Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

been a while since anyone's posted a natlang, here's Kashubian

/p b t d ts dz tʂ dʐ (tɕ dʑ) k g/
/f v s z ʂ ʐ (ɕ ʑ) x/
/m n ɲ/
/l r r̝ j w/
/a ɛ ɵ ɔ e ə o i u/
/ɛ̃ ã/
(/wɛ wu/)

/wɛjtʂɛ naʂ, jatʂi jɛs v ɲɛbjɛ, ɲɛx sã svjãtsi tvwɛjɛ mjɔnɔ, ɲɛx pr̝iɲdzɛ tvwɛjɛ krolestvwe, ɲɛx mdzɛ tvwɛja vwɛlɵ jakno v ɲɛbjɛ tak teʐ na zɛmi. xlɛba najegwɛ pwɛvʂɛdnegwɛ dɵj nom dzisɵ i wɛdpwustsə nom najɛ vinə, jak i mə wɛdpwuʂtʂivomə naʂim vinɔvajtsom. a ɲɛ dɔpwustsə na nas pwɛkwuʂeɲɵ, alɛ nas zbavi wɛdɛ zwegwɛ./

----

/p b t d ts dz tʂ dʐ (tɕ dʑ) k g/ <p b t d tz z ci/tg gi/dg c(h) g(h)>
/f v s z ʂ ʐ (ɕ ʑ) x/ <f v ç/s s x j çi/çy si/sy h>
/m n ɲ/ <m n ni/ny>
/l r r̝ j w/ <l r rr i/y u/w>
/a ɛ ɵ ɔ e ə o i u/ <a e ü o é è ó i u>
/ɛ̃ ã/ <ẽ ã>
(/wɛ wu/) <ö uo>

Öice nax, yaci yes v niebie, nieh çã çviãtzi tvöye miono, nieh prrinyze tvöye crolestvö, nieh mze tvöya völü yacno v niebie tac tej na semi. Hleba nayégö pövxednégö düy nom zisü i ödpuoszè nóm naye vinè, yac i mè ödpuoxcivómè naxim vinovaitzóm. A nie dopuostzè na nas pöcuoxéniü, ale nas sbavi öde sögö.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

please romanize my conlang. it is a very naturalistic conlang

/bentʂ˦non˦/

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/
/b d ɡ/
/m n/
/s ʂ ʃ h/
/z ʐ ʒ/
/r/
/l j/

/i e a o u/
/ja/ can be analyzed as one nucleus. /m/ and /n/ can be syllabic.

/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/

/ʂo˦ngam˦ gah˦/
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/
Last edited by opipik on Sun Feb 11, 2018 5:51 am, edited 1 time in total.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

That's a natlang, Bench, not a conlang.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ <p t ts ch c k x>
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ <px tx tsx chx cx kx>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s ʂ ʃ h/ <s sch sh h>
/z ʐ ʒ/ <z zch zh>
/r/ <r>
/l j/ <l y>
fjqvw

/i e a o u/ <i e a o u>
/ja/ can be analyzed as one nucleus. /m/ and /n/ can be syllabic.
/˩ ˨ ˨˧ ˧ ˦ ˥/ <q v w 0/' j f>

Schonjgamj gahj
Nuj dodnf matxagav xatsi xaqshtajmw, xuvschnf matxagav kxayqtsxav xatsav xaqshtuvschi, xeryifskuvschi xaqcavsnsuve. Xuvschnf najsav schongj bukyifskuvshi, hawrkxanj yisi xaqcasnajsa'nf bejkxnsuve.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

Travis B. wrote:That's a natlang, Bench, not a conlang.
That's the joke.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/laqʰaɾ/

/m n/
/b d dz dʐ g/
/pʰ tʰ tsʰ tʂʰ kʰ qʰ/
/pʼ tʼ tsʼ tʂʼ kʼ qʼ/
/z ʐ ʑ ʁ/
/s ʂ ɕ χ h/
/ɾ l/
/j w/

/i e ɛ a ə ɔ o u/

/ɛ̃ ã ɔ̃/

/tsʰa moɾitʂʰa tsʰa nɛ̃tsʰəɾi hujowə jɔtʂʰa dza moɾitʂʰa dza nemoɾi tsʼitʂʰa dza tsʰa ʂu qʼaɾɾɛ̃ɾi sakʼə ˈdza tsʰa qʼaɾɾɛ̃ɾi/
Last edited by Travis B. on Mon Feb 12, 2018 9:53 am, edited 3 times in total.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/laqʰaɾ/ <Laqar>

/m n/ <m n>
/b d dz dʐ g/ <b d ʒ ʒ̇ g>
/pʰ tʰ tsʰ tʂʰ kʰ qʰ/ <p t c ċ k q>
/pʼ tʼ tsʼ tʂʼ kʼ qʼ/ <p' t' c' ċ' k' q'>
/z ʐ ʑ ʁ/ <z ż ź ɣ>
/s ʂ ɕ χ h/ <s ṡ ś x h>
/ɾ l/ <r l>
/j w/ <y w>

/i e ɛ a ə ɔ o u/ <i e ẹ a ʌ ọ o u>
/ɛ̃ ã ɔ̃/ <ẽ ã õ>

/tsʰa moɾitʂʰa tsʰa nɛ̃tsʰəɾi hujowə jɔtʂʰa dza moɾitʂʰa dza nemoɾi tsʼitʂʰa dza tsʰa ʂu qʼaɾɾɛ̃ɾi sakʼə ˈdza tsʰa qʼaɾɾɛ̃ɾi/

Ca moriċa ca nẽcʌri huyowʌ yọċa ʒa moriċa ʒa nemori c'iċa ʒa ca ṡu q'arrẽri sak'ʌ ʒa ca q'arrẽri.

----

/bentʂ˦non˦/ <Béncrnón>

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ <p t c cr ch k Ø/q>
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ <pp tt cc ccr cch kk>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s ʂ ʃ h/ <s sr sh h~-h>
/z ʐ ʒ/ <z zr zh>
/r/ <r~ŕ>
/l j/ <l y>

/i e a o u/ <i e a o u>
/ja/ can be analyzed as one nucleus. /m/ and /n/ can be syllabic.

/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/ <'a/'Ca ah a á aa aah>

/ʂo˦ngam˦ gah˦/
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/

Sróngám gáh.
Nú dodnn mattagah aci 'ashtámm, uhsrnn mattagah 'kkayccah acah 'ashtuhsri, eryiiskuhsri 'achahsnsuhwe. Uhsrnn násah sróng búkyiiskuhsri, haahrkkán yisi 'acasnásann béknsuhwe.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Beıntrnoın:

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ p t z tr c k á
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ pá tá zá trá cá ká
/b d ɡ/ b d g
/m n/ m n
/s ʂ ʃ h/ s rs sc h
/z ʐ ʒ/ z rz zc
/r l j/ r l ll

/i e a o u/ y e a o u
/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/ à àı a aı aȷ àȷ
/ʔa˩ ʔa˨ ʔa˧ ʔa˦ ʔa˥ ʔa˨˧/ â âı á áı áȷ âȷ

/ʂo˦ngam˦ gah˦/ rsoıngaım gaıh
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/
Nuı dodnȷ matágàı ázy âsctaım̀ȷ, ûırsnȷ matágàı kâllzâı ázàı âsctùırsy, érllyȷskùırsy âcàısnsùıe. Ûırsnȷ naısàı rsoıng bukllyȷskùırsy, hàȷrkáın llysy âcasnaısanȷ beıkńsùıe.


Laqar:

/m n/ m n
/b d dz dʐ g/ b d ʒ ǯ g
/pʰ tʰ tsʰ tʂʰ kʰ qʰ/ p t c č k q
/pʼ tʼ tsʼ tʂʼ kʼ qʼ/ px tz cz čž kx qx
/z ʐ ʑ ʁ/ z ž zy ǧ
/s ʂ ɕ χ h/ s š sy x h
/ɾ l j w/ r l y hu

/i e ɛ a ə ɔ o u/ i ei ai a e ao eo o
/ɛ̃ ã ɔ̃/ ąi ą ąo

/tsʰa moɾitʂʰa tsʰa nɛ̃tsʰəɾi hujowə jɔtʂʰa dza moɾitʂʰa dza nemoɾi tsʼitʂʰa dza tsʰa ʂu qʼaɾɾɛ̃ɾi sakʼə ˈdza tsʰa qʼaɾɾɛ̃ɾi/
Ca meuriča ca nąiceri hoyeohue yaoča ʒa meoriča ʒa neimeori cziča ʒa ca šo qxarrąiri sakxe ʒa ca qxarrąiri.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/laqʰaɾ/ Laqar

/m n/ m n
/b d dz dʐ g/ b d j ǰ g
/pʰ tʰ tsʰ tʂʰ kʰ qʰ/ p t c č k q
/pʼ tʼ tsʼ tʂʼ kʼ qʼ/ p' t' c' č' k' q'
/z ʐ ʑ ʁ/ z ž ź
/s ʂ ɕ χ h/ s š ś x h
/ɾ l/ r l
/j w/ y w

/i e ɛ a ə ɔ o u/ i e è a ə ò o u

/ɛ̃ ã ɔ̃/ ę ą ǫ

/tsʰa moɾitʂʰa tsʰa nɛ̃tsʰəɾi hujowə jɔtʂʰa dza moɾitʂʰa dza nemoɾi tsʼitʂʰa dza tsʰa ʂu qʼaɾɾɛ̃ɾi sakʼə ˈdza tsʰa qʼaɾɾɛ̃ɾi/
Ca mori-ča ca nęcəri huyowə yòča ja mori-ča ja nemori c'iča ja ca šu q'arręri sak'ə ja ca q'arręri.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
ˈd̪ʲɛ.gɔ kɾuˑl̪
Avisaru
Avisaru
Posts: 255
Joined: Wed May 18, 2016 11:11 pm
Location: Łódź

Re: Romanization challenge thread

Post by ˈd̪ʲɛ.gɔ kɾuˑl̪ »

/p b pʲ bʲ t d tʲ dʲ kʲ ɡʲ q ɢ/
/ts dz tsʲ dzʲ tɕ dʑ ts̠ dz̠/
/s z sʲ zʲ ɕ ʑ s̠ z̠ x xʲ h hʲ/
/m mʲ n ɲ/
/v~w ɥ j/
/r rʲ ɫ lʲ/
/i y u
ø ɪ
ɛ œ ə ɔ
a ä ɑ/
/œə uə iə yə ɔə ɑə aə əː aː ɑː ɔː eː œː øː uː iː yː øi ɔu ei ai ɑi əi yi/
All of the long vowels and diphthongs can be phonemically nasalised. /eː/ patterns with /ɪ/ similarly to pairs such as /øː/ and /ø/ or /œə/ and /œ/. Consonants form various clusters agreeing in the terms of voicing. /p b pʲ bʲ ɡʲ ɢ m mʲ n ɲ don't occur intervocally, the non-lateral glides don't exist in V_C positions.
/tʲisə qaxʲ ɥɛ wãːs̠ə, hɪ zũː ɑqrɔu tsä nø ɫœəɲkʲ hə dz̠ũə rœshrɑ ɢeː dzʲa. pa søisʲətəxä də ə̃ːjəɫɔ tɕasaː xʲyːrnəɫɔ ɡʲuəhɔə deːlʲœəɕ nø hʲĩəq ɥɛ, jaːt ədeirə rʲøːts̠tə./
In Budapest:
- Hey mate, are you hung-a-ry?

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t d kʲ ɡʲ q ɢ/ <p b t d k g>
/ts dz tsʲ dzʲ tɕ dʑ ts̠ dz̠/ <ts dz tc dj>
/s z ɕ ʑ s̠ z̠ x h/ <s z x[+pal] j[+pal] c j x h>
/m mʲ n ɲ/ <m n>
/v~w ɥ j/ <v v[+pal] y>
/r rʲ ɫ lʲ/ <r l>
/i y u/ <i ü u>
/ø ɪ/ <û î>
/ɛ œ ə ɔ/ <ê ö e o>
/a ä ɑ/ <a ä â>
/œə uə iə yə ɔə ɑə aə/ <öa ua ia üa oa âa äa>
/əː aː ɑː ɔː eː œː øː uː iː yː/ <ee aa ââ oo...>
/øi ɔu ei ai ɑi əi yi/ <ûe ou êe ae âe eî üe>
Palatalization: Ci if syllable-initial, but Cy before <a i î>; otherwise iC

/tʲisə qaxʲ ɥɛ wãːs̠ə, hɪ zũː ɑqrɔu tsä nø ɫœəɲkʲ hə dz̠ũə rœshrɑ ɢeː dzʲa. pa søisʲətəxä də ə̃ːjəɫɔ tɕasaː xʲyːrnəɫɔ ɡʲuəhɔə deːlʲœəɕ nø hʲĩəq ɥɛ, jaːt ədeirə rʲøːts̠tə./
Tyise kaix viê vaaŋce, hî zuuŋ âkrou tsä nû löaink he djuaŋ rôshrâ gîî dzya. Pa sûesietexä de eeŋyelo tciasaa xiüürnelo giuahoa deeliöais nû hyiaŋk viê, yaat edêere riûûtcte.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/m n ɳ ɲ ŋ/ m n nd ng nc
/p t ʈ ɟ k (ʔ)/ p t d g c VV̈(if in a word)
/ɸ s ʂ ç x/ f s sd hg h
/w j ɰ/ w y ŷ
/ɭ ʎ̥˔/ ld lg
/i ʉ u/ ı ǔ u
/e ə o/ ě e o
/æ a/ a â
/iə io uo/ ıe ıo uo
/eə oə/ ěe oe
/æə əæ au/ ae ea âu

Kunde kunde sâŷind, opâgın maesdmâdıe lgoeŷě oe?
Yoyo, ngutâ jâu hgâmǔnu sın. Ngugın hupâ hgâmǔtâ ısě sdın.

/kuɳə kuɳə saɰíɳ, opaɟin mæəʂmaʈiə ʎ̥˔oəɰe ʔoə?
jojo, ɲuta jau çamʉnu sin. ɲuɟin xupa çamʉta ʔise ʂin/
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

/m n ɳ ɲ ŋ/ <m n ln jn nn>
/p t ʈ ɟ k (ʔ)/ <p t lt yt k q>
/ɸ s ʂ ç x/ <f s ls js h>
/w j ɰ/ <w j hw>
/ɭ ʎ̥˔/ <l jl>
/i ʉ u/ <i iu u>
/e ə o/ <e a o>
/æ a/ <ia ua>
/iə io uo/ <ja jo wo>
/eə oə/ <ea oa>
/æə əæ au/ <iaa aia uaw>

/kuɳə kuɳə saɰíɳ, opaɟin mæəʂmaʈiə ʎ̥˔oəɰe ʔoə?
jojo, ɲuta jau çamʉnu sin. ɲuɟin xupa çamʉta ʔise ʂin/

<kulna kulna suahwiln, opuajtin miaalsmaltja jloahwe qoa?
jojo, jnutua juaw jsuamiunu sin. jnujtin hupua jsuamiutua qise lsin>

And for romanisation, have some Belarusian:

/m mʲ n̪ n̪ʲ/
/p b pʲ bʲ t̪ d̪ k (g) kʲ (gʲ)/
/ts̪ dz̪ ts̪ʲ dz̪ʲ tʂ dʐ/
/f v fʲ vʲ s z sʲ zʲ ʂ ʐ x ɣ xʲ ɣʲ/
/(w) l̪ l̪ʲ j r/
/i e (ɨ) a u o/

/Usʲe lʲudz̪ʲi naradʐajutt͡s̪a svabod̪nɨmʲi i rownɨmʲi w svajoj ɣod̪n̪asʲt͡s̪ʲi i pravax. Jan̪ɨ n̪adz̪ʲel̪ʲen̪ɨ rozumam i suml̪ʲen̪ʲn̪ʲem i pavʲin̪n̪ɨ st̪avʲitt͡s̪a adz̪ʲin d̪a ad̪n̪aɣo w d̪uxu brat͡s̪t̪va./

And my current Semitic-esque conlang:

Historical protolang:
/m mˤ n n̪ˤ/
/p pˤ b bˤ t t̪ˤ d d̪ˤ k g q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ s s̪ˤ z z̪ˤ ʃ ʃˤ ʒ ʒˤ χ h ħ ʕ/
/l l̪ˤ ɾ ɾ̪ˤ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/
Since then, pharyngealised liquids spirantised, /g/ became /ʁ/, and tenius alveolar fricatives palatalised and pushed all four of the preexisting postalveolars to merge into /ɬ/.

Official standard dialect, about a century old:
/m mˤ n n̪ˤ/
/p pˤ b bˤ t t̪ˢˤ d d̪ᶻˤ k q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ˤ ʒ z̪ˤ ɬ χ ʁ h ħ ʕ/
/l ɮ̪ˤ ɾ ʒˤ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/

Famously diverse regional dialect:
/m n ɲ/
/p b t͇ ts̪ d͇ dz̪ kʲ~c k/
/f v ʃ s̪ ʒ z̪ ɬ h ħ ʕ/
/l ʎ r/
/w j/
/i ɘ ɛ æ u o ɐ ɑ/
Here, pharyngealisation fully transformed into vowel quality, /q/ and /k/ both front and uvulars are merged into pharyngeals. /ɮ̪ˤ/ becomes /ʎ/, while /n̪ˤ/ becomes /ɲ/.

Modern standard, used by the most prestigious socioeconomic group
/m n ŋ/
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/
/l~ɮ ɾ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/
Here, /ɮ̪ˤ/ merges with /l/, /ʒˤ/ merges with /ʒ/, /n̪ˤ/ becomes /ŋ/, /ɬ/ merges with /s̪/, dental pharyngealised plosives affricate, dental fricatives lose pharyngealisation entirely and the alveolar plosive series becomes dental and develops affricate allophones before front vowels, /tsʲ/ and /dzʲ/.

User avatar
Hallow XIII
Avisaru
Avisaru
Posts: 846
Joined: Sun Nov 04, 2012 3:40 pm
Location: Under Heaven

Re: Romanization challenge thread

Post by Hallow XIII »

/bentʂ˦non˦/ <benchwnonw>

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ <p t c ch ty k 0>
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ <p' t' c' ch' ty' k'>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s ʂ ʃ h/ <m sh sy h>
/z ʐ ʒ/ <z zh zy>
/r/ <r>
/l j/ <l y>

/i e a o u/ <a e i o u>
/ja/ can be analyzed as one nucleus. /m/ and /n/ can be syllabic.

/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/ <aj av a aw af ax>

/ʂo˦ngam˦ gah˦/ <shonwgamw gahw>
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/
<nuw dodnf mat'agav aci ajsytawmx, uvshnf mat'agav k'ajyc'av acav ajsytuwshi, eryifskuwshi ajtyavsnsuve. uvshnf nawsav shongw bukyifskuvshi, haxrk'anz yisi ajtyasnawsa'nf bewk'nsuve>
陳第 wrote:蓋時有古今,地有南北;字有更革,音有轉移,亦勢所必至。
R.Rusanov wrote:seks istiyorum
sex want-PRS-1sg
Read all about my excellent conlangs
Basic Conlanging Advice

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m n̪/ <m n>
/p b t̪ d̪ k g/ <p b t d k gk>
/ts̪ dz̪ tʂ dʐ/ <c dz (ti di) č dž>
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ <f w s z š ž gh g>
/(w) l̪ l̪ʲ j r/ <w l l j r>
/i e (ɨ) a u o/ <ai ae a u o>
/ʲi ʲe ʲa ʲu ʲo/ <i e ä ü ö>

/Usʲe lʲudz̪ʲi naradʐajutt͡s̪a svabod̪nɨmʲi i rownɨmʲi w svajoj ɣod̪n̪asʲt͡s̪ʲi i pravax. Jan̪ɨ n̪adz̪ʲel̪ʲen̪ɨ rozumam i suml̪ʲen̪ʲn̪ʲem i pavʲin̪n̪ɨ st̪avʲitt͡s̪a adz̪ʲin d̪a ad̪n̪aɣo w d̪uxu brat͡s̪t̪va./
Use lüdi naradžajucca swabodnaimi i rownaimi w swajoj godnasci i prawagh. Janai nadelenai rozumam i sumlennem i pawinnai stawicca adin da adnago w dughu bractwa.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

/bentʂ˦non˦/ <béntšnón>

/p t ʦ tʂ ʧ k ʔ/ <p t ts tš tś k '~0>
/pʼ tʼ ʦʼ tʂʼ ʧʼ kʼ/ <ṗ ṫ tṣ tṣ̌ tṣ́ ḳ>
/b d ɡ/ <b d g>
/m n/ <m n>
/s ʂ ʃ h/ <m š ś h>
/z ʐ ʒ/ <z ž ź>
/r/ <r>
/l j/ <l y>

/i e a o u/ <a e i o u>

/a˩ a˨ a˧ a˦ a˥ a˨˧/ <ȁ à a á a̋ ǎ>

/ʂo˦ngam˦ gah˦/ <šóngám gáh>
/nu˦ do˧dn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ ʔa˧ʦi˧ ʔa˩ʃta˦m̩˨˧, ʔu˨ʂn̩˥ ma˧t'a˧ga˨ k'a˩jʦ'a˨ ʔa˧ʦa˨ ʔa˩ʃtu˨ʂi˧, ʔe˧rji˥sku˨ʂi˧ ʔa˩ʧa˨sn̩˧su˨e˧. ʔu˨ʂn̩˥ na˦sa˨ ʂong˦ bu˧kji˥sku˨ʂi˧, ha˨˧rk'an˦ ji˧si˧ ʔa˩ʧa˧sna˦sa˧n̩˥ be˦k'n̩˧su˨e˧/
<nú dodn̋ maṫagà atsi ȁśtám̌, ùšn̋ maṫagà ḳȁytṣà atsà ȁśtùši, eryi̋skùši ȁtśàsnsùe. ùšn̋ násà šóng bukyi̋skùši, hǎrḳán yisi ȁtśasnása'n̋ béḳnsùe>


/m mˤ n n̪ˤ/ <m mh n nh>
/p pˤ b bˤ t t̪ˤ d d̪ˤ k g q (ʔ)/ <p ph b bh t th d dh k g q VV>
/f fˤ v vˤ s s̪ˤ z z̪ˤ ʃ ʃˤ ʒ ʒˤ χ h ħ ʕ/ <f fh v vh s sh z zh sz szh zs zsh kh h hh gh>
/l l̪ˤ ɾ ɾ̪ˤ/ <l lh r rh>
/w j/ <w j>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>

/m n ŋ/ <m n ñ>
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/ <p ph b bh t ts d dz k q VV>
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/ <f fh v vh s sz z zs kh gh h hh rh>
/l~ɮ ɾ/ <l r>
/w j/ <w j>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m n̪/ <m n>
/p b t̪ d̪ k g/ <p b t d c gc>
/ts̪ dz̪ tʂ dʐ/ <th dh thgh dhgh>
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ <f bh s sh ch gh ch g>
/(w) l̪ l̪ʲ j r/ <mh l l gh(i) r>
/ɨ e a u o/ <ao ae a u o>
/ʲi ʲe ʲa ʲu ʲo/ <ia eo ea iu io>
/ɨʲ eʲ aʲ uʲ oʲ/ <aoi oi ai ui uai>
/ʲiʲ ʲeʲ ʲaʲ ʲuʲ ʲoʲ/ <i e iai iui ioi>
/dn va/ <nn ua>

/Usʲe lʲudz̪ʲi naradʐajutt͡s̪a svabod̪nɨmʲi i rownɨmʲi w svajoj ɣod̪n̪asʲt͡s̪ʲi i pravax. Jan̪ɨ n̪adz̪ʲel̪ʲen̪ɨ rozumam i suml̪ʲen̪ʲn̪ʲem i pavʲin̪n̪ɨ st̪avʲitt͡s̪a adz̪ʲin d̪a ad̪n̪aɣo w d̪uxu brat͡s̪t̪va./
Uisé liuide naradhghaighiútha smhabonnaoime e romhnaoime amh smhaighioigh gonnaiste e prabhach. Ghianao naideleonao roshumam e suimléneom e paibhíanao staibhíatha aidin da annago amh duchu brathtua.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

/m n̪/ <m n>
/p b t̪ d̪ k g/ <p b t d c~ch g~gh>
/ts̪ dz̪ tʂ dʐ/ <z z ci~ce gi~ge>
/f v s z ʂ ʐ x ɣ/ <f v s~ss s sci~sce sgi~sge h g>
/(w )l̪ l̪ʲ j r/ <u ll l i r>
/i e a u o/ <hi he a u o>
/ʲi ʲe ʲa ʲu ʲo/ <i e ia iu io>

/Usʲe lʲudz̪ʲi naradʐajutt͡s̪a svabod̪nɨmʲi i rownɨmʲi w svajoj ɣod̪n̪asʲt͡s̪ʲi i pravax. Jan̪ɨ n̪adz̪ʲel̪ʲen̪ɨ rozumam i suml̪ʲen̪ʲn̪ʲem i pavʲin̪n̪ɨ st̪avʲitt͡s̪a adz̪ʲin d̪a ad̪n̪aɣo w d̪uxu brat͡s̪t̪va./
<Use liuzi naragiaiuzza svabodnhimi i rounhimi u svaioi godnaszi i pravah. ianhi nazelenhi rosumam i sumlennem i pavinnhi stavizza azin da adnago u duhu braztva.>


Alright, let me add a short passage to my conlang to make romanising this more interesting. I'm also going to give it a provisional name of "s(h)ura" - "speech":

Historical:
/ʃurɑj/

/m mˤ n n̪ˤ/
/p pˤ b bˤ t t̪ˤ d d̪ˤ k g q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ s s̪ˤ z z̪ˤ ʃ ʃˤ ʒ ʒˤ χ h ħ ʕ/
/l l̪ˤ ɾ ɾ̪ˤ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/
/suni bˤirɑni, sunɑj ʔiwɛr̪ˤɛti, ʔɑd̪ˤɑʒˤit qurɑmˤɑ s̪ˤurɛj. wur̪ˤ χit̪ˤɛ higɑ ʕɛlij ʃɛħirɛti, ʕimɑn̪ˤɛl̪ˤɛjsɑ, mɛni n̪ˤizɑrɛj/


Weird regional accent:
/ɬurɑj/

/m n ɲ/
/p b t͇ ts̪ d͇ dz̪ kʲ~c k/
/f v ʃ s̪ ʒ z̪ ɬ h ħ ʕ/
/l ʎ r/
/w j/
/i ɘ ɛ æ u o ɐ ɑ/
/ʃuni bɘrɐni, ʃunɐj iwæʒæt͇i, od̪z̪ɑɬɘt͇ kuromo s̪orɛj. woʒ ħɘt̪s̪ɘ hoʕɑ ʕɛlɐj ɬɛħirɛt͇i, ʕimɑɲæʎæjʃɑ, mɛni ɲɘʒɐrɛj/

Modern:
/s̪urɑjɛ/

/m n ŋ/
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/
/l~ɮ ɾ/
/w j/
/i ɛ u ɑ/
/ʃunɛ bˤirɑnɛ, ʃunɑj ʔiwiʒɛt̪s̪ʲɛ, ʔɑd̪z̪ˤɑs̪ut qurɑmu s̪urɛj. wɑʒ χit̪s̪ˤɛm huʁɑ ʕɛlɑj s̪ɛħɛrɛt̪s̪ʲi, ʕimɑŋilɛjʃɑ, mɛni ŋiʒɛrɛj/

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m mˤ n n̪ˤ/ <m ṃ n ṇ>
/p pˤ b bˤ t t̪ˤ d d̪ˤ k g q (ʔ)/ <p p̣ b ḅ t ṭ d ḍ k g q (c̣)>
/f fˤ v vˤ s s̪ˤ z z̪ˤ ʃ ʃˤ ʒ ʒˤ χ h ħ ʕ/ <f f̣ v ṿ s ṣ z ẓ ś ṣ́ ź́ ẓ́ x h ḥ c>
/l l̪ˤ ɾ ɾ̪ˤ/ <l ḷ r ṛ>
/w j/ <w y>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>

/suni bˤirɑni, sunɑj ʔiwɛr̪ˤɛti, ʔɑd̪ˤɑʒˤit qurɑmˤɑ s̪ˤurɛj. wur̪ˤ χit̪ˤɛ higɑ ʕɛlij ʃɛħirɛti, ʕimɑn̪ˤɛl̪ˤɛjsɑ, mɛni n̪ˤizɑrɛj/
Suni ḅirani, sunay iweṛeti, aḍaẓ́it quraṃa ṣurey. Wuṛ xiṭe higa celiy śeḥireti, cimaṇeḷeysa, meni ṇizarey.

/m n ɲ/ <m n gn>
/p b t͇ ts̪ d͇ dz̪ kʲ~c k/ <p b t ts d dz k q>
/f v ʃ s̪ ʒ z̪ ɬ h ħ ʕ/ <f v s ṣ z j ł h ḥ c>
/l ʎ r/ <l gl r>
/w j/ <w y>
/i ɘ ɛ æ u o ɐ ɑ/ <i ə e ê u o a â>
/ʃuni bɘrɐni, ʃunɐj iwæʒæt͇i, od̪z̪ɑɬɘt͇ kuromo s̪orɛj. woʒ ħɘt̪s̪ɘ hoʕɑ ʕɛlɐj ɬɛħirɛt͇i, ʕimɑɲæʎæjʃɑ, mɛni ɲɘʒɐrɛj/
Suni bîrani, sunay iwêjêti, odzałît quromo ṣorey. Woj ḥîtsî hocâ celay łeḥireti, cimâgnêglêysâ, meni gnîjarey.
or
/ʃ s̪ ʒ z̪ ł ħ ʕ/ <ch s j z lh x xh>
/i ɘ ɛ æ u o ɐ ɑ/ <i u é è ou o e a>
Chouni bureni, chouney iwèjèti, odzalhut kouromo soréy. Woj xutsu hoxha lhéxiréti, xhimagnèglèycha, méni gnujeréy.

/m n ŋ/ <m n ṇ>
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/ <p ṗ b ḅ t ṣ d ẓ k q>
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/ <f f̣ v ṿ š s ř z x g h ḥ c>
/l~ɮ ɾ/ <l r>
/w j/ <w y>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>
/ʃunɛ bˤirɑnɛ, ʃunɑj ʔiwiʒɛt̪s̪ʲɛ, ʔɑd̪z̪ˤɑs̪ut qurɑmu s̪urɛj. wɑʒ χit̪s̪ˤɛm huʁɑ ʕɛlɑj s̪ɛħɛrɛt̪s̪ʲi, ʕimɑŋilɛjʃɑ, mɛni ŋiʒɛrɛj/
Šune ḅirane, šunay iwiřete, aẓasut quramu surey. Wař xiṣem huga celay seḥereti, cimaṇileyša, meni ṇiřerey.

or /ˤ/ <h>, /χ ʃ ʒ/ <kh x j>, /t̪s̪ˤ d̪z̪ˤ ŋ ʁ/ <ts dz ng gh>
Xune bhirane, xunay iwijete, adzasut quramu surey. Waj khitsem hugha celay sehhereti, cimangileyxa, meni ngijerey.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

speaking of Semitic, Moroccan Arabic:

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/
/a i u/
/ə/

qərərna ntˤərʒmuha ħitˤ bə ʒənb gaʕ lfawajd li ʕənd muwsuʕa bə nisbatˤ tˤtˤəʕlim, had lmuwsuʕa bə sˤəftˤha məʃruka wasila sˤħiħa lə ħifadˤ ʕla tˤaqaftˤ lməɣrib. mərħba bikum ila bɣitu tˤʕawnuna fə had lməʃruʕ.

----

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/ <p b t t d d c g c g>
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/ <f bh f s s sh sh th dh ch gh ch gh fh>
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/ <m m n l l r r mh mh>
/a i u ə/ <e i eu y>
/ˤa ˤi ˤu ˤə/ <ai ui oe oi>
/aˤ iˤ uˤ əˤ/ <ea ia iu io>
/ˤaˤ ˤiˤ ˤuˤ ˤəˤ/ <a ao u o>
<'> = emphasis in clusters

Cyryrnea ntoirdhmeufhe chaot by dhynb geagh lfeamhaimhd li ghoind miumhsiugha by nisbeat ttoghlim, fhed lmeumhsiugha by soiftfha mythreuce mhaisile schaocha ly chuifead gh'lea tacaft lmyghrib. Myrch'ba biceum ile bghiteu tghamhneune fy fhed lmythriugh.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

It's stupid, but it works - inverse Cyrillic for Moroccan Arabic:

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/ <п б т тъ д дъ к ґ къ 0~ъ>
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/ <ф в фъ с съ з зъ ш ж х г хъ гъ ґъ>
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/ <м мъ н л лъ р ръ й ў>
/a i u ə/ <я и ю е>
/ˤa ˤi ˤu ˤə/ <а ы у э>

/qərərna ntˤərʒmuha ħitˤ bə ʒənb gaʕ lfawajd li ʕənd muwsuʕa bə nisbatˤ tˤtˤəʕlim, had lmuwsuʕa bə sˤəftˤha məʃruka wasila sˤħiħa lə ħifadˤ ʕla tˤaqaftˤ lməɣrib. mərħba bikum ila bɣitu tˤʕawnuna fə had lməʃruʕ.
<кэрерна нтэржмюґа хытъ бе женб ґягъ лфяўяйд ли гэнд мюўсюга бе нисбятъ ттэгълим, ґад лмюўсюга бе сэфтґа мешрюкя ўясиля схыха ле хыфядъ гъля такафтъ лмегриб. мерхъбя бикюм иля бгитю тгаўнюня фе ґад лмешрюгъ.>

And let me romanise my own Suray once more for good measure:

m n ŋ/ <m n ñ>
/p pˤ b bˤ t̪ t̪s̪ˤ d̪ d̪z̪ˤ k q (ʔ)/ <p pb b bp t tz d dz k q>
/f fˤ v vˤ ʃ s̪ ʒ z̪ χ ʁ h ħ ʕ/ <f fv v vf s sz z zs x g h hg gh>
/l~ɮ ɾ/ <l r>
/w j/ <w j>
/i ɛ u ɑ/ <i e u a>

/ʃunɛ bˤirɑnɛ, ʃunɑj ʔiwiʒɛt̪s̪ʲɛ, ʔɑd̪z̪ˤɑs̪ut qurɑmu s̪urɛj. wɑʒ χit̪s̪ˤɛm huʁɑ ʕɛlɑj s̪ɛħɛrɛt̪s̪ʲi, ʕimɑŋilɛjʃɑ, mɛni ŋiʒɛrɛj/

<sune bpirane, sunaj iwizete, adzaszut quramu szurej. waz xitzem huga ghelaj szehgereti, ghimañilejsa, meni ñizerej>

User avatar
Raholeun
Sanci
Sanci
Posts: 32
Joined: Mon Jan 26, 2015 7:30 am
Location: sub omnibus canonibus

Re: Romanization challenge thread

Post by Raholeun »

Knit Tie wrote:It's stupid, but it works - inverse Cyrillic for Moroccan Arabic:

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/ <п б т тъ д дъ к ґ къ 0~ъ>
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/ <ф в фъ с съ з зъ ш ж х г хъ гъ ґъ>
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/ <м мъ н л лъ р ръ й ў>
/a i u ə/ <я и ю е>
/ˤa ˤi ˤu ˤə/ <а ы у э>
Why <ґ> for /g/ and <г> for /ʁ/? Would expect it the other way around.
language LNK. cover

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

Raholeun wrote:
Knit Tie wrote:Why <ґ> for /g/ and <г> for /ʁ/? Would expect it the other way around.
Because in Ukrainian and Belarusian, for which the "upturned ge" was invented, <ґ> represents /g/, while <г> represents either /ɣ/, which is not that different from /ʁ/, or its debuccalised variant, which is actually close to /ʕ/.
You could have <г> be /ʕ/ and <гъ> be either /h/ or /ħ/ to more closely match Ukrainian phonology, or have <г> be /h/ and <гъ> be /ħ/ and add <ғ> for /ʁ/ and <ғъ> for /ʕ/, but I find the former to be confusing and the latter to involve a butt-ugly symbol.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Non-Russian Slavic conventions are generally not adopted outside Slavic.

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/ <п б т тӏ д дӏ к г кӏ ъ>
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/ <ф в фӏ с сӏ з зӏ ш ж х ғ хӏ ӏ h>
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/ <м мӏ н л лӏ р рӏ й в>
/a i u ə/ <а и у э>

/qərərna ntˤərʒmuha ħitˤ bə ʒənb gaʕ lfawajd li ʕənd muwsuʕa bə nisbatˤ tˤtˤəʕlim, had lmuwsuʕa bə sˤəftˤha məʃruka wasila sˤħiħa lə ħifadˤ ʕla tˤaqaftˤ lməɣrib. mərħba bikum ila bɣitu tˤʕawnuna fə had lməʃruʕ.
Кӏэрэрна нтӏэржмуһа хӏит бэ жэнб гаӏ лфавайд ли ӏэнд мувсуӏа бэ нисбатӏ ттӏэӏлим, хад лмувсуӏа бэ сэфтӏһа мэшрука васила сӏхӏихӏа лэ хӏифадӏ ӏла тӏакӏафтӏ лмэғриб. Мэрхӏба бикум ила бғиту тӏӏавнуна фэ хад лмэшруӏ.
or
Къэрэрна нтъэржмуһа хъит бэ жэнб гагъ лфавайд ли гъэнд мувсугъа бэ нисбатъ ттъэгълим, хад лмувсугъа бэ сэфтъһа мэшрука васила съхъихъа лэ хъифадъ гъла тъакъафтъ лмэғриб. Мэрхъба бикум ила бғиту тъгъавнуна фэ хад лмэшругъ.
or
Ӄэрэрна нтъэржмуӿа ӽит бэ жэнб гаӻ лфавайд ли ӻэнд мувсуӻа бэ нисбатъ ттъэӻлим, хад лмувсуӻа бэ сэфтъӿа мэшрука васила съӽиӽа лэ ӽифадъ ӻла тъаӄафтъ лмэғриб. Мэрӽба бикум ила бғиту тъӻавнуна фэ хад лмэшруӻ.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

Nortaneous wrote:Non-Russian Slavic conventions are generally not adopted outside Slavic.
Well, this is what this topic is here for, isn't it? To experiment with different silly, unsuitable and not commonly used writing systems and conventions.

Anyway, have some Yoruba:
/m n~m̩~ɱ̩~n̩~ɲ̩~ŋ̩~ŋ̩ᵐ/ <м н м~н>
/b t d ɟ k g k͡p g͡b/ <б т д ч к г кп гб>
/f s ʃ h/ <ф с ш х>
/l ɾ/ <л р>
/j w/ <й в>
/i e ɛ a ɔ o u/ <и е э а о ё у>
/ĩ ɛ̃ ɔ̃~ã ũ/ <ин ен ан ун>
/a˥ a˧ a˩/ <аь а аъ>

/g͡bog͡bo e˩ni˩jã˩ ni a bi˥ ni˥ o˩mi˩niɾa; iji˩ a˩ti ɛ˩tɔ˥ kɔ˩ɔ˩kã si˩ dɔ˥g͡ba. Wɔ̃˥ ni˥ ɛ˩bũ˩ ti la˩a˥ka˩je˩ a˩ti ti ɛ˩ɾi˥-ɔkã˩, o˥ si˩ jɛ ki˥ wɔ̃ o˥ ma˥a hu˩wa˩ si˥ aɾa wɔ̃ gɛ˥gɛ˥ bi˥ ɔmɔ i˩ja˥./

<гбёгбё еъниъйанъ ни а биь ниь ёъмиънира; ийиъ аъти эътоь коъоъкан сиъ доьгба. Вонь ниь эъбунъ ти лаъаькаъйеъ аъти ти эъриь-оканъ, ёь сиъ йэ киь вон ёь маьа хуъваъ сиь ара вон гэьгэь биь омо иъйаь.>

And another romanisation on Moroccan Arabic:

/p b t tˤ d dˤ k g q ʔ/ <p b t th d dt k ck g>
/f v fˤ s sˤ z zˤ ʃ ʒ χ ʁ ħ ʕ h/ <f w ff s sz z zs sch j ch r hh rh h>
/m mˤ n l lˤ ɾ ɾˤ j w/ <m mb n l ll rr rr i ou>
/a i u/ <a~u~o e~i~y au~ou~oo>
/ə/ <ä>

/qərərna ntˤərʒmuha ħitˤ bə ʒənb gaʕ lfawajd li ʕənd muwsuʕa bə nisbatˤ tˤtˤəʕlim, had lmuwsuʕa bə sˤəftˤha məʃruka wasila sˤħiħa lə ħifadˤ ʕla tˤaqaftˤ lməɣrib. mərħba bikum ila bɣitu tˤʕawnuna fə had lməʃruʕ./

<ckärrärrno nthärrjmooho hheth bä jänb garh lfuouaid le rhänd mauousoorhu bä nysboth tthärhlem, hud lmauousoorhu bä szäfthha mäschrruko ouasila szhhyhhu lä hhifodt rhla thackufth lmärrrib. märrhhbo bekoum elo brytau thrhaounoono fä hud lmäschrrourh.>

Post Reply