Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Natlang time:

/m n ŋ/
/p b t d t͡ʃ d͡ʒ k g/
/f v s z ʃ ʒ χ ɦ/
/ʋ l r ɹ j/

/ɪ i iː ʏ y yː u uː/
/ɛ~ə ɛː eː œː øː ɔ ɔː oː/
/ɑ aː/
/iʊ̯ yʊ̯ uɪ̯/
/ɛɪ̯ eːʊ̯ ʌʏ̯ ɔɪ̯ oːɪ̯/
/ɑɪ̯ ɑʊ̯ aːɪ̯/
/ɛ/ occurs almost exclusively in stressed syllables and /ə/ almost exclusively in unstressed ones.
Most long vowels are pronounced as slightly centralising diphthongs.
/d͡ʒ g ʒ ɹ iː yː uː ɛː œː ɔː/ occur mostly in loanwords but are phonemic nonetheless.
If ə is followed by another vowel, an epenthetic [n] is inserted in between.
Stress is contrastive.

/'χɪstərə 'ɦoːrdə ɪk dɑt mən 'ɑʊdərs ɔp ən kɹuːz 'zɑʊdə χaːn naːr eːn ɔf 'ɑndər vɛr lɑnt. ət ʋɑs ɔp ən 'feːʃə ɛn ɑl mən 'vrində 'ʋaːrə ər'bɛɪ ɛn zə 'deːdə ər heːl ɛrχ 'χiχələχ 'oːvər dʏs ɪk lip ɛχt roːt vɑn 'ʒɛːnə. ɪn 'idər χə'vɑl kɑn ik ɑls zə ʋɛχ zɛɪn 'lɛkər onχə'stoːrt 'geːmə ɛn ʃɪps 'eːtə 'zɔndər dɑt ze χaːn 'zøːrə dɑt ɪk ɔp mən χə'ʋɪχt mut 'lɛtə ɛn 'bʌʏtə mɛt mən 'vrində mut χan 'speːlə. ɪk eːt toχ 'lɛkər ʋɑt ɪk ʋɪl ɛn 'mɛɪdə moːχə oːk χə'ʋoːn 'vidioːgeːms 'speːlə. 'stɛlət͡ʃə 'ɑʊə 'zɛɪkərts./
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

Lemme guess - it's some Flemish dialect?
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Travis B. wrote:Lemme guess - it's some Flemish dialect?
Most Flemish dialects retain the x/ɣ distinction. This is mostly my idiolect.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

Haplogy wrote:
Travis B. wrote:Lemme guess - it's some Flemish dialect?
Most Flemish dialects retain the x/ɣ distinction. This is mostly my idiolect.
You're right - I missed that; I was basing it based on the retaining of initial /f/ and /s/ voicing (it wasn't clear from what you wrote, at a glance, as to whether f/v and s/z were actual phonemic distinctions).
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

Dē Graut Bʉr
Avisaru
Avisaru
Posts: 593
Joined: Sun Jul 07, 2013 3:03 pm
Location: Nijmegen, Netherlands

Re: Romanization challenge thread

Post by Dē Graut Bʉr »

Travis B. wrote:
Haplogy wrote:
Travis B. wrote:Lemme guess - it's some Flemish dialect?
Most Flemish dialects retain the x/ɣ distinction. This is mostly my idiolect.
You're right - I missed that; I was basing it based on the retaining of initial /f/ and /s/ voicing (it wasn't clear from what you wrote, at a glance, as to whether f/v and s/z were actual phonemic distinctions).
The distinction between f/v and s/z is very marginal. There are a few minimal pairs (Fin "finn" versus vin "fin", saai "boring" versus zaai "(I) sow"), but those are very rare.

Haplogy, may I ask you where you're from?

Zju
Lebom
Lebom
Posts: 243
Joined: Tue May 08, 2012 11:10 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Zju »

Attempt at PIE orthography:

/*m *n/ <m n>
/*p *t *ḱ *k *kʷ/ <p t c k kw>
/(*b) *d *ǵ *g *gʷ/ <b' d' j' g' gw'>
/*bʰ *dʰ *ǵʰ *gʰ *gʷʰ/ <b d j g gw>
/*s *h₁ *h₂ *h₃/ <s h x x'>
/*r *l/ <r l>
/*y *w/ <i u>
/*i *u *e *o *eː *oː (*a)/ <i u e o ē ō a>
Here <'> merely indicates markedness.

Schleicher's fable as per Byrd:

Xóuis hécuōskwe

Xáuei hiosméi xulhnáx ne hest, so hécuoms d'erct. So gw'rhum uójom uejed'; so mej'xm bórom; so djémonm xṓcu bered'. Xóuis hékwoibios ueuked': “Djémonm spéciox hécuomskwe xáj'eti, cēr moi agnutor”. Hécuōs tu ueukond': “Cludí, xouei! Tod spéciomes, nsmei agnutór cēr: Djémō, pótis, sē xáuies xulhnáx gwérmom uéstrom uept, xáuibios tu xulhnáx ne hesti.” Tod cecluuṓs xóuis xaj'róm bug'ed'.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

you are like a little baby. watch this

XO̲WA HYUSMA̲ XWL̥HNO̲X NE̲ HE̲ST, SU̲ HE̲CWUMs DERCT. SU̲ QRXẂ̲M WU̲JUM WEJED; SU̲ ME̲₭XM B́U̲RUM; SU̲ D́JE̲MUNM XÚ̲CẂ B́ERED. XU̲WIs HE̲CUYB́YUs WEWCED: “D́JE̲MUNM SPE̲CYUX HE̲CWUMs-CE XO̲₭ETI, CÉR MUY UȻNẂTUR”. HE̲CWÚs TẂ WEWCUND: “CLẂD́I̲, XUWA! TU̲D SPE̲CYUMEs, NSMA̲ UȻNẂTU̲R CÉR: D́JE̲MÚ, PU̲TIS, SÉ XO̲WYEs XWLHNO̲X ꝀE̲RMUM WE̲STRUM WEPT, XO̲WIB́YUs TẂ XWLHNO̲X NE̲ HESTI. TU̲D CECLẂWÚ̲s XU̲WIs XU₭RU̲M B́UǴED.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/zjɑɴ/

(I know this is a repeat, but I wonder how people would now create orthographies for it, with a full explanation of its phonology.

Consonants

/m n ɳ ɲ ŋ ŋʷ ɴ/
/mb nd ɲɟ ŋg ŋgʷ/
/b d ɟ g gʷ/
/p t c k kʷ q qʷ ʔ/
/pʰ tʰ cʰ kʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/
/mbʐ mbʑ ndz ɳdʐ ɲdʑ/
/bʐ bʑ dz dʐ dʑ/
/pʂ pɕ ts tʂ tɕ/
/pʂʰ pɕʰ tsʰ tʂʰ tɕʰ/
/z ʐ ʑ/
/ʍ s ʂ ɕ ɬ ç h/
/ɻ l/
/ɻ̥/
/w j/

Non-Pharyngealized Monophthongs

/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/ɛ/
/a ɑ/

Non-Pharyngealized Diphthongs

/ie yø ɯɤ uo/

Pharyngealized Monophthongs

/eˤ øˤ ɤˤ oˤ/
/ɛˤ œˤ ʌˤ ɔˤ/
/æˤ/
/ɑˤ/

Pharyngealized Diphthongs

/iɛˤ yœˤ ɯʌˤ uɔˤ/

Phonotactics

Morphemes behave as independent monosyllabic phonetic units, even if they may be analyzed as forming larger words.

Syllables have the general structure C(j)V{∅ ʔ w j ɴ ɻ h}.

/ɴ/ cannot be found in an onset.

/ʔ/ cannot precede /j/.

Onsets containing Cj cannot precede /ie yø ɯɤ uo iɛˤ yœˤ ɯʌˤ uɔˤ/.

/w/ cannot be preceded by /i y e ø ɛ a ie yø eˤ øˤ ɛˤ œˤ æˤ iɛˤ yœˤ/.

/j ɻ/ cannot be preceded by /ɯ u ɤ o a ɑ ɯɤ uo ɤˤ oˤ ʌˤ ɔˤ ɑˤ ɯʌˤ uɔˤ/.

/h/ cannot be preceded by /ɑ ɤ ɯ ɯɤ ʌˤ ɤˤ ɯʌˤ/.

/q qʷ qʰ qʷʰ/ cannot precede /i e ie eˤ ɛˤ iɛˤ ɯ ɤ ɯɤ ɤˤ ʌˤ ɯʌˤ j/.

/ʍ ɻ l ɬ ç h/ cannot precede /j/,

/ŋʷ ŋgʷ gʷ kʷ kʷʰ qʷ qʷʰ/ cannot precede /j/.

/ɲ ɲɟ ɟ c cʰ/ cannot precede /j/.

Examples

/woɴ zɛʔ jɛ na tsʰyj tɕɑw ta jɤʔ huo ɳe ʂah jɛ tsʰyj tɕʰɑʔ na tsa jo/

/moh jɛ ʍej huo ko qa pʰjɤw ʂɛj si jo ɬœˤʔ ɳeh jo kjoh kɑ jɛ/

/ndzɯɴ ŋgjɔˤ ɲɟɛʔ bʐɤʔ tɕuɴ tʰe mi ɟoˤɴ ʍuoʔ qʷʰɛɻ jɑɴ jɛ na qɑw dʐuʔ pʰjɤw jɛ/

/bjoɴ kɑ ŋgjɔˤ jɛ ta tʰe mi qʷoʔ kʰje ŋgjɔˤ løʔ ɕow jɛ na qɑw dziej jɛ/

/kjoh kɑ jɛ ta huo joʔ bøʔ na tsʰyj bja jɛ na tsa jo jo na tsʰyj ɳdʐɑɴ jɛ/

/cuh kɑ ŋgjaʔ ŋguh tʰjɤʔ huo pʂø mbjɛh dʑɛɴ tsʰɛj ŋjiɴ pʰjɤw jɛ na tsʰyj ɕow jɛ/
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m n ɳ ɲ ŋ ŋʷ/ <m n nr ny ng ngw>
/mb nd ɲɟ ŋg ŋgʷ/ <mb nd nj mg mgw>
/b d ɟ g gʷ/ <b d j g gw>
/p t c k kʷ q qʷ ʔ/ <p t c k kw q qw>
/pʰ tʰ cʰ kʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/ <hp ht hc hk hkw hq hqw>
/mbʐ mbʑ ndz ɳdʐ ɲdʑ/ <mbr mby ndz ndr nzh>
/bʐ bʑ dz dʐ dʑ/ <br by dz dr zh>
/pʂ pɕ ts tʂ tɕ/ <pr py ts tr ch>
/pʂʰ pɕʰ tsʰ tʂʰ tɕʰ/ <hpr hpy hts htr hch>
/z ʐ ʑ/ <z zh zy>
/ʍ s ʂ ɕ ɬ ç h/ <hw s sh sy hl hy h>
/ɻ l/ <r l>
/ɻ̥/ <hr>
/w j/ <w y>

Non-Pharyngealized Monophthongs

/i y ɯ u/ <i ud ig u>
/e ø ɤ o/ <e od eg o>
/ɛ/ <ad>
/a ɑ/ <a ag>

Non-Pharyngealized Diphthongs

/ie yø ɯɤ uo/ <ei oud eig uo>

Pharyngealized Monophthongs
<-v>

-/∅ ʔ w j ɴ ɻ h}/ <0 -t/-k w y n(g) r -s/-sh>

Wong zat yad na htsuy chaw ta yek huo nre shas yad htsuy hchak na tsa yo.
Mos yad hwey huo ko qa hpyew shay si yo hlotv nres yo kyos kag yad.
Ndzing mgyov njat brek chung hte mi jungv hwuok hqwer yang yad na qaw druk hpyew yad.
Byong kag mgyov yad ta hte mi qwok hkye mgyov lot syow yad na qaw dziey yad.
Kyos kag yad ta huo yok bot na htsuy bya yad na tsa yo yo na htsuy ndrang yad.
Cus kag mgyak mgus htyek huo prod mbyash zhan htsay ngyin hpyew yad na htsuy show yad.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/zjɑɴ/

(I know this is a repeat, but I wonder how people would now create orthographies for it, with a full explanation of its phonology.

Consonants

/m n ɳ ɲ ŋ ŋʷ ɴ/ m n nr nh ng ngw -m/-n/-ng*
/mb nd ɲɟ ŋg ŋgʷ/ mb nd nj ngg nggw
/b d ɟ g gʷ/ b d j g gw
/p t c k kʷ q qʷ ʔ/ p t c k kw q qw 0/-p/-t/-k*
/pʰ tʰ cʰ kʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/ hp ht hc hk hkw hq hqw
/mbʐ mbʑ ndz ɳdʐ ɲdʑ/ mbzr mbzh ndz ndzr ndzh
/bʐ bʑ dz dʐ dʑ/ bzr bzh dz dzr dzh
/pʂ pɕ ts tʂ tɕ/ psr psh ts tsr tsh
/pʂʰ pɕʰ tsʰ tʂʰ tɕʰ/ hpsr hpsh hts htsr htsh
/z ʐ ʑ/ z zr zh
/ʍ s ʂ ɕ ɬ ç h/ hw s sr sh hl hy h/-h/-s*
/ɻ l/ r l
/ɻ̥/ hr
/w j/ w y

* Note:

p, m, h after: /a/.

t, n, s after: /i y e ø ɛ ie yø eˤ øˤ ɛˤ œˤ æˤ iɛˤ yœˤ/.

k, ng, h after: /ɯ u ɤ o ɑ ɯɤ uo ɤˤ oˤ ʌˤ ɔˤ ɑˤ ɯʌˤ uɔˤ/.

In open syllables:

i after /y ø ɛ yø øˤ œˤ æˤ yœˤ/.

u after /ɯ ɤ ɑ ɯɤ ɤˤ ʌˤ ɯʌˤ/.

Non-Pharyngealized Monophthongs

/i y ɯ u/ i u i u
/e ø ɤ o/ e o e o
/ɛ/ a
/a ɑ/ a a

Non-Pharyngealized Diphthongs

/ie yø ɯɤ uo/ ie uo ie uo

Pharyngealized Monophthongs

/eˤ øˤ ɤˤ oˤ/ ia ua ia ua
/ɛˤ œˤ ʌˤ ɔˤ/ ea oa ea oa
/æˤ/ aa
/ɑˤ/ aa

Pharyngealized Diphthongs

/iɛˤ yœˤ ɯʌˤ uɔˤ/ iea uoa iea uoa

Note

Examples

/woɴ zɛʔ jɛ na tsʰyj tɕɑw ta jɤʔ huo ɳe ʂah jɛ tsʰyj tɕʰɑʔ na tsa jo/
Wong zat yai na htsuy tshaw ta yek huo nre srah yai htsuy htshak na tsa yo.

/moh jɛ ʍej huo ko qa pʰjɤw ʂɛj si jo ɬœˤʔ ɳeh jo kjoh kɑ jɛ/
Moh yai hwey huo ko qa hpyew sray si yo hloat nres yo kyoh kau yai.

/ndzɯɴ ŋgjɔˤ ɲɟɛʔ bʐɤʔ tɕuɴ tʰe mi ɟoˤɴ ʍuoʔ qʷʰɛɻ jɑɴ jɛ na qɑw dʐuʔ pʰjɤw jɛ/
Ndzing nggyoa njet bzrek tshung hte mi juang hwuok hqwar yang yai na qaw dzruk hpyew yai.

/bjoɴ kɑ ŋgjɔˤ jɛ ta tʰe mi qʷoʔ kʰje ŋgjɔˤ løʔ ɕow jɛ na qɑw dziej jɛ/
Byong kau nggyoa yai ta hte mi qwok hkye nggyoa lot show yai na qaw dziey yai.

/kjoh kɑ jɛ ta huo joʔ bøʔ na tsʰyj bja jɛ na tsa jo jo na tsʰyj ɳdʐɑɴ jɛ/
Kyoh kau yai ta huo yok bot na htsuy bya yai na tsa yo yo na htsuy ndzrang yai.

/cuh kɑ ŋgjaʔ ŋguh tʰjɤʔ huo pʂø mbjɛh dʑɛɴ tsʰɛj ŋjiɴ pʰjɤw jɛ na tsʰyj ɕow jɛ/
Cuh kau nggyap ngguh htyek huo psroi mbyas dzhan htsay ngyin hpyew yai na htsuy show yai.
Last edited by Travis B. on Tue Feb 27, 2018 8:39 pm, edited 1 time in total.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

Using a slightly different analysis -syllable final /ʔ ɴ h/ is /p t k m n ŋ s h/. For the sake of summary, all prenasalised consonants, diphthongs and affricates are treated as made up of their constituent sounds. Also, judging from your grammar I think you mean /kɑw pʂøt/ instead of /kɑ pʂø/.

Zjaŋ

/p b t d c ɟ k ɡ qʰ ʔ/ <p b t d ť ď k g q ɂ>
/m n ɲ ŋ ŋʷ/ <m n nr ň ŋ>
/s z ɬ ʂ ʐ ɕ ʑ ç h/ <s z ḷ sṛ zr š ž x h>
/ʍ w ɻ̥ ɻ j/ <ẉ w ṛ r j>
/l/ <l>
/ʰ ʷ/ <h v>

/i y ɯ u/ <i u i u>
/e eˤ ø øˤ ɤ ɤˤ o oˤ/ <e ḛ o o̰ e ḛ o o̰>
/ɛ ɛˤ œˤ ʌˤ ɔˤ/ <ea ḛa o̰a ḛa o̰a>
/æˤ/ <a̰>
/a ɑ ɑˤ/ <a a a̰>

/yj/ <y>

Woŋ zeat jea na tshy tšhaw ta jek huo nre sṛah jea tshy tšhak na tsa yo.
Moh jea ẉej huo ko qa phjew sṛej si jo ḷo̰at nres jo kjoh kaw jea.
Ndziŋ ŋgjo̰a ňďeat bzrek tšuŋ the mi ďo̰ŋ ẉuok qhvear jaŋ yea na qaw dzruk phjew yea.
Bjoŋ kaw ŋgjo̰a ta the mi qvok khje ŋgjo̰a lot šow jea na qaw dziej jea.
Kjoh kaw jea ta huo jok bot na tshy bja jea na tsa jo jo na tshy nrdzraŋ jea.
Ťuh kaw ŋgjap ŋguh thjek huo psṛot mbjes džean ŋjin phjew jea na tshy šow jea.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

mèþru wrote:Also, judging from your grammar I think you mean /kɑw pʂøt/ instead of /kɑ pʂø/.
I mean /kɑ pʂø/ - /kɑ pʂø/ comes from /kɑw pʂøt/, but certain common words went irregular reduction so that their vowel's quality is no longer predictable due to the loss of final consonants.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

/zjɑɴ/

Here is a somewhat nicer orthography than my previous ones, but which is designed on the same principles:

Consonants

/m n ɳ ɲ ŋ ŋʷ ɴ/ m n nr ń ŋ ŋw -m/-n/-ŋ*
/mb nd ɲɟ ŋg ŋgʷ/ mb nd ńj ŋg ŋgw
/b d ɟ g gʷ/ b d j g gw
/p t c k kʷ q qʷ ʔ/ p t c k kw q qw 0/-p/-t/-k*
/pʰ tʰ cʰ kʰ kʷʰ qʰ qʷʰ/ ph th ch kh kwh qh qwh
/mbʐ mbʑ ndz ɳdʐ ɲdʑ/ mbr mbź ndz ndr ndź
/bʐ bʑ dz dʐ dʑ/ br bź dz dr dź
/pʂ pɕ ts tʂ tɕ/ pr pś ts tr tś
/pʂʰ pɕʰ tsʰ tʂʰ tɕʰ/ prh pśh tsh trh tśh
/z ʐ ʑ/ z zr ź
/ʍ s ʂ ɕ ɬ ç h/ hw s sr ś hl hy h/-h/-s*
/ɻ l/ r l
/ɻ̥/ hr
/w j/ w y

* Note:

p, m, h after: /a/.

t, n, s after: /i y e ø ɛ ie yø eˤ øˤ ɛˤ œˤ æˤ iɛˤ yœˤ/.

k, ŋ, h after: /ɯ u ɤ o ɑ ɯɤ uo ɤˤ oˤ ʌˤ ɔˤ ɑˤ ɯʌˤ uɔˤ/.

In open syllables:

i after /y ø ɛ yø øˤ œˤ æˤ yœˤ/.

u after /ɯ ɤ ɑ ɯɤ ɤˤ ʌˤ ɯʌˤ/.

Non-Pharyngealized Monophthongs

/i y ɯ u/ i u i u
/e ø ɤ o/ e o e o
/ɛ/ a
/a ɑ/ a a

Non-Pharyngealized Diphthongs

/ie yø ɯɤ uo/ ie uo ie uo

Pharyngealized Monophthongs

/eˤ øˤ ɤˤ oˤ/ î û î û
/ɛˤ œˤ ʌˤ ɔˤ/ ê ô ê ô
/æˤ/ â
/ɑˤ/ â

Pharyngealized Diphthongs

/iɛˤ yœˤ ɯʌˤ uɔˤ/ îe ûo îe ûo

Note

Examples

/woɴ zɛʔ jɛ na tsʰyj tɕɑw ta jɤʔ huo ɳe ʂah jɛ tsʰyj tɕʰɑʔ na tsa jo/
Woŋ zat yai na tshuy tśaw ta yek huo nre srah yai tshuy tśhak na tsa yo.

/moh jɛ ʍej huo ko qa pʰjɤw ʂɛj si jo ɬœˤʔ ɳeh jo kjoh kɑ jɛ/
Moh yai hwey huo ko qa phyew sray si yo hlôt nres yo kyoh kau yai.

/ndzɯɴ ŋgjɔˤ ɲɟɛʔ bʐɤʔ tɕuɴ tʰe mi ɟoˤɴ ʍuoʔ qʷʰɛɻ jɑɴ jɛ na qɑw dʐuʔ pʰjɤw jɛ/
Ndzing ŋgyô ńjet brek tśuŋ the mi jûŋ hwuok qwhar yaŋ yai na qaw druk phyew yai.

/bjoɴ kɑ ŋgjɔˤ jɛ ta tʰe mi qʷoʔ kʰje ŋgjɔˤ løʔ ɕow jɛ na qɑw dziej jɛ/
Byoŋ kau ŋgyô yai ta the mi qwok khye ŋgyô lot śow yai na qaw dziey yai.

/kjoh kɑ jɛ ta huo joʔ bøʔ na tsʰyj bja jɛ na tsa jo jo na tsʰyj ɳdʐɑɴ jɛ/
Kyoh kau yai ta huo yok bot na tshuy bya yai na tsa yo you na tshuy ndraŋ yai.

/cuh kɑ ŋgjaʔ ŋguh tʰjɤʔ huo pʂø mbjɛh dʑɛɴ tsʰɛj ŋjiɴ pʰjɤw jɛ na tsʰyj ɕow jɛ/
Cuh kau ŋgyap ŋguh thyek huo proi mbyas dźan tshay ŋyin phyew yai na tshuy śow yai.
Last edited by Travis B. on Tue Feb 27, 2018 11:17 pm, edited 2 times in total.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

I am almost thinking of using the above orthography as being the direct transliteration of the native script the language is written in, with the script having been created for a language where all the coda-reduction had not taken place in. The orthography I have been currently using is too close to the actual realization of the language, in that it represents the codas as having been reduced. Note that this may have some consequences like p and m being used in places where they wouldn't be when exactly following the principles of this orthography, due to those sounds having been found in older forms of the language.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

Zju
Lebom
Lebom
Posts: 243
Joined: Tue May 08, 2012 11:10 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Zju »

Nortaneous wrote:you are like a little baby. watch this

XO̲WA HYUSMA̲ XWL̥HNO̲X NE̲ HE̲ST, SU̲ HE̲CWUMs DERCT. SU̲ QRXẂ̲M WU̲JUM WEJED; SU̲ ME̲₭XM B́U̲RUM; SU̲ D́JE̲MUNM XÚ̲CẂ B́ERED. XU̲WIs HE̲CUYB́YUs WEWCED: “D́JE̲MUNM SPE̲CYUX HE̲CWUMs-CE XO̲₭ETI, CÉR MUY UȻNẂTUR”. HE̲CWÚs TẂ WEWCUND: “CLẂD́I̲, XUWA! TU̲D SPE̲CYUMEs, NSMA̲ UȻNẂTU̲R CÉR: D́JE̲MÚ, PU̲TIS, SÉ XO̲WYEs XWLHNO̲X ꝀE̲RMUM WE̲STRUM WEPT, XO̲WIB́YUs TẂ XWLHNO̲X NE̲ HESTI. TU̲D CECLẂWÚ̲s XU̲WIs XU₭RU̲M B́UǴED.
Meh, needs more caps.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

Zju wrote:
Nortaneous wrote:you are like a little baby. watch this

XO̲WA HYUSMA̲ XWL̥HNO̲X NE̲ HE̲ST, SU̲ HE̲CWUMs DERCT. SU̲ QRXẂ̲M WU̲JUM WEJED; SU̲ ME̲₭XM B́U̲RUM; SU̲ D́JE̲MUNM XÚ̲CẂ B́ERED. XU̲WIs HE̲CUYB́YUs WEWCED: “D́JE̲MUNM SPE̲CYUX HE̲CWUMs-CE XO̲₭ETI, CÉR MUY UȻNẂTUR”. HE̲CWÚs TẂ WEWCUND: “CLẂD́I̲, XUWA! TU̲D SPE̲CYUMEs, NSMA̲ UȻNẂTU̲R CÉR: D́JE̲MÚ, PU̲TIS, SÉ XO̲WYEs XWLHNO̲X ꝀE̲RMUM WE̲STRUM WEPT, XO̲WIB́YUs TẂ XWLHNO̲X NE̲ HESTI. TU̲D CECLẂWÚ̲s XU̲WIs XU₭RU̲M B́UǴED.
Meh, needs more caps.
Needs more slashes too.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

PIE

/m n/<m n>
/p bʱ t d dʱ k ɡ ɡʱ q ɢ ɢʱ qʷ ɢʷ/ <p b t d d' k g g' q q̇ q̇' qv q̇v q̇'v>
/s x χ ʁʷ/ <s x h hw>
/r l/ <r l>
/i u e o eː oː a/ <i u e o ee oo a>
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Toda

/p t t̠s̠ t̠ ʈ tʃ k/
/b d d̠z̠ d̠ ɖ dʒ g/
/f θ s s̠ ʂ ʃ x/
/ʒ ʐ/
/ɬ̪ l̪ ꞎ ɭ/
/r r̠ ɽ/
/m n ɳ/
/j w/
Most consonants can occur palatalized.

/a e ø o i y ɨ u/
/aː æː øː oː iː yː ɨː uː/

poɳʲupʲxas̠ ɨd̠pum, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm biːt oːꞎ aːt̠s̠ wɨɖi. a kas̠k, eːfaxm, poɖ xuɖʲtʃɨti. i mun noːʈʂ, piːʂk oːj, poɳʲ oːj, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm, tam biːʂk foɳʲ ofod̠ʲn, a mun noːʈk fiːt fok, a kas̠k at̠ uptʃʃ fiːu ɨd̠ti. nɨʐmuʈxas̠ ɨd̠t, aj oːꞎ aːt̠s̠, wɨd̠ xas̠, mɨn otʃ, nɨʐ xud̠ʲ sarʲk nɨdsɨtʃi. il xøːɖ oːj, a mun noːʈk fiːt oːꞎaːm, i mun noːʈk, it̠ unpʲ iloθ, kaf mar̠θ fiːp ɨɽtk, a kas̠ xɨɖk, nɨʐ xud̠ʲ fɨt̠ fiː focu ɨd̠ti. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg.

it̠ fodp pok, was̠koɳcxwɨːʈʂ, kud̠ʲk mytʃfoj ar̠ it̠ eːts fods, ekaɽ, maɖk ɨʈs foʈsɨŋ. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg. aːnk fiː nwɨːʈʲŋ, aj ar̠, aθiːθon, poːjk mytʃfoj wɨɖ oːjtʃɨŋ.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p t t̠s̠ t̠ ʈ tʃ k/ <p th ç t tr/rt gh c>
/b d d̠z̠ d̠ ɖ dʒ g/ <b dh z d dr/rd j g>
/f θ s s̠ ʂ ʃ x/ <f x s sç sr/rs si/is ch>
/ʒ ʐ/ <j sh>
/ɬ̪ l̪ ꞎ ɭ/ <lh l ll ĺ>
/r r̠ ɽ/ <rh rr r>
/m n ɳ/ <m n nh>
/j w/ <i w>
Most consonants can occur palatalized. <y>

/a e ø o i y ɨ u/ <a e oe o i oi u w> + acute

It fodp poc, waçconhïcchwérts, cwdyc moighfoï arr it áeç fods, aecar, mardc urts fortsung. Ísy oerdxng, arr chónhofurng, ánc fí nwútryng, ai arr, axíxon, póic moighfoï wurd óighung.

Mun ogh, nush chwdy sarhyc nudsughi. Il choírd oí, a mwn nórtc fít óllám, i mwn nórtc, it wnpy ilox, caf marrx fíp urtc, a kasç churdc, nush chwdy fut fí foghw udthi. Ísy oerdxng, arr chónhofurng.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/p t t̠s̠ t̠ ʈ tʃ k/ <p t ts t́ ṭ c k>
/b d d̠z̠ d̠ ɖ dʒ g/ <b d dz d́ ḍ j g>
/f θ s s̠ ʂ ʃ x/ <f θ s ś ṣ š h>
/ʒ ʐ/ <ž ẓ>
/ɬ̪ l̪ ꞎ ɭ/ <ł l ł̣ ḷ>
/r r̠ ɽ/ <r ŕ ṛ>
/m n ɳ ŋ/ <m n ṇ ṅ>
/j w/ <y w>
Most consonants can occur palatalized. <Cʸ>

/a e ø o i y ɨ u/ <a e ö o i ü ě u>
/aː æː øː oː iː yː ɨː uː/ <a· e· ö· o· i· ü· ě· u·>

poɳʲupʲxas̠ ɨd̠pum, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm biːt oːꞎ aːt̠s̠ wɨɖi. a kas̠k, eːfaxm, poɖ xuɖʲtʃɨti. i mun noːʈʂ, piːʂk oːj, poɳʲ oːj, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm, tam biːʂk foɳʲ ofod̠ʲn, a mun noːʈk fiːt fok, a kas̠k at̠ uptʃʃ fiːu ɨd̠ti. nɨʐmuʈxas̠ ɨd̠t, aj oːꞎ aːt̠s̠, wɨd̠ xas̠, mɨn otʃ, nɨʐ xud̠ʲ sarʲk nɨdsɨtʃi. il xøːɖ oːj, a mun noːʈk fiːt oːꞎaːm, i mun noːʈk, it̠ unpʲ iloθ, kaf mar̠θ fiːp ɨɽtk, a kas̠ xɨɖk, nɨʐ xud̠ʲ fɨt̠ fiː fotʃu ɨd̠ti. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg.
it̠ fodp pok, was̠koɳcxwɨːʈʂ, kud̠ʲk mytʃfoj ar̠ it̠ eːts fods, ekaɽ, maɖk ɨʈs foʈsɨŋ. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg. aːnk fiː nwɨːʈʲŋ, aj ar̠, aθiːθon, poːjk mytʃfoj wɨɖ oːjtʃɨŋ.

poṇʸupʸhaś ěd́pum, kö·ḍ o·yfoy o·ł̣a·m bi·t o·ł̣ a·ts wěḍi. a kaśk, e·fahm, poḍ huḍʸcěti. i mun no·ṭṣ, pi·ṣk o·y, poṇʸ o·y, kö·ḍ o·yfoy o·ł̣a·m, tam bi·ṣk foṇʸ ofod́ʸn, a mun no·ṭk fi·t fok, a kaśk at́ upcš fi·u ěd́ti. něẓmuṭhaś ěd́t, ay o·ł̣ a·ts, wěd́ haś, měn oc, něẓ hud́ʸ sarʸk nědsěci. il hö·ḍ o·y, a mun no·ṭk fi·t o·ł̣a·m, i mun no·ṭk, it́ unpʸ iloθ, kaf maŕθ fi·p ěṛtk, a kaś hěḍk, něẓ hud́ʸ fět́ fi· focu ěd́ti. i·sʸ öḍθṅ, aŕ ho·ṇofěṇg.
it́ fodp pok, waśkoṇchwě·ṭṣ, kud́ʸk mücfoy aŕ it́ e·ts fods, ekaṛ, maḍk ěṭs foṭsěṅ. i·sʸ öḍθṅ, aŕ ho·ṇofěṇg. a·nk fi· nwě·ṭʸṅ, ay aŕ, aθi·θon, po·yk mücfoy wěḍ o·ycěṅ.


or

/p t t̠s̠ t̠ ʈ tʃ k/ <p t ts t´ ch´ ch k>
/b d d̠z̠ d̠ ɖ dʒ g/ <b d dz d´ dzh´ dzh g>
/f θ s s̠ ʂ ʃ x/ <f th s s´ sh´ sh kh>
/ʒ ʐ/ <zh zh´>
/ɬ̪ l̪ ꞎ ɭ/ <lh l lh´ l´>
/r r̠ ɽ/ <r r´ rh>
/m n ɳ ŋ/ <m n n´ ng>
/j w/ <y w>
Most consonants can occur palatalized. <'>

/a e ø o i y ɨ u/ <a e oe o i ui y u>
/aː æː øː oː iː yː ɨː uː/ <aa ee ooe oo ii uui yy uu>

poɳʲupʲxas̠ ɨd̠pum, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm biːt oːꞎ aːt̠s̠ wɨɖi. a kas̠k, eːfaxm, poɖ xuɖʲtʃɨti. i mun noːʈʂ, piːʂk oːj, poɳʲ oːj, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm, tam biːʂk foɳʲ ofod̠ʲn, a mun noːʈk fiːt fok, a kas̠k at̠ uptʃʃ fiːu ɨd̠ti. nɨʐmuʈxas̠ ɨd̠t, aj oːꞎ aːt̠s̠, wɨd̠ xas̠, mɨn otʃ, nɨʐ xud̠ʲ sarʲk nɨdsɨtʃi. il xøːɖ oːj, a mun noːʈk fiːt oːꞎaːm, i mun noːʈk, it̠ unpʲ iloθ, kaf mar̠θ fiːp ɨɽtk, a kas̠ xɨɖk, nɨʐ xud̠ʲ fɨt̠ fiː focu ɨd̠ti. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg.
it̠ fodp pok, was̠koɳcxwɨːʈʂ, kud̠ʲk mytʃfoj ar̠ it̠ eːts fods, ekaɽ, maɖk ɨʈs foʈsɨŋ. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg. aːnk fiː nwɨːʈʲŋ, aj ar̠, aθiːθon, poːjk mytʃfoj wɨɖ oːjtʃɨŋ.

Pon"up'khas´ yd´pum, kooedzh´ ooyfoy oolh´aam biit oolh´ aats wydzh´i. A kas´k, eefakhm, podzh´ khudzh"chyti. I mun nooch´sh, piishk ooy, pon" ooy, kooedzh´ ooyfoy oolh´aam, tam biishk fon" ofod"n, a mun nooch´k fiit fok, a kas´k at´ upchsh´ fiiu yd´ti. Nyzh´much´khas´ yd´t, ay oolh´ aats, wyd´ khas´, myn och, nyzh´ khud" sar'k nydsychi. Il khooedzh´ ooy, a mun nooch´k fiit oolh´aam, i mun nooch´k, it´ unp' iloth, kaf mar´th fiip yrhtk, a kas´ khydzh´k, nyzh´ khud" fyt´ fii fochu yd´ti. Iis' oedzh´thng, ar´ khoon´ofyn´g.
It´ fodp pok, was´kon´chkhwych´sh, kud"k muichfoy ar´ it´ eets fods, ekarh, madzh´k ych´s foch´syng. Iis' oedzh´thng, ar´ khoon´ofyn´g. Aank fii nwych"ng, ay ar´, athiithon, pooyk muichfoy wydzh´ ooychyng.


this would be a thousand times better in cyrillic than in any other script

EDIT: /p t t̠s̠ t̠ ʈ tʃ k/ <п т ц тъ чъ ч к>
/b d d̠z̠ d̠ ɖ dʒ g/ <б д дз дъ џъ џ г>
/f θ s s̠ ʂ ʃ x/ <ф ҭ с съ шъ ш х>
/ʒ ʐ/ <ж жъ>
/ɬ̪ l̪ ꞎ ɭ/ <ԓ л ԓъ лъ>
/r r̠ ɽ/ <р ръ ҏ>
/m n ɳ ŋ/ <м н нъ ӈ>
/j w/ <й в>
Most consonants can occur palatalized. <ь>

/a e ø o i y ɨ u/ <а э ө о и ү ы у>
/aː æː øː oː iː yː ɨː uː/ <VV>

poɳʲupʲxas̠ ɨd̠pum, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm biːt oːꞎ aːt̠s̠ wɨɖi. a kas̠k, eːfaxm, poɖ xuɖʲtʃɨti. i mun noːʈʂ, piːʂk oːj, poɳʲ oːj, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm, tam biːʂk foɳʲ ofod̠ʲn, a mun noːʈk fiːt fok, a kas̠k at̠ uptʃʃ fiːu ɨd̠ti. nɨʐmuʈxas̠ ɨd̠t, aj oːꞎ aːt̠s̠, wɨd̠ xas̠, mɨn otʃ, nɨʐ xud̠ʲ sarʲk nɨdsɨtʃi. il xøːɖ oːj, a mun noːʈk fiːt oːꞎaːm, i mun noːʈk, it̠ unpʲ iloθ, kaf mar̠θ fiːp ɨɽtk, a kas̠ xɨɖk, nɨʐ xud̠ʲ fɨt̠ fiː focu ɨd̠ti. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg.
it̠ fodp pok, was̠koɳcxwɨːʈʂ, kud̠ʲk mytʃfoj ar̠ it̠ eːts fods, ekaɽ, maɖk ɨʈs foʈsɨŋ. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg. aːnk fiː nwɨːʈʲŋ, aj ar̠, aθiːθon, poːjk mytʃfoj wɨɖ oːjtʃɨŋ.

Понъюпьхасъ ыдъпум, көөџъ оойфой ооԓъаам биит ооԓъ аац выџъи. А касък, ээфахм, поџъ хуџъьчыти. И мун ноочъшъ, пиишък оой, понъь оой, көөџъ оойфой ооԓъаам, там биишък фонъь офодъьн, а мун ноочък фиит фок, а касък атъ упчш фииу ыдъти. Ныжъмучъхасъ ыдът, ай ооԓъ аац, выдъ хасъ, мын оч, ныжъ худъь сарьк ныдсычи. Ил хөөџъ оой, а мун ноочък фиит ооԓъаам, и мун ноочък, итъ унпь илоҭ, каф маръҭ фиип ыҏтк, а касъ хыџък, ныжъ худъь фытъ фии фочу ыдъти. Иись өџъҭӈ, аръ хоонъофынъг.
Итъ фодп пок, васъконъчхвыычъшъ, кудъьк мүчфой аръ итъ ээтс фодс, экаҏ, маџък ычъс фочъсыӈ. Иись өџъҭӈ, аръ хоонъофынъг. Аанк фии нвыычъьӈ, ай аръ, аҭииҭон, поойк мүчфой выџъ оойчыӈ.

User avatar
Hallow XIII
Avisaru
Avisaru
Posts: 846
Joined: Sun Nov 04, 2012 3:40 pm
Location: Under Heaven

Re: Romanization challenge thread

Post by Hallow XIII »

Toda

/p t t̠s̠ t̠ ʈ tʃ k/ p th ts t tr/rt tsh k
/b d d̠z̠ d̠ ɖ dʒ g/ b dh ds d dr/rd dsh g
/f θ s s̠ ʂ ʃ x/ f x z s sr/rs sh kh
/ʒ ʐ/ zh zr/rz
/ɬ̪ l̪ ꞎ ɭ/ lh l hrl rl
/r r̠ ɽ/ rh rr r
/m n ɳ/ m n nr/rn
/j w/ j w
Most consonants can occur palatalized.

/a e ø o i y ɨ u/ a e ö o i ü y u
/aː æː øː oː iː yː ɨː uː/ aa ää ee öö oo ii üü yy uu

/poɳʲupʲxas̠ ɨd̠pum, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm biːt oːꞎ aːt̠s̠ wɨɖi. a kas̠k, eːfaxm, poɖ xuɖʲtʃɨti. i mun noːʈʂ, piːʂk oːj, poɳʲ oːj, køːɖ oːjfoj oːꞎaːm, tam biːʂk foɳʲ ofod̠ʲn, a mun noːʈk fiːt fok, a kas̠k at̠ uptʃʃ fiːu ɨd̠ti. nɨʐmuʈxas̠ ɨd̠t, aj oːꞎ aːt̠s̠, wɨd̠ xas̠, mɨn otʃ, nɨʐ xud̠ʲ sarʲk nɨdsɨtʃi. il xøːɖ oːj, a mun noːʈk fiːt oːꞎaːm, i mun noːʈk, it̠ unpʲ iloθ, kaf mar̠θ fiːp ɨɽtk, a kas̠ xɨɖk, nɨʐ xud̠ʲ fɨt̠ fiː focu ɨd̠ti. iːsʲ øɖθŋ, ar̠ xoːɳofɨɳg./
<Porn'up'khas yd pum, köörd oojfoj oohrlaam biith oohrl aats wyrdy. A kask, eefakhm, pord khurd'tshyti. I mun noorts, piirsk ooj, porn' ooj, porn' ooj, köörd oojfoj oohrlaam, tham biirsk forn' ofod'n, a mun noortk fiith fok, a kas kat uptshsh fiiu yd thi. Nyrzmurtkhas ydth, aj oohrl aats, wyd khas, myn otsh, nyrz khud' sar'k nydsytshi. Il khöörd ooj, a mun noortk fiit oohrlaam, i mun noortk, it unp' ilox, kaf marrx fiip irthk, a kas khyrdk, nyrz khud' fyt fii fotshu ydthi. Iiz' ördxng, ar khoornofyngg.>
陳第 wrote:蓋時有古今,地有南北;字有更革,音有轉移,亦勢所必至。
R.Rusanov wrote:seks istiyorum
sex want-PRS-1sg
Read all about my excellent conlangs
Basic Conlanging Advice

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

Are we doing batshit natlangs now? Because boy do I have a batshit ntlang for you.

Upper Arrernte.

/m mʷ n̪ n̪ʷ n nʷ ɲ ɲʷ ɳ ɳʷ ŋ ŋʷ/
/p pʷ t̪ t̪ʷ t tʷ c cʷ ʈ ʈʷ k kʷ/
/ᵖm ᵖmʷ ᵗn̪ ᵗn̪ʷ ᵗn ᵗnʷ ᶜɲ ᶜɲʷ ᵗɳ ᵗɳʷ ᵏŋ ᵏŋʷ/
/ᵐb ᵐbʷ ⁿd̪ ⁿd̪ʷ ⁿd ⁿdʷ ᶮɟ ᶮɟʷ ⁿɖ ⁿɖʷ ᵑɡ ᵑɡʷ/
/l̪ l̪ʷ l lʷ ʎ ʎʷ ɭ ɭʷ/
/ɾ ɾʷ j jʷ ɻ ɻʷ ɰ~ʁ w/
/ə a/

/anʷəɳ əᵐbaⁿɖʷ-aɻəɲ əcəɾc əmapəl aɾən̪aⁿd̪əɾ əwəlkam-ələm aᵖməɻ anʷəɳ-əkən̪-əwəɳ. anʷəɳ aɰəᶮɟ-anəm aɾaⁿd̪əɾ akalc-əɾəməl əɻəspəktəm-ələcək aᵖməɻ ən̪ən̪/
The /s/ is from an English loanword, "respect," so I didn't inclde it in the consonant chart as a true phoneme.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Romanization challenge thread

Post by opipik »

/m mʷ n̪ n̪ʷ n nʷ ɲ ɲʷ ɳ ɳʷ ŋ ŋʷ/ <m m nh nh n n rn rn ny ny ng ng>
/p pʷ t̪ t̪ʷ t tʷ c cʷ ʈ ʈʷ k kʷ/ <p p th th t t ty ty rt rt k k>
/ᵖm ᵖmʷ ᵗn̪ ᵗn̪ʷ ᵗn ᵗnʷ ᶜɲ ᶜɲʷ ᵗɳ ᵗɳʷ ᵏŋ ᵏŋʷ/ <pm pm tnh tnh tn tn tny tny rtn rtn kng kng>
/ᵐb ᵐbʷ ⁿd̪ ⁿd̪ʷ ⁿd ⁿdʷ ᶮɟ ᶮɟʷ ⁿɖ ⁿɖʷ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <b b dh dh d d j j rd rd q q>
/l̪ l̪ʷ l lʷ ʎ ʎʷ ɭ ɭʷ/ <lh lh l l ly ly rl rl>
/ɾ ɾʷ j jʷ ɻ ɻʷ ɰ~ʁ w/ <rr rr y y r r w w>
/ə a/ <i~e~u a~o>
an <a> (or an <o>) is inserted at the end of words
ə is unwritten word-initially unless there are some labial shenanigans such as in the word for fire, which is written <ura>

/anʷəɳ əᵐbaⁿɖʷ-aɻəɲ əcəɾc əmapəl aɾən̪aⁿd̪əɾ əwəlkam-ələm aᵖməɻ anʷəɳ-əkən̪-əwəɳ. anʷəɳ aɰəᶮɟ-anəm aɾaⁿd̪əɾ akalc-əɾəməl əɻəspəktəm-ələcək aᵖməɻ ən̪ən̪/

Anurna bad-orinya tyirrtya mapela arrenhadherra u-
welcome-elema apmera anurn-eken-uurna. Anurna awenjanem arrandherra akaltyiremela respectem-elityik apmera nhenha.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m mʷ n̪ n̪ʷ n nʷ ɲ ɲʷ ɳ ɳʷ ŋ ŋʷ/ <m m nh nh n n rn rn ny ny ng ng>
/p pʷ t̪ t̪ʷ t tʷ c cʷ ʈ ʈʷ k kʷ/ <p p th th t t ty ty rt rt k k>
/ᵖm ᵖmʷ ᵗn̪ ᵗn̪ʷ ᵗn ᵗnʷ ᶜɲ ᶜɲʷ ᵗɳ ᵗɳʷ ᵏŋ ᵏŋʷ/ <mm mm nnh nnh nn nn gn gn rtn rtn kg kg>
/ᵐb ᵐbʷ ⁿd̪ ⁿd̪ʷ ⁿd ⁿdʷ ᶮɟ ᶮɟʷ ⁿɖ ⁿɖʷ ᵑɡ ᵑɡʷ/ <b b dh dh d d j j rd rd c c>
/l̪ l̪ʷ l lʷ ʎ ʎʷ ɭ ɭʷ/ <lh lh l l ly ly rl rl>
/ɾ ɾʷ j jʷ ɻ ɻʷ ɰ~ʁ w/ <rr rr y y r r w w>
/ə a/ <e~i~u a~ai~o>

/anʷəɳ əᵐbaⁿɖʷ-aɻəɲ əcəɾc əmapəl aɾən̪aⁿd̪əɾ əwəlkam-ələm aᵖməɻ anʷəɳ-əkən̪-əwəɳ. anʷəɳ aɰəᶮɟ-anəm aɾaⁿd̪əɾ akalc-əɾəməl əɻəspəktəm-ələcək aᵖməɻ ən̪ən̪/
Anurn bardarein kirrki mapel arrenhadherr ulkam-elem ammer anurnekenheurn. Anurn awejanem arradherr akalkirremel respektem-elekik ammer nhenh.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/m n ŋ ɴ/
/mː nː ŋː ɴː/
/p t t͡ɬ k q/
/pː t͡ɕː t͡ɬː kː qː/
/pʼ tʼ t͡ɬʼ kʼ qʼ/
/ʋ ɺ ɕ ɣ ʁ/
/fː ɬː ɕː χː/
/j/
/ɕː/ patterns both as geminated /ɕ/ and geminated /ɣ/.
/t/ becomes [t͡ɕ] before /i/.
/ʋ l ɣ ʁ/ become [f ɬ ɕ χ] when clustered with non-nasals.

/i ɨ u/
/iː ɨː uː/
/a aː/
/i ɨ u a/ and their lengthened counterparts become short and long [ɛ ɜ ɔ ɑ] before uvulars and ejectives.

[qipɨːktat tɔkʼip ɔqːɛχt͡ɬap ɛqːɛɴa ɑqːaɕaːk. Upt͡ɬa ʋit͡ɕɛχɬa t͡ɬipːɔqɨt͡ɬiː, t͡ɬuɔqːuː qʼɑχt͡ɬuŋːup ɨtaiɺuɬːɔqːat͡ɬ. qɔqːɑpʼuɬku tupt͡ɬɜtʼa t͡ɬɨːɺinːi qit͡ɕːaq t͡ɬʼiɺi piŋiɬ:ɔq t͡ɬʼɑʁmaːk. ɨɬːɨɣak qʼɔχɕɑʁa iɬːinːɜʁuːk]
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Post Reply