Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

Knit Tie wrote:Another one of my future Englishes, this time British influenced by Indian languages.

/p b t̪ d̪ tʰ ʈ ɖ k g ʔ/
/m n ŋ/
/tɕ dʑ ʈʂ ɖʐ/
/ɸ β θ s ɕ x/
/ʋ j/
/ɾ ɻ l/
/i e a o u/ ~ /ɪ ɛ ɐ~ə ɔ ʊ/
/aɪ aʊ/
Wê ciu'ingglanda líu ẽe niu ad'òp lãa rimèok hium kae màe?.
INT LANG-England DIST.S DAT INV sound hard puff one CLASS EGO
[wɛ̤ cɨˌʔiŋglɐnˈdɑ̄ lɨ́ ʔɛ̰ɛ nɨ̄ ʔɐˈɗɔ̀p lɑ̰ɑ ɾɪˈmɜ̀k hɨ̄m kǣ mæ̀]
Why does that English have one aspirated consonant?
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

Because the rest of the voiceless aspirated consonants lenited to fricatives (with the exception of the retroflex one, which became an affricate in an earlier sound change) - the aspirated t is supposed to be the last of its kind, still contrasting with the dental fricative word-initially for educated and/or old speakers, but being rapidly merged into it by the younger populace.

I thought it would be nice to capture that conlang in the middle - well, the very end, anyway - of an ongoing sound change.

User avatar
Hallow XIII
Avisaru
Avisaru
Posts: 846
Joined: Sun Nov 04, 2012 3:40 pm
Location: Under Heaven

Re: Romanization challenge thread

Post by Hallow XIII »

Miar
Nortaneous wrote:/pʰ tʰ tʷʰ cʰ kʰ kʷʰ/
/p t tʷ c k kʷ/
/ʔb ʔd ʔdʷ ʔɟ ʔg ʔgʷ ʔ/
/ⁿb ⁿd ⁿdʷ ⁿɟ ⁿg ⁿgʷ/
/s sʷ x xʷ h/
/ⁿz ⁿzʷ/
/l lʷ r rʷ j w/
/m n nʷ ŋ ŋʷ/
/ħ ħʷ ʕ ʕʷ ̃ʕ ̃ʕʷ/

/a aː ə əː (ɨ)/

(s)(P)(R|N|H)(ʷ)V(R|N|H)(P)(s)(ʷ)
All roots are monosyllabic and at least CVC, and the inherent vowel is ə. Resonants, nasals, and laryngeals can be syllabic. Stress is contrastive [and may be on either mora of a long vowel].
<ph th th° ch kh kh°>
<p t t° c k k°>
<bb dd dd° jj gg gg°'>
<b d d° j g g°>
<s s° x x° h>
<z z°>
<l l° r r° y w>
<m n n° ñ ñ°>
<qh qh° q q° v v°>

<a aa e ee u>
syllabic /w j/ are written <o i>

Stress is marked by an acute.

/ʕ̃aŋⁿdʷ cə́ŋər púʕpa ŋatʰə́ ʕ̃aŋⁿdʷ kʰⁿzʷə́əʔɟ nətʷə́ⁿd/
<vañd° céñer póqpa ñathé vañd° khz°éejj net°éd>
陳第 wrote:蓋時有古今,地有南北;字有更革,音有轉移,亦勢所必至。
R.Rusanov wrote:seks istiyorum
sex want-PRS-1sg
Read all about my excellent conlangs
Basic Conlanging Advice

User avatar
ˈd̪ʲɛ.gɔ kɾuˑl̪
Avisaru
Avisaru
Posts: 255
Joined: Wed May 18, 2016 11:11 pm
Location: Łódź

Re: Romanization challenge thread

Post by ˈd̪ʲɛ.gɔ kɾuˑl̪ »

Knit Tie wrote:Some space Swahili, with extra MSArabic influence.

/m n ŋ/
/p b t d k g/
/ts dz/
/mb nd (ɲdʒ) ŋg/
/f v s z ʃ x ɣ h ħ ʕ/
/l ɾ/
/w j/
/i ɛ a ɔ u/
<m n ng>
<p b t d k g>
<c j>
<mb nd (nsh) n'g>
<f v s z sh ch gh h c'h g'h>
<l r>
<w y>
<i e a o u>
In Budapest:
- Hey mate, are you hung-a-ry?

Birdlang
Avisaru
Avisaru
Posts: 427
Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Location: Virginia

Re: Romanization challenge thread

Post by Birdlang »

Knit Tie wrote:Another one of my future Englishes, this time British influenced by Indian languages.

/p b t̪ d̪ tʰ ʈ ɖ k g ʔ/
/m n ŋ/
/tɕ dʑ ʈʂ ɖʐ/
/ɸ β θ s ɕ x/
/ʋ j/
/ɾ ɻ l/
/i e a o u/ ~ /ɪ ɛ ɐ~ə ɔ ʊ/
/aɪ aʊ/

The vowels exhibit a tense-lax harmony that developed partially from diphthong smoothong and partially from the loss of the historical voiced aspirate series in borrowed lexicon.

Some space Swahili, with extra MSArabic influence.

/m n ŋ/
/p b t d k g/
/ts dz/
/mb nd (ɲdʒ) ŋg/
/f v s z ʃ x ɣ h ħ ʕ/
/l ɾ/
/w j/
/i ɛ a ɔ u/

Buccal fricatives fortition post-nasally - labials become /mb/, alveolars become /ndz/, postalveolars become [ɲdʒ], which does not exist as a separate phoneme, and velars become /ŋg/. /l/ and /ɾ/ in the same environment become /ndl/ and /ndr/, respectively.
For the English
p b t d th ṭ ḍ k g ɂ or p b t d th tr dr k g q
m n ŋ or m n ng
c ȷ ċ j or c j ch jh
f v ß s ś h or f v ss s sh h
w y same in both
r ṙ l or rr r l
i e a o u ~ ï ë ä ö ü or i e a o u ~ i e a o u
ai au in both
The first one would be used by the older generation and the second one would be used by the younger generation
The Swahili one
m n ng
p b t d k g
ts dz
mb nd (nj) ngg
f v s z sh kh gh h ħ ğ
l r
w y
i e a o u
Hello there. Chirp chirp chirp.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

<m n ŋ>
<r>
<ṛ>
<v ð s g>
<w l j>
<h>

<i y u é ő ó e ö o a ⱥ>
<ɨ>

Aan-ohe tétɨkyn ⱥl llⱥð. Övwar maavorge vóg lön.
Nnⱥr rki gave garja gamryrp jehu gamhavyl gamtep omago kɨté ðóð njó lyn Sinar. Nnⱥr gamlró ðer.
Gamlro majaajan aðöŋön kɨté vé grjap vⱥrkyn ⱥpⱥrkön vé "Kam! Jⱥru tɨhyrsa akar vriv té tɨköepɨn töblⱥð iða, tɨröspɨn ejeð höro."
Nnⱥr rki gavé "Ge. Tɨrösp ohe hⱥr tɨrösp yvjől pere regreg usi té vóg lön, ötölön gɨtep laðalan. Taasér ité vóg hⱥr tɨta-jalhal-tyt-kos-hov ohe, talrp rör lⱥhⱥn tétɨkyn."
Nnⱥr jetar masaŋör voton gɨtɨryp ohe mam non aðöŋön gavé garösp yvjől mam non gavé garösp.
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

⟨a⟩ rèuk niiup ningãe d'í màe.
⟨a⟩ cross hurt brain POSS.1S EGO
[ʔɑ̄ ɾɘ̀k nɨ̄ːp nɪˈŋæ̰ ɗí mæ̀]
Crossed ⟨a⟩ hurts my brain.
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Nortaneous wrote:/pʰ tʰ tʷʰ cʰ kʰ kʷʰ/
/p t tʷ c k kʷ/
/ʔb ʔd ʔdʷ ʔɟ ʔg ʔgʷ ʔ/
/ⁿb ⁿd ⁿdʷ ⁿɟ ⁿg ⁿgʷ/
/s sʷ x xʷ h/
/ⁿz ⁿzʷ/
/l lʷ r rʷ j w/
/m n nʷ ŋ ŋʷ/
/ħ ħʷ ʕ ʕʷ ̃ʕ ̃ʕʷ/

/a aː ə əː (ɨ)/
<pʰ tʰ tᶸʰ tⁱʰ kʰ kᶸʰ>
<p t tᶸ tⁱ k kᶸ>
<b d dᶸ dⁱ g gᶸ>
<b̭ ḓ ḓᶸ ḓⁱ ĝ ĝᶸ>
<s sᶸ hₐ hₐᶸ h>
<nⁱ mⁱ>
<l lᶸ r rᶸ y w>
<m n nᶸ γ γᶸ>
<χᵦ χᵦᶸ χₐ χₐᶸ χᵧ χᵧᶸ>

<o ō a ā>

/ʕ̃aŋⁿdʷ cə́ŋər púʕpa ŋatʰə́ ʕ̃aŋⁿdʷ kʰⁿzʷə́əʔɟ nətʷə́ⁿd/
<χᵧoγḓᶸ tⁱáγar púχₐpo γotʰá χᵧoγḓᶸ kʰmⁱâdⁱ natᶸáḓ>
or the ASCII version,
<x3ovDU tIa'var pu'x1po votha' x3ovDU khmIa'adI natUa'D>

Travis B. wrote:What is the difference between /ɿ/ and /z̩/, excluding tones, in your transcription above?
The difference is that sometimes I forget to replace /z̩/ with /ɿ/.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Romanization challenge thread

Post by Travis B. »

Here is my supremely uncreative take on this:

/pʰ tʰ tʷʰ cʰ kʰ kʷʰ/ ⟨ph th twh ch kh kwh⟩
/p t tʷ c k kʷ/ ⟨p t tw c k kw⟩
/ʔb ʔd ʔdʷ ʔɟ ʔg ʔgʷ ʔ/ ⟨'b 'd 'dw 'j 'g 'gw '⟩
/ⁿb ⁿd ⁿdʷ ⁿɟ ⁿg ⁿgʷ/ ⟨b d dw j g gw⟩
/s sʷ x xʷ h/ ⟨s sw x xw h⟩
/ⁿz ⁿzʷ/ ⟨z zw⟩
/l lʷ r rʷ j w/ ⟨l lw r rw y w⟩ (/j w/ are ⟨i u⟩ when syllabic)
/m n nʷ ŋ ŋʷ/ ⟨m n nw ŋ ŋw⟩
/ħ ħʷ ʕ ʕʷ ̃ʕ ̃ʕʷ/ ⟨ḥ ḥw ġ ġw ṇ ṇw⟩

/a aː ə əː (ɨ)/ ⟨a aa ə əə ɨ⟩

/ʕ̃aŋⁿdʷ cə́ŋər púʕpa ŋatʰə́ ʕ̃aŋⁿdʷ kʰⁿzʷə́əʔɟ nətʷə́ⁿd/
⟨ṅaŋdw cə́ŋər púġpa ŋathə́ ṅaŋdw khzə́ə'j nətwə́d⟩
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

Birdlang
Avisaru
Avisaru
Posts: 427
Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Location: Virginia

Re: Romanization challenge thread

Post by Birdlang »

/ɑporid ɑisu/

/m n ɲ (ŋ)/
/p b t d k g q/
/ts dz tʃ (dʒ)/
/f v s z ʃ ʒ ɬ ɣ h/
/r l j/

/i y u/
/e ø o/
/æ ɑ ɔ/
/ie yø uo ei øy ou æi ɑi ɑu oi/

/ɑpɑn ʒæk jæɣpitlɑtin tɑmnu bøɣɑnɑ. mæk buhɑɣpit. ɑisu gid budzɑqi mæk tsɑdinul ʃɑɣulutid ɑisuneʒ. bælig ɑisuneʒ? leqip slɑvid jɑ mɑdʒɑrid jɑ romɑnid jɑ tyrkid ɑisunid ɲietʃin. je jæk tʃiqøkitu buosu/
Slavic mixed with some Latvian
Apan žęk jęģpitlatin tamnu bôģana. Męk buhaģpit. Aisu gid budzaqi męk cadinul šaģulutid aisunež. Bęlig aisunež? Leqip slavid ja madžarid ja romanid ja tūrkid aisunid ńiečin. Je jęk čiqôkitu buosu.
Indonesian languages based
Apan zyàk yàghpitlatin tamnu böghana. Màk buhaghpit. Aisu gid budzaqi mèk tsadinul syaghulutid aisunezy. Bàlig aisunezy? Leqip Slavid ya Majarid ya Romanid ya Tùrkid aisunid nyiecin. Ye yàk chiqökitu buosu.

/al ʕarabija/
/b t d tˁ dˁ g q ʔ/
/m n/
/ʤ/
/f s z sˁ θ ð ðˁ ɣ χ ħ ʕ h/
/l (ɫ) w j/
/r/
/i iː u uː a aː/

/maɣrib/
/misˁr/
/bismiɫːaːh/
/ʔabduɫːaːh/
/ʕajn/
/jusˁuf/
/alkitaːb/
/muħamːad/
/θalaθatun/
/ʔaħmar/
/ʃalawatul ʔislaːm/
/ʔasːalaːmu ʕalajkum/
/walajkum ʔasːalaːm/
/juːladu ʤamiːʕun naːsi ʔaħraran mutasaːwiːna fiːlkaramati waːlħuquːq. wa qad wuhibuː ʕaqlan wa dˁamiran wa ʕalajhim an juʕaːmila baʕdˁuhum baʕdˁan biruħiːl ʔiχaːʔ/
Hello there. Chirp chirp chirp.

User avatar
cabinet_cat
Niš
Niš
Posts: 6
Joined: Fri Oct 06, 2017 7:13 pm
Location: California

Re: Romanization challenge thread

Post by cabinet_cat »

/pʰ tʰ tʷʰ cʰ kʰ kʷʰ/ ⟨ph, th, čh, ch, chu⟩
/p t tʷ c k kʷ/ ⟨p, t, tu, č, c, cu⟩
/ʔb ʔd ʔdʷ ʔɟ ʔg ʔgʷ ʔ/ ⟨hb, hd, hdu, hǧ, hg, hgu, Ø ⟩
/ⁿb ⁿd ⁿdʷ ⁿɟ ⁿg ⁿgʷ/ ⟨b, d, du, ǧ, g, gu⟩
/s sʷ x xʷ h/ ⟨s, su, k, ku, x⟩
/ⁿz ⁿzʷ/ ⟨z, zu⟩
/l lʷ r rʷ j w/ ⟨l, lu, r, ru, i, u⟩
/m n nʷ ŋ ŋʷ/ ⟨m, n, nu, ň, ňu⟩
/ħ ħʷ ʕ ʕʷ ̃ʕ ̃ʕʷ/ ⟨h, hu, ǩ, ǩ'u, ǩ', ǩu⟩

/a aː ə əː (ɨ)/ ⟨â, ââ, a, aa, y⟩

/ʕ̃aŋⁿdʷ cə́ŋər púʕpa ŋatʰə́ ʕ̃aŋⁿdʷ kʰⁿzʷə́əʔɟ nətʷə́ⁿd/
⟨ǩ'âňdu čáňar púpâ ňâthá ǩ'âňdu chzuáahǧ natuád⟩
komon vai̯jɻ̩

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

From a civil war alternate history that I'm working on
Korea is a French protectorate, here's the French scheme for romanizing Hangul (Chinese characters are removed from the orthography):

Xoseoneo
Initial:
ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
c k n t tt n m p pp s ss x xx x' c' t' p' h
ㅇ is omitted, ㄴ is r for French loanwords

Medial onsets and medials after ㄴ:
ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
g ck n d tt r m b pp z ss j jj c' t' p' h
ㅇ is omitted
ㄴ is l after itself except in some loans, n after nasal except in some loans

Medial coda:
ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄸ ㄹ ㅁ ㅂ ㅃ ㅅ ㅆ ㅈ ㅉ ㅇ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
c ck n t tt l m p pp s ss x xx ng x' c' t' p'
ㄴ is r before ㅎ

Final:
ㄱ ㄲ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ
c ck n t l p p st sst ng xt c't t' p'

Vowel:
ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ
a è ya yè eo e yeo ye o oua ouè œ yo ou oueu oue ui you eu yeu i
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

Knit Tie
Lebom
Lebom
Posts: 101
Joined: Thu Oct 13, 2016 2:43 am
Location: Russia, Saint-Petersburg

Re: Romanization challenge thread

Post by Knit Tie »

/al ʕarabija/ <al řarabija>
/b t d tˁ dˁ g q ʔ/ <b t d ť ď g q (')>
/m n/ <m n>
/ʤ/ <ž>
/f s z sˁ ʃ θ ð ðˁ ɣ χ ħ ʕ h/ <f s z č š c cz čz ğ ch řh ř h>
/l (ɫ) w j/ <l l v j>
/r/ <r>
/i iː u uː a aː/ <i í u ú a á>

/maɣrib/ <mağrib>
/misˁr/ <mičr>
/bismiɫːaːh/ <bismilláh>
/ʔabduɫːaːh/ <abdulláh>
/ʕajn/ <řajn>
/jusˁuf/ <jušuf>
/alkitaːb/ <alkitáb>
/muħamːad/ <muřhammad>
/θalaθatun/ <calacatun>
/ʔaħmar/ <ařhmar>
/ʃalawatul ʔislaːm/ <šalavatul islám>
/ʔasːalaːmu ʕalajkum/ <assalámu řalajkum>
/walajkum ʔasːalaːm/ <valajkum assalám>
/juːladu ʤamiːʕun naːsi ʔaħraran mutasaːwiːna fiːlkaramati waːlħuquːq. wa qad wuhibuː ʕaqlan wa dˁamiran wa ʕalajhim an juʕaːmila baʕdˁuhum baʕdˁan biruħiːl ʔiχaːʔ/
<júladu žamířun nási ařhraran mutasávína fílkaramati válřhuqúq. va qad vuhibú řaqlan va ďamiran va řalajhim an juřámila bařďuhum bzřďan biruřhíl ichá'>

And another iteration of my long-suffering conlang. Future English with heavy MSA and Swahili influence
/suːɾajeː/
/p~f t k~x q (')/
/ts/
/m n/
/mb~m nd~n nʤ~ɲ ŋg~ŋ/
/v~b s ʃ ɣ~g h/
/l ɾ~d/
/w j~dʒ ʕ/ - yes, the language treats /ʕ/ as a semivowel, specifically the nonsyllabic equivalent of /ɑ/.
/i iː e eː ɛ ɛː a aː ɑ ɑː o oː u uː/
Any vowel (long or short) can form a closing diphthong with any of the semiwovels

/mb~m nd~n nʤ~ɲ ŋg~ŋ/ alternate with /v ɾ j ɣ/, respectively, while [f] and [x] are allophones of /p/ and /k/ in most environments except for after a consonant or before a sibilant. /v ɾ j ɣ/ allophonically fortition into [b d dʒ g] when preceded by a consonant. Prenasalised consonants disimilate into nasals at the same POA when preceded by another prenasalised consonant.

Syllable structure is CV(R)(C), where R is either a semivowel or a liquid, with the glottal stop being considered to be the allophone of the null onset. Only biconsonantal clusters are allowed, with the exception of intervocalic-only /ndɾ/, which is the result of historic /nl/ fortitioning. Due to pervasive diachronic fortition, consonants that can follow a non-allophonic nasal are severely limited - only voiceless plosives and /ts/ are able to follow a nasal, and even then this is found mostly in the very recent linguistic innovations or borrowings. Allophonic, i.e. dissimilated prenasalised, nasal consonants, however, can precede a wide variety of consonants. Overall this leads to things like e.g. the sequence /anja/ being forbidden while the sequence [ndanja], underlyingly /ndandja/, is perfectly a-ok.

And as a bonus, I'm gonna give you the exact same Arabic words as above, just diachronically shifted to Suraic In the same way it happens in-universe.

/mɛɣdiv/
/meser/
/viʃmilɛː/
/ʔɛvdulɛː/
/ʕɑjn/
/josof/
/uɾkitɛːv/
/mohɑmɛɾ/
/sɛlsɛtuː/
/ʔɑmɛɾ/
/ʃɛlwɛtul ʔislaːm/
/ʃɛlɛː ʕɑliːkuː/
/wɛliːkuː ʃɛlɛː/
Last edited by Knit Tie on Wed Jun 13, 2018 9:48 am, edited 3 times in total.

Vijay
Smeric
Smeric
Posts: 2244
Joined: Sat Feb 06, 2016 3:25 pm
Location: Austin, TX, USA

Re: Romanization challenge thread

Post by Vijay »

/al ʕarabija/ <അൽ ങ്ഹറബിയ>
/b t d tˁ dˁ g q ʔ/ <ബ് ത് ദ് ട് ഡ് ഗ് ൿ അ്>
/m n/ <മ് ന്>
/am an/ <അം അൻ>
/ʤ/ <ജ്>
/f s z sˁ ʃ θ ð ðˁ ɣ χ ħ ʕ h/ <ഫ് സ് ഴ് ശ് ഷ് ഥ് ധ് ധ്ഹ് ഘ് ഖ് ഖ്‌ഹ്‌ ങ്ഹ് ഹ്>
/l (ɫ) w j/ <ല് ള് വ് യ്>
/al/ <അൽ>
/r/ <റ്>
/ar/ <അർ>
/i iː u uː a aː/ <ഇ ഈ ഉ ഊ അ ആ>

/maɣrib/ <മഘ്രിബ്>
/misˁr/ <മിശ്ര്>
/bismiɫːaːh/ <ബിസ്മിള്ളാഹ്>
/ʔabduɫːaːh/ <അ്അബ്ദുള്ളാഹ്>
/ʕajn/ <ങ്ഹയ്ൻ>
/jusˁuf/ <യുശുഫ്>
/alkitaːb/ <അൽകിതാബ്>
/muħamːad/ <മുഖ്ഹമ്മദ്>
/θalaθatun/ <ഥലഥതുൻ>
/ʔaħmar/ <അ്അഖ്ഹ്മർ>
/ʃalawatul ʔislaːm/ <ഷലവതുൽ അ്ഇസ്‌ലാം>
/ʔasːalaːmu ʕalajkum/ <അ്അസ്സലാമു ങ്ഹലയ്കും>
/walajkum ʔasːalaːm/ <വലയ്ക്കും അ്അസ്സലാം>
/juːladu ʤamiːʕun naːsi ʔaħraran mutasaːwiːna fiːlkaramati waːlħuquːq. wa qad wuhibuː ʕaqlan wa dˁamiran wa ʕalajhim an juʕaːmila baʕdˁuhum baʕdˁan biruħiːl ʔiχaːʔ/
<യൂലദു ജമീങ്ഹുൻ നാസി അ്അഖ്‌ഹ്രറൻ മൂതസാവീന ഫീൽകറമതി വാൽഹുൿഊൿ. വ ൿഅദ് വുഹിബൂ ങ്ഹൿലൻ വ ഡമിറൻ വ ങ്ഹലയ്ഹിം അൻ യുങ്ഹാമില ബങ്ഹ്ഡുഹും ബങ്ഹ്ഡൻ ബിറുഖ്‌ഹീൽ അ്ഇഖാഅ്>

/suːɾajeː/ സൂറയേ
/p~f t k~x q (')/ പ് ത് ക് ഖ് ഗ്
/ts/ച
/m n/ മ് ന്
/mb~m nd~n nʤ~ɲ ŋg~ŋ/ വ് ര് യ് ങ്
/v~b s ʃ ɣ~g h/ വ് സ് ഷ് ങ് ഹ്
/l ɾ~d/ ല് ര്
/w j~dʒ ʕ/ വ് യ് ഘ്
/i iː e eː ɛ ɛː a aː ɑ ɑː o oː u uː/ ഇ ഈ എ ഏ അയെ അയേ അ ആ അവൊ അവോ ഒ ഓ ഉ ഊ

/mɛɣdiv/ മയെങ്റിവ്‌
/meser/ മെസെർ
/viʃmilɛː/ വിഷ്മിലയേ
/ʔɛvdulɛː/ ഗയെവ്രുലയേ
/ʕɑjn/ ഘവൊയ്ൻ
/josof/ യൊസൊപ്
/uɾkitɛːv/ ഉർകിതയേവ്
/mohɑmɛɾ/ മൊഹവൊമയെർ
/sɛlsɛtuː/ സയെൽസയെതൂ
/ʔɑmɛɾ/ ഗവൊമയെർ
/ʃɛlwɛtul ʔislaːm/ ഷയെൽവയെതുൽ ഗിസ്‌ലാം
/ʃɛlɛː ʕɑliːkuː/ ഷയെലയേ ഘവൊലീകൂ
/wɛliːkuː ʃɛlɛː/ വയെലീകൂ ഷയെലയേ
Last edited by Vijay on Tue Jun 19, 2018 9:06 pm, edited 1 time in total.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

Now for the French romanisation of Japanese, the standard romanisation of the Republic of Ezo:

Nippongo (or Ezogo)
あ い う え お
a i u e o
か き く け こ きゃ きゅ きょ
ca qui qu que co quia quiu quio
が ぎ ぐ げ ご ぎゃ ぎゅ ぎょ
ga gui gu gue go guia guiu guio
さ し す せ そ しゃ しゅ しょ
sa chi su se so cha chu cho
ざ じ ず ぜ ぞ じゃ じゅ じょ
za ji zu ze zo ja ju jo
た ち つ て と ちゃ ちゅ ちょ
ta tchi tsu tche to tcha tchu tcho
だ ぢ づ で ど ぢゃ ぢゅ ぢょ
da dji dzu de do dja dju djo
な に ぬ ね の にゃ にゅ にょ
na ni nu ne no gna gnu gno
は ひ ふ へ ほ ひゃ ひゅ ひょ
ha ci fu he ho cia ciu cio
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ ぴゃ ぴゅ ぴょ
pa pi pu pe po pia piu pio
ば び ぶ べ ぼ びゃ びゅ びょ
ba bi bu be bo bia biu bio
ま み む め も みゃ みゅ みょ
ma mi mu me mo mia miu mio
や ゆ よ
ya yu yo
ら り る れ ろ りゃ りゅ りょ
ra li ru re ro la lu lo
わ ゐ ゑ を
wa wi we wo

n

long vowels are marked with a circumflex
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/al ʕarabija/
/b t d tˁ dˁ k q ʔ/ <b t d tc dc k q j>
/m n/ <m n>
/ʤ/ <g>
/f s z sˁ θ ð ðˁ ɣ χ ħ ʕ h/ <f s z sc th dh dhc v kh x c h>
/l (ɫ) w j/ <l l w y>
/r/ <r>
/i iː u uː a aː/ <i ei o u e a>

/juːladu ʤamiːʕun naːsi ʔaħraran mutasaːwiːna fiːlkaramati waːlħuquːq. wa qad wuhibuː ʕaqlan wa dˁamiran wa ʕalajhim an juʕaːmila baʕdˁuhum baʕdˁan biruħiːl ʔiχaːʔ/
Yuledo gemeicon nasi jexreren motesaweine feilkeremeti walxoquq. We qed wohibu ceqlen we dcemiren we celeyhim en yocamile becdcohom becdcen biroxeil jikhaj.

or
<i ii u uu a aa>
Yuuladu gamiicun naasi jaxraran mutasaawiina fiilkaramati waalxuquuq. Wa qad wuhibuu caqlan wa dcamiran wa calayhim an yucaamila bacdcuhum bacdcan biruxiil jikhaaj.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Romanization challenge thread

Post by mèþru »

Made a mistake, it should be <oua oui oue ouo>. Long o + vowel is <ouä ouï ouë ouö>
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

Eshtan
Niš
Niš
Posts: 1
Joined: Tue Jun 26, 2018 11:13 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Eshtan »

/suːɾajeː/ <suudájée>
/p~f t k~x q (')/ <p~p t k~k q>
/ts/ <ts>
/m n/ <m n>
/mb~m nd~n nʤ~ɲ ŋg~ŋ/ <b~b n~n nj~nj ng~ng>
/v~b s ʃ ɣ~g h/ <b~b s sh g~g h>
/l ɾ~d/ <l d>
/w j~dʒ ʕ/ <w j~j x>
/i iː e eː ɛ ɛː a aː ɑ ɑː o oː u uː/ <i ii é ée e ee á áa a aa o oo u uu>

All the text I got:
/suːɾajeː/ <suudájée>
/ndandja/ <nánjá>

Post Reply