Romanization challenge thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m n ŋ/ <м н ӊ>
/p t k b d g/ <п т к б д г>
/pʰ tʰ kʰ bʱ dʱ ɡʱ/ <пһ тһ кһ бһ дһ гһ>
/ts tʃ dz dʒ/ <ц ч ѕ џ>
/tᵡ tʜ kʜ dᵡ dzᵡ dʒᵡ ɡʢ/ <тх тъ къ дх дх ѕх џх гъ>
/f s ʃ X ɦ β̞ z ʒ ɣ/ <ф с ш х һ в з ж ғ>
/l ɾ j w/ <л р й ў>

/ǀ ǁ ǃ ǂ ᶢǀ ᶢǁ ᶢǃ ᶢǂ/ <!т !л ! !ч г!т г!л г! г!ч>
/ᵑǀ ᵑǁ ᵑǃ ᵑǂ/ <н!т н!л н! н!ч>
/ǀʰ ǁʰ ǃʰ ǂʰ ᶢǀʱ ᶢǁʱ ᶢǃʱ ᶢǂʱ/ <!тһ !лһ !һ !чһ г!тһ г!лһ г!һ г!чһ>
/ᵑ̊ǀʰ ᵑ̊ǁʰ ᵑ̊ǃʰ ᵑ̊ǂʰ ᵑǀʱ ᵑǁʱ ᵑǃʱ ᵑǂʱ/ <н!тһ н!лһ н!һ н!чһ ӊ!тһ ӊ!лһ ӊ!һ ӊ!чһ>
/ǀˀ ǁˀ ǃˀ ǂˀ/ <ӏт ӏл ӏ ӏч>
/ǀᵡ ǁᵡ ǃᵡ ǂᵡ ᶢǀʶ ᶢǁʶ ᶢǃʶ ᶢǂʶ/ <!тх !лх !х !чх г!тх г!лх г!х г!чх>
/ǀʜ ǁʜ ǃʜ ǂʜ ᶢǀʢ ᶢǁʢ ᶢǃʢ ᶢǂʢ/ <!тъ !лъ !ъ !чъ г!тъ г!лъ г!ъ г!чъ> I originally used <!ц> for the alveolar clicks instead of plain <!> but that was ugly.

/i e a o u/ <и е а о у>
/aˤ oˤ/ <аъ оъ>
/ĩ ã õ ũ/ <иӎ аӎ оӎ уӎ>
/ãˤ õˤ/ <аӎъ оӎъ>

/˦ ˧ ˨/ <á a à>

ǃᵡósà ᶢǃʱòó ᶢǃʱaàxú ǀʰo ɾé ǀʰún ᵑǃʱaì
!Хо́са̀ г!һо̀о́ г!һаа̀ху́ !тһо ре́ !ху́н ӊ!һаѝ.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

legolasean's vowels
/i ĩ ɨ u ũ/ <i iƞ y u uƞ>
/e ẽ o õ/ <ê êƞ ô ôƞ>
/ə/ <â>
/ɛ ɛ̃ ɔ ɔ̃/ <e eƞ o oƞ>
/a ã ɒ ɒ̃/ <a aƞ å åƞ>

/ɛɪ ɛʊ/ <ei eu>
/aɪ aɨː aʊ aəː/ <ai ay au aâ>
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Nortaneous, you should totally use an interrobang as a capital exclamation mark.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Eschatologist
Niš
Niš
Posts: 10
Joined: Wed Oct 20, 2010 5:16 pm
Location: Long Island

Re: Romanization challenge thread

Post by Eschatologist »

Another Cyrillicisation of Ju|'hoan:

/m n ŋ/ <м н ҥ>
/p t k b d g/ <п т к б д г>
/pʰ tʰ kʰ bʱ dʱ ɡʱ/ <п' т' к' б' д' г'>
/ts tʃ dz dʒ/ <ц ч ѕ ђ>
/tᵡ tʜ kʜ dᵡ dzᵡ dʒᵡ ɡʢ/ <тх тӽ кӽ дӽ ѕӽ ђӽ гӽ>
/f s ʃ X ɦ β̞ z ʒ ɣ/ <ф с х һ в з ж ҕ>
/l ɾ j w/ <л р ј ԝ>

/ǀ ǁ ǃ ǂ ᶢǀ ᶢǁ ᶢǃ ᶢǂ/ <ӏ ԓ ԁ ҁ гӏ гԓ гԁ гҁ>
/ᵑǀ ᵑǁ ᵑǃ ᵑǂ/ <нӏ нԓ нԁ нҁ>
/ǀʰ ǁʰ ǃʰ ǂʰ ᶢǀʱ ᶢǁʱ ᶢǃʱ ᶢǂʱ/ <ӏ' ԓ' ԁ' ҁ' гӏ' гԓ' гԁ' гҁ'>
/ᵑ̊ǀʰ ᵑ̊ǁʰ ᵑ̊ǃʰ ᵑ̊ǂʰ ᵑǀʱ ᵑǁʱ ᵑǃʱ ᵑǂʱ/ <нӏ' нԓ' нԁ' нҁ' нӏһ нԓһ нԁһ нҁһ>
/ǀˀ ǁˀ ǃˀ ǂˀ/ <ӏь ԓь ԁь ҁь>
/ǀᵡ ǁᵡ ǃᵡ ǂᵡ ᶢǀʶ ᶢǁʶ ᶢǃʶ ᶢǂʶ/ <ӏх ԓх ԁх ҁх гӏх гԓх гԁх гҁх>
/ǀʜ ǁʜ ǃʜ ǂʜ ᶢǀʢ ᶢǁʢ ᶢǃʢ ᶢǂʢ/ <ӏӽ ԓӽ ԁӽ ҁӽ гӏӽ гԓӽ гԁӽ гҁӽ>

/i e a o u/ <и е а о у>
/aˤ oˤ/ <аъ оъ>
/ĩ ã õ ũ/ <и̨ а̨ о̨ ѵ̨>
/ãˤ õˤ/ <а̨ъ о̨ъ>

/˦ ˧ ˨/ <а́ а а̀>

Vuvuzela's example: Ԁхо́са̀ гԁ'о̀о́ гԁ'аа̀ху́ Ӏ'о ре́ Ӏ'у́н нӀ'аѝ.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

When I write English in Cyrillic, here's how I do it:
Бен ай рыйт Инглиш ин Сырилик, хірз хау ай ду ит:

/p t tʃ k b d dʒ g/ <п т ч к б д дж г>
/f θ s ʃ v ð z ʒ h/ <ф тъ с ш в дъ з ж х>
/m n ŋ/ <м н нг>
/l r j w (ʍ)/ <л р й въ хв>
/æ ɑ ɛ ʌ ɔ e o ɪ ʊ i u ai ʌi oi au/ <э а е ы о ей ыу и ъ и/і у ай ый ой ау>
/ə ɨ/ <ы и>

I used to use <аь а э е> for /æ ɑ ɛ e/, but I'm not so sure of that anymore, partially because /æ/ is pretty common.
Ай юст ту юз <аь а э е> фор /æ ɑ ɛ е/, быт айм нат со шыр ыв дъэт енимор, паршыли бикыз /æ/ из прити камын.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

Seamus' thing
/m̥ m n̥ n ɲ ŋ ɴ/
<M'm' Mm N'n' Nn Ññ Ŋŋ Ṉṉ>

/p pʰ b t tʰ d c cʰ ɟ k kʰ g q qʰ ɢ/
<Pp P'p' Bb Tt T't' Dd Cc C'c' Jj Kk K'k' Gg Qq Q'q' Ḡḡ>

/ts dz tʃ dʒ/
<TSts DZdz TƩtʃ DƷdʒ>

/ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ h ɦ/
<P̌p̌ B̌b̌ Ff Vv Ṱṱ Ḓḓ Ss Zz Ʃʃ Ʒʒ Čč J̌ǰ Ǩǩ Ǧǧ Xx Řř Ḫḫ ʿ H'h' Hh>

/ʋ j/
<Ʋʋ Yy>

/ɬ l/
<L'l' Ll>

/r/
<Rr>

/i y ɨ u/
<İi Üü Iı Uu>

/e ø ɘ o/
<Éé Öö Ee Oo>

/ɛ œ ɔ/
<Èè Ȍȍ Òò

/a/
<Aa>
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

Ouagadougou
Sanci
Sanci
Posts: 63
Joined: Mon Aug 29, 2011 3:25 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Ouagadougou »

Who wants to romanize language 17 (title pending)?

Nasals: /m ŋ/
Base Stops: /p b ɓ k g ɠ ʔ/
Dual Stops: /k͡p g͡b ɠ͡ɓ/
Fricatives: /ɸ ɣ h/
Approximants: /w ɰ/

Vowels: / ɨ ɨː ə ɜ ɜː ɐ ɐː/
(There is extensive allophony, so the vowels will be fronted after front consonants and backed after back consonants, excepting the schwa)

Syllable Structure: C(w)V(Nasal); /ɰw ww/ are invalid.

Sample text:
hɐmɐːŋ ɸwɜːkwɜŋ mɨʔɨ, pɐk͡pə gɜm ɓɜɓɜŋɨ wɐː ɠɘmhɐŋ. ɣ̠ɐbɨɰɐ ŋɜ ʔɨhɐːm ɸɐm ŋɜ g͡bwɐɸəmŋwə kɜkɜŋɜ mɐ k͡pɨːɣɨ ʔə. məməm ɡɜŋɡɐŋ pɐ ʔɐːŋɰɐːŋ bɜɠ͡ɓɜm ɣəmɰɨwɐː.

EDIT: added missing /h/
Last edited by Ouagadougou on Tue Aug 21, 2012 1:24 am, edited 1 time in total.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Nasals: /m ŋ/ <m n>
Base Stops: /p b ɓ k g ɠ ʔ/ <p b b' k g g' q>
Dual Stops: /k͡p g͡b ɠ͡ɓ/ <kp gb gb'>
Fricatives: /ɸ ɣ h/ <f x h> (There's /h/ in the conlang text, so I assumed you had it too)
Approximants: /w ɰ/ <u w>

Vowels: / ɨ ɨː ə ɜ ɜː ɐ ɐː/ <ı î o e ê a â>
(Dotless i because I hate tittles, and I've got an excuse)

Hamân fuêkuen mıqı, pakpo gem b'eb'enı uâ g'omhan. Xabıwa ne qıhâm fam ne gbuafomnuo kekene ma kpîxı qo. Momom gengan pa qânwân begb'em xomwıuâ.
/hɐmɐːŋ ɸwɜːkwɜŋ mɨʔɨ, pɐkpə gɜm ɓɜɓɜŋɨ wɐː ɠɘmhɐŋ. ɣ̠ɐbɨɰɐ ŋɜ ʔɨhɐːm ɸɐm ŋɜ g͡bwɐɸəmŋwə kɜkɜŋɜ mɐ k͡pɨːɣɨ ʔə. məməm ɡɜŋɡɐŋ pɐ ʔɐːŋɰɐːŋ bɜɠ͡ɓɜm ɣəmɰɨwɐː./

I like it!
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Nasals: /m ŋ/ <m n>
Base Stops: /p b ɓ k g ɠ ʔ/ <p b ḅ k g ġ c>
Dual Stops: /k͡p g͡b ɠ͡ɓ/ <kp gb ġb>
Fricatives: /ɸ ɣ h/ <f y h>
Approximants: /w ɰ/ <u w>

Vowels: / ɨ ɨː ə ɜ ɜː ɐ ɐː/ <i ī ĕ e ē a ā>

hɐmɐːŋ ɸwɜːkwɜŋ mɨʔɨ, pɐk͡pə gɜm ɓɜɓɜŋɨ wɐː ɠɘmhɐŋ. ɣ̠ɐbɨɰɐ ŋɜ ʔɨhɐːm ɸɐm ŋɜ g͡bwɐɸəmŋwə kɜkɜŋɜ mɐ k͡pɨːɣɨ ʔə. məməm ɡɜŋɡɐŋ pɐ ʔɐːŋɰɐːŋ bɜɠ͡ɓɜm ɣəmɰɨwɐː.
Hamān fuēkuen mici, pakpĕ gem ḅeḅeni uā ġĕmhan. Yabiwa ne cihām fam ne gbuafĕmnuĕ kekene ma kpīyi ce. Mĕmĕm gengan pa cānwān beġbem yĕmwiuā.

although I like the idea of having <v> instead of <u> word-initially and between vowels
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

Eschatologist
Niš
Niš
Posts: 10
Joined: Wed Oct 20, 2010 5:16 pm
Location: Long Island

Re: Romanization challenge thread

Post by Eschatologist »

/m ŋ/ <m n>
/p b ɓ k ɡ ɠ ʔ/ <p b bh k g gh *>
/k͡p ɡ͡b ɠ͡ɓ/ <kp gb gbh>
/ɸ ɣ h/ <f r h>
/w ɰ/ <w y>

* /ʔ/ is not written at the beginning of a word; otherwise, it is written as <q>.

/ɨ ɨː ə ɜ ɜː ɐ ɐː/ <i í e o ó a á>

/hɐmɐːŋ ɸwɜːkwɜŋ mɨʔɨ, pɐk͡pə gɜm ɓɜɓɜŋɨ wɐː ɠɘmhɐŋ. ɣ̠ɐbɨɰɐ ŋɜ ʔɨhɐːm ɸɐm ŋɜ g͡bwɐɸəmŋwə kɜkɜŋɜ mɐ k͡pɨːɣɨ ʔə. məməm ɡɜŋɡɐŋ pɐ ʔɐːŋɰɐːŋ bɜɠ͡ɓɜm ɣəmɰɨwɐː./
Hamán fwókwon miqi, pakpe gom bhobhoni wá ghemhan. Rabiya no ihám fam no gbwafemnwe kokono ma kpíri e. Memem gongan pa ányán bobghom remyiwá.

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

Language 17
/m ŋ/
<Mm Nn>

/p b ɓ k g ɠ ʔ/
<Pp Bb Ɓɓ Kk Gg Ɠɠ 0>

/k͡p g͡b ɠ͡ɓ*/
<KPkp GBgb ƓƁɠɓ>
*Is this even possible? :o

/ɸ ɣ h/
<Ff Jj Hh>

/w ɰ/
<Ww Vv>

/ɨ ɨː ə ɜ ɜː ɐ ɐː/
<Ii* Īī* Yy** Ee Ēē Aa Āā>
*Maybe use Uu/Ūū when/if it's .
**Use Oo when/if it's [o] or something similar.

hɐmɐːŋ ɸwɜːkwɜŋ mɨʔɨ, pɐk͡pə gɜm ɓɜɓɜŋɨ wɐː ɠɘmhɐŋ. ɣ̠ɐbɨɰɐ ŋɜ ʔɨhɐːm ɸɐm ŋɜ g͡bwɐɸəmŋwə kɜkɜŋɜ mɐ k͡pɨːɣɨ ʔə. məməm ɡɜŋɡɐŋ pɐ ʔɐːŋɰɐːŋ bɜɠ͡ɓɜm ɣəmɰɨwɐː.
Hamān fwēkwen mii, pakpy gem ɓeɓeni wā ɠymhan. Jabiva ne ihām fam ne gbwafymnwy kekene ma kpīji y. Mymym gengan pa ānvān beɠɓem jymviwā.
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Random thing:

/p b t d ʈ k/
/f s z ɸ͡ʃ β͡ʒ ʃ ʂ x ɣ ʍ/
/p̪͡f ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ k͡x g͡ɣ/
/m n ɳ/
/ɥ ɰ w/
/ɬ ɮ l ʟ/
/r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/

/y e ɛ/
/ɯ u ɔ/
/ä/
/ei ɛɪ ai ɑɪ ɔɪ/

Syllable structure (C)(C)V(V)(C), and a binary tone system.

There's vowel harmony, where back vowels can't follow front vowels and vice versa.
Front: /y e ɛ (a)/
Mid: /ä (i) (ɪ)/
Back: /ɯ u ɔ (ɑ)/

Sample:
/ɸ͡ʃyxáim ɰenä́mskɔɪn ei ʍɛr͡ʀʃɛ́ɪ ɥɯ́nmɔɪn ʈɛ́ β͡ʀuɳɮɑɪs skä́ný ainslɯx mɛ́ɪʟdä kɯ/
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Ouagadougou
Sanci
Sanci
Posts: 63
Joined: Mon Aug 29, 2011 3:25 pm

Re: Romanization challenge thread

Post by Ouagadougou »

English-pronunciation-based orthography:
/p b t d ʈ k/ p b t d tr k
/f s z ɸ͡ʃ β͡ʒ ʃ ʂ x ɣ ʍ/ f s z fs fz sh hs kh gh wh
/p̪͡f ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ k͡x g͡ɣ/ pf ts dz ggh
/m n ɳ/ m n ny
/ɥ ɰ w/ y wr w
/ɬ ɮ l ʟ/ tl dl l gl
/r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/ r rh br rr

/y e ɛ/ iu e eh
/ɯ u ɔ/ ui u o
/ä/ a
/ei ɛɪ ai ɑɪ ɔɪ/ ei eih ai ae oi

High tone = acute accent
Dieresis can distinguish diphthongs/digraphs from hiatus.
Apostrophe can separate clusters from digraphs.

/ɸ͡ʃyxáim ɰenä́mskɔɪn ei ʍɛr͡ʀʃɛ́ɪ ɥɯ́nmɔɪn ʈɛ́ β͡ʀuɳɮɑɪs skä́ný ainslɯx mɛ́ɪʟdä kɯ/
Fsiukháim wrenámskoin ei whehrrshéih yúinmoin tréh brunydlaes skáníu ainsluikh méihglda kui.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/p b t d ʈ k/ <p b t d th k>
/f s z ɸ͡ʃ β͡ʒ ʃ ʂ x ɣ ʍ/ <f s z sw zw ch sh kh gh hw>
/p̪͡f ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ k͡x g͡ɣ/ <pf tch j kg gg>
/m n ɳ/ <m n nh>
/ɥ ɰ w/ <ꝡ y w>
/ɬ ɮ l ʟ/ <lh ll l lg>
/r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/ <r rh rw rg>

/y e ɛ/ <ü e ä>
/ɯ u ɔ/ <ÿ u o>
/ä/ <a>
/ei ɛɪ ai ɑɪ ɔɪ/ <ei äi ai ae oe>

/ɸ͡ʃyxáim ɰenä́mskɔɪn ei ʍɛr͡ʀʃɛ́ɪ ɥɯ́nmɔɪn ʈɛ́ β͡ʀuɳɮɑɪs skä́ný ainslɯx mɛ́ɪʟdä kɯ/
Swükháim yenámskoen ei hwergcha̋e ꝡy̋nmoen tha̋ rwunhllaes skánű ainslÿkh ma̋ilgda kÿ.

(note: the box is a vy digraph)
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/p b t d ʈ k/ <p b t d rt k>
/f s z ɸ͡ʃ β͡ʒ ʃ ʂ x ɣ ʍ/ <f s z fh vh sh rs kh gh wh>
/p̪͡f ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ k͡x g͡ɣ/ <phf trs drz kkh ggh>
/m n ɳ/ <m n rn>
/ɥ ɰ w/ <j jh w>
/ɬ ɮ l ʟ/ <sl zl rl lh>
/r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/ <rr rh rv rg>

/y e ɛ/ <ü i e>
/ɯ u ɔ/ <y u o>
/ä/ <a>
/ei ɛɪ ai ɑɪ ɔɪ/ <ii ei ai yi oi>

Acute(s) for high tone.

/ɸ͡ʃyxáim ɰenä́mskɔɪn ei ʍɛr͡ʀʃɛ́ɪ ɥɯ́nmɔɪn ʈɛ́ β͡ʀuɳɮɑɪs skä́ný ainslɯx mɛ́ɪʟdä kɯ/
Fhükháim jhinámskoin ii whergshéi jýnmoin rté rvurnzlyis skánű ainsrlykh méilhda ky.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

Kawdek
Sanci
Sanci
Posts: 16
Joined: Mon Feb 27, 2012 3:58 am

Re: Romanization challenge thread

Post by Kawdek »

Seamus' Thing

/m̥ m n̥ n ɲ ŋ ɴ/ <mh m nh n nj ng nq>
/p pʰ b t tʰ d c cʰ ɟ k kʰ g q qʰ ɢ/ <b p bb d t dd j c jj g k gg gq q qq>
/ts dz tʃ dʒ/ <ts dz tc dj>
/ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ç ʝ x ɣ X ʁ ħ ʕ h ɦ/ <fh vh f v th dh s z ch jh kh gh qh rh xh x hh h>
/ʋ j/ <w y>
/ɬ l/ <lh l>
/r/ <rr>

/i y ɨ u/ <i u e o>
/e ø ɘ o/ <ia ua ea oa>
/ɛ œ ɔ/ <ai au ao>
/a/ <ae>


Ju|'hoan


/m n ŋ/ <m n ng>
/p t k b d g/ <p t k b d g>
/pʰ tʰ kʰ bʱ dʱ ɡʱ/ <p' t' k' b' d' g'
/ts tʃ dz dʒ/ <ts tx dz dj>
/tᵡ tʜ kʜ dᵡ dzᵡ dʒᵡ ɡʢ/ <th tg kg dh zh jh gh
/f s ʃ X ɦ β̞ z ʒ ɣ/ <f s x h hh v z j gh>
/l ɾ j w/ <l r y w>

/ǀ ǁ ǃ ǂ ᶢǀ ᶢǁ ᶢǃ ᶢǂ/ <т. ц к. ҁ тт цц кк ҁҁ>
/ᵑǀ ᵑǁ ᵑǃ ᵑǂ/ <н. ӈ ң ҥ>
/ǀʰ ǁʰ ǃʰ ǂʰ ᶢǀʱ ᶢǁʱ ᶢǃʱ ᶢǂʱ/ <ть ць кь ҁь тть цць ккь ҁҁь>
/ᵑ̊ǀʰ ᵑ̊ǁʰ ᵑ̊ǃʰ ᵑ̊ǂʰ ᵑǀʱ ᵑǁʱ ᵑǃʱ ᵑǂʱ/ <њ ӈь ңь ҥь нњ ӈӈь ңңь ҥҥь>
/ǀˀ ǁˀ ǃˀ ǂˀ/ <тъ цъ къ ҁъ>
/ǀᵡ ǁᵡ ǃᵡ ǂᵡ ᶢǀʶ ᶢǁʶ ᶢǃʶ ᶢǂʶ/ <тҳ цҳ кҳ ҁҳ ттҳ ццҳ ккҳ ҁҁҳ>
/ǀʜ ǁʜ ǃʜ ǂʜ ᶢǀʢ ᶢǁʢ ᶢǃʢ ᶢǂʢ/ <тҳь цҳь кҳь ҁҳь ттҳь ццҳь ккҳь ҁҁҳь>

/i e a o u/ <i e a o u>
/aˤ oˤ/ <a' o'>
/ĩ ã õ ũ/ <ii aa oo uu>
/ãˤ õˤ/ <aa' oo'>

/a˦ a˧ a˨/ <ac a aq>

ǃᵡósà ᶢǃʱòó ᶢǃʱaàxú ǀʰo ɾé ǀʰún ᵑǃʱaì
КҲoc-saq ккьoq-oc ккьa-aq-huc тьo rec тьunc ңңьaiqLanguage 17


Nasals: /m ŋ/ <m n>
Base Stops: /p b ɓ k g ɠ ʔ/ <p b bb k g gg x>
Dual Stops: /k͡p g͡b ɠ͡ɓ/ <kp gb gbb
Fricatives: /ɸ ɣ h/ <f q h>
Approximants: /w ɰ/ <w j>

Vowels: / ɨ ɨː ə ɜ ɜː ɐ ɐː/ <y i e v u o a>

hɐmɐːŋ ɸwɜːkwɜŋ mɨʔɨ, pɐk͡pə gɜm ɓɜɓɜŋɨ wɐː ɠɘmhɐŋ. ɣ̠ɐbɨɰɐ ŋɜ ʔɨhɐːm ɸɐm ŋɜ g͡bwɐɸəmŋwə kɜkɜŋɜ mɐ k͡pɨːɣɨ ʔə. məməm ɡɜŋɡɐŋ pɐ ʔɐːŋɰɐːŋ bɜɠ͡ɓɜm ɣəmɰɨwɐː
Homan fwukwvn myxy, pokpe gvm bbvbbvny wa ggemhon. Qobyjo nv xyham fom nv gbwofemnwe kvkvnv mo kpiqy xe. Memem gvngon po xanjan bvgbbvm qemjywo.Random Thing (Esmelthien)


/p b t d ʈ k/ <p b t d j k>
/f s z ɸ͡ʃ β͡ʒ ʃ ʂ x ɣ ʍ/ <f s z fś v ś c x g h>
/p̪͡f ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ k͡x g͡ɣ/ <pf tc jc q gq>
/m n ɳ/ <m n ń>
/ɥ ɰ w/ <ÿ ẅ ü>
/ɬ ɮ l ʟ/ <lś lc l lx>
/r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/ <r rh vr xr>

/y e ɛ/ <y i e>
/ɯ u ɔ/ <w u o>
/ä/ <a>
/ei ɛɪ ai ɑɪ ɔɪ/ <iy ey ay ai oy>

/á à/ <á a>

/ɸ͡ʃyxáim ɰenä́mskɔɪn ei ʍɛr͡ʀʃɛ́ɪ ɥɯ́nmɔɪn ʈɛ́ β͡ʀuɳɮɑɪs skä́ný ainslɯx mɛ́ɪʟdä kɯ/
Fśyxáym ẅinámskoyn ei herxśéy ÿẃnmoyn jé vruńlcais skáný aynslwx méylxda kw.

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Ithkuil!

Original (2004):
/m n̪ ŋ/
/b d̪ ɟ g ɢ/
/p t̪ c k q ʔ/
/pʰ t̪ʰ cʰ kʰ qʰ/
/pʼ t̪ʼ cʼ kʼ qʼ/
/d͡z d͡ʒ ɖ͡ʐ/
/t͡s t͡ʃ ʈ͡ʂ/
/t͡sʰ t͡ʃʰ ʈ͡ʂʰ c͡ʎ̞ʰ/
/t͡sʼ t͡ʃʼ ʈ͡ʂʼ c͡çʼ k͡xʼ q͡χʼ/
/v ð z ʒ ʐ ʝ ɣ ʁ/
/f θ s ɬ ʃ ʂ ç x χ ħ h/
/l̪ ɫ̪ ɭ j w ɽ/
All consonants except /j w/ can be geminated.

/i y ʉ ɯ u/
/ɪ ʊ/
/e ø ɤ o/
/ɛ œ ɔ/
/æ a ɑ/
/ei̯ øi̯ æi̯ ai̯/
/ʊi̯ ɤi̯ oi̯/
/ɪu̯ eu̯ øu̯ æu̯ au̯/
/ɤu̯ ou̯/
/ʉɯ̯ eɯ̯ øɯ̯ æɯ̯ aɯ̯/
/ʊɯ̯ ɤɯ̯ oɯ̯/
/ae̯/


Ilaksh (2007)
/m n̪ ŋ/
/b d̪ g/
/p t̪ k/
/d͡z d͡ʒ/
/t͡s t͡ʃ/
/v ð z ʒ ʁ/
/f θ s ʃ ç x h/
/l̪ j w ɽ/
All consonants except /j w/ can be geminated.

/i ɨ ʉ u/
/e ø ə o/
/æ a/
/ei̯ øi̯ æi̯ ai̯/
/ui̯ oi̯/
/iu̯ eu̯ øu̯ æu̯ au̯/
/ou̯/


Revised (2011):
/m n̪ ŋ/
/b d̪ g/
/p t̪ k q/
/pʰ t̪ʰ kʰ qʰ/
/pʼ t̪ʼ kʼ qʼ/
/d͡z d͡ʒ/
/t͡s t͡ʃ/
/t͡sʰ t͡ʃʰ/
/t͡sʼ t͡ʃʼ/
/v ð z ʒ ʁ/
/f θ s ɬ ʃ ç x χ h/
/l̪ j w ɽ/
All consonants except /j w/ can be geminated.

/i ʉ u ɪ ʊ/
/e ø ə o/
/ɛ ɔ a ɑ/
/ʊɪ̯ øɪ̯ əɪ̯/
/ɛɪ̯ œɪ̯ ɔɪ̯ aɪ̯/
/ɪʊ̯ øʊ̯ əʊ̯/
/ɛʊ̯ œʊ̯ ɔʊ̯ aʊ̯/
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

Original (2004):
/m n̪ ŋ/ <m n ŋ>
/b d̪ ɟ g ɢ/ <b d ḋ g ġ>
/p t̪ c k q ʔ/ <p t ṫ k q '>
/pʰ t̪ʰ cʰ kʰ qʰ/ <ph th ṫh kh qh>
/pʼ t̪ʼ cʼ kʼ qʼ/ <p’ t’ ṫ’ k’ q’>
/d͡z d͡ʒ ɖ͡ʐ/ <ʒ ǯ ʒ́>
/t͡s t͡ʃ ʈ͡ʂ/ <c č ć>
/t͡sʰ t͡ʃʰ ʈ͡ʂʰ c͡ʎ̞ʰ/ <ch čh ćh çh>
/t͡sʼ t͡ʃʼ ʈ͡ʂʼ c͡çʼ k͡xʼ q͡χʼ/ <c’ č’ ć’ ċ’ ḳ’ q̇’>
/v ð z ʒ ʐ ʝ ɣ ʁ/ <v ð z ž ź ż ǧ ṙ>
/f θ s ɬ ʃ ʂ ç x χ ħ h/ <f þ ş š ś ṡ x ẋ ħ h>
/l̪ ɫ̪ ɭ j w ɽ/ <l ł ĺ j w r>

/i y ʉ ɯ u/ <ï ü y ı u>
/ɪ ʊ/ <î û>
/e ø ɤ o/ <e ø ë o>
/ɛ œ ɔ/ <ê ö ô>
/æ a ɑ/ <ä a â>
/ei̯ øi̯ æi̯ ai̯/ <eï øï äï aï>
/ʊi̯ ɤi̯ oi̯/ <uï ëï oï>
/ɪu̯ eu̯ øu̯ æu̯ au̯/ <ïu eu øu äu au>
/ɤu̯ ou̯/ <ëu ou>
/ʉɯ̯ eɯ̯ øɯ̯ æɯ̯ aɯ̯/ <yı eı øı äı aı>
/ʊɯ̯ ɤɯ̯ oɯ̯/ <uı ëı oı>
/ae̯/ <ae>
Last edited by Haplogy on Wed Sep 19, 2012 4:43 pm, edited 1 time in total.
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

Pretty orthography for Esmelthien's random thing :3
/p b t d ʈ k/
<p b t d ṭ k>

/p̪͡f ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ k͡x g͡ɣ/
<ƒ c j q g>

/f s z ɸ͡ʃ β͡ʒ ʃ ʂ x ɣ ʍ/
<f s z fh vh sh ṣ x ƣ ƕ>

/m n ɳ/
<m n ṇ>

/ɥ ɰ w/
<ȝ w ƿ>

/ɬ ɮ l ʟ/
<lh ʒ l ll>

/r r̥ β͡ʀ r͡ʀ/
<r rh v rr>

/y ɯ u/
<y ȣ u>

/e/
<i>

/ɛ ɔ/
<e o>

/ä/
<a>

/ei ɛɪ ai ɑɪ ɔɪ/
<i̩ e̩ a̩ a̩ o̩>

/ɸ͡ʃyxáim ɰenä́mskɔɪn ei ʍɛr͡ʀʃɛ́ɪ ɥɯ́nmɔɪn ʈɛ́ β͡ʀuɳɮɑɪs skä́ný ainslɯx mɛ́ɪʟdä kɯ/
Fhyxá̩m winámsko̩n i̩ ƕerrshe̩ ȝȣ́nmo̩n ṭé vuṇʒa̩s skáný a̩nslȣx méllda kȣ.
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m n̪ ŋ/ <m n ŋ>
/b d̪ ɟ g ɢ/ <b d ǧ g ǧ>
/p t̪ c k q ʔ/ <p t ǩ k q ʔ>
/pʰ t̪ʰ cʰ kʰ qʰ/ <pʰ tʰ ǩʰ kʰ qʰ>
/pʼ t̪ʼ cʼ kʼ qʼ/ <pʼ tʼ ǩʼ kʼ qʼ>
/d͡z d͡ʒ ɖ͡ʐ/ <ʒ ǯ ʒ̇>
/t͡s t͡ʃ ʈ͡ʂ/ <c č c̣>
/t͡sʰ t͡ʃʰ ʈ͡ʂʰ c͡ʎ̞ʰ/ <cʰ čʰ c̣ʰ ƛʰ>
/t͡sʼ t͡ʃʼ ʈ͡ʂʼ c͡çʼ k͡xʼ q͡χʼ/ <cʼ čʼ c̣ʼ xʼ χʼ>
/v ð z ʒ ʐ ʝ ɣ ʁ/ <v ð z ž ẓ ʝ ɣ ʁ>
/f θ s ɬ ʃ ʂ ç x χ ħ h/ <f θ s ɬ š ṣ ç x χ ħ h>
/l̪ ɫ̪ ɭ j w ɽ/ <l ł ḷ j w r>

/i y ʉ ɯ u/ <i y ʉ ɯ u>
/ɪ ʊ/ <ɪ ʊ>
/e ø ɤ o/ <e ø ə o>
/ɛ œ ɔ/ <ɛ œ ɔ>
/æ a ɑ/ <æ a å>
/ei̯ øi̯ æi̯ ai̯/ <ei øi æi ai>
/ʊi̯ ɤi̯ oi̯/ <ui əi oi>
/ɪu̯ eu̯ øu̯ æu̯ au̯/ <iu eu øu æu au>
/ɤu̯ ou̯/ <əu ou>
/ʉɯ̯ eɯ̯ øɯ̯ æɯ̯ aɯ̯/ <ʉɯ eɯ øɯ æɯ aɯ>
/ʊɯ̯ ɤɯ̯ oɯ̯/ <uɯ əu oɯ>
/ae̯/ <ae>

[ˈpʊ́l̪l̩̪̀ ʊˈɪ́qɪ̀ʃx ˈmáʔwàɫ̪ɡ ɛʁjaʊ̯fɤˈn̪ɪ́ɛ́n̪ ˈpǽθwɯ̀ç aʊ̯ˈxɤ́ʔjàɬt xn̪ɛʔwiɬˈtáʔʂʊ̀ɪ̯ ˈt̪ʊ́à kɪ̂t̪ œl̪ˈːâ jaˈqázmʊ̀ɪ̯v l̪ɪʔjɯɾˈzɪ́ʂkàʔ pʼamˈm̩̂ aɪl̪ɔʔˈwɤ́tʃːà ʃʊʔˈjɛ́ft̪àʂ]
Pʊ́ll̀ uɪ́qɪ̀šx máʔwàłg ɛʁjaufənɪ́ɛ́n pǽθwɯ̀ç auxə́ʔjàɬt xnɛʔwiɬtáʔṣùi túà kɪ̂t œllâ jaqázmùiv lɪʔjɯrzɪ́ṣkàʔ pʼamm̂ ailɔʔwə́ččà šʊʔjɛ́ftàṣ.

or, without tones and replacing the ugly letters that don't fit:
Pųll uįqįšx maʔwałg ɛʁjaufənįɛn pæθwɯç auxəʔjaɬt xnɛʔwiɬtaʔṣui tua kįt œlla jaqazmuuiv lįʔjɯrzįṣkaʔ pʼamm ailɔʔwəčča šųʔjɛftaṣ.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Qwynegold
Smeric
Smeric
Posts: 1606
Joined: Thu May 24, 2007 11:34 pm
Location: Stockholm

Re: Romanization challenge thread

Post by Qwynegold »

Challenging phonology
Or it was meant to be. But it's no match for those Esmelthien just posted. Damn, now I want to make a conlang out of this.

Consonants
/m n~ŋ5/
/pʼ pʰ b̥13~kʼ4 kʼʷ23~kʰ41,3~ɡ̊1,4 ʔ/
/p͡ɸʼ t͡sʼ k͜xʼ4/
/t͡ɬʼ3~k͜ʟ̝ʼ4/
/ɸ β s z ç3~x4 ʝ34 ɦ̥1/
6~ʎ̝7~ɬˠ8/
/r/
/j ɥ ʍ ɰ w/
/l678/
1These are slack voiced. I don't know if ɦ̥ is actually possible.
2This could described as /kʼw/, but it's realized as [kʼʷ] while [kʼw] is not possible.
3Only occurs before front vowels or /ə/ in onset, and after front vowels or /n̩ r̩ l̩/ in coda.
4Only occurs before back vowels, syllabic consonants or glides in onset, and after back vowels or /ə m̩/ in coda.
5Only occurs in coda before velar consonants or after back vowels.
6Only occurs in coda or before /ə/.
7Only occurs before front vowels or /j ɥ/ in onset, or before [ç ʝ ʎ̝ ʎ] in coda.
8Only occurs before back vowels or /ʍ ɰ w/ in onset, or before velar consonants in coda.

Vowels
/i y ɯ u/
/e ø ɤ o/
/ə/
/ɛ ɔ/
/a ɒ/

Diphthongs
/ei øi øy ɤɯ ɤu ou/
/ai ɒu/
/eɯ oy/
/aɯ au ɒi ɒy/

Syllabic consonants
/m̩ n̩~ŋ̍1 r̩ l̩~ɫ̩2~ɬ̩3~ɬ̩ˠ2,3/
1Only occurs before velar consonants.
2Only occurs before or after velar consonants.
3Only occurs after voiceless consonants in accentless syllables.

Pitch accent
/◌́ ◌̀ ◌/
There are two kinds of accented syllables, ones with high and ones with low pitch. There can be only one high pitch in a word, and it falls on one of the two first syllables. Low pitches there can be several of, even if there is also high pitch in the word, and they can appear on any syllable.

Syllable structure
O(G)V(C)
O = any consonant
G = j ɥ ʍ ɰ w
V = any vowel, diphthong or syllabic consonant
C = m n~ŋ pʰ b̥ tʰ~kʰ d̥~ɡ̊ ʔ ɸ β s z ç~x ʝ~ɣ ɬ~ʎ̝~ɬˠ r l~ʎ~ɫ
Glides can not follow after an ejective.
Two glides can't appear next to each other.
An unrounded glide can't appear between two rounded phonemes (bilabial consonants, labialized consonants, m̩, rounded vowels), except between two nucleuses.
Syllabic consonants don't occur before or after corresponding non-syllabic consonants.

Sample text
nɰɛ́kʰɔ̀ ʎjúɸ çí kʰɰúʎɛ̀ pʰumɒ́.
wɛ́ ɣɥyɫód̥e móu wánjɒʎyɰou.
βɔ́mjèsonwøì çetʰɛ́t͡sʼei nɛ́ɰɒt͡ɬʼwu tʰɛn wŕ̩ rə́ ʔìpʰɔ́b̥aɦ̥y ɦ̥ǿi.
βwǿ ɦ̥ə́kʼʷý ɫɰím?
tʰə̀kʰçýkʰo mwob̥sá d̥í çá kʰwíβ d̥ə̀b̥ɒ́ʍo.
tʰý ɸançá sɥǿç wú myʔí kʰjm̩wóupʰɔmimçe ʔɤ̀ɸúmd̥e ʍib̥ǿi βwý.
ɦ̥r̩wá nɰókʰɯ̀b̥çɛ jɒ́pʰ pʰiçý njə́.
b̥ùʍíɣjud̥àɥə b̥ɥɔ́ b̥ŕ̩ mjí ɡ̊ú ɫɒ́?
çǿɰèd̥i b̥ń̩ mɥó suʍó d̥ǿʍùpʰy mé ɦ̥jɔ́.
kʰúɰɯ̀ŋ wɯ́ mĺ̩ mé nopʰsé né.
b̥ə́ mɰə́ k͜ʟ̝ʼùmçýkʰu d̥ǿy míd̥ài ɦ̥ú.
sə̀ʔýwəβì mɰìmwú kʰʍǿy ɸet͡sʼɥí b̥ʍúx?
rəʔí mɯpʰímɥɔ ɫɰɛ́nomtʰitʰɰìb̥a d̥iwɤ́ɯ tʰǿi ɦ̥wý.
rʍáʝə̀ɡ̊ɥi zétʼì mjìmɛ́ sé pʼǿ mɥó βí mʍéɯnynpʰusxurɰo kʰʍáim suʔý.
xub̥çémwemɒ̀r b̥ɔ́ tʰə́ɡ̊wù wə̀jír b̥ý ɸú çə́mwùʔù?
mwɛ́ɸβɔ́jí múm sɥí sú mèmkʰʍájɛ̀ mouβɔ́pʰ?
mís b̥wɒwísoŋxɯ̀ɰə ɡ̊ɒ́mù mop͡ɸʼɛ́d̥ejɯŋ tʰə́nɥøpʰ ɥápʰùɡ̊ʍanwɤ̀ɯ.
mantʰé mwǿβò pʰwoɡ̊ɰə́n ɣwý ní.
njàɸwéɥaɡ̊ɥɒ míwỳ sjɛ̀mwá mímɔ d̥ɛ́ ɣwikʰjíɰu?
wóu mùβú wɔ̀rpʰə́ βɥḿ̩kʰʍùŋ k͜xʼɤɯnɥýtʰed̥ɛ ʔyb̥ú.
b̥wóu ʎý ɸɰə́rçə mə́ ɡ̊ʍéi pʰɰé tʰái.
kʼú kʰwèimrɔ́ ʎjɯ̀ɡ̊xɔ́sòʝaimø zə́ɬˠùkʰwaiɸəkʰɒ ʍýɫʍa ʍátʰɥànɥɛɡ̊ɰakʰjỳn kʰɰíɸ b̥wùnén pʰɥỳmxú?
ʍə́ xúm βóŋ ɡ̊jú b̥jɯ̀sçý ʍemtʰámr̩ɰà.
ɰí. ɥí mɛ̀xɯ́ ʝý kʰɰúpʰ βɛb̥ɰə́sènəb̥ɯ̀.
ɡ̊úmè mʍíd̥xɯ̀mɔmwɔ b̥ʍíɥɔxod̥ìmʍì nə̀mí sə̀ʔáu mø̀imɯ́.
wéi sɛnínøʔɯkʰwo sýn ʔáipʰa mɰə̀ʍó kʰɥú.
jimáixɬ̩ˠm tʰái βjiɡ̊wí máin nɒ̀msá.
wínɤ̀ sɒ́βpʰɥù b̥í tʰé mʍǿʔɛsà ném.
ɡ̊ɰúkʰòuxɤ̀ɯçer mòmíɸɯ b̥ɥúnɥɛ̀ méb̥ ɰə́m d̥í.
Image
My most recent quiz:
Eurovision Song Contest 2018

User avatar
Haplogy
Avisaru
Avisaru
Posts: 325
Joined: Sat Mar 03, 2012 10:14 am
Location: Dutchland

Re: Romanization challenge thread

Post by Haplogy »

/m n~ŋ/ <m n>
/pʼ pʰ b̥ tʼ~kʼ kʼʷ tʰ~kʰ d̥~ɡ̊ ʔ/ <p' p b c' cw' c d q>
/p͡ɸʼ t͡sʼ k͜xʼ/ <pf' cs' cx'>
/t͡ɬʼ~k͜ʟ̝ʼ/ <cł'>
/ɸ β s z ç~x ʝ~ɣ ɦ̥/ <f v s z x g h>
/ɬ~ʎ̝~ɬˠ/ <ł>
/r/ <r>
/j ɥ ʍ ɰ w/ <ÿ ẅ ẘ y w>
/l~ʎ~ɫ/ <l>

/i y ɯ u/ <ï ü ı u>
/e ø ɤ o/ <ē ö ī ō>
/ə/ <ë>
/ɛ ɔ/ <e o>
/a ɒ/ <ā a>

/ei øi øy ɤɯ ɤu ou/ <ēï öï öü īı īu ōu>
/ai ɒu/ <āï au>
/eɯ oy/ <ēı ōü>
/aɯ au ɒi ɒy/ <āı āu aï aü>

<ý ỳ y> <ű ȕ ü>
<ú ù u> <ú ù u>
<ó ò o> <ô ǒ ō>

/nɰɛ́kʰɔ̀ ʎjúɸ çí kʰɰúʎɛ̀ pʰumɒ́./
/wɛ́ ɣɥyɫód̥e móu wánjɒʎyɰou./
/βɔ́mjèsonwøì çetʰɛ́t͡sʼei nɛ́ɰɒt͡ɬʼwu tʰɛn wŕ̩ rə́ ʔìpʰɔ́b̥aɦ̥y ɦ̥ǿi./
/βwǿ ɦ̥ə́kʼʷý ɫɰím?/
Nyécò lÿúf xí cyúlè pumá.
Wé gẅülôdē môu wânÿalüyōu.
Vómÿěsōnwȍï xēcécs'ēï néyacł'wu cen wŕ re̋ qȉpóbāhü hőï.
Vwő he̋cw'ű lyi̋m?
Knowledge is power, and power corrupts. So study hard and be evil!

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

/m n~ŋ5/ <m n>
/pʼ pʰ b̥1 tʼ3~kʼ4 kʼʷ2 tʰ3~kʰ4 d̥1,3~ɡ̊1,4 ʔ/ <p' p b t'~k' q' t~k d~g '>
/p͡ɸʼ t͡sʼ k͜xʼ4/ <f' s' x'>
/t͡ɬʼ3~k͜ʟ̝ʼ4/ <l'>
/ɸ β s z ç3~x4 ʝ3~ɣ4 ɦ̥1/ <f v s z x j h>
/ɬ6~ʎ̝7~ɬˠ8/ <lh>
/r/ <r>
/j ɥ ʍ ɰ w/ <y ɥ wh gh w>
/l6~ʎ7~ɫ8/ <l>

/i y ɯ u/ <i ü ŭ u>
/e ø ɤ o/ <e ö ŏ o>
/ə/ <ə>
/ɛ ɔ/ <ĕ ă>
/a ɒ/ <ä a>

Pitch accent is unwritten because I'm lazy.

nɰɛ́kʰɔ̀ ʎjúɸ çí kʰɰúʎɛ̀ pʰumɒ́.
wɛ́ ɣɥyɫód̥e móu wánjɒʎyɰou.
βɔ́mjèsonwøì çetʰɛ́t͡sʼei nɛ́ɰɒt͡ɬʼwu tʰɛn wŕ̩ rə́ ʔìpʰɔ́b̥aɦ̥y ɦ̥ǿi.
βwǿ ɦ̥ə́kʼʷý ɫɰím?

Nghĕkă lyuf xi kghulye puma. Wĕ jɥülode mou wänyalüghou. Vămyesonwöi xetĕs'ei nĕghal'wu tĕn wr rə 'ipăbähü höi. Vwö həq'ü lghim?
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Nortaneous
Sumerul
Sumerul
Posts: 4544
Joined: Mon Apr 13, 2009 1:52 am
Location: the Imperial Corridor

Re: Romanization challenge thread

Post by Nortaneous »

Arve

/pʰ tʰ cʰ kʰ ʔ/
/b d ɟ g/ [p~w t~ð̞ ts ʈʂ c~j k~ɣ]
/s ʂ ç x xʷ χ h/
/v~ⱱ l j ɣ r̥ r ʀ/
/a ɛ ɞ ʌ ɔ ø ʊ i y u/
/aɔ̯ ʊi̯ ɛa̯ ɛɔ̯~ɛu̯ ʌi̯ œy̯ ɔu̯ ie̯ yø̯ uo̯/ ([aə̯ ʊi̯ eə̯ øə̯ ɛu̯ ʌi̯ øy̯ ɔu̯ iə̯ yə̯ uə̯/] in one major dialect, [aː ɨː eː øː~ɨː ɨː øː oː iː yː uː] in another)
/ɐ ɪ ʏ ʊ/ in unstressed syllables, /ɪl ɪr ɪχ ɪʀ/ are [ɐ] in one major dialect, as are the same sequences with /ɐ/

ˈʈʂʌi̯s gʊn ˈkʰuo̯ʂ vɪç ˈcaɔ̯n mʏˈtsah vɪç ˈkɛa̯rɐs, ˈkʰuo̯ʂ tsɪç ˈmaɔ̯l ɪn ˌxʷaɔ̯lʔˈmɛa̯r̥ɐmɪl, ˈjɔu̯xʷ r̥ɪç ˌʈʂʌi̯s ˈtsɔu̯ɪl tsɪç tsɪˈxʷaɔ̯l.
ˈtie̯χɪn ðjɪ ˈçʌn ʊt tɪn ˈxʷɛu̯tsɪr ðɪm ˈlʊi̯kɐr ˈʈʂøts ˈɛðɪ ðjɪ ˈmɛa̯tsɐ ˈxʷɔlɐh.
ˈtɛŋɐr ˈxʷaɔ̯dun ˈjɛa̯r̥ʏh ʏ ˈmie̯ʂ cɐn ˈmɛç.
Siöö jandeng raiglin zåbei tandiüłåd;
nää džunnfin kukuch vklaivei sivei tåd.
Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei. Chei.

User avatar
Rekettye
Sanci
Sanci
Posts: 30
Joined: Tue Sep 18, 2012 3:27 pm
Location: Elindotia

Re: Romanization challenge thread

Post by Rekettye »

Tried Arve, but couldn't make head nor tail of the allophones, sorry :(

/m n̪ ŋ/ <m n ng>
/b d̪ ɟ g ɢ/ <b d gy g q>
/p t̪ c k q ʔ/ <p t ç c k '>
/pʰ t̪ʰ cʰ kʰ qʰ/ <ph th çh ch kh>
/pʼ t̪ʼ cʼ kʼ qʼ/ <p' t' ç' c' k'>
/d͡z d͡ʒ ɖ͡ʐ/ <dz dj dzr>
/t͡s t͡ʃ ʈ͡ʂ/ <ts tş tsr>
/t͡sʰ t͡ʃʰ ʈ͡ʂʰ c͡ʎ̞ʰ/ <tsh tşh tsrh çlh>
/t͡sʼ t͡ʃʼ ʈ͡ʂʼ c͡çʼ k͡xʼ q͡χʼ/ <ts' tş' tsr' çs' k>
/v ð z ʒ ʐ ʝ ɣ ʁ/ <v dh z j zr jh gh rh>
/f θ s ɬ ʃ ʂ ç x χ ħ h/ <f th s lh ş sr şh q qh x h>
/l̪ ɫ̪ ɭ j w ɽ/ <l ll lr y w rd>

/i y ʉ ɯ u/ <i ü ų ı u>
/ɪ ʊ/ <ĭ ŭ>
/e ø ɤ o/ <ę ö ë o>
/ɛ œ ɔ/ <e œ ŏ>
/æ a ɑ/ <ä a ą>
/ei̯ øi̯ æi̯ ai̯/ <ei öi äi ai>
/ʊi̯ ɤi̯ oi̯/ <ui ëi oi>
/ɪu̯ eu̯ øu̯ æu̯ au̯/ <iu eu öu äu au>
/ɤu̯ ou̯/ <ëu ou>
/ʉɯ̯ eɯ̯ øɯ̯ æɯ̯ aɯ̯/ <ųı eı öı äı aı>
/ʊɯ̯ ɤɯ̯ oɯ̯/ <uı ëu oı>
/ae̯/ <ae>

. = long
- = clarifies digraphs

[ˈpʊ́l̪l̩̪̀ ʊˈɪ́qɪ̀ʃx ˈmáʔwàɫ̪ɡ ɛʁjaʊ̯fɤˈn̪ɪ́ɛ́n̪ ˈpǽθwɯ̀ç aʊ̯ˈxɤ́ʔjàɬt xn̪ɛʔwiɬˈtáʔʂʊ̀ɪ̯ ˈt̪ʊ́à kɪ̂t̪ œl̪ˈːâ jaˈqázmʊ̀ɪ̯v l̪ɪʔjɯɾˈzɪ́ʂkàʔ pʼamˈm̩̂ aɪl̪ɔʔˈwɤ́tʃːà ʃʊʔˈjɛ́ft̪àʂ]
Pŭll-l ŭĭkĭşq ma'wallg erhyaufënĭen päthwışh auqë'yallt qne'wilhta'srui tŭa cĭt œl.a yakazmuiv lĭ'yırzĭsrca' p'amm ailŏ'wëtş.a şŭ'yeftasr.

tones lol
Low Pr. kalbeken < Lith. kalbėti
Lith. sūris = cheese, Fr. souris = mouse... o_O

Post Reply