zompist bboard

THIS IS AN ARCHIVE ONLY - see Ephemera
It is currently Fri Nov 22, 2019 12:32 pm

All times are UTC - 6 hours [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 260 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
Author Message
PostPosted: Thu Feb 19, 2015 12:56 pm 
Sanci
Sanci
User avatar

Joined: Thu Jan 08, 2015 2:45 pm
Posts: 44
Location: tunta, àn paànmúnu’ai
Porphyrogenitos wrote:
EDIT: Oops I think I made this violate a linguistic universal by having more phonemic vowels than consonants.

Actually, Iau has 6 phonemic consonants and 8 phonemic vowels.

(Not to mention having 11 diphthongs, 2 triphthongs, and crazy tones.)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Feb 19, 2015 4:16 pm 
Lebom
Lebom

Joined: Thu Dec 22, 2011 1:13 pm
Posts: 168
Location: Ohio
Dezinaa wrote:
Porphyrogenitos wrote:
EDIT: Oops I think I made this violate a linguistic universal by having more phonemic vowels than consonants.

Actually, Iau has 6 phonemic consonants and 8 phonemic vowels.

(Not to mention having 11 diphthongs, 2 triphthongs, and crazy tones.)


Oh, huh, I forgot about Iau.

alynnidalar wrote:

Next: <m n mm nn a e i o u ii ie iu io p t k g q ph th kh qh h f v s z x l r rr>

Sample: Kiino vogiogekhazmu hiugiu mmi qoqhe siahi viehgafaqi ann? Aphu riithu xiliorro.


/m n/ <m n> (nasalizes following vowel, assimilates to manner of articulation to following consonant)
/mː nː/ <mm nn> (analyzed as long, only appear long/geminate intervocalically)
/p t k q ʔ/ <p t k q h>
/pʰ tʰ kʰ qʰ/ <ph th kh qh>
/f s x/ <f s x>
/v z ɣ/ <v z g>
/l r rː/ <l r rr> (/r/ assimilates to adjacent fricative, /rː/ is geminate intervocalically)
/a ɛ ɪ ɔ u/ <a e i o u>
/i e y ø/ <ii ie iu io>

Kiino vogiogekhazmu hiugiu mmi qoqhe siahi viehgafaqi ann? Aphu riithu xiliorro.
[kinɔ vɔɣøɣɛkʰazvũ ʔyɣy mi ɣɔɣʔɛ sɪaʔɪ veʔɣafaqɪ an apʰu ritʔu xɪlɪɔrːɔ]

(Well, that turned out way uglier than expected...)

Next one:

t k q m n w wh f ff z x r a e i o ô u ȣ y

Sample:

Iô tauxaqȣ, wheu nanaio ffazeriqokalyozum wa fe!


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Feb 21, 2015 3:28 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Posts: 427
Location: Virginia
t k q m n w wh f ff z x r a e i o ô u ȣ y
t k q m n/-ɴ w ʍ v f z ʔ ʀ a e i o ɵ u ɯβ y
When I and u are semivowels they are pronounced j and w respectively
Sample:

Iô tauxaqȣ, wheu nanaio ffazeriqokalyozum wa fe!
We are anonymous, and we are the Legion of Truth!!!
Next
a b c c̈ d e f g ḡ h i j k kw l lh dh th m m̈ n n̄ n̈ p q qʷ r r̈ s t ṫ s̈ u v w x x̲ y z z̈ Cˀ C̄ V̄ V̈ V̈̄ V̤ V̤̄ w̤

_________________
Hello there. Chirp chirp chirp.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Feb 21, 2015 3:34 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Posts: 427
Location: Virginia
ObsequiousNewt wrote:
Birdlang wrote:
ʁʷˤˡˠˣʰʱʲ

Your Honor, I ask that you find this man not guilty by reason of insanity.

Because I have mental health issues, that is the reason, like Eddie but I have similar problems where I want to use every diacritic in the book.

_________________
Hello there. Chirp chirp chirp.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Feb 27, 2015 3:55 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Posts: 427
Location: Virginia
My actual new romanization
a ă b b̆ c c̆ d d̆ e ĕ f f̆ g ğ h h̆ i ĭ j j̆ k k̆ l l̆ m m̆ n n̆ o ŏ p p̆ q q̆ r r̆ s s̆ t t̆ u ŭ v v̆ w w̆ x x̆ y y̆ z z̆

_________________
Hello there. Chirp chirp chirp.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Mar 01, 2015 3:26 pm 
Lebom
Lebom
User avatar

Joined: Sat Feb 14, 2015 5:27 am
Posts: 108
Location: Western Jutland, Denmark
Birdlang wrote:
My actual new romanization

I kinda doubt that for some reason but i'll try it anyway
Birdlang wrote:
a ă b b̆ c c̆ d d̆ e ĕ f f̆ g ğ h h̆ i ĭ j j̆ k k̆ l l̆ m m̆ n n̆ o ŏ p p̆ q q̆ r r̆ s s̆ t t̆ u ŭ v v̆ w w̆ x x̆ y y̆ z z̆

<ă a ĕ e ĭ i ŏ o ŭ u y̆ y> /a a: e e: i i: o o: u u: y y:/ (or possibly the other way around with the length, seems counterintuitive though considering the choice of diacritic)
same system as above for <j l m n v w z> /j l m n v ʋ z/
<p b t d k g c q> /p b t d k g q ɢ/ (a little unusual with the <c> i know, but at least it works)
<(same as above just with the diacritics)> /p' ɓ t' ɗ k' ɠ q' ʛ/
<f s x> /f s x/ (diacritics = ejective)
<h h̆ r r̆> /h ʜ ɹ ɾ/

New one:
vowels: a, ã, ä, i, ĩ, ï, u, ũ, ü
consonants: b, bb, bh, d, dd, dh, g, gh, h, hh, k, kk, m, m̃, mh, n, ñ, nh, p, pp, r, rr, rh, rrh, t, tt

_________________
Languages i speak fluently: Dansk, English
Languages i am studying: Deutsch, Español


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Mar 02, 2015 1:26 pm 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Fri Aug 15, 2014 9:35 pm
Posts: 492
Location: Michigan, USA
gufferdk wrote:
vowels: a, ã, ä, i, ĩ, ï, u, ũ, ü
consonants: b, bb, bh, d, dd, dh, g, gh, h, hh, k, kk, m, m̃, mh, n, ñ, nh, p, pp, r, rr, rh, rrh, t, tt


How about...

Vowels: Tilde indicates nasalization, diaeresis indicates length, resulting in:

/i ĩ i: a ã a: u ũ u:/ <i ĩ ï a ã ä u ũ ü>

Consonants:
/m m̥ ɱ n n̥ ŋ/ <m mh m̃ n nh ñ>
/p pʰ b t tʰ d k kʰ/ <b bh bb d dh dd g gh>
/f v θ ð x ɣ h h/ <p pp t tt k kk h hh> (/h/ is written <h> intervocalically and syllable-finally, and <hh> at the beginning of syllables)
/l ʎ r ʀ/ <r rh rr rrh>

A sample I just came up with/gen just gave to me:
Dãghuppa hhïdãgu gãki battapäbkü. /dãkʰuba hi:tãku kãxi paðafa:pxu/
Hhüpttĩm̃ m̃anhãñtüh träbubũdïkk bügrrhü ppabbĩdamda hhighĩ? /hu:fðĩɱ ɱan̥ãŋθu:h θra:pupũti:ɣ pu:kʀu: vabĩtamta hikʰĩ/

Next:
a e æ ı i o ɯ u ȷ j jj h w c cc d t b p g k x h f s r l ll m n mn

_________________
I generally forget to say, so if it's relevant and I don't mention it--I'm from Southern Michigan and speak Inland North American English. Yes, I have the Northern Cities Vowel Shift; no, I don't have the cot-caught merger; and it is called pop.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 03, 2015 4:25 am 
Lebom
Lebom
User avatar

Joined: Sat Feb 14, 2015 5:27 am
Posts: 108
Location: Western Jutland, Denmark
alynnidalar wrote:
Next:
a e æ ı i o ɯ u ȷ j jj h w c cc d t b p g k x h f s r l ll m n mn


/a e ɛ ɪ~y i/ <a e æ ı i>
/o ɯ~ʊ u/ <o ɯ u>
/b p ɸ m/ <b p f m>
/l ɬ t d s r~ɾ n/ <l ll t d s r n>
/ʎ j ɟ ç c/ <ȷ j jj c cc>
/g k x/ <g k x>
/b͜g p͜k ʍ m͜ŋ/ <bg pk w mn>
/h ɦ/ <h h>

Next one:
(before anyone labels me as insane, this was inspired by a real language)
p, b, p', f, v, m, ph, bh, ph', vh, mh, t, d, t', tw, dw, tw', ts, dz, ts', s, z, n, rr, l, ll, l', tsh, dzh, tsh', sh, zh, shw, zhw, tsj, dzj, tsj', sjw, zjw, kj, gj, kj', jj, k, g, k', kh, gh, kw, gw, kw', ww, wwh, q, qj, qw, qh, qwh, q', qj', qw', qh', qwh', x, xj, xw, xh, xwh, r, rj, rw, rh, rwh, hh, a, e (vowel allophony intended)

_________________
Languages i speak fluently: Dansk, English
Languages i am studying: Deutsch, Español


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Mar 08, 2015 12:22 pm 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Sat Aug 02, 2014 8:56 pm
Posts: 270
Location: El Paso, TX
gufferdk wrote:
p, b, p', f, v, m, ph, bh, ph', vh, mh, t, d, t', tw, dw, tw', ts, dz, ts', s, z, n, rr, l, ll, l', tsh, dzh, tsh', sh, zh, shw, zhw, tsj, dzj, tsj', sjw, zjw, kj, gj, kj', jj, k, g, k', kh, gh, kw, gw, kw', ww, wwh, q, qj, qw, qh, qwh, q', qj', qw', qh', qwh', x, xj, xw, xh, xwh, r, rj, rw, rh, rwh, hh, a, e (vowel allophony intended)

<p b f v m t d s z n l k g q x> are all as in the IPA
<jj ww hh> are just /j w h/, but see below
<ll r rr> /ɬ ɾ r/
<ts dz tsh dzh tsj dzj> /ʦ dz ʧ ʤ ʨ ʥ/
<a e> /ɐ ə/

Unless otherwise contradicted by the above:
  • Following h indicates aspiration and causes breathy voice on the following vowel.
  • Following w indicates a labialized consonant and shifts following /ɐ ə/ to /a o/.
  • Following j indicates a palatalized consonant and shifts folowing /ɐ ə/ to /e i/.
  • Following ' indicates a velarized consonant and shifts following /ɐ ə/ to /a u/.

Next:
a æ b c č d đ e f g ǥ h i k l m n ŋ o œ p r s š t ŧ u v x y z ž ʒ ǯ

Ǯabiǯa eǥimani œsuŧer æ gaŋada šymaǥo.
Æʒa čalupu habato đena vokane?

_________________
Current avatar by malibupup of FurAffinity.

My conlangs on this site:
Proto-Wideriver


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Mar 08, 2015 2:26 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sun Jul 07, 2013 3:03 pm
Posts: 593
Location: Nijmegen, Netherlands
<a æ b c č d đ e f g ǥ h i k l m n ŋ o œ p r s š t ŧ u v x y z ž ʒ ǯ>
/a æ b t͡s t͡ʃ d ð e f g ɣ h i k l m n ŋ o ø p r s ʃ t θ u v x y z ʒ d͡z d͡ʒ/


Ǯabiǯa eǥimani œsuŧer æ gaŋada šymaǥo.
Æʒa čalupu habato đena vokane?

/d͡ʒabid͡ʒa eɣimani øsuter æ gaŋada ʃymaɣo/
/æd͡za t͡ʃalupu habato ðena vokane/

Next:
a â b c ć č ç d e ê f g h i î j k l m n ň o ô p r s ś š ş t u û v w ŵ y ŷ z ź ž z̧

Prâzaśthyrž gvadlorî, henmê šôždâ fuguşkŵrać. Betlafârkolô ždryźňi ma jîzgŷ? Z̧anrâvo čaśśâ prižeždahû!

_________________
Bearlandic - Kunesian - Nåmúþ


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Mar 08, 2015 3:34 pm 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Sat Aug 02, 2014 8:56 pm
Posts: 270
Location: El Paso, TX
<p b t d k g> /p b t d k g/
<c ç č ć> /t͡s ʈ͡ʂ t͡ʃ t͡ɕ/
<f v s z ş z̧ š ž ś ź h> /f v s z ʂ ʐ ʃ ʒ ɕ ʑ h/
<j l r> /ʝ l r/

A couple of mergers have taken place in the vowels:
<a e i o u w y> /a e i o u ɯ y/
<â ê î ô û ŵ ŷ> /ja je i jo ju jɯ y/

Prâzaśthyrž gvadlorî, henmê šôždâ fuguşkŵrać. Betlafârkolô ždryźňi ma jîzgŷ? Z̧anrâvo čaśśâ prižeždahû!
/prjazaɕthyrʒ gvadlori henmje ʃjoʒdja fuguʂkjɯrat͡ɕ betlafjarkoljo ʒdryźňi ma ʝizgy ʐanrjavo t͡ʃaɕɕja priʒeʒdahju/

a ă ā b d e ĕ ē f g h i ĭ ī k l m n o ŏ ō p r s t u ŭ ū

Ĭ mōsko lĕ dēlgĕ ăsanka. Fa ĭ pŏrōno lĕ mōskĕ gihīna, pŏrŭ ĭ mōsko tŭpāna.

_________________
Current avatar by malibupup of FurAffinity.

My conlangs on this site:
Proto-Wideriver


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Mar 10, 2015 1:53 pm 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Fri Aug 15, 2014 9:35 pm
Posts: 492
Location: Michigan, USA
StrangerCoug wrote:
a ă ā b d e ĕ ē f g h i ĭ ī k l m n o ŏ ō p r s t u ŭ ū

Ĭ mōsko lĕ dēlgĕ ăsanka. Fa ĭ pŏrōno lĕ mōskĕ gihīna, pŏrŭ ĭ mōsko tŭpāna.


How about we have a nice three-way vowel length system? For varying values of "nice".

/i i: i:: u u: u::/ <ĭ i ī ŭ u ū>
/ɛ ɛ: ɛ:: ɔ ɔ: ɔ::/ <ĕ e ē ŏ o ō>
/a a: a::/ <ă a ā>

/m ŋ/ <m n>
/p pʰ t tʰ k kʰ/ <p b t d k g>
/f s x/ <f s h>
/ɾ l/ <r l>

Ĭ mōsko lĕ dēlgĕ ăsanka. Fa ĭ pŏrōno lĕ mōskĕ gihīna, pŏrŭ ĭ mōsko tŭpāna.
/i mo::sko: le tʰe::lkʰe asa:ŋka fa i poɾo::ŋo: le mo::ske kʰi:xi::ŋa: poɾu i mo::sko tupa::ŋa:/

Next:
a ä c ch e ë f i ï j k kh o p q qh s t th u v w y z

_________________
I generally forget to say, so if it's relevant and I don't mention it--I'm from Southern Michigan and speak Inland North American English. Yes, I have the Northern Cities Vowel Shift; no, I don't have the cot-caught merger; and it is called pop.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed Mar 11, 2015 11:58 am 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Sat Aug 02, 2014 8:56 pm
Posts: 270
Location: El Paso, TX
<p t c k q> as in IPA
<f th s z ch kh qh> /f θ s ʦ ç x X/
<w v j> /w ʋ j/
<a e i o u y> /a e i o u ɨ/

Dieresis indicates hiatus.

a à b c ç d e è é f g h i í j k l ł m n ñ o ò ó p r s ş t ţ u ú v w x y ý z

Şakat bíli e nòmbiłe vizi çampił. Àñata ben, ţap égero wyl camboja.

_________________
Current avatar by malibupup of FurAffinity.

My conlangs on this site:
Proto-Wideriver


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Mar 20, 2015 4:15 pm 
Lebom
Lebom
User avatar

Joined: Sat Feb 14, 2015 5:27 am
Posts: 108
Location: Western Jutland, Denmark
<a e i o u y> As in IPA. Acute indicates lexical stress. /a/ does not take lexical stress because of reasons. Grave means creaky voice.
<b d f g h k l m n p s t v z> as in IPA.
<c j ł ñ r w> /t͡s ɻ ɭ ɳ ɹ ʋ/
<x> /x~ɣ~ɰ/
Consonants with cedillas are retroflex.
For the purpose of stress placement in the example I just went with ultimate fixed stress in case nothing was marked. Aditionally creaky voiced syllables attract stress.

<Şakat bíli e nòmbiłe vizi çampił. Àñata ben, ţap égero wyl camboja>
/ʂaˈkat ˈbili e ˈno̰mbiɭe viˈzi ʈ͡ʂamˈpiɭ. ˈa̰ɳata ben, ʈap ˈegeɹo ʋyl t͡samboˈɻa/

New one:
<a ɐ å e ɛ i o ɔ ʌ u y æ œ ø> All of which except for <å> can also appear with an acute.
<b c d f g h ħ j k kh l ĺ p þ r ŕ s ś t x x́>

_________________
Languages i speak fluently: Dansk, English
Languages i am studying: Deutsch, Español


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Mar 20, 2015 4:32 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Posts: 427
Location: Virginia
<a ɐ å e ɛ i o ɔ ʌ u y æ œ ø> All of which except for <å> can also appear with an acute. As in IPA, Å is /ã/ and acutes are long vowels, å cannot be long due to sound changes from å long to æ long.
<b c d f g h ħ j k kh l ĺ p þ r ŕ s ś t x x́>
/b ɧ d f g h ɦ j k ʀ l ɮ p ɬ ɾ̆ r͝ɽ s ʂ t ɥ χ/
Next
a a̱ b ƀ c ȼ d đ e e̱ f f̶ g ǥ ƣ ƣ̶ h ħ i i̱ j ɉ k k̶ l ƛ ƚ λ m m̸ n n̸ o o̱ p p̶ q q̃ r ɍ s s̸ t ŧ u u̱ v v̱ w w̱ x x̱ y y̱ z ƶ
All letters with underlines are vowels.

_________________
Hello there. Chirp chirp chirp.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Fri Mar 20, 2015 6:49 pm 
Smeric
Smeric
User avatar

Joined: Thu Apr 25, 2013 4:48 am
Posts: 2144
Location: Britannia
Birdlang wrote:
All letters with underlines are vowels.

What if we think they'd be better as not-vowels?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Mar 21, 2015 8:45 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Posts: 427
Location: Virginia
No, KathAveara, only if you think the letters with underlines are not vowels, that is OK, that is fine if v w x and y are not vowels, even if they are.

_________________
Hello there. Chirp chirp chirp.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat Mar 21, 2015 4:45 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Posts: 427
Location: Virginia
OK
My new romanization
<a e i o ơ ơ̈ ö u ư ü ư̈>
<b ƀ c ȼ d đ g ǥ h ħ j ɉ l ƚ ⱡ ɫ m n ŋ q ꝗ (q with stroke) r ꞧ (r with oblique stroke) v ꝟ (v with stroke) z ƶ>

_________________
Hello there. Chirp chirp chirp.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Apr 07, 2015 4:39 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 823
/a ɛ i ɔ ɤ ɘ ɞ u ɯ ʉ ɨ/ <a e i o ơ ơ̈ ö u ư ü ư̈>
/b β c ç d ʤ ɡ ɢ h ħ j ʝ l w ʟ ʎ m n ŋ q k r ʀ v ⱱ z ʑ/ <b ƀ c ȼ d đ g ǥ h ħ j ɉ l ƚ ⱡ ɫ m n ŋ q ꝗ (q with stroke) r ꞧ (r with oblique stroke) v ꝟ (v with stroke) z ƶ>
________________________________________________________________________________
Next: a ʙ c ç d e ê f g h i j k ꝁ l ƚ m n ŋ o ɵ p q ƣ ƣ̲ r ɍ s ş ᵴ ᵴ̧ t u ü v w x y ɏ z ƶ z̧ ƶ̧ ь ьj

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu Apr 09, 2015 8:38 pm 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Sat Aug 02, 2014 8:56 pm
Posts: 270
Location: El Paso, TX
<a e i ü o u ê ɵ y ɏ> /a e i y o u ɘ~e ɵ~œ ɨ ʉ/
<p ʙ t d c z̧ k g q ƣ> /p b t d c k ɡ q ɢ/
<f v s~ş z ç ƶ̧ ꝁ x h ƣ̲ ᵴ~ᵴ̧> /f v s z ç x ɣ χ ʁ h/
<m n ŋ> /m n ɲ~ŋ~ɴ/
<l~ƚ r~ɍ j~ьj w> /l r j w/
<ь> has fallen silent, but both it and <ьj> prevent the palatalization of the previous consonant. <ƶ> has also become silent.

a æ b ḇ d ḏ e f g ḡ i k l m n ŋ o ø p r s t u v y z
Baḡein æt ḏorotyr Saŋgama kloḇaz.

_________________
Current avatar by malibupup of FurAffinity.

My conlangs on this site:
Proto-Wideriver


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun Apr 19, 2015 1:12 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Posts: 427
Location: Virginia
a æ b ḇ d ḏ e f g ḡ i k l m n ŋ o ø p r s t u v y z as in IPA for the ones in IPA, lines are for fricative variants of the stops.
Baḡein æt ḏorotyr Saŋgama kloḇaz.
I do not have any Ideas.

_________________
Hello there. Chirp chirp chirp.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Apr 20, 2015 2:56 pm 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 823
a æ b ḇ d ḏ e f g ḡ i k l m n ŋ o ø p r s t u v y z
/a æ b β d ð ɛe̯ ɸ ɣ ʁ i k l m n ŋ o œø̯ p ʀ s t uʊ̯ ʋ yʏ̯ z/, but <ŋg> /nŋ/, <Vr> /Vɐ̆(˞)/ and <kl> and <gl> is /kʟ̥/ and /ɡʟ/

Baḡein æt ḏorotyr Saŋgama kloḇaz.
/baʁɛe̯in æt ðoʀotyʏ̯ɐ̆˞ sanŋama kʟ̥oβaz/

Next(Jorai):
a ă â b ƀ c c̆ d đ e ẻ ê ể f g h i ĭ j k l hl m n ñ o ơ ô ŏ ỏ ở p (q) r hr s t u ư ủ ử (v) w (x) y z

Tơlơi pơphŭn c̆ơdŏng mởng Tơlơi Phrâo Hiăm kơ Yêsu-Krist, Ană Ơi adai. Tui hăng hơmâo c̆ih amăng hơdrôm sŏp hră pô laĭ-lui-hlâo Êsai: "Anai-nê Kâo pơkiaŏ nao ding kơna Kâo sa c̆ô c̆i anăp Ih, ñu c̆i pơkra brdi jơlan ƀơi anăp Ih...

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 02, 2015 8:57 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Sat Dec 27, 2014 5:34 am
Posts: 427
Location: Virginia
a ă â b ƀ c c̆ d đ e ẻ ê ể f g h i ĭ j k l hl m n ñ o ơ ô ŏ ỏ ở p (q) r hr s t u ư ủ ử (v) w (x) y z
a aː æ b β s̻ s̺ d ð e eː ɘ ɘː f g h i iː ʒ k l ɬ m n ȵ o ɝ ɵ̞ oː ɝː p (qχ) r r̝ s t u ɞ uː ɞː (v) w (z̺) j z̻
Next
a c e g h i o u y ɉ j k l ḻ n z z̈ ẕ ẕ̈ ɋ ɍ ȼ ⱦ ⱶ ᵽ c q r t h p m ꜣ/Egyptological aleph

_________________
Hello there. Chirp chirp chirp.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 02, 2015 11:12 am 
Avisaru
Avisaru

Joined: Tue Apr 07, 2015 3:42 am
Posts: 823
a c e g h i o u y ɉ j k l ḻ n z z̈ ẕ ẕ̈ ɋ ɍ ȼ ⱦ ⱶ ᵽ c q r t h p m ꜣ
/a ʦʲ ɛ ɣ h i o u y ɨ̯ j k l ʟ n z z̤ z̃ z̤̃ ɢ ɽˠ cç ɾ ħ β ʦ q r t hˠ p m ʕ/

Next:

a a̰ e ḛ f h i ḭ ɨ ɨ̰ k l m n ŋ o o̰ p r s t u ṵ v w y '

Ko̰ aŋḭ pɨ̰ parɨa, ko̰ pḛ'e ŋa̰ 'opɨŋḭnen-ka̰.

_________________
My scratchpad


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sat May 02, 2015 3:10 pm 
Avisaru
Avisaru
User avatar

Joined: Sat Aug 02, 2014 8:56 pm
Posts: 270
Location: El Paso, TX
Exactly as in IPA except that <y '> represents /j ʔ/.

Ko̰ aŋḭ pɨ̰ parɨa, ko̰ pḛ'e ŋa̰ 'opɨŋḭnen-ka̰.
/ko̰ aŋḭ pɨ̰ parɨa ko̰ pḛʔe ŋa̰ ʔopɨŋḭnenka̰/

a ā b c č d ð e ē è ḕ f g ǥ h i ī j k l m n ŋ o ō ò ṑ p r s š t u ū v x z ž ʒ ǯ þ

Āǥa þō beð je čašīna nòx balji þō. È kīja? Þḕldriŋ þō ʒa hame ǯi.

_________________
Current avatar by malibupup of FurAffinity.

My conlangs on this site:
Proto-Wideriver


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 260 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next

All times are UTC - 6 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group