Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Herr Dunkel
Smeric
Smeric
Posts: 1088
Joined: Mon Jun 21, 2010 3:21 pm
Location: In this multiverse or another

Re: Romanization challenge thread

Post by Herr Dunkel »

Esmelthien wrote:To distinguish /d͡ɮ/ and /dɬ/, which would otherwise both be written <dl>.
So, no voicing assimilation?
sano wrote:
To my dearest Darkgamma,
http://www.dazzlejunction.com/greetings/thanks/thank-you-bear.gif
Sincerely,
sano

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Nope.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Herr Dunkel
Smeric
Smeric
Posts: 1088
Joined: Mon Jun 21, 2010 3:21 pm
Location: In this multiverse or another

Re: Romanization challenge thread

Post by Herr Dunkel »

Neat. My star language has no voicing assimilation, too.
Esmelthien wrote:To distinguish /d͡ɮ/ and /dɬ/, which would otherwise both be written <dl>.

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ṭ ḍ k g q ġ>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <hs s hṣ ṣ>
/ʋ ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <v hv y hy w hw>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <j jj x xx h>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <ṁ m mm ṅ n nn ṃ ṇ ṇṇ>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <tł tłł dł dłł>
/r r: ɽ ɽ:/ <r rr ṛ ṛṛ>
/l l: ɭ ɭ:/ <l ll ḷ ḷḷ>

/i ɨ ɨ: ʉ ʉ: u/ <i ï ïï ü üü u>
/ɛ œ ɜ ɜ: ɵ ɔ ɔ:/ <ê ë e ee ö ô ôô>
/a ɒ/ <a o>

/ɜ̃/ <ẽ>
/ã ɒ̃/ <ã õ>

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/ <üë üö>
/ɒ͡a/ <oa>

/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥ͡øɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥ͡ɵɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒ͡adɥ͡ø/
Jo vorgraṇ wõ jemm üëhvonô ṇütł worqora xumm pôhvoleejên krêljo tłüṁ üöhyoiden xôôkühvajjã sohṣodemm wvodôṇ ṁêhvohen ġodłłaq vorgẽm wüühsa wüühsôhvên ôreqonaṇa ṇïjit ḍakno yökônoadüë.
That doesn't work for the simple fact that pre-voiced consonants (such as /ɦʋ/) contrast with clusters (such as /ɦʋ/ and /ɰʋ/)
Though I will directly take your first and last two consonant rows without any objection. This is easily a better orthography than the ones I have previously developed.
Thanks. I will see if someone else does any other.
sano wrote:
To my dearest Darkgamma,
http://www.dazzlejunction.com/greetings/thanks/thank-you-bear.gif
Sincerely,
sano

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

How about /ʱʋ ʱj ʱɰ/ <ṿ ỵ ẉ>?
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ṯ ḏ k g q ḡ>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <s ṡ z ż>
/ʋ ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <v v̇ y ẏ h ḣ>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <j jj x xx ẖ>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <ṁ m mm ṅ n nn ṉ̇ ṉ ṉṉ>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <ł łł ḷ ḷḷ>
/r r: ɽ ɽ:/ <r rr ṟ ṟṟ>
/l l: ɭ ɭ:/ <l ll ḻ ḻḻ>

/i ɨ ɨ: ʉ ʉ: u/ <î i ii ou oû û>
/ɛ œ ɜ ɜ: ɵ ɔ ɔ:/ <ê ô e ee ė u uu>
/a ɒ/ <a o>

/ɜ̃/ <ę>
/ã ɒ̃/ <ą ǫ>

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/ <uo ue>
/ɒ͡a/ <oa>

Jo vorgraṉ hǫ jemm uov̇onu ṉouł horqora xoumm puv̇oleejên kreljo łouṁ uoẏoiden xuukouv̇ojją sożodemm hvoduṉ ṁêẖvoẖen ḡoḷḷaq vorgęm hoûṡa hoûṡuv̇ên ureqonaṉa ṉijît ḏakno yėkunoaduo.
/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥ͡øɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥ͡ɵɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒ͡adɥ͡ø/

If you don't like combining diacritics, switch out v and v-overdot for w and w-overdot, and have fun getting fucked by the retroflex nasals.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Echobeats
Lebom
Lebom
Posts: 183
Joined: Sun Mar 14, 2004 2:17 pm
Location: Edinburgh, Scotland

Re: Romanization challenge thread

Post by Echobeats »

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <π (μπ) τ δ ρτ ρδ κ γ Ϟ γϞ>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <῾θ θ ῾σ σ>
ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <β ῾β ι ἱ Ϝ ῾Ϝ>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <ξ ξξ χ χχ ῾>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <῾μ μ μμ ῾ν ν νν ῥν ρν ρνν>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <῾λ ῾λλ ζ ζζ>
/r r: ɽ ɽ:/ <ρ ρρ ῤ ῤῤ>
/l l: ɭ ɭ:/ <λ λλ ρλ ρλλ>

/i ɨ ɨ: ʉ ʉ: u/ <ει ι ῖ υ ῦ ου>
/ɛ œ ɜ ɜ: ɵ ɔ ɔ:/ <ε οι η ῆ ῳ ω ῶ>
/a ɒ/ <α ο>

/ɜ̃ ã ɒ̃/ <ὴ ὰ ὸ>

/ɥø͡ ɥɵ͡ ɒa͡/ <υο υω οα>

The usual Greek rule about smooth breathings applies.

Example text:

/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥø͡ɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥɵ͡ɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒa͡dɥø͡/

ξο βοργραρν Ϝὸ ξημμ ὐο῾βονω ρνυ῾λ ϜορϞορα χουμμ πω῾βολῆξɛν κρɛλξο ῾λυ῾μ ὐωἱοειδην χῶκυ῾βοξξὰ θο῾σοδημμ Ϝβοδωρν ῾μɛ῾βο῾ην γϞοζζαϞ βοργὴμ Ϝῦ῾θα Ϝῦ῾θω῾βɛν ὠρηϞοναρνα ρνιξειτ ρδακνο ἰῳκωνοαδυο
[i]Linguistics will become a science when linguists begin standing on one another's shoulders instead of on one another's toes.[/i]
—Stephen R. Anderson

[i]Málin eru höfuðeinkenni þjóðanna.[/i]
—Séra Tómas Sæmundsson

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Here is a letter that could be used for /H/ (especially re: Esmelthien's lang)
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Herr Dunkel
Smeric
Smeric
Posts: 1088
Joined: Mon Jun 21, 2010 3:21 pm
Location: In this multiverse or another

Re: Romanization challenge thread

Post by Herr Dunkel »

Nortaneous wrote:/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ṯ ḏ k g q ḡ>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <s ṡ z ż>
/ʋ ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <v v̇ y ẏ h ḣ>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <j jj x xx ẖ>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <ṁ m mm ṅ n nn ṉ̇ ṉ ṉṉ>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <ł łł ḷ ḷḷ>
/r r: ɽ ɽ:/ <r rr ṟ ṟṟ>
/l l: ɭ ɭ:/ <l ll ḻ ḻḻ>

/i ɨ ɨ: ʉ ʉ: u/ <î i ii ou oû û>
/ɛ œ ɜ ɜ: ɵ ɔ ɔ:/ <ê ô e ee ė u uu>
/a ɒ/ <a o>

/ɜ̃/ <ę>
/ã ɒ̃/ <ą ǫ>

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/ <uo ue>
/ɒ͡a/ <oa>

Jo vorgraṉ hǫ jemm uov̇onu ṉouł horqora xoumm puv̇oleejên kreljo łouṁ uoẏoiden xuukouv̇ojją sożodemm hvoduṉ ṁêẖvoẖen ḡoḷḷaq vorgęm hoûṡa hoûṡuv̇ên ureqonaṉa ṉijît ḏakno yėkunoaduo.
/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥ͡øɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥ͡ɵɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒ͡adɥ͡ø/

If you don't like combining diacritics, switch out v and v-overdot for w and w-overdot, and have fun getting fucked by the retroflex nasals.
This is the romanisation I like the best, and then the hellenisation, and the other romanisation (in that order)
Thanks a lot, guys!
sano wrote:
To my dearest Darkgamma,
http://www.dazzlejunction.com/greetings/thanks/thank-you-bear.gif
Sincerely,
sano

Echobeats
Lebom
Lebom
Posts: 183
Joined: Sun Mar 14, 2004 2:17 pm
Location: Edinburgh, Scotland

Re: Romanization challenge thread

Post by Echobeats »

Quazian

Thought I'd be a bit wacky with this one. Semi-inspired by various Germanic Romanisations.

/p t ʧ k/ <p t c k>
/b d ʤ/ <b d g>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/s ɬ ʃ ç x h/ <s l ß j ȝ h>
/ts/ <z>
/w l j/ <ƿ r y>

/i y ʉ u/ <i u v w>
/e ø o/ <é œ o>
/ɛ ʌ ɔ/ <e a å>
/a ɑ/ <æ á>

/kl sl pj kj sj pw tw ʧw kw sw hw/ <kr sr py ç sy pw tƿ cƿ qv sƿ ƕ>
/aj ɔj ʌj uj iw aw/ <ei oy ai wy iu au>

A few example texts to play with:


Srw qvai be lén tå sá áŋ ȝæn pyá hei de.
slu kwʌj bɛ ɬen tɔ sɑ ɑŋ xan pjɑ haj dɛ

"The woman I married is having an affair with my best friend."

Lå ȝæ sá muŋjwy ƿæ ȝenŋœgé rá lå muŋjwy ƿæ heŋgé.
ɬɔ xa sɑ myŋçuj wa xɛnŋøʤe lɑ ɬɔ mynçuj wa hɛŋʤe

"I don't like Dovtasi radios as much as Quazian ones."

Bå pyiunßiŋ hv cén çæta Kåndi gá Káȝoba.
bɔ pjiwnʃiŋ hʉ ʧen kjatʌ kɔndi ʤɑ kɑxobʌ

"The train at 10:00 travels to Kondi from Karuzba."
[i]Linguistics will become a science when linguists begin standing on one another's shoulders instead of on one another's toes.[/i]
—Stephen R. Anderson

[i]Málin eru höfuðeinkenni þjóðanna.[/i]
—Séra Tómas Sæmundsson

User avatar
Lyhoko Leaci
Avisaru
Avisaru
Posts: 716
Joined: Sun Oct 08, 2006 1:20 pm
Location: Not Mariya's road network, thankfully.

Re: Romanization challenge thread

Post by Lyhoko Leaci »

Quazian Zukishified

/p t ʧ k/ <p t c k>
/b d ʤ/ <b d j>
/m n ŋ/ <m n nc>
/s ɬ ʃ ç x h/ <s lc sc xc x h>
/ts/ <ts>
/w l j/ <w l y>

/i y ʉ u/ <i ü ï u>
/e ø o/ <ä ö oo>
/ɛ ʌ ɔ/ <e ë o>
/a ɑ/ <a aa>

/kl sl pj kj sj pw tw ʧw kw sw hw/ <kl sl py ky sy pw tw cw kw sw hw>
/aj ɔj ʌj uj iw aw/ <ay oy ëy uy iw aw>

Slu kwëy be lcen to saa aanc xan pyaa hay de.
slu kwʌj bɛ ɬen tɔ sɑ ɑŋ xan pjɑ haj dɛ

"The woman I married is having an affair with my best friend."

Lco xa saa müncxcuy wa xenncöjä laa lco münxcuy wa hencjä.
ɬɔ xa sɑ myŋçuj wa xɛnŋøʤe lɑ ɬɔ mynçuj wa hɛŋʤe

"I don't like Dovtasi radios as much as Quazian ones."

Bo pyiwnscinc hï cän kyatë Kondi jaa Kaaxoobë.
bɔ pjiwnʃiŋ hʉ ʧen kjatʌ kɔndi ʤɑ kɑxobʌ

"The train at 10:00 travels to Kondi from Karuzba."

New language:
Zukish

/m n/
/p t ts ʧ k ʔ/
/b d dz ʤ g/
/f θ s ɬ* ʃ* x h/
/v ð z ɮ* ʒ*/
/w l ɹ j/

/i iː u uː/
/ɪ ɪː ʊ ʊː/
/e eː o oː/
/ɛ ɛː/
/a aː aːː/

/ai aːi ju juː/

*Rare, loanwords only

Syllable structure: roughly C(S)V(S)(C) with S being one of /m n w l ɹ j/. V can also be one of /m n w l ɹ j/, when it is so no initial consonant is needed.

Most (if not all) consonants can be geminated

Example sentences: (Pardon their oddity, I still don't have much vocabulary for Zukish)

/kɹɪt gam wanʤʧɛːɮaʔaʃuʔi ʔɛpːa ʤamasːuː jʊma/
That man almost murdered the new tea girl.

/ʔe kenkainkaɹm mtm/
I occasionally write about a planet.

/ʔɛbːa mtm kainam maiʔan/
The planet is Maiyan.
Zain pazitovcor, sio? Sio, tovcor.
You can't read that, right? Yes, it says that.
Shinali Sishi wrote:"Have I spoken unclearly? I meant electric catfish not electric onions."

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Zukish as Enzielu:

/m n/ <m n>
/p t ts ʧ k ʔ/ <p t ts tx k *>
/b d dz ʤ g/ <b d c dj g>
/f θ s ɬ* ʃ* x h/ <f z s ł x h ḩ>
/v ð z ɮ* ʒ*/ <v r ṡ ḷ ẋ>
/w l ɹ j/ <u l ŗ i>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <ĕ ĕĕ ŭ ŭŭ>
/e eː o oː/ <e ee o oo>
/ɛ ɛː/ <ă ăă>
/a aː aːː/ <a aa ea>

/ai aːi ju juː/ <ai aai iu iuu>

* circumflex on next vowel, unwritten if initial

/kɹɪt gam wanʤʧɛːɮaʔaʃuʔi ʔɛpːa ʤamasːuː jʊma/
Kŗĕt gam uandjtxăăḷaâxuî ăppa djamassuu iŭma.

/ʔe kenkainkaɹm mtm/
E kenkainkaŗm mtm.

/ʔɛbːa mtm kainam maiʔan/
Ĕbba mtm kainam maiân.

Or as Renzell, which might work better:

/m n/ <m n>
/p t ts ʧ k ʔ/ <p t tz ts k c>
/b d dz ʤ g/ <b d dz g gh>
/f θ s ɬ* ʃ* x h/ <f rh zh lh sh x h>
/v ð z ɮ* ʒ*/ <v r z ḷ s>
/w l ɹ j/ <u l ŗ i>

/i iː u uː/ <i ii u ua>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <ei eei ull uull>
/e eː o oː/ <e ee au aau>
/ɛ ɛː/ <ae aae>
/a aː aːː/ <a aa all>

/ai aːi ju juː/ <ai aai uu iuu>

/kɹɪt gam wanʤʧɛːɮaʔaʃuʔi ʔɛpːa ʤamasːuː jʊma/
Kŗeit gam uangtsaaeḷacashuci caeppa gamasshua iullma.

/ʔe kenkainkaɹm mtm/
Ce kenkainkaŗm mtm.

/ʔɛbːa mtm kainam maiʔan/
Caebba mtm kainam maican.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/m n/ <m n>
/p t ts ʧ k ʔ/ <p t ts tš k *>
/b d dz ʤ g/ <b d dz dž g>
/f θ s ɬ ʃ x h/ <f þ s þl š x h>
/v ð z ɮ ʒ/ <v ð z ðl ž>
/w l ɹ j/ <w l r j>
*Unmarked if initial, otherwise <'>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <ì ìì ù ùù>
/e eː o oː/ <e ee o oo>
/ɛ ɛː/ <è èè>
/a aː aːː/ <a aa â>

/ai aːi ju juː/ <ai aai ju juu>

Krìt gam wandžtšèèðla'ašu'i èppa džamassuu jùma.
/kɹɪt gam wanʤʧɛːɮaʔaʃuʔi ʔɛpːa ʤamasːuː jʊma/
That man almost murdered the new tea girl.

E kenkainkarm mtm.
/ʔe kenkainkaɹm mtm/
I occasionally write about a planet.

Èbba mtm kainam mai'an.
/ʔɛbːa mtm kainam maiʔan/
The planet is Maiyan.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Here's as close as I can get to the actual orthography just from memory:

/m n/ <m n>
/p t ts ʧ k ʔ/ <p t c ch k q>
/b d dz ʤ g/ <b d j jh g>
/f θ s ɬ* ʃ* x h/ <f þ s ł sh x h>
/v ð z ɮ* ʒ*/ <v ð z ? zh>
/w l ɹ j/ <w l r y>

/i iː u uː/ <ë hë u hu>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <i hi ö hö>
/e eː o oː/ <ä hä o ho>
/ɛ ɛː/ <e he>
/a aː aːː/ <a ha ?>

/ai aːi ju juː/ <ï hï ü hü>

edit: welp i fucked the consonants up pretty massively, damn unintuitive digraphs, and i could've sworn you had something with <jh>. also is <au> the long one or the overlong one
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Herr Dunkel
Smeric
Smeric
Posts: 1088
Joined: Mon Jun 21, 2010 3:21 pm
Location: In this multiverse or another

Re: Romanization challenge thread

Post by Herr Dunkel »

Here's my proposal:


/m n/ <m n>
/p t ts ʧ k ʔ/ <p t ts tš k ' >
/b d dz ʤ g/ <b d dz dž g>
/f θ s ɬ* ʃ* x h/ <f þ s ł š x h>
/v ð z ɮ* ʒ*/ <v ð z ĺ* ž>
/w l ɹ j/ <w l r y>

/i iː u uː/ <i hi u hu>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <į hį ų hų>
/e eː o oː/ <e he o ho>
/ɛ ɛː/ <ę hę>
/a aː aːː/ <a ha hha?>

*This is pretty much "L strong" because I couldn't do better since I have no idea whether or not there's gemination.
sano wrote:
To my dearest Darkgamma,
http://www.dazzlejunction.com/greetings/thanks/thank-you-bear.gif
Sincerely,
sano

User avatar
Click
Avisaru
Avisaru
Posts: 620
Joined: Sun Mar 04, 2012 11:53 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Click »

My try at romanising Zukish :>

/m n/ m n
/p t ts ʧ k ʔ/ p t c q k '
/b d dz ʤ g/ b d x j g
/f θ s ɬ ʃ x h/ f ś s ł š x h
/v ð z ɮ ʒ/ v ź z đ ž
/w l ɹ j/ w l r y

/i iː u uː/ i í u ú
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ ì î ù û
/e eː o oː/ e é o ó
/ɛ ɛː/ è ê
/a aː aːː/ a á â

/ai aːi ju juː/ ai ái yu yú

Krìt gam wanjqêđa'ašu'i 'eppa jamassú yùma.
/kɹɪt gam wanʤʧɛːɮaʔaʃuʔi ʔɛpːa ʤamasːuː jʊma/

'E kenkainkarm mtm.
/ʔe kenkainkaɹm mtm/

'Èbba mtm kainam mai'an.
/ʔɛbːa mtm kainam maiʔan/

Actually, I like this romanisation. :)

Echobeats
Lebom
Lebom
Posts: 183
Joined: Sun Mar 14, 2004 2:17 pm
Location: Edinburgh, Scotland

Re: Romanization challenge thread

Post by Echobeats »

Zukish

I think this one suits Cyrillic quite well.

/m n/ <м н>
/p t ts ʧ k ʔ/ <п т ц ч к Ӏ*>
/b d dz ʤ g/ <б д ѕ џ г>
/f θ s (ɬ) (ʃ) x h/ <ф ѳ с љ ш х h>
/v ð z (ɮ) (ʒ)/ <в ђ з лӂ ж>
/w l ɹ j/ <ў л р ј/й**>

*not written word-initially
**<j> in onset before <и ы ъ ә ӣ ы̄ ъ̄ ә̄>, <й> in coda, /ja je jo ju/ are <я е ё ю>

/i iː u uː/ <и ӣ у ӯ>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <ы ъ ы̄ ъ̄>
/e eː o oː/ <э о э̄ о̄>
/ɛ ɛː/ <ә ә̄>
/a aː aːː/ <а а̄ аа>

/ai aːi ju juː/ <а а̄ ю ю̄>

*Rare, loanwords only

Syllable structure: roughly C(S)V(S)(C) with S being one of /m n w l ɹ j/. V can also be one of /m n w l ɹ j/, when it is so no initial consonant is needed.

Most (if not all) consonants can be geminated

Example sentences: (Pardon their oddity, I still don't have much vocabulary for Zukish)

Крыт гам ўанџчә̄лӂаӀашуӀи әппа џамассӯ jъма
/kɹɪt gam wanʤʧɛːɮaʔaʃuʔi ʔɛpːa ʤamasːuː jʊma/
That man almost murdered the new tea girl.

з кзнхайнкарм мтм
/ʔe kenxainkaɹm mtm/
I occasionally write about a planet.

әбба мтм хайнам МайӀан
/ʔɛbːa mtm xainam maiʔan/
The planet is Maiyan.
Last edited by Echobeats on Thu Jul 19, 2012 2:32 am, edited 2 times in total.
[i]Linguistics will become a science when linguists begin standing on one another's shoulders instead of on one another's toes.[/i]
—Stephen R. Anderson

[i]Málin eru höfuðeinkenni þjóðanna.[/i]
—Séra Tómas Sæmundsson

User avatar
Lyhoko Leaci
Avisaru
Avisaru
Posts: 716
Joined: Sun Oct 08, 2006 1:20 pm
Location: Not Mariya's road network, thankfully.

Re: Romanization challenge thread

Post by Lyhoko Leaci »

Nortaneous wrote:Here's as close as I can get to the actual orthography just from memory:

/m n/ <m n/nc>
/p t ts ʧ k ʔ/ <p t c ts ch c k q '*>
/b d dz ʤ g/ <b d j dz jh j g>
/f θ s ɬ* ʃ* x h/ <f þ s ł sl sh sc x h>
/v ð z ɮ* ʒ*/ <v ð z ? zl zh zc>
/w l ɹ j/ <w l r/rc y>
(glottal stop is unmarked in most cases, and is only marked <'> to disambiguate certain clusters)
/ʦ ʧ ʣ ʤ/ <c ch j jh> is Myonian, not Zukish. And /ʔ/ <q> is Ancaron.
/i iː u uː/ <ë/ie/hie u hu>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <i hi ö hö>
/e eː o oː/ <ä/ei/hei o ho>
/ɛ ɛː/ <e he>
/a aː aːː/ <a ha/au ? hau>

/ai aːi ju juː/ <ï hï ü hü>

edit: welp i fucked the consonants up pretty massively, damn unintuitive digraphs, and i could've sworn you had something with <jh>. also is <au> the long one or the overlong one
The digraphs are more intuitive than ones with <h> would be, with the possibility of long vowels... /ʧɛː/ (chhe?) for example. Maybe you're thinking of jhe /ʤɛː/, "she"? And it's both, but the long one by itself, overlong with an h attached.

1st/3rd person present verbs and verb infinitives have a final <n>, even if it's not pronounced. (or pronounced [ʊ] is some verbs...)

Krit gam wanjchezlaascuë eppa jamasshu yöma.
/kɹɪt gam wanʤʧɛːɮaʔaʃuʔi ʔɛpːa ʤamasːuː jʊma/
That man almost murdered the new tea girl.

Ä keinxhïnkarcmn mtm.
/ʔe kenxaːinkaɹm mtm/
I occasionally write about a planet.

Ebba mtm xhïnamn Mïan.
/ʔɛbːa mtm xaːinam maiʔan/
The planet is Maiyan.

And I can't even write my own language... /kain/ is supposed to be /xaːin/. /kain/ <kïn> was the word in older versions of Zukish...
Zain pazitovcor, sio? Sio, tovcor.
You can't read that, right? Yes, it says that.
Shinali Sishi wrote:"Have I spoken unclearly? I meant electric catfish not electric onions."

Kawdek
Sanci
Sanci
Posts: 16
Joined: Mon Feb 27, 2012 3:58 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Kawdek »

I did quite a few of these, so sorry if this is a bit cumbersome to go through.

Hmong Daw

/pʰ p pˡʰ pˡ tʰ t dʰ d ʈʰ t cʰ c kʰ k qʰ q ʔ/
<p b pl bl t d ht hd tr dr q j k g kh gh '>
/ᵐpʰ ᵐb ᵐpˡʰ ᵐbˡ ⁿtʰ ⁿd ᶯʈʰ ᶯɖ ᶮcʰ ᶮɟ ᵑkʰ ᵑɡ ᶰqʰ ᶰɢ/
<mp mb mpl mbl nt nd ntl ndl ntr ndr nq nj nk ng nkh ngh>
/tsʰ ts tʂʰ tʂ/
<c z ch zh>
/ⁿtsʰ ⁿdz ⁿtʂʰ ⁿdʐ/
<nc nz nch nzh>
/f v s ɬ ʂ ʐ ç ʝ h/
<f v s l sh r x y h>
/m̥ m m̥ˡ mˡ n̥ n ɲ̥ ɲ/
<hm m hml ml hn n hny ny>
/a e ẽ~ʌŋ ɔ ɔ̃~oŋ i ɨ u/
<a e en o i on ih u>
/ai aɨ au iə uə/
<ai ae ao ia ua>
/ɔ́ ɔ ɔ̀ ɔ̂ ɔ̌ ɔ̰̀ ɔ̤̂/
<ō o ọ ò ó ǒ oh>

<tʰa̰u˩ tsɔ̤˧˩ pe˥ ca̤u˧˩ la̰ɨ˩ saɨ˧˦ daɨ˩ tʰiə˥˧ tau n̥a˧˦ kʰau˥ ᶮcaɨ˩ tʂʰi̤ə˧˩. ʝa̰˩ ʐɔ̃ tʂʰa˥˧ pˡaɨ˩ ma˩, ne˥˧ ʝuə˧˦ tʂṵ˩ mu˩ ᶯʈʰiə˧˦ nṳ˧˩ çuə˩ sai˥ lṳə˧˩ muə˥˧ ke˧˦ pa˧˩ hɔ̰˩ da˧˩ tʂi ɲo˧˩ ᶮɟi̤˧˩ i˧˩ cʰẽ˥ tʂa̰˩ ⁿda̰ɨ˩ ne˥˧.>
Tǎo zoh bē jaoh lǎe sáe hdạe tìa dao hná kāo njạe chiah. Yǎ ron chà plạe mạ, nè yúa zhǔ mụ ntía nuh xụa sāi luah mùa gé bà hǒ dà zhi nyò njih ị cēn zhǎ ndǎe nè.


Akhvakh

/p pʼ b t tʼ d k kː kʼ kʼː g ʔ/ <p pq b t tq d k kh kq kqh g q>
/m n/ <m n>
/t͜s t͜sː t͜sʼ t͜sʼː t͜ʃ t͜ʃː t͜ʃʼ t͜ʃʼː d͜ʒ t͜ɬ t͜ɬː t͜ɬʼ t͜ɬʼː q͡χ q͡χː q͡χʼ q͡χʼː/ <c ch cq cqh j jh jq jqh jj tl tlh tlq tlqh x xh xq xqh>
/v s sː z ʃ ʃː ʒ ɬ ɬː ç x xː ɣ ħ ʕ h/ <v s sh z sj sjh zj ll llh hj hk hkh hg hh hgh h>
/r/ <r>
/l j/ <l y>

/a aː e eː i iː o oː u uː/ <a aw e ew i iw o ow u uw>

jaʃe q͡χ'ːeɬːa jete jiːni
"The girl ran home."
Yasje xhellha yete yiwni.

ak'ːode riɬ'ːi biʒe q͡χ'ːeːni
"The wife cooked the meat and ate it."
Akhode rillhi bizje xhewni.


Quadian

Consonants:
/p t ʧ k/ <p t c k>
/b d ʤ/ <b d j>
/m n ŋ/ <m n g>
/s ɬ ʃ ç x h/ <s l x ḫ q h>
/ts/ <z>
/w l j/ <w r y>

Vowels:

/i y ʉ u/ <ë ü ù u>
/e ø o/ <e ö o>
/ɛ ʌ ɔ/ <è ä ò>
/a ɑ/ <a à>

slu kwʌj bɛ ɬen tɔ sɑ ɑŋ xan pjɑ haj dɛ
"The woman I married is having an affair with my best friend."
Slu kwäy bè len tò sà àg qan pyà hay dè.

ɬɔ xa sɑ myŋçuj wa xɛnŋøʤe lɑ ɬɔ mynçuj wa hɛŋʤe
"I don't like Dovtasi radios as much as Quazian ones."
Lò qa sà mügḫuy wa Qèngöje rà lò mügḫuy wa Hègje.

bɔ pjiwnʃiŋ hʉ ʧen kjatʌ kɔndi ʤɑ kɑxobʌ
"The train at 10:00 travels to Kondi from Karuzba."
Bò pyiwnxig hù cen kyatä Kòndi jà Kàqobä.

Kawdek
Sanci
Sanci
Posts: 16
Joined: Mon Feb 27, 2012 3:58 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Kawdek »

Here is the second part:

(by Esmelthien)

/n/ <n>
/p b t̪ d̪ ʈ ɖ c ɟ k g q/ <p b t d ṭ ḍ c j k g q>
/ⁿb ⁿd̪ ⁿɖ ⁿɟ ⁿg ⁿɢ/ <m nd nḍ nc ng nǧ>
/ɸ β θ s z ʂ ç ʝ x χ ʁ h/ <f v þ s z ṣ ś ź x ǩ ǧ h>
/ɬ/ <l>
/t̪͡θ ʈ͡ʂ q͡χ ɢ͡ʁ/ <th ṭh qh ǧh>
/t͡ɬ d͡ɮ/ <tl dl>
/r/ <r>
/j w ɥ/ <y w ÿ>

/i y u ɛ œ ʌ ɔ a ə/ <i ü u e ö ä o a ë>

/ˈⁿbyɥʌ, nɛ kɔt̪͡θ ʂəɟk pʲu q͡χɔs ɖʌjˈxᶣar./
mother-VOC, NOM I have-PRES ACC tire hunger-and
Mother, I am tired and hungry.
Müÿä, ne koth ṣëjk pyu qhos ḍäy xÿar.


Seri

/p t k kʷ ʔ/ <p t k wk x>
/ɸ s ɬ ʃ x xʷ χ χʷ/ <f s l c h wh q wq>
/m n/ <m n>
/j/ <y>
/l ɾ/ <ll r>
/ɛ ɛː ɑ ɑː i iː o oː/
Unstressed: <e é a á i í o ó>
Stressed: <è ê à â ì î ò ô>


Sample text:
oχ iˈpɑktɑ iti, ʃɑːx pɑk ʔɑkiχ tɑʔkɑ mɑ, kʷsiːɸp tɑ mɑ, ʔɑpχɑ ʃo tok kopom iʔo χ, tok kʷpoːp iʔo, oχ χɑʔ ʃo ʔɑiː ʔɑ. ʔɑpχɑ tikom oːt kop iˈtɑʔo, ʔɑɬχ itiˈχiːm, ʔɑɬχ iːx kʷkɑ ʔiː, ʔɑχ tɑˈʔiː ʔɑχ tɑː mɑ, ʃiːχ kiʔ iti kʷpoˈpɑktɑ tɑ, ʃiːχ kiʔ iti kʷisʃɑχʷ ʔɑ ʃo kʷiˈsiːʔkɑ ʔɑ, ʃ iˈpɑktɑ ʃ iˈmɑ, ʔɑχ tɑˈʔiː ʔɑχ mɑː χo ʃɑːx kiʔ iːʃk kiʔ koˈɬɛːkp koːm kom iti tinoɬ, koˈɬɛːki iˈtɛːtoɬ, tok kʷtɑp, jokɛ.
Oq ipàkta iti, cáh pak xakiq taxka ma, wksífp ta ma, xapqa co tok kopom ixo q, tok wkpóp ixo, oq qax co xaí xa. Xapqa tikom ót kop itàxo, xalq itiqîm, xalq íh wkka xí, xaq taxî xaq tá ma, cíq kix iti wkpopàkta ta, cíq kix iti wkiscawq xa co wkisîxka xa, c ipàkta c imà, xaq taxî xaq má qo cáh kix ícp kix kolêkp kóm kom iti tinol, kolêki itêtol, tok wktap, yoke.


Proto-Wargish

/p (b) t d ʈ ɖ k ɡ q ɢ/ <p b t d ṭ ḍ k g q ǥ>
/ʰs s ʰʂ ʂ/ <ḣs s ḣṣ ṣ>
/ʋ ɦʋ j ɦj ɰ ɦɰ/ <w hw y hy ÿ hÿ>
/ʝ ʝ: ɣ ɣ: ɦ/ <j jj x xx h>
/m̊ m m: n̊ n n: ɳ̊ ɳ ɳ:/ <ṁ m mm ṅ n nn ṇ̇ ṇ ṇṇ>
/ɬ ɬ: ɮ ɮ:/ <l̇l̇ ḷ̇ ḷ̇ḷ̇>
/r r: ɽ ɽ:/ <r rr ṛ ṛṛ>
/l l: ɭ ɭ:/ <l ll ḷ ḷḷ>

/i ɨ ɨ: ʉ ʉ: u/ <í i ii u uu ú>
/ɛ œ ɜ ɜ: ɵ ɔ ɔ:/ <é ë e ee ö o oo>
/a ɒ/ <a ó>

/ɜ̃/ <ẽ>
/ã ɒ̃/ <ã õ>

/ɥ͡ø ɥ͡ɵ/ <ye yo>
/ɒ͡a/ <oa>

Example text:

/ʝɒ ʋɒrɡraɳ ɰɒ̃ ʝɜm: ɥ͡øɦʋɒnɔ ɳʉɬ ɰɒrqɒra ɣum: pɔɦʋɒlɜ:ʝɛn krɛlʝɒ ɬʉm̊ ɥ͡ɵɦjɒidɜn ɣɔ:kʉɦʋɒʝːã sɒʰʂɒdɜm: ɰʋɒdɔɳ m̊ɛɦʋɒɦɜn ɢɒɮ:aq ʋɒrɡɜ̃m ɰʉ:ʰsa ɰʉ:ʰsɔɦʋɛn ɔrɜqɒnaɳa ɳɨʝit ɖaknɒ jɵkɔnɒ͡adɥ͡ø/
Jó wórgraṇ ÿõ jemm yehwano ṇul̇ ÿórqóra xumm pohwólleején kréljó l̇uṁ yohyóíden xookuhwójjã sóḣṣódemm ÿwódoṇ ṁéhwahen ǥóḷ̇ḷ̇aq wórgẽm ÿuuḣsa ÿuuḣsohwén oreqónaṇa ṇijít ḍaknó jökonoadyo.


Zukish

/m n/ <m n>
/p t ts ʧ k ʔ/ <p t ts c k q>
/b d dz ʤ g/ <b d dz j g>
/f θ s ɬ* ʃ* x h/ <f þ s þl þs x h>
/v ð z ɮ* ʒ*/ <v ð z ðl ðz>
/w l ɹ j/ <w l r y>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <ie iee io ioo>
/e eː o oː/ <e ee o oo>
/ɛ ɛː/ <ia iaa>
/a aː aːː/ <a aa aaa>

/ai aːi ju juː/ <ai aai iu iuu>

Example sentences:

/kɹɪt gam wanʤʧɛːɮaʔaʃuʔi ʔɛpːa ʤamasːuː jʊma/
That man almost murdered the new tea girl.
Kriet gam wanjciaaðlaqaþsuqi qieppa jamassuu yioma.

/ʔe kenxaːinkaɹm mtm/
I occasionally write about a planet.
Qe kenxaainkarm mtm.

/ʔɛbːa mtm xaːinam maiʔan/
The planet is Maiyan.
Qebba mtm xaainam Maiqan.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

New conlang. I'm not too happy with my orthography for this, so what the hell.

Miar

/pʰ t̪ʰ tsʰ tɬʰ ʈʂʰ tɕʰ kʰ qʰ/
/b d̪ d dɮ/
/pʼ t̪ʼ tsʼ tɬʼ ʈʂʼ tɕʼ kʼ qʼ ʔ/
/m n̪ n ɳ ɲ ŋ/
/r̪ r ɽ j h/
/a ɛ e ø ɤ ɪ ʊ i y ɨ u/

Aspirated and voiced stops are commonly lenited to fricatives.

Vowel harmony: /a ɛ ø e ɪ ʊ/ alternate with /ɨ i y ɤ ɤ u/.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Pogostick Man
Avisaru
Avisaru
Posts: 894
Joined: Sat Jul 25, 2009 8:21 pm
Location: Ohio

Re: Romanization challenge thread

Post by Pogostick Man »

Nortaneous wrote:New conlang. I'm not too happy with my orthography for this, so what the hell.

Miar

/pʰ t̪ʰ tsʰ tɬʰ ʈʂʰ tɕʰ kʰ qʰ/
/b d̪ d dɮ/
/pʼ t̪ʼ tsʼ tɬʼ ʈʂʼ tɕʼ kʼ qʼ ʔ/
/m n̪ n ɳ ɲ ŋ/
/r̪ r ɽ j h/
/a ɛ e ø ɤ ɪ ʊ i y ɨ u/

Aspirated and voiced stops are commonly lenited to fricatives.

Vowel harmony: /a ɛ ø e ɪ ʊ/ alternate with /ɨ i y ɤ ɤ u/.
/pʰ t̪ʰ tsʰ tɬʰ ʈʂʰ tɕʰ kʰ qʰ/ 〈p̄ ṯ c̄ ḻ ć ḉ ḵ q̄〉
/b d̪ d dɮ/ 〈b đ d j〉
/pʼ t̪ʼ tsʼ tɬʼ ʈʂʼ tɕʼ kʼ qʼ ʔ/ 〈p t c l c̣ ç k q ’〉
/m n̪ n ɳ ɲ ŋ/ 〈m n n̂ ņ ñ ǹ〉
/r̪ r ɽ j h/ 〈r ȓ ṛ y h〉
/a ɛ e ø ɤ ɪ ʊ i y ɨ u/ (see below)
Nortaneous wrote:/a ɛ ø e ɪ ʊ/ alternate with /ɨ i y ɤ ɤ u/
〈a e ö é i u〉 vs 〈â ê ů/ü ë ï û〉 (Circumflex denotes heightenedness, umlaut denotes a reverse of typical POA, ring is a combination of the two in case the 〈ü〉 doesn't quite fit what you have in mind
(Avatar via Happy Wheels Wiki)
Index Diachronica PDF v.10.2
Conworld megathread

AVDIO · VIDEO · DISCO

Yng
Avisaru
Avisaru
Posts: 880
Joined: Fri Jul 03, 2009 3:17 pm
Location: Llundain

Re: Romanization challenge thread

Post by Yng »

Stops: /p b t c ɟ k g q ɢ/
Nasals: /m mʰ n nʰ ɲ ɲʰ ŋ ŋʰ ɴ/
Aspirate stops: /pʰ tʰ cʰ kʰ/
Fricatives: /f s ʃ sʰ ç χ ʁ/
Approximants: /l lʰ w j/
Rhotics: /r rʰ/
velaric clicks: /k| k! kǂ g| g! gǂ/
uvularic clicks: /q| q! qǂ ɢ| ɢǂ ɢǂ/
aspirated velaric clicks: / k|ʰ k!ʰ kǂʰ/
aspirated uvularic clicks: /q|ʰ q!ʰ qǂʰ/

Vowels:
/i iː u uː
ɪ ɪ̃ ɪː ɪ̃ː u ʊ̃ uː ʊ̃ː
e eː o oː
ə əː
ɛ ɛ̃ ɛː ɛ̃ː ɔ ɔ̃ ɔː ɔ̃ː
aː ãː/

Diphthongs: /au ãõ ei ɛ̃ɪ̃ ie ou ɔ̃ʊ̃ uo/

/r r:/ and /l l:/ may be syllabic.

Syllable structure is C(C)V(V)(C). All final stops are realised as voiceless. A click may not end a syllable, or form a cluster. Palatalisation - i.e. the appearance of palatal and palatalised phonemes - is arguably a property of words rather than specific phonemes; this constraint is broken only by a few loanwords. Clusters follow a rigid order - glottal stops, uvular stops, velar stops, palatal stops, dental stops, bilabial stops (nasal > oral, voiceless > voiced), fricatives, /r/, /l/. Clusters assimilate in aspiration and voicing to the first consonant. In a similar fashion, backness harmony (with /a/ and nasal vowels forming a neutral class which trigger back harmony but are not, in themselves, affected by harmony rules) is in place. Phonemic tone is likewise a property of whole words, although allophonic constraints may lead to tone falling at the end of a word.

One caveat: I really, really hate the click symbols as they are usually given. Obviously you can romanise as you like, but unless presented with a prettier option I will probably use the coarticulated consonant plus these superscript symbols: <k˚á kꞋá kꜝá kʼá>
كان يا ما كان / يا صمت العشية / قمري هاجر في الصبح بعيدا / في العيون العسلية

tà yi póbo tsùtsùr ciivà dè!

short texts in Cuhbi

Risha Cuhbi grammar

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t c ɟ k g q ɢ/ <p b t c j k g q ġ>
Nasals: /m mʰ n nʰ ɲ ɲʰ ŋ ŋʰ ɴ/ <m mh n nh ñ ñh ŋ ŋh ṅ>
Aspirate stops: /pʰ tʰ cʰ kʰ/ <ph th ch kh>
Fricatives: /f s ʃ sʰ ç χ ʁ/ <f s š sh yh x ğ>
Approximants: /l lʰ w j/ <l lh w y>
Rhotics: /r rʰ/ <r rh>
velaric clicks: /k| k! kǂ g| g! gǂ/ <t! s! c! d! z! j!>
uvularic clicks: /q| q! qǂ ɢ| ɢǂ ɢǂ/ <t!q s!q c!q d!q z!q j!q>
aspirated velaric clicks: / k|ʰ k!ʰ kǂʰ/ <t!h s!h c!h>
aspirated uvularic clicks: /q|ʰ q!ʰ qǂʰ/ <t!qh s!qh c!qh>

Vowels:
/i iː u uː/ <í íí ú úú>
/ɪ ɪ̃ ɪː ɪ̃ː u ʊ̃ uː ʊ̃ː/ <i į ii įį u ų uu ųų>
/e eː o oː/ <é éé ó óó>
/ə əː/ <a áá>
/ɛ ɛ̃ ɛː ɛ̃ː ɔ ɔ̃ ɔː ɔ̃ː/ <e ę ee ęę o ǫ oo ǫǫ>
/aː ãː/ <aa ąą>

Diphthongs: /au ãõ ei ɛ̃ɪ̃ ie ou ɔ̃ʊ̃ uo/ <au ąo ei ęi ie ou ǫu uo>
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

Hmong Daw romanization
/pʰ p pˡʰ pˡ tʰ t ʈʰ ʈ cʰ c kʰ k qʰ q ʔ/
<p b pl bl t d tr dr c j k g q gh '>

/ᵐpʰ ᵐb ᵐpˡʰ ᵐbˡ ⁿtʰ ⁿd ᶯʈʰ ᶯɖ ᶮcʰ ᶮɟ ᵑkʰ ᵑɡ ᶰqʰ ᶰɢ/
<mp mb mpl mbl nt nd ntr ndr nc nj nk ng nq ngh>

/tsʰ ts tʂʰ tʂ/
<tx dx ts dz>

/ⁿtsʰ ⁿdz ⁿtʂʰ ⁿdʐ/
<ntx ndx nts ndz>

/f v s ɬ ʂ ʐ ç ʝ h/
<f v x l s z hy y h>

/m̥ m m̥ˡ mˡ n̥ n ɲ̥ ɲ/
<mh m mhl ml nh n ñh ñ>

/a e ẽ~ʌŋ ɔ ɔ̃~oŋ i ɨ u/
<a e en o on i u uw>

/ai aɨ au iə uə/
<ai au aw ie ue>

Tones: high, mid, low, high falling, mid rising, low creaky, mid-falling breathy (pɔ́ pɔ pɔ̀ pɔ̂ pɔ̌ pɔ̰̀ pɔ̤̂)
<bō bo bọ bò bó bõ boh>

tʰa̰u˩ tsɔ̤˧˩ pe˥ ca̤u˧˩ la̰ɨ˩ saɨ˧˦ daɨ˩ tʰiə˥˧ tau n̥a˧˦ kʰau˥ ᶮcaɨ˩ tʂʰi̤ə˧˩. ʝa̰˩ ʐɔ̃ tʂʰa˥˧ pˡaɨ˩ ma˩, ne˥˧ ʝuə˧˦ tʂṵ˩ mu˩ ᶯʈʰiə˧˦ nṳ˧˩ çuə˩ sai˥ lṳə˧˩ muə˥˧ ke˧˦ pa˧˩ hɔ̰˩ da˧˩ tʂi ɲo˧˩ ᶮɟi̤˧˩ i˧˩ cʰẽ˥ tʂa̰˩ ⁿda̰ɨ˩ ne˥˧.
Tãw dxoh bē cawh lãu xáu dạu tìe daw nhá kāw njạu tsieh. Yã zon tsà plạu mạ, nè yúe dzũw mụw ntríe nuwh hyụe sāi lueh mùe gé pà hõ dà dzi ñò njih ì cēn dzã ndãu nè.

Hmong Daw kanazation
ぱ ぺ ぺん ぽ ぽん ぴ ぴゎ ぷ
pʰa pʰe pʰẽ pʰɔ pʰɔ̃ pʰi pʰɨ pʰu
ば べ べん ぼ ぼん び びゎ ぶ
pa pe pẽ pɔ pɔ̃ pi pɨ pu
ぷら ぷれ ぷれん ぷろ ぷろん ぷり ぷりゎ ぷる
pʰˡa pʰˡe pʰˡẽ pʰˡɔ pʰˡɔ̃ pʰˡi pʰˡɨ pʰˡu
ぶら ぶれ ぶれん ぶろ ぶろん ぶり ぶりゎ ぶる
pˡa pˡe pˡẽ pˡɔ pˡɔ̃ pˡi pˡɨ pˡu
た て てん と とん てぃ てゎ とぅ
tʰa tʰe tʰẽ tʰɔ tʰɔ̃ tʰi tʰɨ tʰu
だ で でん ど どん でぃ でゎ どぅ
ta te tẽ tɔ tɔ̃ ti tɨ tu
とら とれ とれん とろ とろん とり とりゎ とる
ʈʰa ʈʰe ʈʰẽ ʈʰɔ ʈʰɔ̃ ʈʰi ʈʰɨ ʈʰu
どら どれ どれん どろ どろん どり どりゎ どる
ʈa ʈe ʈẽ ʈɔ ʈɔ̃ ʈi ʈɨ ʈu
ちゃ ちぇ ちぇん ちょ ちょん ち ちゎ ちゅ
cʰa cʰe cʰẽ cʰɔ cʰɔ̃ cʰi cʰɨ cʰu
ぢゃ ぢぇ ぢぇん ぢょ ぢょん ぢ ぢゎ ぢゅ
ca ce cẽ cɔ cɔ̃ ci cɨ cu
か け けん こ こん き きゎ く
kʰa kʰe kʰẽ kʰɔ kʰɔ̃ kʰi kʰɨ kʰu
が げ げん ご ごん ぎ ぎゎ ぐ
ka ke kẽ kɔ kɔ̃ ki kɨ ku
こぁ こぇ こぇん こぉ こぉん こぃ こゎ こぅ
qʰa qʰe qʰẽ qʰɔ qʰɔ̃ qʰi qʰɨ qʰu
ごぁ ごぇ ごぇん ごぉ ごぉん ごぃ ごゎ ごぅ
qa qe qẽ qɔ qɔ̃ qi qɨ qu
っあ っえ っえん っお っおん っい っわ っう
ʔa ʔe ʔẽ ʔɔ ʔɔ̃ ʔi ʔɨ ʔu

むぱ むぺ むぺん むぽ むぽん むぴ むぴゎ むぷ
ᵐpʰa ᵐpʰe ᵐpʰẽ ᵐpʰɔ ᵐpʰɔ̃ ᵐpʰi ᵐpʰɨ ᵐpʰu
むば むべ むべん むぼ むぼん むび むびゎ むぶ
ᵐba ᵐbe ᵐbẽ ᵐbɔ ᵐbɔ̃ ᵐbi ᵐbɨ ᵐbu
むぷら むぷれ むぷれん むぷろ むぷろん むぷり むぷりゎ むぷる
ᵐpʰˡa ᵐpʰˡe ᵐpʰˡẽ ᵐpʰˡɔ ᵐpʰˡɔ̃ ᵐpʰˡi ᵐpʰˡɨ ᵐpʰˡu
むぶら むぶれ むぶれん むぶろ むぶろん むぶり むぶりゎ むぶる
ᵐbˡa ᵐbˡe ᵐbˡẽ ᵐbˡɔ ᵐbˡɔ̃ ᵐbˡi ᵐbˡɨ ᵐbˡu
ぬた ぬて ぬてん ぬと ぬとん ぬてぃ ぬてゎ ぬとぅ
ⁿtʰa ⁿtʰe ⁿtʰẽ ⁿtʰɔ ⁿtʰɔ̃ ⁿtʰi ⁿtʰɨ ⁿtʰu
ぬだ ぬで ぬでん ぬど ぬどん ぬでぃ ぬでゎ ぬどぅ
ⁿda ⁿde ⁿdẽ ⁿdɔ ⁿdɔ̃ ⁿdi ⁿdɨ ⁿdu
ぬとら ぬとれ ぬとれん ぬとろ ぬとろん ぬとり ぬとりゎ ぬとる
ᶯʈʰa ᶯʈʰe ᶯʈʰẽ ᶯʈʰɔ ᶯʈʰɔ̃ ᶯʈʰi ᶯʈʰɨ ᶯʈʰu
ぬどら ぬどれ ぬどれん ぬどろ ぬどろん ぬどり ぬどりゎ ぬどる
ᶯɖa ᶯɖe ᶯɖẽ ᶯɖɔ ᶯɖɔ̃ ᶯɖi ᶯɖɨ ᶯɖu
ぬちゃ ぬちぇ ぬちぇん ぬちょ ぬちょん ぬち ぬちゎ ぬちゅ
ᶮcʰa ᶮcʰe ᶮcʰẽ ᶮcʰɔ ᶮcʰɔ̃ ᶮcʰi ᶮcʰɨ ᶮcʰu
ぬぢゃ ぬぢぇ ぬぢぇん ぬぢょ ぬぢょん ぬぢ ぬぢゎ ぬぢゅ
ᶮɟa ᶮɟe ᶮɟẽ ᶮɟɔ ᶮɟɔ̃ ᶮɟi ᶮɟɨ ᶮɟu
ぬか ぬけ ぬけん ぬこ ぬこん ぬき ぬきゎ ぬく
ᵑkʰa ᵑkʰe ᵑkʰẽ ᵑkʰɔ ᵑkʰɔ̃ ᵑkʰi ᵑkʰɨ ᵑkʰu
ぬが ぬげ ぬげん ぬご ぬごん ぬぎ ぬぎゎ ぬぐ
ᵑga ᵑge ᵑgẽ ᵑgɔ ᵑgɔ̃ ᵑgi ᵑgɨ ᵑgu
ぬこぁ ぬこぇ ぬこぇん ぬこぉ ぬこぉん ぬこぃ ぬこゎ ぬこぅ
ᶰqʰa ᶰqʰe ᶰqʰẽ ᶰqʰɔ ᶰqʰɔ̃ ᶰqʰi ᶰqʰɨ ᶰqʰu
ぬごぁ ぬごぇ ぬごぇん ぬごぉ ぬごぉん ぬごぃ ぬごゎ ぬごぅ
ᶰɢa ᶰɢe ᶰɢẽ ᶰɢɔ ᶰɢɔ̃ ᶰɢi ᶰɢɨ ᶰɢu

つぁ つぇ つぇん つぉ つぉん つぃ つゎ つ
tsʰa tsʰe tsʰẽ tsʰɔ tsʰɔ̃ tsʰi tsʰɨ tsʰu
づぁ づぇ づぇん づぉ づぉん づぃ づゎ づ
tsa tse tsẽ tsɔ tsɔ̃ tsi tsɨ tsu
つら つれ つれん つろ つろん つり つりゎ つる
tʂʰa tʂʰe tʂʰẽ tʂʰɔ tʂʰɔ̃ tʂʰi tʂʰɨ tʂʰu
づら づれ づれん づろ づろん づり づりゎ づる
tʂa tʂe tʂẽ tʂɔ tʂɔ̃ tʂi tʂɨ tʂu

ぬつぁ ぬつぇ ぬつぇん ぬつぉ ぬつぉん ぬつぃ ぬつゎ ぬつ
ⁿtsʰa ⁿtsʰe ⁿtsʰẽ ⁿtsʰɔ ⁿtsʰɔ̃ ⁿtsʰi ⁿtsʰɨ ⁿtsʰu
ぬづぁ ぬづぇ ぬづぇん ぬづぉ ぬづぉん ぬづぃ ぬづゎ ぬづ
ⁿdza ⁿdze ⁿdzẽ ⁿdzɔ ⁿdzɔ̃ ⁿdzi ⁿdzɨ ⁿdzu
ぬつら ぬつれ ぬつれん ぬつろ ぬつろん ぬつり ぬつりゎ ぬつる
ⁿtʂʰa ⁿtʂʰe ⁿtʂʰẽ ⁿtʂʰɔ ⁿtʂʰɔ̃ ⁿtʂʰi ⁿtʂʰɨ ⁿtʂʰu
ぬづら ぬづれ ぬづれん ぬづろ ぬづろん ぬづり ぬづりゎ ぬづる
ⁿdʐa ⁿdʐe ⁿdʐẽ ⁿdʐɔ ⁿdʐɔ̃ ⁿdʐi ⁿdʐɨ ⁿdʐu

ふぁ ふぇ ふぇん ふぉ ふぉん ふぃ ふゎ  ふ
fa fe fẽ fɔ fɔ̃ fi fɨ fu
ぶぁ ぶぇ ぶぇん ぶぉ ぶぉん ぶぃ ぶゎ  ぶぅ
va ve vẽ vɔ vɔ̃ vi vɨ vu
ヴァ ヴェ ヴェン ヴォ ヴォン ヴィ ヴヮ  ヴ
va ve vẽ vɔ vɔ̃ vi vɨ vu (V-series in katakana)
さ  せ  せん  そ  そん  せぃ せゎ  す
sa se sẽ sɔ sɔ̃ si sɨ su
ら  れ  れん  ろ  ろん  り  りゎ  る
ɬa ɬe ɬẽ ɬɔ ɬɔ̃ ɬi ɬɨ ɬu
しゃ しぇ しぇん しょ しょん し  しゎ  しゅ
ʂa ʂe ʂẽ ʂɔ ʂɔ̃ ʂi ʂɨ ʂu
じゃ じぇ じぇん じょ じょん じ  じゎ  じゅ
ʐa ʐe ʐẽ ʐɔ ʐɔ̃ ʐi ʐɨ ʐu
ひゃ ひぇ ひぇん ひょ ひょん ひ  ひゎ  ひゅ
ça çe çẽ çɔ çɔ̃ çi çɨ çu
や  江  江ん  よ  よん  以  以ゎ  ゆ
ʝa ʝe ʝẽ ʝɔ ʝɔ̃ ʝi ʝɨ ʝu
は  へ  へん  ほ  ほん  へぃ  へゎ  ほぅ
ha he hẽ hɔ hɔ̃ hi hɨ hu
むは むへ むへん むほ むほん むひ むへゎ むほぅ
m̥a m̥e m̥ẽ m̥ɔ m̥ɔ̃ m̥i m̥ɨ m̥u
ま  め  めん  も  もん  み  みゎ  む
ma me mẽ mɔ mɔ̃ mi mɨ mu
むほら むほれ むほれん むほろ むほろん むほり むほりゎ むほる
m̥ˡa m̥ˡe m̥ˡẽ m̥ˡɔ m̥ˡɔ̃ m̥ˡi m̥ˡɨ m̥ˡu
むら むれ むれん むろ むろん むり むりゎ むる
mˡa mˡe mˡẽ mˡɔ mˡɔ̃ mˡi mˡɨ mˡu
ぬは ぬへ ぬへん ぬほ ぬほん ぬへぃ ぬへゎ ぬほぅ
n̥a n̥e n̥ẽ n̥ɔ n̥ɔ̃ n̥i n̥ɨ n̥u
な  ね  ねん  の  のん  に  ねゎ  ぬ
na ne nẽ nɔ nɔ̃ ni nɨ nu
ぬひゃ ぬひぇ ぬひぇん ぬひょ ぬひょん ぬひ ぬひゎ ぬひゅ
ɲ̥a ɲ̥e ɲ̥ẽ ɲ̥ɔ ɲ̥ɔ̃ ɲ̥i ɲ̥ɨ ɲ̥u
にゃ にぇ にぇん にょ にょん にぃ にゎ  にゅ
ɲa ɲe ɲẽ ɲɔ ɲɔ̃ ɲi ɲɨ ɲu

あ え えん お おん い わ う
a e ẽ ɔ ɔ̃ i ɨ u
あい あゎ あう いえ うえ
ai aɨ au iə uə

四 0 一 三 二 ~ っ
◌˥ ◌˧ ◌˩ ◌˥˧ ◌˧˥ ◌̰˩ ◌̤˧˩

tʰa̰u˩ tsɔ̤˧˩ pe˥ ca̤u˧˩ la̰ɨ˩ saɨ˧˦ daɨ˩ tʰiə˥˧ tau n̥a˧˦ kʰau˥ ᶮcaɨ˩ tʂʰi̤ə˧˩. ʝa̰˩ ʐɔ̃ tʂʰa˥˧ pˡaɨ˩ ma˩, ne˥˧ ʝuə˧˦ tʂṵ˩ mu˩ ᶯʈʰiə˧˦ nṳ˧˩ çuə˩ sai˥ lṳə˧˩ muə˥˧ ke˧˦ pa˧˩ hɔ̰˩ da˧˩ tʂi ɲo˧˩ ᶮɟi̤˧˩ i˧˩ cʰẽ˥ tʂa̰˩ ⁿda̰ɨ˩ ne˥˧.
たう~づぉっべ四ぢゃうっらゎ~さゎ二だゎ一てぃえ三だうぬは二かう四ぬぢゃゎ一つりえっ。や~じょんつら三ぶらゎ一ま一、ね三ゆえ二づる~む一ぬとりえ二ぬっひゅえ一さい四るえっむえ三げ二ば三ほ~だ三づりにょ二ぬぢっい三ちぇん四づら~ぬだゎ一ね三。
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

Echobeats
Lebom
Lebom
Posts: 183
Joined: Sun Mar 14, 2004 2:17 pm
Location: Edinburgh, Scotland

Re: Romanization challenge thread

Post by Echobeats »

Does Yng's language have a name?
[i]Linguistics will become a science when linguists begin standing on one another's shoulders instead of on one another's toes.[/i]
—Stephen R. Anderson

[i]Málin eru höfuðeinkenni þjóðanna.[/i]
—Séra Tómas Sæmundsson

Post Reply