Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <pp tt cc kk>
/p t c k ʔ/ <p t ch k c>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <b d j g>
/ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <bb dd jj gg>
/m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <hm hn hv hw>
/m n ɲ ŋ/ <m n v w>
/s h/ <s h>
/ɬ ç ʍ/ <x hi hu>
/l j w/ <l i u>

Vowels:
/æ ɒ e ɤ o i ɯ u/ <a q e z o i y u>

Nivzxi iix hzv ggq zrulq. Cq ddzv kkz cues zlecyw, cq hiinq ii zhizchaxilq.

Cq xilq zuzvii, ia bbquusqha. Ia uq hnq zmiqlq, ggqs ttu uo ddzi. Cq zuzvii, hmaiobbqsqha, ggq do li ciq iacyw li hmabbqsqha, ddz ccy dui nivzxi iix qitqu.

Cue gom, ddz li hmqggubbqdysa i ddzv do io sueq li, zjjqlelq, cq zuzvlq, kkili lixq ddzv ggq iocsa hzv ggq rusabbqdyxakki, li rqxiq yi hiui miruaxakki; hmajjqbbolesqii tu hzv yi ddz li lixq ccyuiiisa li hmabbohuinsq.

Cq gom lixq zbocixirqrqlq, ggq lixq bbqsa i io i lixq hmqrzmzlq.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Hallow XIII
Avisaru
Avisaru
Posts: 846
Joined: Sun Nov 04, 2012 3:40 pm
Location: Under Heaven

Re: Romanization challenge thread

Post by Hallow XIII »

/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <ph th ch kh>
/p t c k ʔ/ <p t c k x>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <b d j g>
/ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <mb nd nj ngg>
/m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <mh nh nhy ngh>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/s h/ <s h>
/ɬ ç ʍ/ <lh yh wh>
/l j w/ <l y w>

Vowels:
/æ ɒ e ɤ o i ɯ u/ <a â i e o î u û>

Nînyelhî yîlh nggâ erûlâ. Xâ ndeny khe xois elixung, xâ yhînâ yî eyhecalhilâ.

Xâ lhilâ ewenyîy, ya mbâwûsâha. Ya wâ nhâ emyâlâ, nggâs thû wo ndey. Xâ ewenyîy, mhayumbâsâha, nggâ do lî xyâ yaxung lî mhambâsâha, nde chu dûy nînyelhî yîlh âytâw.

Xwi gom, nde lî mhânggûmbâdusa î ndeny do yo swiâ lî, enjâlilâ, xâ ewenylâ, khîlî lîlhâ ndeny nggâ yoxsa heny nggâ rûsambâdulhakhî, lî râlhyâ uy yhûy mîrwalhakhî, mhanjâmbolisâyî tû heny uy nde lî lîlhâ chuwîyîsa lî mhambowhînsâ.

Xâ gom lîlhâ eboxîlhîrârâlâ, nggâ lîlhâ mbâsa î yo î lîlhâ mhâremelâ.
陳第 wrote:蓋時有古今,地有南北;字有更革,音有轉移,亦勢所必至。
R.Rusanov wrote:seks istiyorum
sex want-PRS-1sg
Read all about my excellent conlangs
Basic Conlanging Advice

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

pʰ tʰ cʰ kʰ/ <hp ht hc hk>
/p t c k ʔ/ <p t c k h/Ø>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <b d j hg>
/ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <nb nd nj g>
/m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <hm hn hny hng>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/s h/ <s h~'h>
/ɬ ç ʍ/ <hl hy hw>
/l j w/ <l y w>
/ʔC/ <Ch>

/æ ɒ e ɤ o i ɯ u/ <a au~aw ei e o i eu u>

/niɲɤɬi jiɬ hɤɲ ⁿgɒ ɤrulɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ kʰɤ ʔwes ɤleʔɯŋ | ʔɒ çinɒ ji ɤçɤɬilɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ ɤwɤɲji | jæ ⁿbɒwusɒhæ || jæ wɒ n̥ɒ ɤmjɒlɒ | ⁿgɒs tʰu wɒ ⁿdɤj || ʔɒ ɤwɤɲji | m̥æjoⁿbɒsɒhæ | ɗo li ʔjɒ jæʔɯŋ li m̥æⁿbɒsɒhæ | ⁿdɤ chɯ ɗwi niɲɤɬi jiɬ ɒjtɒw || ʔwe ɠom ⁿdɤ li m̥ɒⁿguⁿbɒɗɯsæ i ⁿdɤɲ ɗo jo sweʔ li | ɤⁿbjɒlelɒ | ʔɒ ɤwɤɲlɒ | kʰili liɬɒ ⁿdɤɲ ⁿgɒ joʔsæ hɤɲ ⁿgɒ rusæ ⁿbɒɗɯɬækʰi | li rɒɬjɒ i liɬɒ çwi mirwæɬækʰi | m̥æⁿbjɒⁿbolesɒji tu hɤɲ i liɬɒ ⁿdɤ li liɬɒ chɯwijisæ li m̥æⁿbowinsɒ || ʔɒ ɠom liɬɒ ʔiɬirɒrɒ ɤⁿboʔwirɒrɒlɒ | ʔɒ liɬɒ jo ɯj m̥ɒɤmɤlɒ ||/

Ninyehli yihl heny gaw erulaw. Aw ndeny hke wheis eleiheung, aw hyinaw yi ehyehlilaw.
Aw ndeny ewenyyi, ya mbauwusawha. Ya waw hnaw emyawlaw, gaws htu waw ndey. Aw ewenyyi, hmayombawsawha, do li yhaw yaheung li hmambawsawha, nde hceu dwi ninyehli yihl auytauw.
Whei Hgom nde li hmawgumbawdeusa i ndeny do yo sweih li, embyawleilaw, aw ewenylaw, hkili lihlaw ndeny gaw yosha heny gaw rusa mbawdeuhlahki, li rawhlyaw i lihlaw hywi mirwahlahki, hmambyawmboleisauyi tu heny i lihlaw nde li lihlaw hceuwiyisa li hmambowinsaw.
Aw Hgom lihlaw ihlirawraw embowhirawrawlaw, aw lihlaw yo euy hmauemelaw.


choosing <aw> for the most frequent vowel wasn't the best choice
now maybe something that actually looks nice

----

/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <ph th ch kh>
/p t c k ʔ/ <p t c k ˀ>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <ḅ ḍ ḍj ġ>
/ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <b d dj g>
/m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <mh nh ñh ŋh>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ŋ>
/s h/ <s h>
/ɬ ç ʍ/ <lh š wh>
/l j w/ <l y w>

/æ ɒ e ɤ o i ɯ u/ <a o é e ó i ü u>

/niɲɤɬi jiɬ hɤɲ ⁿgɒ ɤrulɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ kʰɤ ʔwes ɤleʔɯŋ | ʔɒ çinɒ ji ɤçɤɬilɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ ɤwɤɲji | jæ ⁿbɒwusɒhæ || jæ wɒ n̥ɒ ɤmjɒlɒ | ⁿgɒs tʰu wɒ ⁿdɤj || ʔɒ ɤwɤɲji | m̥æjoⁿbɒsɒhæ | ɗo li ʔjɒ jæʔɯŋ li m̥æⁿbɒsɒhæ | ⁿdɤ chɯ ɗwi niɲɤɬi jiɬ ɒjtɒw || ʔwe ɠom ⁿdɤ li m̥ɒⁿguⁿbɒɗɯsæ i ⁿdɤɲ ɗo jo sweʔ li | ɤⁿbjɒlelɒ | ʔɒ ɤwɤɲlɒ | kʰili liɬɒ ⁿdɤɲ ⁿgɒ joʔsæ hɤɲ ⁿgɒ rusæ ⁿbɒɗɯɬækʰi | li rɒɬjɒ i liɬɒ çwi mirwæɬækʰi | m̥æⁿbjɒⁿbolesɒji tu hɤɲ i liɬɒ ⁿdɤ li liɬɒ chɯwijisæ li m̥æⁿbowinsɒ || ʔɒ ɠom liɬɒ ʔiɬirɒrɒ ɤⁿboʔwirɒrɒlɒ | ʔɒ liɬɒ jo ɯj m̥ɒɤmɤlɒ ||/

Niñelhi yilh heñ go erulo. ˀO deñ khe ˀwes eleˀüŋ, ˀo šino yi ešelhilo.
ˀO deñ eweñyi, ya bowusoha. Ya wo nho emyolo, gos thu wo dey. ˀO eweñyi, mhayóbosoha, ḍó li ˀyo yaˀüŋ li mhabosoha, de chü ḍwi niñelhi yilh oytow.
ˀWe G̣óm de li mhoguboḍüsa i deñ ḍó yó sweˀ li, ebyolelo, ˀo eweñlo, khili lilho deñ go yóˀsa heñ go rusa boḍülhakhi, li rolhyo i lilho šwi mirwalhakhi, mhabyobólesoyi tu heñ i lilho de li lilho chüwiyisa li mhabówinso.
ˀO G̣óm lilho ˀilhiroro ebóˀwirorolo, ˀo lilho yó üy mhoemelo.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Historical details: two common vowels merged into /ɒ/, and /ɬ/ is more common than /s/ because /ɬ/ < *s. (*s tends to desibilantize in Hluic, with different outcomes in different languages.)

The Burmese route would have different spacing conventions -- serial verbs, incorporated nouns, and tense prefixes would probably be broken up, but aspect/mood/voice and person suffixes wouldn't.

/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <hp ht hch hk>
/p t c k ʔ/ <p t ch k '>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <b d j gg>
/ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <mb nd nj g>
/m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <hm hn hny hng>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/s h/ <s h>
/ɬ ç ʍ/ <hl sh wh>
/l j w/ <l y w>
/ʔV #V ʔjV ʔwʔ/ <V -V iV ooV>

/æ ɒ e ɤ o i ɯ u/ <a aw~au e u o i er oo>

Ninyehli yihl huny gaw-u roolaw. Aw nduny hku hhwes-u le erng, aw Shinaw yi-u shu hlilaw. Aw nduny-u wuny yi, ya mbaw wusauha. Ya waw hnaw-u myawlaw, gaus htoo waw nduy. Aw nduny-u wuny-yi, hma yo mbausauha, do li iaw ya'oong li hma mbausauha, ndu hcher dwi ninyuhli yihl-auytauw. Ooe Ggom ndu li hmaugoo mbaw dersa-i nduny do yo swe' li-u mbyaw lelaw, aw-u wunylaw, hkili lihlaw nduny gaw yo'sa huny gaw roosa mbaw der hlahki, li rauhlyaw-i lihlaw shwi mi rwae hlahki, hma mbyau mbolesauyi tu huny-i lihlaw ndu li lihlaw hcher wiyisa li hma mbohwinsaw. Aw Ggom lihlaw ihlirauraw-u mbo'wirauraulaw, aw lihlaw yo ery hmaw-u mulaw.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Hallow XIII
Avisaru
Avisaru
Posts: 846
Joined: Sun Nov 04, 2012 3:40 pm
Location: Under Heaven

Re: Romanization challenge thread

Post by Hallow XIII »

attempting to optimise for frequency and not looking *too* dumb

Zu yGejaez

/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <p t q k>
/p t c k ʔ/ <bb dd jj gg x>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <b d j g>
/ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <mb nd nj mg>
/m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <hm hn hny hng>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/s h/ <s h>
/ɬ ç ʍ/ <z c f>
/l j w/ <l y w>

/æ ɒ e ɤ o i ɯ u/ <ae a e o uo i ue u>

Where necessary, a phoneme break is indicated with an apostrophe.

/niɲɤɬi jiɬ hɤɲ ⁿgɒ ɤrulɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ kʰɤ ʔwes ɤleʔɯŋ | ʔɒ çinɒ ji ɤçɤcæɬilɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ ɤwɤɲji | jæ ⁿbɒwusɒhæ || jæ wɒ n̥ɒ ɤmjɒlɒ | ⁿgɒs tʰu wɒ ⁿdɤj || ʔɒ ɤwɤɲji | m̥æjoⁿbɒsɒhæ | ɗo li ʔjɒ jæʔɯŋ li m̥æⁿbɒsɒhæ | ⁿdɤ chɯ ɗwi niɲɤɬi jiɬ ɒjtɒw || ʔwe ɠom ⁿdɤ li m̥ɒⁿguⁿbɒɗɯsæ i ⁿdɤɲ ɗo jo sweʔ li | ɤⁿbjɒlelɒ | ʔɒ ɤwɤɲlɒ | kʰili liɬɒ ⁿdɤɲ ⁿgɒ joʔsæ hɤɲ ⁿgɒ rusæ ⁿbɒɗɯɬækʰi | li rɒɬjɒ i liɬɒ çwi mirwæɬækʰi | m̥æⁿbjɒⁿbolesɒji tu hɤɲ i liɬɒ ⁿdɤ li liɬɒ chɯwijisæ li m̥æⁿboʍinsɒ || ʔɒ ɠom liɬɒ ʔiɬirɒrɒ ɤⁿboʔwirɒrɒlɒ | ʔɒ liɬɒ jo ɯj m̥ɒɤmɤlɒ ||/

<Ninyozi yiz hony mga orula, xa ndony ko xwes olexung, xa cina yi ocojjaezila. Xa ndony owonyyi, yae mbawusahae. Yae wa hna omyala, mgas tu wa ndoy, xa owonyyi, hmaeyuombasahae, duo li xya yaexueng li hmaembasahae, ndo que dwi ninyozi yiz ayddaw. Xwe guom ndo li hmamgumbaduesae i ndony duo yuo swex li, ombalela, xa owonyla, kili liza ndony mga yuoxsae hony mga rusae mbaduezaeki, li razya i liza cwi mirwaezaeki, hmaembyambuolesayi ddu hony i liza ndo li liza quewiyisae li hmaembuofinsa. Xa guom liza xizirara ombuoxwirarala, xa liza yuo uey hmaomola.>
陳第 wrote:蓋時有古今,地有南北;字有更革,音有轉移,亦勢所必至。
R.Rusanov wrote:seks istiyorum
sex want-PRS-1sg
Read all about my excellent conlangs
Basic Conlanging Advice

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

I main thing I'd question out of that orthography is <bb dd jj gg x> for /p t c k ʔ/ versus <b d j g> for /ɓ ɗ ʄ ɠ/; I would do <b d j g x> for /p t c k ʔ/ and <bb dd jj gg> for /ɓ ɗ ʄ ɠ/ myself.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

the plain series is from *PrV *PlV (and some dialects retain medial -l-), and the implosive series is from plain unvoiced stops. so this is sensible. you could even get away with writing the lateral as <s> and treating /s/ like /S/; phonetically it is apical postalveolar

/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <ph th ch kh>
/p t c k ʔ/ <pr tr cr kr q>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <p t c k>
/ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <b d j g>
/m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <hm hn hny hng>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/s h/ <s h>
/ɬ ç ʍ/ <x sh f>
/l j w/ <l y w>

/æ ɒ e ɤ o i ɯ u/ <ai a ei e o i ue u>

/niɲɤɬi jiɬ hɤɲ ⁿgɒ ɤrulɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ kʰɤ ʔwes ɤleʔɯŋ | ʔɒ çinɒ ji ɤçɤcæɬilɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ ɤwɤɲji | jæ ⁿbɒwusɒhæ || jæ wɒ n̥ɒ ɤmjɒlɒ | ⁿgɒs tʰu wɒ ⁿdɤj || ʔɒ ɤwɤɲji | m̥æjoⁿbɒsɒhæ | ɗo li ʔjɒ jæʔɯŋ li m̥æⁿbɒsɒhæ | ⁿdɤ chɯ ɗwi niɲɤɬi jiɬ ɒjtɒw || ʔwe ɠom ⁿdɤ li m̥ɒⁿguⁿbɒɗɯsæ i ⁿdɤɲ ɗo jo sweʔ li | ɤⁿbjɒlelɒ | ʔɒ ɤwɤɲlɒ | kʰili liɬɒ ⁿdɤɲ ⁿgɒ joʔsæ hɤɲ ⁿgɒ rusæ ⁿbɒɗɯɬækʰi | li rɒɬjɒ i liɬɒ çwi mirwæɬækʰi | m̥æⁿbjɒⁿbolesɒji tu hɤɲ i liɬɒ ⁿdɤ li liɬɒ chɯwijisæ li m̥æⁿboʍinsɒ || ʔɒ ɠom liɬɒ ʔiɬirɒrɒ ɤⁿboʔwirɒrɒlɒ | ʔɒ liɬɒ jo ɯj m̥ɒɤmɤlɒ ||/

Ninyexi yix heny ga erula. Qa ndeny khe qweis eleiqueng, qa Shina yi eshecaixila. Qa ndeny ewenyyi, yai bawusahai. Yai wa hna emyala, gas thu wa ndey. Qa ewenyyi, hmaiyobasahai, to li qya yaiqueng li hmaibasahai, de chue twi ninyexi yix aytraw. Qwei Kom de li hmagubatuesai i deny to yo sweiq li, ebyalela, qa ewenyla, khili lixa deny ga yoqsai heny ga rusai batuexaikhi, li raxya i lixa shwi mirwaixaikhi, hmaibyaboleisayi tru heny i lixa de li lixa chuewiyisai li hmaibofinsa. Qa Kom lixa qixirara eboqwirarala, qa lixa yo uey hmaemela.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/lɑkʰɑɾ/

/m n/
/b d dz dʑ g/
/pʰ tʰ tsʰ tɕʰ kʰ/
/tsʼ tɕʼ kʼ/
/z ʑ ɣ/
/s ɕ x h/
/ɾ l/
/j w/

/i y u/
/e ø o/
/ɐ ɔ/
/æ ɑ/

/nexɒdɐ kʼitɕʰwɐkʼɐzɐ wikʰæ kʰetʰmutɕʰæzɐ kʰejæ tʰe
ɐtsʼæ ɾɔwmuwokʼɐzɐ læwɐ ɕejmutɕʰæzɐ kʰæn ɐtsʰ pʰɑɣ
lyjtsʰɐtɕʰæ hoχewætʰɐmzɐ lyjːodɐmzɐ mulmutɕʰæzɐ li ɐtsʰ pʰɑɣ
gɔwezɐ kʼuhwɐkʼɐzɐ gɔwɐzɐ ɕejdɐtɕʰæzɐ sɔx
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ
kʰɔjɐmzɐ dæɾno nukʼætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx | dæɾno ɣɔtsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
kʰɔjɐmzɐ dæɾno læhtsʰwo ɐtsʰ kʼondekʼɐ mɐkʰnætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ/
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Lokoar:

/m n/ m n
/b d dz dʑ g/ b đ z zi g
/pʰ tʰ tsʰ tɕʰ kʰ/ p t c ci k
/tsʼ tɕʼ kʼ/ zx zxi gx
/z ʑ ɣ/ d di v
/s ɕ x h/ s si vx h
/ɾ l/ r l
/j w/ (i)j (u)w

in open/closed syllables resp.
/i y u/ ei y/uy u/uu
/e ø o/ eh/e yh/y uh/u
/ɐ ɔ/ ah/a oh/o
/æ ɑ/ a/aa o/oa

Nevvxođah gxeiciwaggxaddah weka ketmuciadah keija teh.
Azzxa rowmuwuggxaddah lawah siejmuciadah kaan ac poav.
Luyjcaccia huvvxeuwatamdah luyijođđamdah muulmuciadah lei ac poav.
Gouweddah gxuuhwaggxaddah gouwaddah siejdacciadah sovx.
Ukaldeim keinroh maweggxaddah muurđurđeh nurrađeggxah.
Koijamdah đaarnuh nugxaacwucciadah keija sovx, đaarnuh vocwucciadah keija sovx.
Koijamdah đaarnuh laahcwuh ac gxundeggxah maknaacwucciadah keija sovx.
Ukaldeim keinroh maweggxaddah muurđurđeh nurrađeggxah.

/nexɒdɐ kʼitɕʰwɐkʼɐzɐ wikʰæ kʰetʰmutɕʰæzɐ kʰejæ tʰe
ɐtsʼæ ɾɔwmuwokʼɐzɐ læwɐ ɕejmutɕʰæzɐ kʰæn ɐtsʰ pʰɑɣ
lyjtsʰɐtɕʰæ hoχewætʰɐmzɐ lyjːodɐmzɐ mulmutɕʰæzɐ li ɐtsʰ pʰɑɣ
gɔwezɐ kʼuhwɐkʼɐzɐ gɔwɐzɐ ɕejdɐtɕʰæzɐ sɔx
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ
kʰɔjɐmzɐ dæɾno nukʼætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx | dæɾno ɣɔtsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
kʰɔjɐmzɐ dæɾno læhtsʰwo ɐtsʰ kʼondekʼɐ mɐkʰnætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ/
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
smii
Sanci
Sanci
Posts: 65
Joined: Sun Jul 24, 2016 1:48 pm
Location: The depths of the hyperreals

Re: Romanization challenge thread

Post by smii »

/lɑkʰɑɾ/

/m n/ m n
/b d dz dʑ g/ b d dz dj g
/pʰ tʰ tsʰ tɕʰ kʰ/ p t ts tc k
/tsʼ tɕʼ kʼ/ ts' tc' k'
/z ʑ ɣ/ z j q
/s ɕ x h/ s c x h
/ɾ l/ r l
/j w/ j v

/i y u/ i ü u
/e ø o/ e ö w
/ɐ ɔ/ y o
/æ ɑ/ ä a

/nexɒdɐ kʼitɕʰwɐkʼɐzɐ wikʰæ kʰetʰmutɕʰæzɐ kʰejæ tʰe/
nexady k'itcwyk'yzy vikä ketmutcäzy kejä te
/ɐtsʼæ ɾɔwmuwokʼɐzɐ læwɐ ɕejmutɕʰæzɐ kʰæn ɐtsʰ pʰɑɣ/
yts'ä rovmuvok'yzy lävy cejmutcäzy kän yts paq
/lyjtsʰɐtɕʰæ hoχewætʰɐmzɐ lyjːodɐmzɐ mulmutɕʰæzɐ li ɐtsʰ pʰɑɣ/
lüjtsytcä hwxevätymzy lüjjwdymzy mulmutcäzy li yts paq
/gɔwezɐ kʼuhwɐkʼɐzɐ gɔwɐzɐ ɕejdɐtɕʰæzɐ sɔx/
govezy k'uhvyk'yzy govyzy cejdytcäzy sox
/ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ/
ukyldim kinro mävek'yzy murdwrde nwrädek'y
/kʰɔjɐmzɐ dæɾno nukʼætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx | dæɾno ɣɔtsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx/
kojymzy därnw nuk'ätsvotcäzy kejä sox. därnw qotsvwtcäzy kejä sox
kʰɔjɐmzɐ dæɾno læhtsʰwo ɐtsʰ kʼondekʼɐ mɐkʰnætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
kojymzy därnw lähtsvw yts k'wndek'y myknätsvwtcäy kejä sox
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ/
ukyldim kinro mävek'yzy murdwrde mwrädek'y.
Bish Bash Rabadash

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/pʰ tʰ cʰ kʰ/ <p r c k>
/p t c k ʔ/ <pl tl cl kl '>
/ɓ ɗ ʄ ɠ/ <bh t ch gh>
/ⁿb ⁿd ⁿɟ ⁿg/ <b d j g>
/m̥ n̥ ɲ̥ ŋ̥/ <mh nh nhy ngh>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/s h/ <rh h>
/r/ <dh>
/ɬ ç ʍ/ <s sh wh>
/l j w/ <l y w>

/æ ɒ e ɤ o i ɯ u/ <ae a ee e o i iu u>

/niɲɤɬi jiɬ hɤɲ ⁿgɒ ɤrulɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ kʰɤ ʔwes ɤleʔɯŋ | ʔɒ çinɒ ji ɤçɤcæɬilɒ || ʔɒ ⁿdɤɲ ɤwɤɲji | jæ ⁿbɒwusɒhæ || jæ wɒ n̥ɒ ɤmjɒlɒ | ⁿgɒs tʰu wɒ ⁿdɤj || ʔɒ ɤwɤɲji | m̥æjoⁿbɒsɒhæ | ɗo li ʔjɒ jæʔɯŋ li m̥æⁿbɒsɒhæ | ⁿdɤ chɯ ɗwi niɲɤɬi jiɬ ɒjtɒw || ʔwe ɠom ⁿdɤ li m̥ɒⁿguⁿbɒɗɯsæ i ⁿdɤɲ ɗo jo sweʔ li | ɤⁿbjɒlelɒ | ʔɒ ɤwɤɲlɒ | kʰili liɬɒ ⁿdɤɲ ⁿgɒ joʔsæ hɤɲ ⁿgɒ rusæ ⁿbɒɗɯɬækʰi | li rɒɬjɒ i liɬɒ çwi mirwæɬækʰi | m̥æⁿbjɒⁿbolesɒji tu hɤɲ i liɬɒ ⁿdɤ li liɬɒ chɯwijisæ li m̥æⁿboʍinsɒ || ʔɒ ɠom liɬɒ ʔiɬirɒrɒ ɤⁿboʔwirɒrɒlɒ | ʔɒ liɬɒ jo ɯj m̥ɒɤmɤlɒ ||/

Ninyesi yis heny ga edhula. 'A deny ke 'weerh elee'iung, 'a Shina yi esheclaesila. 'A deny ewenyyi, yae bawurhahae. Yae wa nha emyala, garh ru wa dey. 'A ewenyyi, mhaeyobarhahae, to li 'ya yae'iung li mhaebarhahae, de chiu twi ninyesi yis aytlaw. 'Wee Ghom de li mhagubatiurhae i deny to yo rhwee' li, ebyaleela, 'a ewenyla, kili lisa deny ga yo'rhae heny ga dhurhae batiusaeki, li dhasya i lisa shwi midhwaesaeki, mhaebyaboleerhayi tlu heny i lisa de li lisa chiuwiyirhae li mhaebowhinrha. 'A ghom lisa 'isidhadha ebo'widhadhala, 'a lisa yo iuy mhaemela.

or smth that looks better

/p t c k tʰ ɲ r æ e ɯ/ <ṗ ṭ c̣ ḳ ṙ ṉ r æ é ú>

Nin̄esi yis hen̄ ga eḏula. 'A den̄ ke 'wérh elé'úng, 'a shina yi eshec̣æsila. 'A den̄ ewen̄yi, yæ bawurhahæ. Yæ wa nha emyala, garh ṙu wa dey. 'A ewen̄yi, mhæyobarhahæ, to li 'ya yæ'úng li mhæbarhahæ, de chú twi nin̄esi yis ayṭaw. 'Wé ghom de li mhagubatúrhæ i den̄ to yo rhwé' li, ebyaléla, 'a ewen̄la, kili lisa den̄ ga yo'rhæ hen̄ ga ḏurhæ batúsæki, li ḏasya i lisa shwi miḏwæsæki, mhæbyabolérhayi ṭu hen̄ i lisa de li lisa chúwiyirhæ li mhæbowhinrha. 'A ghom lisa 'isiḏaḏa ebo'wiḏaḏala, 'a lisa yo úy mhaemela.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m n/ <m n>
/b d dz dʑ g/ <b d dz dj g>
/pʰ tʰ tsʰ tɕʰ kʰ/ <p t ts ch k>
/tsʼ tɕʼ kʼ/ <tz tj q>
/z ʑ ɣ/ <z j gh>
/s ɕ x h/ <s c x h>
/ɾ l/ <r l>
/j w/ <y w>

/i y u/ <i ü u>
/e ø o/ <ê ö ô>
/ɐ ɔ/ <a o>
/æ ɑ/ <e â>

/nexɒdɐ kʼitɕʰwɐkʼɐzɐ wikʰæ kʰetʰmutɕʰæzɐ kʰejæ tʰe
ɐtsʼæ ɾɔwmuwokʼɐzɐ læwɐ ɕejmutɕʰæzɐ kʰæn ɐtsʰ pʰɑɣ
lyjtsʰɐtɕʰæ hoχewætʰɐmzɐ lyjːodɐmzɐ mulmutɕʰæzɐ li ɐtsʰ pʰɑɣ
gɔwezɐ kʼuhwɐkʼɐzɐ gɔwɐzɐ ɕejdɐtɕʰæzɐ sɔx
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ
kʰɔjɐmzɐ dæɾno nukʼætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx | dæɾno ɣɔtsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
kʰɔjɐmzɐ dæɾno læhtsʰwo ɐtsʰ kʼondekʼɐ mɐkʰnætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ/

Nêxoda qichwaqaza wike kêtmucheza kêye tê,
Atze rowmuwôqaza lewa cêymucheza ken ats pâgh,
Lüytsache hôxêwetamza lüyyôdamza mulmucheza li ats pâgh,
Gowêza quhwaqaza gowaza cêydacheza sox
Ukaldim kinro mewêqaza murdôrde nôredêqa.
Koyamza dernô nuqetswôcheza kêye sox, dernô ghotswôcheza kêye sox,
Koyamza dernô lehtswô ets qôndêqa maknetswôcheza kêye sox
Ukaldim kinro mewêqaza murdôrdê nôredêqa.


or

/b d dz dʑ g/ <b d dz dž g>
/pʰ tʰ tsʰ tɕʰ kʰ/ <p t c č k>
/tsʼ tɕʼ kʼ/ <j ǰ q>
/z ʑ ɣ/ <z ž ǧ>
/s ɕ x h/ <s š x h>

Nêxoda qičwaqaza wike kêtmučeza kêye tê,
Aje rowmuwôqaza lewa šêymučeza ken ac pâǧ,
Lüycače hôxêwetamza lüyyôdamza mulmučeza li ac pâǧ,
Gowêza quhwaqaza gowaza šêydačeza sox
Ukaldim kinro mewêqaza murdôrde nôredêqa.
Koyamza dernô nuqecwočeza kêye sox, dernô ǧocwôčeza kêye sox,
Koyamza dernô lehcwô ec qôndêqa maknecwôčeza kêye sox
Ukaldim kinro mewêqaza murdôrdê nôredêqa.


or

/dz dʑ tɕʰ ts' tɕʼ ʑ ɕ x ɣ/ <dz dz̧ ç x x̧ z̧ ş ḩ ğ>

Nêḩoda qiçwaqaza wike kêtmuçeza kêye tê,
Axe rowmuwôqaza lewa şêymuçeza ken ac pâğ,
Lüycaçe hôḩêwetamza lüyyôdamza mulmuçeza li ac pâğ,
Gowêza quhwaqaza gowaza şêydaçeza soḩ,
Ukaldim kinro mewêqaza Murdôrde nôredêqa.
Koyamza dernô nuqecwoçeza kêye soḩ, dernô ğocwôçeza kêye soḩ,
Koyamza dernô lehcwô ec qôndêqa maknecwôçeza kêye soḩ
Ukaldim kinro mewêqaza Murdôrdê nôredêqa.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Hallow XIII
Avisaru
Avisaru
Posts: 846
Joined: Sun Nov 04, 2012 3:40 pm
Location: Under Heaven

Re: Romanization challenge thread

Post by Hallow XIII »

/lɑkʰɑɾ/ Lâkâr

/m n/ m n
/b d dz dʑ g/ b d dz j g
/pʰ tʰ tsʰ tɕʰ kʰ/ p t c ch k
/tsʼ tɕʼ kʼ/ c' ch' k'
/z ʑ ɣ/ z zh gh
/s ɕ x h/ s sh x h
/ɾ l/ r l
/j w/ y w

/i y u/ i ü u
/e ø o/ e ö o
/ɐ ɔ/ a ŏ
/æ ɑ/ ä â

/nexɒdɐ kʼitɕʰwɐkʼɐzɐ wikʰæ kʰetʰmutɕʰæzɐ kʰejæ tʰe
ɐtsʼæ ɾɔwmuwokʼɐzɐ læwɐ ɕejmutɕʰæzɐ kʰæn ɐtsʰ pʰɑɣ
lyjtsʰɐtɕʰæ hoχewætʰɐmzɐ lyjːodɐmzɐ mulmutɕʰæzɐ li ɐtsʰ pʰɑɣ
gɔwezɐ kʼuhwɐkʼɐzɐ gɔwɐzɐ ɕejdɐtɕʰæzɐ sɔx
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ
kʰɔjɐmzɐ dæɾno nukʼætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx | dæɾno ɣɔtsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
kʰɔjɐmzɐ dæɾno læhtsʰwo ɐtsʰ kʼondekʼɐ mɐkʰnætsʰwotɕʰæzɐ kʰejæ sɔx
ukʰɐldim kʰinɾɔ mæwekʼɐzɐ muɾdoɾde noɾædekʼɐ/

nexâda k'ichwak'aza wikä ketmuchäza keyä te
ac'ä rŏwmuwok'aza läwa sheymuchäza kän ac pâgh
lüycachä hoxewätamza lüyyodamza mulmuchäza li ac pâgh
gŏweza k'uhwak'aza gŏwaza sheydachäza sŏx
ukaldim kinrŏ mäwek'aza murdorde norädek'a
kŏyamza därno nuk'äcwochäza keyä sŏx, därno ghŏcwochäza keyä sŏx
kŏyamza därno lähcwo ac k'ondek'a maknäcwochäza keyä sŏx
ukaldim kinrŏ mäwek'aza murdorde norädek'a
陳第 wrote:蓋時有古今,地有南北;字有更革,音有轉移,亦勢所必至。
R.Rusanov wrote:seks istiyorum
sex want-PRS-1sg
Read all about my excellent conlangs
Basic Conlanging Advice

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

Hello again!

I've been working on these two related Semitic lostlangs for a while now, and I'm trying to come up with a decent romanization scheme.

The first one:
/t tˤ k q (ʔ)/
/b bˤ d dˤ/
/m mˤ n nˤ ŋ/
/f fˤ s sˤ ʃ ʃˤ ɬ χ ħ h/
/v z ʁ/
/w l r j/
/a e i o u/ + nasality and/or length

The second one:
/p pˤ t tˤ k q (ʔ)/
/m mˤ n nˤ ŋ/
/f fˤ s sˤ ʃ ʃˤ ɬ χ ħ h/
/w l r j/
/a e i o u/ + nasality and/or length

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

First
/t tˤ k q (ʔ)/ t ṭ k q '
/b bˤ d dˤ/ b ḅ d ḍ
/m mˤ n nˤ ŋ/ m ṃ n ṇ g
/f fˤ s sˤ ʃ ʃˤ ɬ χ ħ h/ f f̣ s ṣ š ṣ̌ ł x ḥ h
/v z ʁ/ v z ṛ
/w l r j/ w l r y
/a e i o u/ a e i o u
/aː eː iː oː uː/ aa ee ii oo uu
/ã ẽ ĩ õ ũ/ aŋ eŋ iŋ oŋ uŋ
/ãː ẽː ĩː õː ũː/ aaŋ eeŋ iiŋ ooŋ uuŋ

Second
/p pˤ t tˤ k q (ʔ)/ p b t d k q '
/m mˤ n nˤ ŋ/ m mh n nh ŋ
/f fˤ s sˤ ʃ ʃˤ ɬ χ ħ h/ f v s z sh zh ll qh hh h
/w l r j/ w l r j
/a e i o u/ a e i o u
/aː eː iː oː uː/ á é í ó ú
/ã ẽ ĩ õ ũ/ ą ę į ǫ ų
/ãː ẽː ĩː õː ũː/ ą́ ę́ į́ ǫ́ ų́
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Pannonian, yet again

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/ts (dz) tʂ (dʐ) tɕ (dʑ)/ <c dz č dž ć dź>
/f v s z ʂ ʐ ɕ (ʑ) x h/ <f w s z š ž ś zi~ź ch h>
/m n ŋ/ <m n ng>
/l ɭ ʎ r j/ <l ł lj r j>
/a ɛ ə ɔ e ø o i y u/ + length <a è ë ò e ö o i ü u> + <VV> / <Ve>
contrastive stress (unmarked)
/ˀ/: /ˀP/ <PP>, /ˀ#/ <d>, otherwise unmarked

/kɔˀtufin xap jas kˀi ˀɔvlarúɕ ɕes kɔʂəŋ ɕakiˀ - ˀooiˀ ɛrəɕ fouˀʂəv kɔrəv ʐəʐgənˀ, ˀooiˀ tʂəɭgɛ́ːˀʂe klɔxi tsˀəbjéɭənˀ, ɕiˀ ˀooiˀ giiɭɔ́ kaʂes tsˀəbjéɭənˀ. xap ˀəʂpáái kɔʂəŋ, “ɕakəfi giiɭ kɔʂu zɛbənˀ, mɛɛr ʂeiɕ kˀrútif.” kɔʂu ˀəʂpajéi, “tʂoli, xap! naʂəɭ ʂeiɕəŋ kˀrúˀnif kúˀɭ ɕakəm ja: giiɭ, vɛˀpɛ́tɕ, derə́ˀ ˀɔvlaróv xapiɕ gɔɔnn ess kʉnniˀ faaj - ɕiˀ xap kˀi ˀɔvlarúɕ ɕes!” jas tʂeklənˀ, xap ʎənuɕin bukiˀ./

Kòttufin chap jas kki òwlaruś śes kòšeng śakid - oied jèreś foušew korew žëžgend, oied čelgèši klòchi ccebjełend, śi oied gyłò kašis ccebjełend. Chap ëšpaie kòšeng, “śakefi giłe kòšu zèbend, mère šeiś kkrutif.” Kòšu ëšpajei, “čoli, chap! Našeł šeiśeng kkrudnif kułd śakem jaa giłe, wèppeć, derëd òwlarow chapiś gònne ess künnid faie - śi chap kki òwlaruś śes!” Jas čeklend, chap ljànuśin bukid.

or

<p b t d c(h) g(h)>
<z (z) c(i) g(i) tg dg>
<f v s x sc xh ç/-is ç/-is ħ h>
<m n nh>
<l lh gl r j>
<a è à ò e eu o i ù u>, length unmarked
contrastive stress with acute
/ˀ/: /ˀP/ <PP>, /ˀ#/ <t>, otherwise unmarked

Còttufin ħap jas cchi òvlarúç çes còscanh çachit - oit jèrais fouscau corau xhàxhgant, oit cialgêsci clòħi zzabjélhant, çi oit ghilhô cascis zzabjélhant. Ħap ascpái còscanh, "çacafi gilh coscu xèbant, mèr sceis ccrutif." Coscu escpajéi, "cioli, ħap! Nascalh sceiçanh ccrunif culh çacam ja gilh, veppêtg, derât ovlaróv ħapis gònn ess cùnnit fai - çit ħap cchi ovlarúis çes!" Jas ceclant, ħap glànuçin buchit.

or

<p b t d k g>
/ts (dz) tʂ (dʐ) tɕ (dʑ)/ <c dz ṭ ḍ ć dź>
/f v s z ʂ ʐ ɕ (ʑ) x h/ <f v s z ṣ ẓ ś ź x h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/l ɭ ʎ r j/ <l ḷ ĺ r y>
/a ɛ ə ɔ e ø o i y u/ <a ä a/ə å e ö o i ü u>
/ˀ/ <ʼ>

/kɔˀtufin xap jas kˀi ˀɔvlarúɕ ɕes kɔʂəŋ ɕakiˀ - ˀooiˀ ɛrəɕ fouˀʂəv kɔrəv ʐəʐgənˀ, ˀooiˀ tʂəɭgɛ́ːˀʂe klɔxi tsˀəbjéɭənˀ, ɕiˀ ˀooiˀ giiɭɔ́ kaʂes tsˀəbjéɭənˀ. xap ˀəʂpáái kɔʂəŋ, “ɕakəfi giiɭ kɔʂu zɛbənˀ, mɛɛr ʂeiɕ kˀrútif.” kɔʂu ˀəʂpajéi, “tʂoli, xap! naʂəɭ ʂeiɕəŋ kˀrúˀnif kúˀɭ ɕakəm ja: giiɭ, vɛˀpɛ́tɕ, derə́ˀ ˀɔvlaróv xapiɕ gɔɔnn ess kʉnniˀ faaj - ɕiˀ xap kˀi ˀɔvlarúɕ ɕes!” jas tʂeklənˀ, xap ʎənuɕin bukiˀ./

Kåʼtufin xap yas kʼi ʼåvlarúś śes kåṣəŋ śakiʼ - ʼōyʼ ärəś fovˀṣəv kårəv ẓəẓgənʼ, ʼōyʼ ṭəḷgä́ˀṣi klåxi cˀəbyéḷənˀ...
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

Romanistaion for Rumaikan, a Greek dialect written in Arabic:

/ɾo̞.mäj.kä/

/p pʰː b t tʰː d c̠ c̠ʰː ɟ̠ k kʰː ɡ
m mː n nː
ɾ
f fː θ θː ð ðː s sː z h
t͡ʃ d͡ʒ
β̞ j ɰ
ɫ̪* l l̠ʲ/
*in Turkish loanwords only, not distinguished orthographically from /l/

/i u
e̞ o̞
ä/
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

agefaqeg-style:

romaika

<p pf b t tþ d ḳ ḳš ž k kh g
m mm n nn

f ff þ þþ ð ðð s ss z h
ť dž
v r w
l lr>

<i u
è o
a>
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
communistplot
Avisaru
Avisaru
Posts: 494
Joined: Thu Oct 07, 2010 6:49 am
Location: La Ciudad de Nueva York
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by communistplot »

/ɾo̞.mäj.kä/ <Romayga>

/p pʰː b t tʰː d c̠ c̠ʰː ɟ̠ k kʰː ɡ/ <b p mp d t nd j q nq g k nk>
/m mː n nː/ <m mh n nh>
/ɾ/ <r>
/f fː θ θː ð ðː s sː z h/ <f fh c ch x xh s sh z h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <qy jy>
/β̞ j ɰ/ <v y w>
/ɫ̪* l l̠ʲ/ <l ly>


/i u/ <i u>
/e̞ o̞/ <e o>
/ä/ <a>
The Artist Formerly Known as Caleone

My Conlangs (WIP):

Pasic - Proto-Northeastern Bay - Asséta - Àpzó

Zju
Lebom
Lebom
Posts: 243
Joined: Tue May 08, 2012 11:10 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Zju »

/ɾo̞.mäj.kä/ <Romajka>

/p pʰː b t tʰː d c̠ c̠ʰː ɟ̠ k kʰː ɡ/ <p pp b t tt d ky kky gy k kk g>
/m mː n nː/ <m mm n nn>
/ɾ/ <r>
/f fː θ θː ð ðː s sː z h/ <f ff th tth dh ddh s ss z h>
/t͡ʃ d͡ʒ/ <ch gh>
/β̞ j ɰ/ <v j w>
/ɫ̪* l l̠ʲ/ <l l ly>
*in Turkish loanwords only, not distinguished orthographically from /l/

/i u/ <i u>
/e̞ o̞/ <e o>
/ä/ <a>
-----------------------

/jɛs˥/

/f s ɬ ɕ ʃ ʂ ç x ɦ/
/p t͡s t t͡ɕ t͡ʃ t͡ʂ c k/
/b d͡z d d͡ʑ d͡ʒ/
/m ɲ n/
/r ɹ l w j/

/ɑ ɔ u ɛ i/
/æ ɞ ʉ ɜ ɨ/
/ɔ˩ ɔ˥ ɔ˥˩˥/

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Literal transliteration of the native script [using the Latin ~cognates of the Greek-derived letters wherever possible]:

/p b t d k g/ <p b t d q k>
/ts (dz) tʂ (dʐ) tɕ (dʑ)/ <tr ddr x dz tȋ dtȋ>
/f v s z ʂ ʐ ɕ (ʑ) x h/ <ph f s dr ś z sȋ drȋ ψ h>
/m n ŋ/ <m n c>
/l ɭ ʎ r j/ <l r lȋ ṛ i>
/a ɛ ə ɔ e ø o i y u/ <a aȋ ɨ aȗ e ȋu ɨȗ i u o>
length <Ṽ>
stress <V̄>
length + stress with ring above
/ˀC/ <C̃>, /Aˀ/ <À>

/kɔˀtufin xap jas kˀi ˀɔvlarúɕ ɕes kɔʂəŋ ɕakiˀ - ˀooiˀ ɛrəɕ fouˀʂəv kɔrəv ʐəʐgənˀ, ˀooiˀ tʂəɭgɛ́ːˀʂe klɔxi tsˀəbjéɭənˀ, ɕiˀ ˀooiˀ giiɭɔ́ kaʂes tsˀəbjéɭənˀ./

Qaȗt̃uphin ψap ias q̃i aȗflaṛōsȋ sȋes qaȗśɨc sȋaqì - ɨ̃ȗì iaȋṛɨsȋ phɨȗùśɨf qaȗṛɨf zɨzkɨǹ, ɨ̃ȗì xɨlkå̀ȋśi qlaȗψi t̃rɨbiērɨǹ, sȋì ɨ̃ȗì kĩrāȗ qaśis t̃rɨbiērɨǹ.

Less literally:

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/ts (dz) tʂ (dʐ) tɕ (dʑ)/ <tr ddr x dz tȋ dtȋ>
/f v s z ʂ ʐ ɕ (ʑ) x h/ <ph f s dr ś z sȋ drȋ kh h>
/m n ŋ/ <m n c>
/l ɭ ʎ r j/ <l r lȋ ṛ i>
/a ɛ ə ɔ e ø o i y u/ <a ai y au e iu yu i u o>
length <V̄>
stress <V́>
/Aˀ/ <ṭ>

Kauṯuphin khap ias ḵi auflaṛósȋ sȋes kauśyc sȋakiṭ - ȳui iaiṛysȋ fauüṭśyf kauṛyf zyzgynṭ, ȳui xyrgâiṭśi klaukhi ṯrybiérynṭ, sȋi ȳui gĩráu kaśis ṯrybiérynṭ.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Jeus

/f s ɬ ɕ ʃ ʂ ç x ɦ/ f s fl sj sh rs hj kh h
/p t͡s t t͡ɕ t͡ʃ t͡ʂ c k/ p ts t tj ch tr kj k
/b d͡z d d͡ʑ d͡ʒ/ b dz d dj c
/m n ɲ/ m n nj
/r ɹ l w j/ rr r l v j

/ɑ˩ ɔ˩ u˩ ɛ˩ i˩/ a oa ua ea ia
/æ˩ ɞ˩ ʉ˩ ɜ˩ ɨ˩/ ƀ oƀ uƀ зƀ yƀ
/ɑ˥ ɔ˥ u˥ ɛ˥ i˥/ au ou u eu iu
/æ˥ ɞ˥ ʉ˥ ɜ˥ ɨ˥/ ƀy oy uy зy y
/ɑ˥˩˥ ɔ˥˩˥ u˥˩˥ ɛ˥˩˥ i˥˩˥/ ao o uo eo io
/æ˥˩˥ ɞ˥˩˥ ʉ˥˩˥ ɜ˥˩˥ ɨ˥˩˥/ ƀз oз uз з yз
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Iomanalare
Niš
Niš
Posts: 5
Joined: Tue Oct 19, 2004 6:54 am
Location: 7043

..poppin' by after 12,5 years to ask for romanization tips

Post by Iomanalare »

Consonants:
/m n ɳ ɲ ŋ/
/p t ʈ ɟ k (ʔ)/
/ɸ s ʂ ç x/
/w j ɰ/
/ɭ ʎ̥˔/


The glottal stop is ephenthetic in vowel hiatus. Voiced plosives (probably) exists as allophones of the unvoiced plosives.

Vowels:
/i ʉ u/
/e ə o/
/æ a/


Stress is initial, except for in derived words with the nominalizing suffix -iɳ where that (final) syllable is stressed.
No length distinction, but quite a few diphtongs:
/iə io uo/
/eə oə/
/æə əæ au/


Basic syllable structure is (C)V(C). Geminates are disalowed, so if two of the same C come together one is deleted. Clusters are generally leveled to the same place of articulation as the most prominent element, with a few exceptions (not detailed, but coda m usually (always?) prevails).

kuɳə kuɳə saɰíɳ, opaɟin mæəʂmaʈiə ʎ̥˔oəɰe ʔoə?
jojo, ɲuta jau çamʉnu sin. ɲuɟin xupa çamʉta ʔise ʂin*crawls back under rock

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ṇ ñ ŋ>
/p t ʈ ɟ k (ʔ)/ <p t ṭ c k '>
/ɸ s ʂ ç x/ <f s ṣ s̃ x>
/w j ɰ/ <w y g>
/ɭ ʎ̥˔/ <l ɫ>

Vowels:
/i ʉ u/ <i ü u>
/e ə o/ <é e o>
/æ a/ <æ a>

the stressed -iɳ suffix is always written with a hyphen before it

/iə io uo/ <ie io uo>
/eə oə/ <ée oe>
/æə əæ au/ <ae ea au>

kuɳə kuɳə saɰíɳ, opaɟin mæəʂmaʈiə ʎ̥˔oəɰe ʔoə?
jojo, ɲuta jau çamʉnu sin. ɲuɟin xupa çamʉta ʔise ʂin

Kuṇe kuṇe sag-iṇ, opacin maeṣmaṭie ɫoegé oe? Ñuta yau s̃amünu sin. Ñucin xupa s̃amüta isé ṣin.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n nn ny ng>
/p t ʈ ɟ k (ʔ)/ <p d t j k>
/ɸ s ʂ ç x/ <f s sh hy h>
/w j ɰ/ <w y g>
/ɭ ʎ̥˔/ <l r>

Vowels:
/i ʉ u/ <i ü u>
/e ə o/ <é e o>
/æ a/ <a a>

/iə io uo/ <ie io uo>
/eə oə/ <ei ou>
/æə əæ au/ <ae ea au>

kuɳə kuɳə saɰíɳ, opaɟin mæəʂmaʈiə ʎ̥˔oəɰe ʔoə?
jojo, ɲuta jau çamʉnu sin. ɲuɟin xupa çamʉta ʔise ʂin
Kunhe kunhe saginn, opajin maeshmatie rougei ou?
Yoyo, nyuta yau hyamünu sin. Nyujin hupa hyamüta isé shin.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Post Reply