Reverse Romanization Challenge Thread

Substantial postings about constructed languages and constructed worlds in general. Good place to mention your own or evaluate someone else's. Put quick questions in C&C Quickies instead.
Birdlang
Avisaru
Avisaru
Posts: 427
Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Location: Virginia

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by Birdlang »

I will do a new one
a aa b c ç d ð e ee ɜ f g g h ħ i j k l m n ŋ o oo p q qx r s t u uu ʉ ʉʉ v w x y yy z ʒ
I've been on other places. Since i created this thread allow me to say if an orthography is too tough that you can definitely do another or modify it.
Hello there. Chirp chirp chirp.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by opipik »

a aa b c ç d ð e ee ɜ f g h ħ i j k l m n ŋ o oo p q qx r s t u uu ʉ ʉʉ v w x y yy z ʒ
/p b t d k ɡ q ɢ ʔ/ <p b t d k g qx q h>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/f v ð s z ʃ ʒ x ɣ/ <f v ð ç ʒ x ħ>
/w ɻ j ʟ/ <w r y l>
/ǂ ǂʰ/ <c yy>

/i ʉ u e o ə i: u: ɛ: ə: ɞ: ɔ: a:/ <i ʉ u e o a ii uu ee ɜ ʉʉ oo a>

----

a aͅ b d e eͅ é g gw i k m n ŋ o oͅ p r r̄ s t u w y

User avatar
mèþru
Smeric
Smeric
Posts: 1984
Joined: Thu Oct 29, 2015 6:44 am
Location: suburbs of Mrin
Contact:

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by mèþru »

/a ai̯ b d ɛ ɛi̯ e g ɣʷ k m n ŋ o oi̯ p r rː s t u w y/

Next:
<a b ch d dz e ei f g h i j k l m n o ou p r s t ts u w y z ɥ>
ts and dz are allophones/marginal phonemes
ìtsanso, God In The Mountain, may our names inspire the deepest feelings of fear in urkos and all his ilk, for we have saved another man from his lies! I welcome back to the feast hall kal, who will never gamble again! May the eleven gods bless him!
kårroť

Travis B.
Sumerul
Sumerul
Posts: 3570
Joined: Mon Jun 20, 2005 12:47 pm
Location: Milwaukee, US

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by Travis B. »

mèþru wrote:Next:
<a b ch d dz e ei f g h i j k l m n o ou p r s t ts u w y z ɥ>
ts and dz are allophones/marginal phonemes
/a b tʃ d d ɛ e f g h i dʒ k l m n ɔ o p r s t t u w j z ɥ/

Next: ⟨a â ą b b' c ch d d' e ê ę f g h i î j k kh l m n ń ŋ o ô ǫ p ph q qh r s t th u û w y⟩
Dibotahamdn duthma jallni agaynni ra hgitn lakrhmi.
Amuhawr jalla vowa vta hlakrhi hdm duthmi xaja.
Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro. Irdro.

Hominid
Niš
Niš
Posts: 3
Joined: Mon Apr 09, 2018 4:30 am

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by Hominid »

/m n ɳ ŋ/ <m n ń ŋ>
/p b t d ʈ ɖ k q/ <p b t d c g k q>
/ɸ f θ s ʂ x χ h/ <ph f th s ch kh qh h>
/w l ɻ j/ <w l r j>
/ʙ r/ <b' d'>

/i ɪ ʊ u/ <i î û u>
/e ẽ ɛ ə ɔ o õ/ <e ę ê y ô o ǫ>
/æ æ̃ ɑ/ <a ą â>

Next: <a b ꞗ c ç d e ə f g i j k l ł m n o t u w>

svld
Sanci
Sanci
Posts: 43
Joined: Tue Nov 30, 2010 11:08 pm
Location: tw

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by svld »

Hominid wrote:<a b ꞗ c ç d e ə f g i j k l ł m n o t u w>
/a p b kʰ x t ɛ ə f g i ɪ k l d m n ɔ tʰ u ʊ/

Next:
<th s g t l b c w wh m r h v k n sc p f d ch st a e i o u ai ay ea ey oa ui>

Sample :
And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by opipik »

<th s g t l b c w wh m r h v k n sc p f d ch st a e i o u ai ay ea ey oa ui>
/p b t̪ d̪ ʧ ʤ k ɡ ʔ/ <p b sc th t d k g c>
/m n/ <m n>
/ɸ β s̪ ʃ ʒ x h/ <f v s st r h ch> /w j ʟ/ <w l wh> /a ə ɛ e i ɨ o ɔ u/ <a ai ea e i ui o oa u> /ɔɛ̯ ɛi̯/ <ay ey> (<y> is otherwise silent)

<And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven>
/anʤ d̪ɛi̯ səʤ | ɡo ʧo | jeʧ us̪ bɨlʤ us̪ a ʔit anʤ a ʧoweʒ | ʟos̪e ʧop mɔɛ̯ ʒɛh unto xɛβen/

----

Next:

a aa b d e ee ē ēē f g ḡ h i ii j k kk m mm n nn n̄ n̄n̄ o oo ō ōō p pp r s t tt u uu v w y

User avatar
bbbosborne
Sanci
Sanci
Posts: 70
Joined: Mon Jul 03, 2017 6:44 pm

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by bbbosborne »

<a aa b d e ee ē ēē f g ḡ h i ii j k kk m mm n nn n̄ n̄n̄ o oo ō ōō p pp r s t tt u uu v w y>

<a aa><e ee><ē ēē><i ii> <o oo><ō ōō><u uu><y>
/a aː/ /ɛ ɛː/ /e eː/ /i iː/ /ɔ ɔː/ /o oː/ /u uː/ /ə/

<b d g ḡㅤp pp t tt k kk>
/b d ɡ d͡ʒ p pː t tː k kː

<f v s r w j h>
/f ʋ s ɹ w j h>

<m mm n nnㅤn̄ n̄n̄>
/m mːㅤn nːㅤɲ ɲː/


next:

a aa aj au b bh c ch d dh e ee ej f g gh g̃ h i ii j k kh l ll m n ñ o oj oo ö öö p ph q qh r s t th u uu w x
Image

User avatar
Kvan
Lebom
Lebom
Posts: 112
Joined: Tue Oct 12, 2010 3:36 pm

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by Kvan »

bbbosborne wrote:all the stuff in brackets
next:
<i ii> /i iː/
<e ee ej> /ɛ ɛ: ɛi/
<a aa aj au> /a a: ai au/
<ö öö> /ɵ ɵː/
<o oj oo> /ɔ ɔː ɔi/
<u uu> /u uː/

<m n ñ> /m n ɲ/
<ph p b th t d ch c g̃ kh k g qh q> /pʰ p b tʰ t d cʰ c ɟ kʰ k g qʰ q/
<f bh dh s j x gh h> /ɸ β ð s ʝ x ɣ χ/
<l r w ll> /l ɾ w ʟ~ɡ͡ʟ/

And I present unto you:
<p p̕ t t̕ t̂ t̂̕ c c̕ ĉ ĉ̕ ç ç̂ ç̕ ç̂̕ k k̕ k̂ k̂̕ q q̕ q̂ q̂̕ b d m n n̂ ŋ ŋ̂ f s ŝ ş ş̂ x x̂ h r r̂ w ŵ>
<i ì í ī ĭ a à á ā ă u ù ú ū ŭ>
<ii ìì íí īī ĭĭ aa àà áá āā ăă uu ùù úú ūū ŭŭ>
<ih ìh íh īh ĭh ah àh áh āh ăh uh ùh úh ūh ŭh>
<iih ììh ííh īīh ĭĭh aah ààh ááh āāh ăăh uuh ùùh úúh ūūh ŭŭh>

Curious to see your reply.
From:
Economic Left/Right: -7.25
Social Libertarian/Authoritarian: -7.69

To:
Economic Left/Right: -6.12
Social Libertarian/Authoritarian: -5.33

opipik
Avisaru
Avisaru
Posts: 823
Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am

Re: Reverse Romanization Challenge Thread

Post by opipik »

<p p̕ t t̕ t̂ t̂̕ c c̕ ĉ ĉ̕ ç ç̂ ç̕ ç̂̕ k k̕ k̂ k̂̕ q q̕ q̂ q̂̕ b d m n n̂ ŋ ŋ̂ f s ŝ ş ş̂ x x̂ h r r̂ w ŵ>
/p p: t t: tʰ tʰ: tθ tθ: tθʰ tθʰ: ts ts: tsʰ tsʰ: k k: kʰ kʰ: q q: qʰ qʰ: mb nd m n n̥ ŋ ŋ̊ f θ θʰ s sʰ x xʰ h r r̊ w ẘ/
<i ì í ī ĭ a à á ā ă u ù ú ū ŭ> /i e ɨj əj iʔ a ɔ ɨ ə aʔ u o ɨw əw uʔ/
<ii ìì íí īī ĭĭ aa àà áá āā ăă uu ùù úú ūū ŭŭ> /i: e: ɨ:j ə:j/..…
<ih ìh íh īh ĭh ah àh áh āh ăh uh ùh úh ūh ŭh> /i̤ e̤/…
<iih ììh ííh īīh ĭĭh aah ààh ááh āāh ăăh uuh ùùh úúh ūūh ŭŭh> /i̤: e̤:/…

----

Next:
a a' b c c' d e e' f g g' h i j k l m n n' n'g o p r r' s s' t t' u v w x y z z'

Post Reply