ h>
/ɬ ɮ r ʀ w y/ <ł l r ĝ>
/a ɐ ɒ e ə o i ɯ/ <a ă/æ â/ɔ e ə/ê o i u>

ónjółié ʔɔñití tosày ušpuàʔàunwék
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Rekettye
Sanci
Sanci
Posts: 30
Joined: Tue Sep 18, 2012 3:27 pm
Location: Elindotia

Re: Romanization challenge thread

Post by Rekettye »

Drydic Guy wrote:ó-ňǰółi-é ʔḁňiťí ťosày ɯšpɯ_àʔ-àɯnwék.
MASCsnakeprt thancomp beeq dat-FEMalbatross
snakeat thanmore be toalbatross

The snake is scalier than the albatross.
/p t̠ c k ʔ/ <p t c k q>
/mb nt nd ɲɟ ŋk ŋg/ <mb nt nd nj nk ng>
/m n nʷ n̠ ɲ ŋ ŋʷ/ <m n nv nn ny ng ngv/
/f β s ð s̠ ç ɣ h/ <f b s d x ç g h>
/ɬ ɮ r ʀ w j/ <l lh r rh v y>
/a ɐ ɒ e ə o i ɯ/ <aa a o ee e oo i u>

óonjóoliée qonyití toosàay uxpuàaqàaunvéek

Don't knock digraphs. They're nice.
Low Pr. kalbeken < Lith. kalbėti
Lith. sūris = cheese, Fr. souris = mouse... o_O

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

/p t~tʼ c k ʔ/
<p t c k '>

/mb nt nd ɲc ŋk ŋɡ/
<b ƌ1 d j q g>
1Other suggestion: ŧ

/m n nʷ n̠ ɲ ŋ ŋʷ/
<m n nw nn2 ny3 ng4 ngw5>
2Other suggestion: ṉ
3Other suggestion: ñ
4Other suggestion: ŋ
5Other suggestion: ŋw

/f v s z ʃ ç x h/
<f v s z sh hy x h>

/ɬ ɮ/
<l ll> or <lh l> depending on which phoneme is more frequent.

/r ʀ/
<r rh>

/w j/
<w y>

/i ɯ/
<i u>

/e ə o/
<e ə o>

/a ɐ ɒ/
<a ạ67>
6Other suggestion: ɐ
7Other suggestion: ɵ

Ó-jóli-é 'ọnyiti tosày ushpu à'-àunwék.
Ó-jólhi-é 'ɵñiti tosày ushpu à'-àunwék.A more Slavic version. I don't know. :/
/p t~tʼ c k ʔ/
<p t c k '>

/mb nt nd ɲc ŋk ŋɡ/
<b ț d dz ķ g>

/m n nʷ n̠ ɲ ŋ ŋʷ/
<m n nw ň nj ń ńw>

/f v s z ʃ ç x h/
<f v s z š ch kh h>

/ɬ ɮ/
<l lj>

/r ʀ/
<r ŕ>

/w j/
<w j>

/i ɯ/
<i u>

/e ə o/
<e y o>

/a ɐ ɒ/
<a ą ǫ>

Ódzólié 'ǫnjiti tosàj ušpu à'àunwék.
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

User avatar
Ser
Smeric
Smeric
Posts: 1542
Joined: Sat Jul 19, 2008 1:55 am
Location: Vancouver, British Columbia / Colombie Britannique, Canada

Re: Romanization challenge thread

Post by Ser »

Here's a new challenge, some new conlang I started to work on today:

Image
 • Maximum syllable structure is CCLVCCC (where "L" is a sonorant, i.e. the sonante row in the table).
 • Almost all diphthongs with /j, w/, rising or falling, are possible ([aw, øw, iw, uj, ju, uw...), with the exception of [ji, ij, jy, yj, yw]. So don't use <syV> or <sjV> for /ʃV/.
 • /ɥ/ only appears in the rising diphthongs [ɥa, ɥɑ, ɥo, ɥø].
 • Also note that stress is highly irrelevant in this language.
I'd prefer an orthography that somehow uses digraphs unambiguously, without using diacritics.

/m m̥ n n̥ ɲ ŋ/
/pʰ p b tʰ t d tʃʰ tʃ dʒ kʰ k g/
/f v sʰ s z ʃ ʒ x ɣ/
/w ɥ r l j ʎ/
/i y u e ø o ɛ a ɑ/
/ju je jø jo jɛ ja jɑ/
/wu we wø wo wɛ wa wɑ/
/uj ej øj oj ɛj aj ɑj/
/iw uw ew øw ow ɛw aw ɑw/
/ɥa ɥɑ ɥo ɥø/

Sample text to try out:

/dejn tʰo kraʃn breɲ lyme ʒgwaks | pʰɛ mlevnvi spʰetʰim ʎuwm̥itʃ sø | ʒa.its sʰalmni ʃeʃeŋks fjab lju ɲdʒadɥor lfjɛŋ || kors lymje ɣawdn taɲtʃ | xeɣni.a jo zbutsbu pɛwkø | mkʰɛj noj sɥa laʃa ŋiɣu n̥lendam mkown tʃʰa/
Last edited by Ser on Sat Sep 29, 2012 2:08 pm, edited 7 times in total.

User avatar
Rekettye
Sanci
Sanci
Posts: 30
Joined: Tue Sep 18, 2012 3:27 pm
Location: Elindotia

Re: Romanization challenge thread

Post by Rekettye »

/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/pʰ p b tʰ t d tʃʰ tʃ dʒ kʰ k g/ <ph p b th t d tch tc dj kh k g>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/ <f v s z c j x gh>
/w ɥ r l j ʎ/ <w uh r l y ly>
/i y u e ø o ɛ a ɑ/ <i ue u ee oe o e a aa>

/dejn tʰo kraʃn breɲ lyme ʒgwaks | pʰɛ mlevnvi spʰetʰim ʎuwm̥itʃ sø | ʒa sʰalmni ʃeʃeŋks ɲdʒadɥor lfjɛŋ || kors lyme ɣawdn taɲtʃ | mkʰɛj noj sɥa laʃa ŋiɣu n̥lendam mkown tʃʰa/
Deeyn tho kracn breeny luemee jgwaks, phe mleevnvi spheethim lyuwmitc soe, ja shalmni ceeceenks nydjaduhor lfyeng. Kors luemee ghawdn tanytc, mkhey noy suha laca ngighu nleendam mkown tcha.

Or version 2 with vowel diacritics:
/i y u e ø o ɛ a ɑ/ <i ü u é ö o e a á>

Déyn tho kracn brény lümé jgwaks, phe mlévnvi sphéthim lyuwmitc sö, ja shalmni cécénks nydjaduhor lfyeng. Kors lümé ghawdn tanytc, mkhey noy suha laca ngighu nléndam mkown tcha.

I like this phonology - it reminds me of SE Asia for some reason.
Low Pr. kalbeken < Lith. kalbėti
Lith. sūris = cheese, Fr. souris = mouse... o_O

User avatar
Ser
Smeric
Smeric
Posts: 1542
Joined: Sat Jul 19, 2008 1:55 am
Location: Vancouver, British Columbia / Colombie Britannique, Canada

Re: Romanization challenge thread

Post by Ser »

Also, crap, I forgot to add the voiceless nasals /m̥/ and /n̥/ (which appear in the sample text otherwise). They are in the phonology I wrote on a flying piece of paper, though I forgot to copy them when passing the information to the computer. Anyway, they could easily be added to your orthography as <mh> and <nh>.

Your orthography is ambiguous as for syllable boundaries, <kue> could be either /ky/ or /ku.e/, and also between /lj/ and /ʎ/ and /ɲ/ and /nj/. /ɲ/ is my main problem in this language, since <ny>, <nj> and <nh> aren't available (being already used for /nj, ndʒ, n̥/). I admit I should've added such cases in the sample text.

I just added /m̥/ and /n̥/ to the description and some hiatuses in the sample text.

And yes, it's inspired by Thai, but things like [dn#] as in [ɣawdn] are inspired by English.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m m̥ n n̥ ɲ ŋ/ <m hm n hn nh ng>
/pʰ p b tʰ t d tʃʰ tʃ dʒ kʰ k g/ <ph p b th t d tch tc dj kh k g>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ/ <f v s z c j x gh>
/w ɥ r l j ʎ/ <w wy r l y lh>
/i y u e ø o ɛ a ɑ/ <i eu u e eo o ea a ao>
/ju je jø jo jɛ ja jɑ/ <yu ye yeo yo yea ya yao>
/wu we wø wo wɛ wa wɑ/ <wu we weo wo wea wa wao>
/uj ej øj oj ɛj aj ɑj/ <uy ey eoy oy eay ay aoy>
/iw uw ew øw ow ɛw aw ɑw/ <iw uw ew eow ow eaw aw aow>
/ɥa ɥɑ ɥo ɥø/ <wya wya wyo wyeo>
Assuming nasal assimilation, so <nh ng> are <n> before palatals and velars.

/dejn tʰo kraʃn breɲ lyme ʒgwaks | pʰɛ mlevnvi spʰetʰim ʎuwm̥itʃ sø | ʒa.its sʰalmni ʃeʃeŋks fjab lju ɲdʒadɥor lfjɛŋ || kors lymje ɣawdn taɲtʃ | xeɣni.a jo zbutsbu pɛwkø | mkʰɛj noj sɥa laʃa ŋiɣu n̥lendam mkown tʃʰa/
Deyn tho kracn brenh leume jgwaks. Phea mlevnvi sphethim lhuwhmic seo. Jaits shalmni cecenks fyab lyu ndjadwyor lfyeang. Kors leumye ghawdn tantc. Xeghnia yo zbutsbu peawkeo. Mkheay noy swya laca ngighu hnlendam mkown tcha.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Ser
Smeric
Smeric
Posts: 1542
Joined: Sat Jul 19, 2008 1:55 am
Location: Vancouver, British Columbia / Colombie Britannique, Canada

Re: Romanization challenge thread

Post by Ser »

Assuming nasal assimilation, so <nh ng> are <n> before palatals and velars.
Actually, just as in English they don't assimilate across morphemes in compound nouns... So you get distinct /kʰan-go/ mushroom-cook -> /kʰango/ 'to cook', and /kʰaŋ-go/ to.dance-action (/-go/ is a derivational morpheme) -> /kʰaŋgo/ 'a dance'. Easy to solve though, /ɲdʒ, ŋg/ are simply <nhdj, ngg>.

Your orthography is still ambiguous as for whether <VV> is a single <V> or <VV>: <ao> could be /ɑ/ or /ao/...


EDIT: I think that I might just use diacritics for the vowels. I was thinking of writing /y ø ɛ ɑ/ as <uh oh eh ah> inspired by Rekettye's use of <uh> for /ɥ/, but then that's incompatible with Nortaneous' ingenious use of <h> in /m m̥ n n̥ ɲ ŋ/ <m hm n hn nh ng>, since <ohn> could be either /on̥/ or /øn/.

I could consider writing /y ø ɛ ɑ/ by using <q> as a modifier: <iq/uq oq eq aq>. But I find this ugly.

So, inspired by your guys' ideas, I'm basically going with this:

/m m̥ n n̥ ɲ ŋ/ <m hm n hn nh ng>
/pʰ p b tʰ t d tʃʰ tʃ dʒ kʰ k g/ <ph p b th t d tch tc dj kh k g>
/f v sʰ s z ʃ ʒ x ɣ/ <f v sh s z c j x gh>
/w ɥ r l j ʎ/ <w yw r l y lh>
/i y u e ø o ɛ a ɑ/ <i ü e ö o ë a ä>
/ju je jø jo jɛ ja jɑ/ <yu ye yö yo yë ya ä>
/wu we wø wo wɛ wa wɑ/ <wu we wö wo wë wa wä>
/uj ej øj oj ɛj aj ɑj/ <uy ey öy oy ëy ay äy>
/iw uw ew øw ow ɛw aw ɑw/ <iw uw ew öw ow ëw aw äw>
/ɥa ɥɑ ɥo ɥø/ <ywa ywä ywo ywö>

(I'm choosing /a ɑ/ <a ä> because /ɑ/ is far less common than /a/, so it's just for the principle of least effort in typing.)

/dejn tʰo kraʃn breɲ lyme ʒgwaks | pʰɛ mlevnvi spʰetʰim ʎuwm̥itʃ sø | ʒa.its sʰalmni ʃeʃeŋks fjab lju ɲdʒadɥor lfjɛŋ || kors lymje ɣawdn taɲtʃ | xeɣni.a jo zbutsbu pɛwkø | mkʰɛj noj sɥa laʃa ŋiɣu n̥lendam mkown tʃʰa/
Deyn tho kracn brenh lüme jgwaks, phë mlevnvi sphethim lhuwhmitc sö, jaits shalmni cecengks fyab lyu nhdjadywor lfyëng. Kors lümye ghawdn tangtc, xeghnia yo zbutsbu pëwkö, mkhëy noy sywa laca ngighu hnlendam mkown tcha.Also, I just noticed I forgot to copy /sʰ/ to the computer, though it did appear in the sample text. Fuckkk.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/m m̥ n n̥ ɲ ŋ/ <m mh n nh nj ŋ>
/pʰ p b tʰ t d tʃʰ tʃ dʒ kʰ k g/ <ph p b th t d tch tc dzh kh k g>
/f v s sʰ z ʃ ʒ x ɣ/ <f v s sh z c zh x gh>
/w ɥ r l j ʎ/ <w y r l j lh>
/i y u e ø o ɛ a ɑ/ <i u oe ee/e eu o e/eh aa/a a/ah>
/ju je jø jo jɛ ja jɑ/ <joe jee/je jeu jo je/jeh jaa/ja ja/jah>
/wu we wø wo wɛ wa wɑ/ <woe wee/we weu wo we/weh waa/wa wa/wah>
/uj ej øj oj ɛj aj ɑj/ <oej eej euj oj ej aaj aj>
/iw uw ew øw ow ɛw aw ɑw/ <iw oew eew euw ow ew aaw aw>
/ɥa ɥɑ ɥo ɥø/ <yaa/ya ya/yah yo yeu>
*/e ɛ a ɑ/ <ee e aa a> in closed syllables, <e eh a ah> in open syllables.

Deejn tho kracn brenj lume zhgwaaks, phe mleevnvi sphethim lhoewmhitc seu, zhaits shalmni ceceeŋks fjaab ljoe njdzhadyor lfjeŋ. Kors lumje ghawdn tantc, xeghnia jo zboetsboe pewkeu, mkhej noj sya laca ŋighoe nhlendam mkown tcha.
/dejn tʰo kraʃn breɲ lyme ʒgwaks | pʰɛ mlevnvi spʰetʰim ʎuwm̥itʃ sø | ʒa.its sʰalmni ʃeʃeŋks fjab lju ɲdʒadɥor lfjɛŋ || kors lymje ɣawdn taɲtʃ | xeɣni.a jo zbutsbu pɛwkø | mkʰɛj noj sɥa laʃa ŋiɣu n̥lendam mkown tʃʰa/
Dutch-based vowel orthography.
Last edited by Haplogy on Sat Sep 29, 2012 4:52 pm, edited 1 time in total.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Ser
Smeric
Smeric
Posts: 1542
Joined: Sat Jul 19, 2008 1:55 am
Location: Vancouver, British Columbia / Colombie Britannique, Canada

Re: Romanization challenge thread

Post by Ser »

*/e ɛ a ɑ/ <ee e aa a> in closed syllables, <e eh a ah> in open syllables.
Nice! Then there's basically no ambiguity for hiatuses. O:

/fee/ fee
/feɛ/ feeh
/fɛe/ fehe
/fɛɛ/ feheh

/faa/ faa
/faɑ/ faah
/fɑa/ faha
/fɑɑ/ fahah

Except for <oe> which can be /u/ or /oɛC%, oe%/. E.g. <xoen> /xun, xoɛn/, <lboe> /lbu, lboe/.

...Though your orthography still has the same /ɲ/ vs. /nj/ issue (both being written <nj>).
(Where did /sʰ/ come from?)
me wrote:Also, I just noticed I forgot to copy /sʰ/ to the computer, though it did appear in the sample text. Fuckkk.
...Yeah.
Last edited by Ser on Sat Sep 29, 2012 2:45 pm, edited 2 times in total.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Serafín wrote:
Assuming nasal assimilation, so <nh ng> are <n> before palatals and velars.
Actually, just as in English they don't assimilate across morphemes in compound nouns... So you get distinct /kʰan-go/ mushroom-cook -> /kʰango/ 'to cook', and /kʰaŋ-go/ to.dance-action (/-go/ is a derivational morpheme) -> /kʰaŋgo/ 'a dance'. Easy to solve though, /ɲdʒ, ŋg/ are simply <nhdj, ngg>.
Better idea, since you have to have <ngg> anyway, but you could just use hyphens.
Serafín wrote:Your orthography is still ambiguous as for whether <VV> is a single <V> or <VV>: <ao> could be /ɑ/ or /ao/...
I thought I had something in there saying use <h> to separate vowels in hiatus, but apparently not. /ɑ/ <ao>, /ao/ <aho>.

Also <yw> looks much weirder than <wy> to me for some reason but that's just aesthetics.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Ser
Smeric
Smeric
Posts: 1542
Joined: Sat Jul 19, 2008 1:55 am
Location: Vancouver, British Columbia / Colombie Britannique, Canada

Re: Romanization challenge thread

Post by Ser »

Nortaneous wrote:Better idea, since you have to have <ngg> anyway, but you could just use hyphens.
Or middle dots or apostrophes... I like middle·dots.
Nortaneous wrote:I thought I had something in there saying use <h> to separate vowels in hiatus, but apparently not. /ɑ/ <ao>, /ao/ <aho>.
That works nicely too. I see you wrote /xeɣni.a/ <Xeghnia> though, so the <h> only gets inserted if the hiatus is /eo/, /ea/ or /ao/?
Nortaneous wrote:Also <yw> looks much weirder than <wy> to me for some reason but that's just aesthetics.
<yw> is used in Chinese linguistics for /ɥ/ (also <jw>), while I'm not used to any language that uses <wy> for it.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Serafín wrote:I see you wrote /xeɣni.a/ <Xeghnia> though, so the <h> only gets inserted if the hiatus is /eo/, /ea/ or /ao/?
Could do it either way. I think I just forgot about it.
Serafín wrote:
Nortaneous wrote:Also <yw> looks much weirder than <wy> to me for some reason but that's just aesthetics.
<yw> is used in Chinese linguistics for /ɥ/ (also <jw>), while I'm not used to any language that uses <wy> for it.
There's a wy ligature somewhere in Unicode. And it could be English interference: w can never be a vowel, but y can be, so CywV looks like two syllables and CwyV looks like one.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Ser
Smeric
Smeric
Posts: 1542
Joined: Sat Jul 19, 2008 1:55 am
Location: Vancouver, British Columbia / Colombie Britannique, Canada

Re: Romanization challenge thread

Post by Ser »

Could do it either way. I think I just forgot about it.
Actually, I think I'll use it always, both to make the presence of a hiatus very obvious and clear, and because stuff like /fɑa/ <faoa> and /fɛɛ/ <feaea> looks a little too weird for me (even when the language doesn't allow /aoa/ and /eaea/ to happen).
Nortaneous wrote:There's a wy ligature somewhere in Unicode.
It's actually a <vy> ligature. I'd like to use it as long as it doesn't look too much like <vy>, but unfortunately it's in the mediæval range, which means that no font I like has it.

User avatar
Ser
Smeric
Smeric
Posts: 1542
Joined: Sat Jul 19, 2008 1:55 am
Location: Vancouver, British Columbia / Colombie Britannique, Canada

Re: Romanization challenge thread

Post by Ser »

Another reason for using <h>: <feao> is ambiguous between /feɑ/ and /fɛo/, not to mention liu for /li.u/ and /ly/.

So here's my final romanization:

/m m̥ n n̥ ɲ ŋ/ <m hm n hn nh ng>
/pʰ p b tʰ t d tʃʰ tʃ dʒ kʰ k g/ <ph p b th t d tch tc dj kh k g>
/f v sʰ s z ʃ ʒ x ɣ/ <f v sh s z c j x gh>
/w ɥ r l j ʎ/ <w yw r l y lh>
/i y u e ø o ɛ a ɑ/ <i iu u e oe o ea a ao>
/ju je jø jo jɛ ja jɑ/ <yu ye yoe yo yea ya yao>
/wu we wø wo wɛ wa wɑ/ <wu we woe wo wea wa wao>
/uj ej øj oj ɛj aj ɑj/ <uy ey oey oy eay ay aoy>
/iw uw ew øw ow ɛw aw ɑw/ <iw uw ew oew ow eaw aw aow>
/ɥa ɥɑ ɥo ɥø/ <ywa ywao ywo ywoe>
<h> is inserted between two vowels in hiatus
/ɲ ŋ/ are written <n> and not <nh, ng> before a palatal and a velar respectively
/n/ before a palatal or velar is written <n·> (this only happens at morpheme boundaries in compounds)

/dejn tʰo kraʃn breɲ lyme ʒgwaks | pʰɛ mlevnvi spʰetʰim ʎuwm̥itʃ sø | ʒa.its sʰalmni ʃeʃeŋks fjab lju ɲdʒadɥor lfjɛŋ || kors lymje ɣawdn taɲtʃ | xeɣni.a jo zbutsbu pɛwkø | mkʰɛj noj sɥa laʃa ŋiɣu n̥lendam mkown tʃʰa/
Deyn tho kracn brenh liume jgwaks, phea mlevnvi sphethim lhuwhmitc soe, jahits shalmni cecengks fyab lyu ndjadywor lfyeang. Kors liumye ghawdn tantc, xeghniha yo zbutsbu peawkoe, mkheay noy sywa laca ngighu hnlendam mkown tcha.
Last edited by Ser on Sun Sep 30, 2012 1:17 am, edited 1 time in total.

User avatar
Vuvuzela
Avisaru
Avisaru
Posts: 317
Joined: Fri Apr 13, 2012 1:34 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Vuvuzela »

Arve

/pʰ tʰ cʰ kʰ ʔ/<p t c k '>
/ts ʈʂ/<ts tz>
/b d ɟ g/ <b d g q>
/s ʂ ç x xʷ χ h/<s sz cx x f xh h>
/v~ⱱ l j ɣ r̥ r ʀ/ <v l j gh rh r rr>
/a ɛ ɞ ʌ ɔ ø ʊ i y u/<a ee oa e o oe w i y u>
/aɔ̯ ʊi̯ ɛa̯ ɛɔ̯~ɛu̯ ʌi̯ œy̯ ɔu̯ ie̯ yø̯ uo̯/<ao wi ea eu ei oy ou ie yo uo>
/ɐ ɪ ʏ ʊ/ <a i y w>

Tzeis gwn kuos vicx caon mytsah vicx gearas, kuosz tsicx maol in faol'mearhamil, jouf rhicx tzeis tsouil tsicx tsifaol.
Tiexhin die cxen wt din feutsir dim lwkar tzots eedi die meatsa folah.
Teengar faodun jearhyh y miesz can mecx.

Post Reply